Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТВступ 1. Педагогічне керування та виховання активізації пізнавального процесу 1.1 Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів 1.2 Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою 2. Засоби активізації пізнавального процесу на заняття фізичної культури 2.1 Значення пізнавальної активності на уроці 2.2 Використання різноманітних вправ 2.2.1 Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури 2.2.2 Застосування різних вправ на уроках фізичної культури 2.3 Завдання по взаємоаналізу дій учнів 2.4 Використання пошукових ситуацій 3. Використання гри з метою активізації пізнавального процесу школярів до занять фізкультурою 3.1 Ігровий метод 3.2 Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури Висновок Список літератури Вступ Розбудова національної системи освіти активізувала педагогічні пошуки, зокрема пошуки оптимальної організації навчально-виховного процесу, який поєднує практичні дії: планування, педагогічний аналіз, коригування, збір інформації, аналітичне оцінювання інформації, контроль, стимулювання. Наукова теорія управління школою та навчально-виховним процесом практично почала розвиватися в останні 20 - 25 років. Важливим моментом ефективного проведення уроків з фізичної культури є активізація пізнавального інтересу на заняттях. Оскільки цей момент проводиться на початку уроку, отже від його якості проведення залежить в більшості випадків весь урок. Новизна проблеми полягає у розгляді можливостей використання ігрового методу для активізації пізнавального процесу. Мета роботи полягає в тому, щоб з`ясувати особливості пізнавальної активності на уроці та використання різних методів та засобів для здійснення активізації пізнавального процесу. У відповідності з поставленою метою виникає необхідність постановки та вирішення деяких завдань: з`ясувати особливості педагогічного керування та виховання активізації пізнавального процесу; можливості використання різних засобів та методів активізації пізнавальної діяльності на уроках фізичної культури; розглянути перспективи використання ігрового методу з метою активізації пізнавального процесу. 1. Педагогічне керування та виховання активізації пізнавального процесу 1.1 Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів Управління педагогічним процесом - це впорядковані системи, спрямовані на керування групою, колективом; це складний, багатофакторний, цілеспрямований процес дії методів управління на керований об'єкт, варіативність та добір методичних прийомів, технічних засобів навчання, відповідні технології, координація та взаємодія. Мистецтво управління полягає в здатності виконувати завдання системно, комплексно, з урахуванням усіх обставин. Результат управління залежить від рівня знань, професійної підготовки вчителя, його вміння прогнозувати, використовувати сучасні методики, нові технології, форми й методи. До понятійного апарату теорії управління входять принципи, функції, методи й засоби управління. Результат управління залежить від рівня знань, професійної підготовки вчителя, його вміння прогнозувати, використовувати сучасні методики, нові технології, управлінські форми й методи роботи.

Тому до основних професійних функцій учителя як керівника навчального процесу належать : - діагностична - спрямована на визначення навчально-виховного процесу, її мета - розроблення стратегії й тактики освітньої та виховної роботи з дітьми; - конструктивно-організаторська - спрямована на організацію педагогічного процесу й забезпечення його ефективності; - розвивальна (навчальна й виховна) - об'єднує інформаційну і гностичну функції, є провідною в діяльності педагога; - комунікативна - характеризує стиль взаємин між педагогами й дітьми, педагогами й батьками; - досліджу вальна - проявляється в умінні вчителя накопичувати та аналізувати факти поведінки дітей, бачити їх причини та наслідки, аналізувати педагогічні засоби та ефективність їх впливу на колектив і кожну дитину зокрема; - самоосвіти - забезпечує неперервне підвищення кваліфікації вчителя завдяки поновленню знань і вмінь. Навчально-виховний процес нагадує типову кібернетичну систему, де відбуваються процеси циркулювання інформації, де є суб'єкт і об'єкт, прямі й зворотні зв'язки тощо. Тому закономірності функціонування навчально-виховного процесу схожі з кібернетичними, хоча мають відмінності, а саме: 1) у дидактичній системі забезпечується керування засвоєнням інформації, ефективність діяльності учня залежить від рівня керівної діяльності вчителя; : 2) навчально-виховна система не може функціонувати нормально, якщо в системі відносин ''учитель—учень&quo ; лише прямий зв'язок і немає зворотного; 3) результат керування навчально-виховним процесом визначається двома чинниками: кількістю та якістю інформації про вплив керування на керований об'єкт, суб'єктивними здатностями сприймати цю інформацію та перетворювати її на новий імпульс керування відповідно до заданої мети; 4) система дій, яку виконує учень, залежить від кінцевої мети, регулюється й коригується нею; 5) модель дії, яку треба виконати (іншими словами, &quo ;програма мети&quo ;) випереджає саму діяльність. У теорії та практиці керування навчально-виховним процесом використовуються графічні, тестові, статичні, динамічні та інші моделі. Використання їх дає змогу об'єктивно дослідити й описати явища; відобразити існуючі зв'язки педагогічних процесів; інтерпретувати результати й галузь їх використання. Наприклад, графічна модель включає похвалинний розклад уроку, основні його складові, проектування діяльності вчителя та учнів. Заповнення програми займає небагато часу і є ефективнішим, ніж написання поурочного плану. Звернімо увагу на складові моделі: час, діяльність, корекцію. Саме тому, готуючи майбутніх спеціалістів до роботи в нових умовах, ми велику увагу приділяємо формуванню їхніх практичних умінь і навичок до управління навчальним процесом у сучасній школі. Під цим поняттям ми розуміємо процес змін в об'єктивних (зміст, організація, методи навчання) і суб'єктивних (зміст і структура розумової діяльності) умовах навчання в бік підвищення їх організованості. У системі навчання об'єктивні умови розглядаємо як підсистему, що керує, а суб'єктивні - як керовану підсистему. Пізнавальною діяльністю учнів можна керувати, спрямування її в потрібному напрямі є головною метою навчально-виховного процесу (Г.

Кондратенко, Г. Конфедератов, М. Семикіна, В. Чепелєв, М. Розенберг та ін.). Увесь цикл керування навчанням можна розділити на такі етапи: 1) попереднє керування: визначення мети, планування, конкретизація завдань, прогнозування; 2) оперативно-коригуюче керування, підбір матеріальної бази, інструктаж, регулювання роботи вчителів, внесення коректив у навчальний процес; 3) кінцевий: контрольний зріз знань і умінь учнів, аналіз одержаних даних, внесення коректив з оптимізації процесу викладання в навчальний процес у цілому. Учитель керує діяльністю учнів на кожному уроці, формуючи в них прийоми розумової діяльності, вміння аналізувати, встановлювати взаємні й причинно-наслідкові зв'язки, порівнювати, узагальнювати, систематизувати здобуті знання, робити висновки. Перебудовуючи зміст навчального матеріалу, вчитель задає напрям розвитку розумової діяльності учнів і водночас коригує хід пізнання. В даному разі ми говоримо про керування навчанням методом викладання матеріалу. Внесення нових елементів у структуру розумової діяльності учнів, її збагачення відбувається з урахуванням підготовки школярів до пошукової діяльності, до способів розв'язання проблем. Цей процес є не лише наслідком, а й засобом керування. Організацію діяльності учнів і керування розв'язанням окремої теми ми називаємо тактикою диференційованого навчання, а послідовність &quo ;фрагментів&quo ; навчальної програми - стратегією. В інформаційному плані керування суголосне змісту уроку, його зв'язкам з іншими уроками, в структурному - побудові навчального матеріалу уроку, диференційованого навчання . Для підвищення ефективності навчальної діяльності школярів треба продумувати форми уроку, які забезпечували б високу пізнавальну активність учнів, а в першу чергу - чітко сформулювати його мету, створити умови, за яких теорія поєднувалася б із практикою (експеримент, лабораторна робота, робота на навчально-дослідній ділянці). За традиційної організації навчального процесу на уроці переважає інформаційна діяльність учителя, а школярам відведено роль пасивних слухачів. Тому неабиякого значення надається такій організації навчальної діяльності, яка спрямовувала б учнів на самостійне здобуття знань (самостійна робота з науково-популярною літературою, натуральними об'єктами, підручниками, екранними посібниками тощо). На уроках фізичної культури учні не повинні бути пасивними слухачами, а активно &quo ;діяти&quo ;. Після пояснень вчителя завдань уроку учні активно виконують рухові вправи. Зі сказаного можна зробити такі висновки: 1. Правильна організація керування пізнавальною діяльністю школярів за диференційованого навчання активізує її. 2. Стратегія навчання створює змістову основу для оптимальної побудови тактики диференційованого навчання, веде до якісних перетворень у формуванні узагальненого розв'язання завдань. 3. Керування кожним уроком або системою уроків здійснюється за допомогою певної тактики, що приводить до прийняття й розв'язання проблем, задач, передбачених стратегією навчання. Розвивається внутрішня мотивація навчання. 4. Керування пізнавальною діяльністю учнів за диференційованого навчання здійснюється внесенням в її структуру нових способів поряд зі знаннями як інструментом пізнання.

Hадзвичайно важливим  масштабним засобом активзац народу став культ символчних могил укранським героям. Крм снуючих вже могил счових стрльцв, тепер запроваджуться насипання в кожному сел символчно могили, де на рчниц визначних дат: 1 листопада, на Зелен свята, вдправляються панахиди, виголошуються патротичн промови, загалом проводиться агтацйно-пропагандивна робота, якою керу ОУH. Зрозумло, що польська полця вдразу кинулася перешкоджати цьому. Вдтак по всьому Краю зав'язалося широке протистояння режиму  народу. Все це виховувало укранськ маси, гартувало до боротьби. ОУH продовжу налагоджувати  систематизувати вйськове навчання серед свох членв. За кордоном, де були лпш умови, органзовуються так вйськов вишколи для нструкторв з цього питання. Вони поверталися на захдноукранськ земл  тут створювали групи по 810 чол.  тамно готували х до вйськово справи. Так охоплювалося вйськовим вишколом все ширш  ширш кола членв ОУH. Ще на Берлнськй Конференц, у червн 1933 р., був вироблений план проведення масштабно шкльно акц, яка б подвигнула на боротьбу наймолодшу генерацю укранства

1. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

2. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

3. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

4. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

5. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

6. Программная система для e-обучения и контроля знаний при помощи закрытых тестов
7. К вопросу о компьютерных программах учебного контроля знаний
8. Особливості контролю знань з математики

9. Применение компьютерного тестирования для контроля знаний. Мотивационный эффект

10. Система рейтингового контроля знаний

11. Автоматизированная система контроля знаний специалистов по дефектоскопии

12. Контроль знаний и умений в национально-региональном компоненте на уроках технологии 8 кл. девочки

13. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

14. Формы и виды контроля знаний учащихся по неорганической химии

15. Зачет как одна из форм контроля знаний учащихся по алгебре в 8 классе

16. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

17. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

18. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

19. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

20. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

21. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

22. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами
23. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови
24. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

25. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

26. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

27. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

28. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

29. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

30. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

31. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

32. Ревізія як елемент методу економічного контролю

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

34. Текст як спосіб пізнання

35. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

36. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

37. Підвищення рівня природничо-наукових знань

38. Рейтинговая система контроля и оценки знаний
39. Способы контроля, проверки и оценивания знаний, умений и навыков по курсу "Трудовое обучение" в 1-ом классе
40. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

41. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

42. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

43. Контроль качества знаний по профессиональным образовательным программам "Технология швейных изделий"

44. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

45. Філософія як галузь наукового знання

46. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

47. Приборы химической разведки и химического контроля

48. Финансовый контроль

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

49. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

50. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

51. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

52. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

53. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

54. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания
55. Конституционный контроль
56. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

57. Контроль за расходами физических лиц

58. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

59. Формы и порядок проведения таможенного контроля

60. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

61. Финансовый контроль

62. Финансовый контроль: формы, методы, органы

63. Организация бюджетного контроля

64. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

65. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

66. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

67. Исследование знания юридических терминов

68. Знание первобытных людей

69. Представление и использование знаний об объектах

70. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах
71. Контроль передачи информации
72. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

73. Особенности патологического и эпизоотического процессов при уролитиазе кошек и собак в условиях мегаполиса и контроль за их проявлением

74. Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями

75. Инфекционная безопасность пациента и медработников. Инфекционный контроль

76. Применение психологических знаний в процессе оперативно - розыскной деятельности

77. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

78. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

79. Ломоносовский период как особый этап в области научно-педагогического знания в России

80. Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах

Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Методы контроля в производстве интегральных микросхем

82. Контроль качества сварных соединений

83. Шагая по дороге знаний

84. Исследование знания юридических терминов

85. Исследование возможности использования эффекта автодинного детектирования в генераторах на диоде Ганна для контроля параметров вибрации

86. Контроль динамических параметров ЦАП
87. Усилитель систем контроля радиовещательных станций
88. Логико-методологические аспекты технического знания

89. Функции социологического знания

90. Социальный контроль и отклоняющееся поведение

91. Эксперимент как средство оценки качества теоретического знания

92. Врачебный контроль, его цели и задачи

93. Педагогический контроль за физической подготовленностью школьников старших классов

94. Соотношение веры и знания. Эразм Роттердамский

95. Содержание и структура философских знаний: аксиология (Контрольная)

96. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

97. Гипотеза как форма развития биологического знания

98. Какова структура философского знания?

99. Проблема, как форма развития знания в юриспруденции

100. Э.Ю.Соловьев, И.Кант. ЗНАНИЕ, ВЕРА, И НРАВСТВЕННОСТЬ // Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии в культуре


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.