Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Оцінка майна з метою страхування

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

&quo ;Звичайна ціна&quo ;, — саме таку назву має підпункт 1.20. Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ;. Редакцію даного підпункту з 1 липня 2004 року було дещо змінено. А саме зазначено, що з метою оподаткування термін &quo ;справедлива вартість&quo ;, &quo ;ринкова вартість&quo ;, &quo ;чиста вартість реалізації&quo ;, які використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та національних стандартах з питань оцінки майна і майнових прав, прирівнюються до терміну &quo ;звичайна ціна&quo ;. Оцінка майна, майнових прав — це процес визначення їхньої вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності, (із Закону України &quo ;Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні&quo ;). Поява професії оцінювача і розвиток оцінювальної діяльності в Україні пов'язані з початком приватизації. Оцінка — бізнес, що вимагає наявності сертифіката суб'єкта оцінювальної діяльності, виданого Фондом державного майна України. Для рядового споживача це означає, що необхідно вибрати неодмінно сертифікованого оцінювача. В іншому випадку, звіт не матиме юридичної чинності. У всьому світі, незважаючи на існування в різних країнах значного числа оцінювачів, оцінка не вважається масовою спеціальністю. Більш того, ця спеціалізація розцінюється як елітарна, адже послугами оцінювачів користуються в більшості випадків не громадяни, а інші професіонали — аудитори, юристи, брокери, що працюють з нерухомістю, банківські службовці. В умовах активного реформування відносин власності потреба в послугах з оцінки майна і майнових прав закономірно зростає. Оцінка майна стає широко затребуваною, з'являються такі актуальні проблеми, як примусове відчуження майна за рішенням суду, проблеми земельної реформи, податкової застави, вирішення майнових суперечок і т.д., вирішення яких багато в чому визначається об'єктивністю оцінки вартості. Проведення незалежної оцінки потрібне в цілому ряді випадків. Обов'язкове проведення оцінки регламентується Законом України &quo ;Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні&quo ;. Оцінка обов'язкова у випадках: • створення підприємств на базі державного майна або майна, що є в комунальній власності; • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств з державною часткою майна; • виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка; • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою, а також у разі виходу учасника або засновника із складу такого товариства; • приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державно го майна, майна, що є в комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду; • переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку (в тому числі визначення чистих активів акціонерних товариств); • оподаткування майна згідно з законом; • визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом; • в інших випадках за рішенням суду або в зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

• визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін. Дуже часто послуги оцінювача потрібні для оцінки доцільності і ефективності інвестування коштів в конкретний об'єкт. А деякі власники вдаються до допомоги оцінювачів, щоб знати який потенціал має майно, що їм належить, для прийняття управлінських рішень. Крім того, дуже часто замовляють проведення незалежної оцінки для таких цілей: • продажу-придбання майна; • здачі в оренду, передачі права оренди, лізингу; • одержання кредиту під його заставу; • страхування; • внесення в статутний капітал підприємства; • реструктуризації, ліквідації підприємства; • проведення конкурсів, аукціонів, торгів; • розподілу, спадкування, дарування; • обчислення податку, держмита, зборів; • передачі в довірче керування; • збереження майна; • складання шлюбного контракту. Деякі з випадків обов'язковості проведення оцінки вимагають окремого пояснення. Порядок проведення переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку суб'єктів господарювання всіх форм власності регулюється Стандартом бухгалтерського обліку 7 &quo ;Основні засоби&quo ;. В його нинішній редакції підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. В разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Тобто, якщо, наприклад, страховик у 2004 році продав за ціною нижчою ніж балансова один комп'ютер або один автомобіль, то на ту саму дату він мав би здійснити переоцінку всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Подібна ситуація має також турбувати страховика, якщо він, наприклад, виплатив страхувальнику у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою повну страхову суму застрахованого автомобіля, отримавши (як &quo ;спадок&quo ; від ДТП) якісь рештки обладнання. Вартість цієї &quo ;рештки&quo ; має бути взята на баланс страховика за &quo ;звичайною ціною&quo ;, яку треба визначити експертним актом оцінювача. При цьому, страховику дуже важливо пам'ятати, що переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитись з такою регулярністю, щоб їхня залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Відповідно до ст. 1, 9 та 10 Закону України &quo ;Про страхування&quo ; визначено, що страхова сума — це грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми визначається договором страхування або чинним законодавством під час укладання договору страхування чи зміни договору страхування. При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування. Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна.

За постановою Кабінету Міністрів 1440 &quo ;Про затвердження Національного стандарту 1 &quo ;Загальні засади оцінки майна і майнових прав&quo ; 1 жовтня 2003 року набув чинності Національний стандарт 1 &quo ;Загальні засади оцінки майна та майнових прав&quo ;. За цим стандартом, &quo ;дійсна вартість майна для цілей страхування&quo ; визначається уповноваженою особою, що має відповідний сертифікат суб'єкта оціночної діяльності. Якщо договори страхування, об'єк тами яких є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування) укладаються без експертного висновку &quo ;дійсної вартості майна для цілей страхування&quo ;, — то це не відповідає вимогам зазначеної постанови Кабінету Міністрів. Не визначення &quo ;дійсної вартості для цілей страхування&quo ; за вимогами Національного стандарту 1 та статті 7 Закону України &quo ;Про оцінку майна, майно-вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні&quo ; протирічить вимогам пункту 5.4.6. Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ;, відповідно до якого будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції, екологічної та ядерної шкоди, майна, кредитних та інших комерційних ризиків платника податку відносяться до складу валових витрат платника податку. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — це плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Страховий тариф — ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. За умов відсутності експертного висновку щодо &quo ;дійсної вартості для цілей страхування&quo ;, сума страхового платежу (страхового тарифу чи страхової премії), сплачена страхувальником за договорами страхування, об'єктами яких є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування) є такою, що неправомірно віднесена до валових затрат такого страхувальника — юридичної особи. ДІЛ в Печерському районі Києва листом від 29 квітня 2004 року за 13771/10/31-211 визнала, що &quo ;віднесення юридичними особами — страхувальниками сплачених сум страхових платежів за договорами страхування, об'єктами яких є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування) до валових витрат правомірне тільки за умов наявності експертного висновку &quo ;дійсної вартості майна для цілей страхування&quo ;, визначеної за пунктами З, 31, 32, 33 Національного стандарту 1 &quo ;Загальні засади оцінки майна і майнових прав&quo ; та статті 7 Закону України &quo ;Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінювальну діяльність в Україні&quo ;. Звичайно, це не узагальнююче податкове роз'яснення, яке надається виключно Державною податковою адміністрацією України, але з огляду на діючу редакцію пункту 1.20. Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; додатково чекати подібного узагальнення страхувальникам не треба. Реалізація вимоги обов'язковості проведення оцінки з метою визначення розміру державного збору, зокрема, по ряду угод (в першу чергу, пов'язаних з нерухомим майном) розмір державного збору визначається як частина вартості, зафіксованої в договорі.

Згодом до облав вдавалися не так часто; вони мали мсце лише з нагоди чергового замаху на генерала де Голля або призду до мста важливого ноземного гостя. В таких випадках полця звичайно заарештовувала «в нтересах безпеки» клькасот чоловкв  жнок даного кварталу, тримала х в ув'язненн клька днв  зрештою псля переврки випускала на волю. Крм тих, кого шукали за стар грхи. Саме такою була  облава 14 жовтня 1963 року. Загони полцав у старомодних французьких сталевих касках згнали докупи мешканцв клькох будинкв, переврили хн посвдчення, перетрусили злиденн помешкання. А почалося все з анонмного телефонного дзвнка. Незнайомець повдомив чергового офцера управлння полц, що в Алжрському квартал переховуться шсть африканцв, як планують замах на президента де Голля. Те туманне , як згодом виявилося, з потамною метою зроблене попередження пдняло на ноги понад двст ажанв, десятки полцейських агентв. Проте облава няких результатв не дала. Лише в бар на Рю Лапеврер стався випадок, який, здавалося, не мав някого зв'язку з причиною полцейсько облави

1. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

2. Оцінка природних ресурсів

3. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

4. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

5. Оцінка збитку після настання страхового випадку

6. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
7. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
8. Оцінка фінансового стану комерційного банку

9. Економічна оцінка кредитного процесу

10. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

11. Експертна оцінка земель

12. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

13. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

14. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

15. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

16. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

18. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

19. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

20. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

21. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

22. Цінова політика фірми та її оцінка
23. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів
24. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

25. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

26. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

27. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

28. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

29. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

30. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

31. Оцінка доцільності правової охорони

32. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

33. Оцінка персоналу

34. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

35. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

36. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

37. Оцінка ефективності використання рухомого складу

38. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства
39. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті
40. Оцінка фінансового стану підприємства

41. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

42. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

43. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

44. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

45. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

46. Оцінка стану міської системи м. Києва

47. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

48. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

49. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

50. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

51. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

52. Страхування майна

53. Страхування майна громадян

54. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/
55. Розслідування крадіжок державного та громадського майна
56. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

57. Физико-химическая модель генерации и эмиссии метана на донных осадков озера Байкал

58. Метил [2-аминофенил] сульфона

59. Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к теории и практике мета-моделирования

60. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

61. Страхування

62. Страхування в Україні

63. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

64. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

66. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

67. В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

68. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

69. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

70. Медичне страхування
71. Медичне страхування
72. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

73. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

74. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

75. Поняття, види та принципи страхування

76. Соціальне та особисте страхування

77. Страхові визначення, договір страхування

78. Страхування в туризмі

79. Страхування відповідальності

80. Страхування інвестицій

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

81. Страхування транспортних засобів та вантажів

82. Сучасні види страхування в Україні

83. Договори страхування

84. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

85. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

86. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин
87. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок
88. Мета та функції контролінгу

89. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

90. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

91. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

92. Майнові права подружжя по утриманню

93. Необережне знищення або пошкодження майна

94. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів

95. Правомірна поведінка та історичні типи держав

96. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Як успадкувати майно

98. Речення. Види речень за метою висловлювання

99. Мета інфологічного проектування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.