Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ «Луганськмлин» Зміст Вступ Теоретичні та правові засади організації обліку власного капіталу Аналіз стану облікової політики ВАТ «Луганськмлин» Організація обліку власного капіталу Завдання обліку власного капіталу, його оцінка та функції Формування і облік статутного капіталу Організація обліку додаткового, резервного капіталів та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) Організація документування та документообігу в обліку власного капіталу Звіт про власний капітал Шляхи вдосконалення організації обліку власного капіталу на ВАТ «Луганськмлин» Висновки і пропозиції Список використаних джерел Вступ В умовах переходу до ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та аналіз власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам всіх форм власності. Актуальність обліку власного капіталу виникла через появу нових організаційно-правових форм підприємств, внаслідок прийняття нормативних документів, які найближче до умов функціонування ринкової економіки. У теперішній час, коли біля 80% підприємств мають недержавну форму власності, власний капітал набуває важливе економічне значення, так як показує кількість власних засобів підприємства, які знаходяться в його розпорядженні, та які представляють собою фонди та резерви. Таким чином, економічна важливість власного капіталу і багатогранність його структури обумовлюють необхідність проведення правильного та достовірного обліку, а також здійснення аналізу власного капіталу на кожному підприємстві, тим самим підтверджуючи актуальність вивчення даної проблеми, що визначило вибір теми дипломної роботи та її мету. Метою дипломної роботи є вивчення організації обліку власного капіталу на ВАТ «Луганськмлин» та виявлення недоліків у такому обліку. Об’єктом вивчення дипломної роботи виступають різноманітні питання і проблеми сучасного обліку власного капіталу на прикладі підприємства, а також саме підприємство Відкрите акціонерне товариство «Луганськмлин» Кожне підприємство має майно, яке складається з різних об’єктів обліку – носіїв прав власності окремих фізичних та юридичних осіб. Кожен власник має право на майно підприємства, а також може претендувати на отримання прибутку лише в межах його частини та форми інвестування коштів у це підприємство. Тому такі частини, на підставі статутних та первинних документів, повинні бути чітко відображені у системному бухгалтерському обліку. Одне з головних завдань обліку складається з того, щоб розкрити права власника на частину його майна і належний йому прибуток. У процесі написання роботи використовувались як традиційні методики (літературний, графічний, порівняльний) так і наукові (методи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, економічно-математичні методи, методи групування, балансовий та інші). Так само в роботі був використаний практичний матеріал обліку та аналізу власного капіталу ВАТ «Луганськмлин», а також фінансова звітність, розглянуті та вивчені нормативні та законодавчі документи України, що регулюють облік власного капіталу.

Теоретичні та правові засади організації обліку власного капіталу Законодавче регулювання нових напрямків господарської практики супроводжувалось нормативним урегулюванням бухгалтерського обліку власного капіталу підприємств. Отже на цей момент нормативна та законодавча база України містить наступні основні елементів. Нормативною базою формування власного капіталу є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал». Цим положенням (стандартом) визначаються зміст та форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності (за винятком банків та бюджетних закладів). Одним із важливих документів є Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні». Воно встановлює єдині методичні основи бухгалтерського обліку й звітності в Україні для підприємств, їх об’єднання і організацій (крім банків) незалежно від форми власності, бюджетних заснувань. Положення має підрозділи «Фонди і резерви» і «Прибуток (збиток) виробництва», що розкриває сутність і межі утворення окремих складового власного капіталу, наприклад: статутного фонду, резервного фонду та інші. Такий нормативний документ – Господарський кодекс України визначає правові основи здійснення підприємницької діяльності в Україні, розкриває сутність підприємництва, його суб’єкти й об’єкти, організаційні форми, обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. Окремим поділом виділені умови здійснення підприємницької діяльності і порядок державної реєстрації. Будь-яке підприємство при організації фінансово-господарської діяльності, спирається на Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства». Він містить у собі такі питання, як об’єкт і суб’єкт оподаткування, тобто визначає з чого утворюється прибуток підприємства, хто є платником податку. Так само в законі розкриті поняття валових втрат і прибутків підприємства, амортизаційних відрахувань. Цей закон дуже важливий, тому що визначає сутність доходів і витрат, що дозволяє будь-якому підприємству відповідно до закону визначити суму оподаткованого прибутку. Закон України «Про господарські товариства» визначає організаційні, економічні, правові норми утворення господарських товариств. У законі сказано, що акціонерні товариства утворяться на основі встановленого договору і статуту. Установчі документи повинні містити в собі зведення про вид діяльності, склад засновників, назва, місце знаходження, розмір і порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутку і збитків, склад і компетенцію об’єднання. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» упорядкує види цінних паперів, що можуть бути випущені в Україні. Законом затверджується, що акціонерне товариство, що прийняло вклад засновника повинно розподілити між ними акції відповідно їхнім внескам і виплачувати по акціях відповідні дивіденди. Переглянуті документи були прийняти в період переходу до ринкових відносин, але вони не задовольняють цілком вимогам сучасного обліку, який був орієнтований на міжнародні стандарти.

Був прийнятий Закон «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», яким законодавчо закріплено орієнтацію бухгалтерського обліку і звітності на застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. З метою реалізації цього Закону КМУ затвердив «Програму реформування бухгалтерського обліку». В Балансі Статутний капітал відображається як зафіксована в засновницьких документах загальна вартість активів, яка є внеском власників (учасників) в капітал підприємства. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» надає узагальнену за звітний рік інформацію про зміни (збільшення, зменшення) статутного фонду, капіталу, пайового капіталу, додаткового, резервного, несплаченого і вилученого капіталу, а також про нерозподілений прибуток. Додаткова інформація, розкриття якої в поясненнях звіту вимагається П(С)БО 5, висвітить призначення та умови використання всіх елементів власного капіталу підприємства. При організації обліку власного капіталу необхідно враховувати наступні фактори: форму власності; організаційно – правову форму господарювання; кількість засновників, а також інформацію про власний капітал, що наводиться в наказі про облікову політику. На ВАТ «Луганськмлин» облік власного капіталу підприємства ведеться згідно наказу про облікову політику. Як зазначив Житний П. – перший наказ, який має підписати керівник підприємства на новий звітний рік, - це наказ про облікову політику. Загальне керівництво і відповідальність за процес формування облікової політики доцільно накласти на виконуючий орган – спеціалізований підрозділ, підпорядкований головному бухгалтеру. Це може бути одне із структурних підрозділів обліково – фінансової служби, наприклад, сектор облікової політики (СУП). При обліку власного капіталу застосовуються рахунки 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Використовуючи програмний комплекс SVOD, більшість документів на ВАТ «Луганськмлин» заповнюються на комп’ютерах. Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документу. Порядок електронного документообороту визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, закладами та організаціями всіх форм власності згідно законодавству. Вивчення, здійснення, постійне вдосконалення законодавчих вимог, норм кодексів корпоративної поведінки, професійної етики, розроблених на засадах міжнародного досвіду, є основним орієнтиром попередження конфліктів інтересів між власниками і інвесторами. Власний капітал підприємства обов’язково підлягає перевірці. Сук П. вважає, що завданням ревізії власного капіталу є: перевірка дотримання законів при формуванні капіталу; встановлення достовірності даних по власному капіталу; аналіз використання власного капіталу. Об’єктом ревізії є власний капітал підприємства.

Необхдно пдкреслити, що роз]хитуюча до решток, зрушену впливами демократ, духову основу життя, та поглиблюючи матералстичний свтогляд суспльства до вульгарного рвня тваринно деолог соцалзм тим не менше спромгся надати цй деолог мпонуючих форм. Лберальнй факультативности дей демократ, вн про]тиставив свою власну дею у форм виключного, безкомпромсового та зобовязуючого всх наказу. Супроти демократич]но невиразност й пасивност до проблем органзац спвжиття суспльства соцалзм видвигнув плян-схему унормовання полтичних, соцальних  господарчо-продукцйних вдносин будучого життя. Непримиримий у свому свтогляд, вн  свй реконструктивний соцальний плян наказував прий]мати за непомильну, неминучу в здйсненн догму, що опираться на складнй, часто псевдо-науковй, аргументац. Створена Марксом, доктрина соцалзму поляга в на]ступному. Капталстичний устрй  джерелом економчно експльоатац працюючих (так зв. теоря податково вартост), соцально нервност, перодичних господарських криз, що час-вд-часу стрясають економчною системою ц]лого свту, та мпералстичних вйн, спричинюваних експльоатацйними нтересами капталу, вйн, що руйнують  унеможливлюють людський поступ

1. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

2. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

3. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

4. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

5. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

6. Формування власного капіталу підприємств
7. Організація обліку грошових коштів
8. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

9. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Етапи організації бухгалтерського обліку

11. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

12. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

13. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

14. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

16. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Організація обліку

18. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

19. Організація обліку доходів

20. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

21. Організація обліку на підприємстві

22. Організація обліку орендних операцій
23. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
24. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

25. Організація управлінського обліку

26. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

27. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

28. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

29. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

30. Організація обліку на торгівельному підприємстві

31. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

32. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

33. Організація обліку грошових коштів в касі

34. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

35. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

36. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

37. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

38. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
39. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"
40. Облік собівартості продукції на підприємстві

41. Організація облікової політики підприємства

42. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

43. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

44. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

45. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

46. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

47. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

48. Фінансовий облік на підприємстві

Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

50. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

51. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

52. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

53. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

54. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
55. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
56. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

57. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

58. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

59. Фінансові методи збільшення капіталу

60. Аудит статутного капіталу

61. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

62. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

63. Діюча практика обліку операцій з векселями

64. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

65. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

66. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

67. Вдосконалення технології годівлі коропових риб за умов напівінтенсивної форми ведення господарства

68. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

69. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

70. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
71. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
72. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

73. Основи бухгалтерського обліку

74. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

75. Рахунки бухгалтерського обліку

76. Роль обліку в управлінні підприємством

77. Статутний і додатковий капітал

78. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

79. Теоретичні основи обліку та аудиту

80. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Українська школа бухгалтерського обліку

82. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

83. Аналіз обліку витрат виробництва

84. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

85. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

86. Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення
87. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок
88. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

89. Автоматизована система обліку праці та зарплати

90. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

91. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

92. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

93. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

94. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

95. Вдосконалення терапевтичної і ортопедичної підготовки кореня при протезуванні хворих з відсутністю коронки зуба

96. Міжнародний рух капіталу

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

97. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

98. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

99. Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.