Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

АНОТАЦІЯ. Випускної бакалаврської роботи Скоробрехи Леоніда Григоровича на тему : “ Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві “ - Київ, КНЕУ, кафедра інформаційних системи в економіці, 1997. У випускній бакалаврській роботі обгрунтовано вибір теми дослідження, доведено її актуальність. Також наведена характеристика предметної області. У роботі наведені результати дослідження предметної області: автоматизація обліку наявності та руху кадрiв, описана інформаційна система предметної області ( характеристика інформаційної системи, функціональна та організаційна структура ). У випускній бакалаврській роботі освітлені питання інформаційного забезпечення ( теоретичні та практичні аспекти: описаний склад та організація інформаційного забезпечення ( структура інформаційного забезпечення, призначення усіх баз даних, принципи організації інформаційного забезпечення, опис прийнятих видів контролю за маршрутами обробки даних при створенні та функціонуванні інформаційної бази )( розглянуто організацію збору та передачі інформації ( перелік джерел та носіїв інформації, загальні вимоги до організації збору, передачі, контролю та редагування інформації )( описані прийняті в інформаційній системі методи класифікації та кодування об(єктів( розглянуто перелік вхідних та вихідних даних, які характеризують предметну область. Вказана інформаційна сукупність, використовувана у процесі розв(язання даної задачі. Розроблено алгоритм розв(язання задачі, наведено його математичний опис. У роботі описано програмне забезпечення: операційна система MS(DOS 6.20, операційне середовище Wi dows 3.11 та система управління базами даних FoxPro 2.5. Докладно описана самостійно розроблена програма. ВСТУП. Функціонування будь-якої системи управління пов(язано з циркуля- цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор- маційний процес, який передбачає виконання функцій збору, передачі, обробки, аналізу інформації та прийняття відповідних рішень. Забезпечення якісного інформаційного обслуговування користувачів шляхом видачі вірогідної, своєчасної та достатньої для прийняття управлінських рішень інформації у формі, яка є зручною для використання, є основним призначеням інформаційного забезпечення. Задача обліку наявності та руху кадрiв займає провідне місце в системі управління. Збільшення масштабів підприємства приводить до збільшення кіль- кості робітників, а необхідність її обліку пов(язана зі збільшенням апарату управління, який займається збором, обробкою та аналізом інформації по обліку наявності та руху кадрiв підприємства. Оскільки облік та контроль за навністю та рухом кадрiв є одним з найскладніших та трудомістких частин бліку праці та пов(язаний з обробкою великих обсягів облікової інформації та складними розрахунками, пропонується автоматизувати процес обліку наявності та руху кадрiв з використанням ЕОМ. Успішне вирішення цієї задачі багато в чому залежить від раціональ-ної організації інформаційного забезпечення, яке дозволяє вирішувати такі проблеми як: централізоване керування даними, інформаційна сумісність, гнучкість та ефективна актуалізація інформаційної бази.

При автоматизації за допомогою інформаційної системи зменшуються обсяги ручної праці, зменшується час на обробку та отримання необхідної інформації, зростає продуктивність роботи працівників відділу кадрів. Об(єктом дослідження у випускній бакалаврській роботі є інформаційні процеси пов(язані з обліком наявності та руху кадрiв на прикладі інформаційного обчислювального центру Чегнігівського обласного споживчого союзу. У даній бакалаврськів роботі відмічаються структура та методи побудови інформаційного забезпечння ІС, визначаються склад задач по створенню та функціонуванню інформаційної бази, наводяться способи опису системи класифікації, розглянуто організацію збору та передачі інформації.1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. 1.1. Характеристика предметної області. Блок задач з обліку і контролю праці та заробітної плати є одним з найважчих, складних та трудомістких ділянок облікової роботи, що потребує точних і оперативних даних. Даний облік повинен забезпечити в організації точний контроль за наявністю та рухом кадрiв. Об(єктом дослідження у бакалаврській роботі є інформаційні процеси, пов(язані з обліком наявності та руху кадрiв на прикладі інформаційного обчислювального центру Чернігівського обласного споживчого союзу ( ІОЦ ОСС ). ІОЦ ОСС створений у вересні 1975 року. Схема організаційної структури ІОЦ ОСС зображена на рисунку 1. Основною задачею ІОЦ було обслуговування районних споживчих товариств та господарств системи споживчої кооперації. Раніше центр був оснащений ЕОМ типу ЄС 1036, ЄС 1046. На сьогоднішній день на ІОЦ повністю змінилася технологія обробки інформації. Залишилася лише одна ЕОМ типу ЄС та закуплені ПЕОМ. Тепер відділи ІОЦ виконують наступні функції. Відділ розробки та впровадження економічних задач займається розробкою, впровадженням та подальшим супроводженням впроваджуваних задач. У даному відділі виконуються слідуючі функції: ( виписка рахунків-фактур( ( кількісно-сумовий облік( ( бухгалтерський облік( ( зведення квартальних бухгалтерських звітів і балансів.Схема організаційної структури ІОЦ ОССРис.1 Відділ технічного обслуговування периферійної техніки, ПЕОМ і касових апаратів займається технічним обслуговуванням і ремонтом клавішних обчислювальних машин, ПЕОМ( встановленням, програмуванням і технічним обслуговуванням касових апаратів фірми SAMSU G. Відділ розмноження та оформлення документів робить ксерокопії, брошурує, проводить порізку паперів будь-якого формату. Комерційний відділ займається роздрібною та оптовою торгівлею. Бухгалтерія складається з трьох чоловік: головний бухгалтер та два бухгалтери. Головний бухгалтер розроблює звіти по магазину, по касі, складає журнали-ордери і баланс. Бухгалтер веде облік банківських операцій, розрахунки із замовниками, дебіторами і кредиторами, нараховує заробітну плату робітникам ІОЦ. Інший бухгалтер веде кількісно-сумовий облік сировини, матеріалів і виконує обов(язки касира. Відділ кадрів веде облік кадрiв ІОЦ. Мета обліку кадрiв ( одержання даних про наявність і рух працівників в цілому по ІОЦ і по кожному його відділу, контроль за виконанням плану по встановленій чисельності робітників та службовців, визначення витрат праці, контроль за кількістю прийнятих і звільнених працівників.

У відділі кадрів ( ВК ), при прийнятті на роботу працівника складається особиста картка. Вона включає в себе відомості, отримані з трудової книжки, яка ведеться у ВК, диплому, паспорту. При прийомі на роботу, у відповідності з професією і кваліфікацією працівника, призначають йому посаду, відділ, в якому він буде працювати, а потім по цим даним у документі “Штатний розклад” визначають оклад. Посада, відділ, оклад, а також прізвище, ім(я та по-батькові, дата зарахування на роботу, табельний номер, який працівникові присвоюють у ВК, вказують у “Наказі про прийом на роботу”. Підтверджений директором наказ передається у бухгалтерію. Форма цього документу наведена у додатку 1. Інспектор ВК попереджує керівника відділу, в який призначено працівника на роботу. Чисельність працівників ( особистий склад ) визначається техпром-фін- планом організації та укладеними колективними угодами. Залежно від участі в господарській діяльності розрізняють промислово- виробничий і непромисловий персонал. За характером виконуваних функцій промислово-виробничий персонал розподіляється на категорії: ро-бітники ( основного і допоміжного вироництва ), керівники, спеціалісти і службовці. Непромисловий персонал ( це робітники і службовці капітального ремонту, транспортного і житлового господарства і культурно-побутових установ. Рух кадрiв оформляється первинними документами: наказами про прийом, переміщення, звільнення. В практиці обліку кадрів розрізняють списковий склад, середньосписковий, наявний. Фактична чисельність всіх працівників організації визначається списковим складом. В списковий персонал входять всі категорії постійних, сезонних та тимчасових працівників, прийнятих на роботу на період не менше 5 днів. Крім того, в списковий склад включаються також працівники, прийняті на роботу за основною діяльністю організації на період більше одного дня. Працівники включаються в списковий склад з дня їх зарахування на роботу. У списках працівників ІОЦ повинні бути присутні як фактично працюючі на даний період часу, так і відсутні на роботі за певною причиною. В списковий склад підприємства включаються: - працівники, які фактично з(явилися на роботу, в тому числі ті , що не працювали по причині простою( - працівники, які знаходяться в службовому відрядженні( - працівники, які знаходяться в чергових відпустках( - жінки, які знаходяться у дикретних відпустках( - працівники, які не з(явилися на роботу через хворобу( - працівники, які не з(явилися на роботу у зв(язку з виконанням державних та суспільних обов(язків, по особистій поважній причині з дозволу адміністрації, особи, які здійснили прогул, а також працівники, яких засудили на строк від 3 до 15 діб( - працівники, які тимчасово відірвані від виробництва на сільскогоспо- дарські роботи, лісозаготовки та інше( - працівники, відряджені для підвищення кваліфікації, на сесії( - працівники, прийняті на роботу з випробувальним терміном( - працівники, прийняті на роботу за основною діяльністю організації на строк більше одного дня( - працівники організації, які працюють поза організацією, якщо вони отримують заробітну плату від цієї організації( - “надомні” робітники( Середньоспискова чисельність працівників за звітний місяць визначається шляхом додавання кількості працівників за всі календарні дні звітного місяця, враховуючи святкові та вихідні дні, та ділення отриманої суми на число календарних днів звітного періоду.

У нас есть в командном составе, - подчеркнул он, - засилие участников гражданской войны, которые могут не дать ходу молодым кадрам. Надо выдвигать молодые кадры, которые являются нашей надежной сменой. Надо... танцевать от опыта империалистической и современной войн"{30}. Итогом работы стало постановление Главного военного совета "О мероприятиях по боевой подготовке, организации и устройству Красной Армии на основе опыта войны с Финляндией и боевого опыта последних лет", которое открыло пути развития теории военного искусства, перестройки системы подготовки командных кадров, корректировке боевой подготовки в "соответствии с требованиями современного боя". В последних числах апреля 1940 года Семен Константинович, получив неиспользованный за прошедший год отпуск, выехал в Киев. С Анастасией Михайловной решили, что отдыхать будут в Пуще-Водице - красивейшем пригороде столицы Украины, где размещался окружной военный санаторий. Это было удобно. Тимошенко хотел разобраться в событиях, происшедших в округе во время его отсутствия, встретиться с избирателями, поработать над материалами обобщения опыта советско-финляндской войны

1. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

2. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

3. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

4. Інформаційні системи і технології на підприємстві

5. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

6. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

9. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

10. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

11. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

12. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

13. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

14. Організація обліку на торгівельному підприємстві

15. Система маркетингового планування на підприємстві

16. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

18. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

19. Облік собівартості продукції на підприємстві

20. Організація обліку власного капіталу підприємства України

21. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

22. Роль обліку в управлінні підприємством
23. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
24. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

25. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

26. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

27. Фінансовий облік на підприємстві

28. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

29. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

30. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

31. Податок на прибуток підприємств

32. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

33. Правовий статус підприємств

34. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

35. Планування діяльності підприємств

36. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

37. Економічний аналіз підприємств

38. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
39. Основи побудови обліку праці та її оплати
40. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

41. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

42. Діюча практика обліку операцій з векселями

43. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

44. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

45. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

46. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

47. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

48. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

49. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

50. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

51. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

52. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

53. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

54. Звітність сільськогосподарських підприємств
55. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
56. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

57. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

58. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

59. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

60. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

61. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

62. Організація обліку в магазині "Світанок"

63. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

64. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

66. Організація складського обліку запасів в установах

67. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

68. Організація управлінського обліку

69. Основи бухгалтерського обліку

70. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку
71. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
72. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

73. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

74. Розподіл прибутку державних підприємств

75. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

76. Сучасні моделі управлінського обліку

77. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

78. Українська школа бухгалтерського обліку

79. Форми бухгалтерського обліку

80. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Аналіз обліку витрат виробництва

82. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

83. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

84. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

85. Правовий статус комунальних підприємств

86. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют
87. Автоматизована система обробки економічної інформації
88. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

89. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

90. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

91. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

92. Інтернаціоналізація підприємств

93. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

94. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

95. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

96. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

98. Управління запасами матеріалів на підприємстві

99. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.