Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА Тема № 16. Стновлення класичної української філософії ХVIII – XIX століття Слухача 2-го курсу групи № залікова книжка № м. Київ-2009 План Вступ 1. Зародження і розвиток філософської думки в Україні 2. Філософські погляди Г. С. Сковороди 3. Творчий внесок П. Юркевича, В.В. Лесевича, О.О. Потебні в світову філософську думку Висновки Список використаної літератури ВСТУП Українська філософська думка має свої глибокі корені і базується на багатовіковому здобутку, що охоплював час, починаючи від доби Київської Русі й аж до XVII ст. Однак саме XVIII ст., повязане перш за все із діяльністю видатного українського філософа Г.С. Сковороди, називають класичним періодом. Що особливого, відмінного, в українській філософській думці того часу, чи була вона відголоском ідей просвітництва, що домінували у тогочасній Європі, інтерпритацією античної філософії, чи стала власним, неповторним здобутком української філософії? Тож у даній роботі намагатемось відповісти принаймі для себе, що є спільного, а що відмінного у поглядах українських філософів, зясувати вагу їх внеску у світову філософську думку. 1. Зародження та розвиток філософської думки в Україні Коріння філософії України сягають у сиву давнину Київської Русі. Філософія має не лише наукову, але й духовно-практичну форму - національні традиції, характер, світогляд. Історія української філософії привертає увагу вчених кінця XIX - початку XX ст. Досліджуючи розвиток філософської думки в Україні в культурі від Київської Русі до сучасності, історики розкривають її особливості, самобутність, національні традиції, підкреслюючи, що історія філософії може об'єктивно виглядати лише як складова історії національної культури, як історія способу усвідомлення змістовних життєвих проблем: життя і смерті людини, суті людини та її ставлення до навколишнього світу, свободи та необхідності, добра і зла тощо. В історію філософії як науки входять, по-перше, дослідження історії філософської думки в Україні як невід'ємної складової частини світової культури. Функціонування філософських ідей створює філософсько-світоглядний ґрунт тієї культури, що об'єднує людей, які живуть в Україні і формують її народ. По-друге, історія філософії в Україні охоплює філософські проблеми і теорії, розроблені і сформовані саме філософами вихідцями з України. Це найвіддаленіші від суто української національно-культурної проблематики дослідження. У них слабкіше виражається характер власне української культури. Нарешті, до історії української філософії входять дослідження її специфіки, національних особливостей, традицій. Мова йде про світоглядну ментальність, що визначає власне українське бачення світу, про комплекс світоглядних ознак, що зумовлюють визначеність духовного світу нації в контексті історії культури людства. Урахування усіх складових у їх взаємодії дозволяє усвідомити самобутність філософії в Україні, починаючи з Київської Русі. Ряд учених виділяють в історії філософії України: по-перше, період становлення і розвитку філософської думки в Київській Русі; по-друге, період філософії українського Ренесансу; по-третє, період Просвітництва і розвитку філософії в Києво-Могилянській академії; по-четверте, період розвитку філософії предромантизму (XVIII - початок XIX стст.)

; по-п'яте, період українського романтизму (від Гоголя до Юркевича); по-шосте, період, коли паралельно з романтизмом виникає блок філософії позитивізму та раціоналізму (університетська філософія Иоганна Шада, Олександра Потебні, Володимира Вернадського, Михайла Драгоманова, Івана Франка); по-сьоме, період формування філософських ідей у лоні модернізму XX ст. і по-восьме, філософія української діаспори. Ряд філософів у розвитку та становленні філософії в Україні виділяють три періоди: по-перше, період докласичної філософії, що охоплює історію української філософії від Київської Русі до Просвітництва, включаючи розвиток філософії в Києво-Могилянській академії; по-друге, класичний період - від філософії Григорія Сковороди до університетської філософії кінця XIX ст.; по-третє, період новітньої української філософії XX ст., включаючи філософію української діаспори. Причому, особливістю періоду вважається екзистенціально-романтичний характер філософії. Своєрідність кожного з періодів історії філософії в Україні полягає в тому, що перший період історії філософії в Україні охоплює існування Київської Русі. Тоді філософія ще не виділилась у самостійну сферу теоретичного осмислення світу. Це практична філософія, що становила невід'ємну частину культури Х-ХІ стст. Основна її проблема: Людина-Бог. Другий період історії філософії в Україні охоплює XVI-XVIII ст.ст. і зв'язаний з діяльністю братств, Острозького культурно-освітнього центру і Києво-Могилянської академії - період культури українського барокко, що зумовила виділення характерних рис філософії в Україні. У її центрі проблема: Людина-Всесвіт. Формується професійна філософія як специфічна сфера теоретичного мислення. ЇЇ вершина - філософія Григорія Сковороди. Третій період - XIX - перша третина XX ст. — філософія культури романтизму з основною проблемою: Людина-нація, включає професійно-філософське знання (Памфіл Юркевич) і непрофесійну філософію, зв'язану з художньою літературою. Виникнувши на сході України, у Харкові, філософія поширюється на захід до Києва та Львова. Три типи української культури: греко-слов'янський, барокко та романтизм - зумовили своєрідність окремих періодів історії філософії в Україні. Коріння та особливості філософії в Україні, як світоглядного стрижня української культури, зумовлені особливостями способу життя та історії українського народу. Видатні вчені Дмитро Багалій, Михайло Грушевський, Володимир Мавродин, Дмитро Лихачов, Іван Огієнко, Михайло Ростовцев, Борис Рибаков, Михайло Тихомиров та ін., посилаючись на історичні пам'ятки, літописи, переконливо показують, що український народ - споконвічний на своїй землі. Його предки - праслов'яни — поселились на території сучасної України ще в період трипільської землеробської культури (III - початок II тисячоліття до н. є.). Борис Рибаков зазначає, що «праслов'янський ареал» простягався від Дніпра до Одру, північніше європейського гірського бар'єра (Карпати-Судети-Гарц). Тут на території сформувалась праслов'янська культура, що проіснувала понад 900 років. Перші відомості про слов'ян, як особливу етнічну спільність, сягають в І ст.

н. є. Історія праслов'ян та слов'ян сповнена сутичками з різними племенами, які проникали на їх територію: гуни, готи, тюркські болгари, авари та ін. На слов'янській території перехрещувались культури Сходу, Півдня, Заходу. На духовне життя слов'ян І ст. н. є. особливо значний вплив справили греки, поселення яких засновані у Північному Причорномор'ї в VII ст. до н. є. і розпались у III ст. н. є. Тисячолітній період античної цивілізації у Північному Причорномор'ї глибоко відбився на суспільному укладі та світогляді багатьох поколінь сусідніх з греками племен, мала безпосередній вплив на розвиток економіки, політики, культури. Прогресивна роль античних північночорноморських міст полягала в тому, що тривалий період слов'янські племена постійно спілкувались з найпередовішою тоді античною культурою: літературою, театром, живописом, архітектурою, філософією, релігією. Античні традиції, влившись до візантійської та болгарської культур, досягли Київської Русі. Та на слов'янську культуру вплив античної, візантійської та інших культур не абсолютний. Слов'янство, переплавивши впливи, створювало і розвивало нову оригінальну культуру, що стала основою культури Київської Русі. Здатність філософської культури Київської Русі творчо синтезувати різні ідеї світової філософської думки, її «всесвітню відкритість» є однією з її особливостей становлення. У процесі освоєння світу слов'яни сформували свою ментальність. Ця настанова, як своєрідний принцип індивідуальності, сформувалась у глибинах самого способу життя предків. Праця на родючих землях сприяла утворенню малих соціальних спільностей українців, де самоцінним вважався індивід з його толерантним ставленням до іншого індивіду. Індивідуалізм, з урахуванням особливостей психіки українців, сприяв розвитку творчого духу, здійсненню особистого вибору рішень за внутрішньо прийнятим ідеалом. Творчий індивідуалізм - це ініціативність, самостійність, наполегливість, уміння володіти і керувати собою. Творчий індивідуалізм українця - це особиста незалежність і шанування свободи кожної людини як чогось священного і недоторканого. Історичний взірець такого суб'єкта свободи - вільнолюбний козак і козаччина в Україні. Ідея необмеженої свободи українців іноді ставала на шляху створення власної держави: у XIII ст. вожді Болоховської землі, захищаючи незалежність общинників від зазіхань Данила Галицького, приєдналися до союзу з татарами. Влада татар не загрожувала існуванню їх общинного ладу. Волелюбність визначає всі інші риси світоглядної ментальності українців, у тому числі екзистенціальність. Для українця характерне прагнення до самопізнання, заглибленість у себе, прагнення до усамітнення, уявлення окремої людини мікрокосмосом, важливий внутрішній, духовний світ людини, як його справжній світ, зв'язаний з особистісними якостями. Відома й глибока емоційність українця, що йде від зацікавленого, сердечного ставлення до природи рідного краю, до землі - лагідної, доброї, щедрої, родючої, породжує світ буття, точніше - світ мого буття. Рідна природа, рідний край, рідна земля - не абстрактні поняття для українця, а Батьківщина, ненька-Україна, що переживається глибокими почуттями.

Матерали до стор роду Мхновських. С. 85. 33 Уривки до спогадв Г. Совачево // Самостйна Украна (Чикаго). 1976. 78. С. 21. 34 Стовба О. Матерали до стор роду Мхновських. С. 8586. 35 Андрвський В. Микола Мхновський. С. 589. 36 НечуйЛевицький ¶. Старосвтськ батюшки та матушки // Твори: У 2 т. К., 1977. Т. 2. С. 7071. 37 Життпис ¶вана Левицького (Нечуя), написаний ним самим // Сам про себе. Автобограф видатних укранцв XIX столття // За ред. Ю. Луцького. НьюЙорк, 1989. С. 230. 38 Знченко А. Визволитися врою. Життя  дяння митрополита Василя Липквського. К., 1997. С. 5361; ПолонськаВасиленко Н. ¶сторичн пдвалини УАПЦ. Мюнхен, 1964. С. 40. 39 Лотоцький О. Сторнки минулого. Ч. 1. Варшава, 1932. С. 78. 40 Шемет С. Микола Мхновський. С. 13; Уривки до спогадв Г. Совачево. С. 21. 41 Уривки до спогадв Г. Совачево. С. 21. 42 Державний архв м. Кива (дал ДАК). Ф. 16. Оп. 465. Спр. 597. Арк. 15. 43 Дорошенко Д. Мо спомини про давн минуле (19011914). Вннпег, 1949. С. 67. 44 Коллард Ю

1. Проблеми відродження української державності

2. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

3. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

4. Лекції з української та зарубіжної культури

5. Суржик - проблема української мови

6. Генеза української національної мови
7. Розвиток української мови
8. Архетипи та універсалії української ментальності

9. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

10. Форми української держави

11. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

12. Основи ділової української мови

13. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

14. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

15. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

16. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные

17. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

18. Архаїчне значення слів у словнику української мови

19. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

20. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

21. Євген Чикаленко - меценат української культури

22. Зародження української державності
23. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років
24. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

25. Політична система Української козацької держави

26. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

27. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

28. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

29. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

30. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

31. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

32. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Витоки української авіації

34. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

35. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

36. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

37. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

38. Неоромантизм української літератури
39. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
40. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

41. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

42. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

43. Українсько-Угорські відносини

44. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

45. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

46. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

47. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

48. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография

49. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

50. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

51. Становлення української політичної думки

52. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

53. Розвиток української етнонаціональної спільноти

54. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки
55. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич
56. Український філософ Памфіл Юркевич

57. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

58. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

59. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

60. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

61. Шевченкове кредо і сучасне відродження України

62. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

63. Джеймс Мак Кин Кеттел засновник психологічної діагностики

64. Физиология, психология и интеллект близнецов

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

65. Психология личности военнослужащего

66. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

67. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

68. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

69. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

70. Політичні права і свободи громадян України
71. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
72. Львівський музей українського мистецтва

73. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

74. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

75. Психология преступной группы

76. Психология несовершеннолетних преступников

77. План урока по психологии

78. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

79. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

80. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

81. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

82. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

83. Психология - "Казус"

84. Психология рекламы

85. Психология: Дружба

86. Психология
87. Зарождение и развитие психологии
88. Сравнительный анализ отечественной и Американской социальной психологии

89. Психология

90. Психология деятельности

91. Основы психологии предпринимательского мышления

92. Психология национальной идентичности

93. Основы психологии

94. Психология

95. Проблема способностей в психологии

96. Психология конфликта. Философия возникновения, пути разрешения

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Психология семейных отношений

98. Учебные материалы курса "Социальная психология"

99. Юнг. Аналитическая психология


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.