Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Методика психології

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Конторльна робота з предмету: “ методика психологиії ” 1. Методи практичної психології Практична психологія в основному опирається на організацію різноманітних психологічних досліджень. Для організації таких досліджень в практичній психології найчастіше використовують лонгітюдний і порівняльний методи. Лонгітюдний (від лат. тривалість) метод характеризується тим, що протягом тривалого часу послідовно вивчаються ті самі досліджувані. При цьому можуть застосовуватися найрізноманітніші методи збору фактичного матеріалу, але вони скеровані на той самий об'єкт дослідження. Деякі дослідження особливостей особистості тривали десятиліттями. За порівняльного методу паралельно та одночасно вивчаються різні об'єкти дослідження, хоча при цьому визначаються єдиний предмет і загальне завдання дослідження. Це можуть бути дослідження особливостей психіки школярів різного віку (порівняльно-онтогенетичне дослідження), психіки здорових і психічно хворих досліджуваних (порівняльно-патологічне дослідження), вивчення досліджуваних, які знаходяться в різних соціальних чи педагогічних умовах (порівняльно-соціальне, порівняльно-педагогічне дослідження). Метоли збирання фактичного матеріалу Найширше застосовуються такі методи: • спостереження; • експеримент; • бесіда; • вивчення продуктів діяльності; • анкета; • тести. 1. Метод спостереження - це цілеспрямоване вивчення на основі сприйняття дій І вчинків особистості в різних природних ситуаціях. Перша вимога до спостерігача - збереження природності психічних проявів. Друга вимога - спостереження завжди має бути цілеспрямованим, тобто слід чітко визначити цілі й задачі, що їх належить вирішити у процесі дослідження. Третя вимога до методу спостереження - фіксація його результатів. Недолік методу: спостерігач (експериментатор) знаходиться в пасивній позиції: він змушений очікувати, коли настануть психічні явища, які його цікавлять. 2. Метод експерименту. Основним методом психології, як і інших наук, є експеримент - метод збирання фактів у спеціально створених умовах, які забезпечують активний прояв досліджуваних психічних явищ. Є два види психологічного експерименту: лабораторний і природний. Лабораторний експеримент може здійснюватись як із використанням апаратури, так і без неї, але із застосуванням спеціально розроблених експериментальних матеріалів. Він часто скеровується на вивчення цілісної діяльності людини. У спеціальних умовах може вивчатися взаємодія різних компонентів (моторних, перцептивних, мнемонічних, інтелектуальних, вольових, характерологічних) у процесі психічної діяльності людини. Саме так будується дослідження складної діяльності оператора в інженерній психології, комплексно вивчаються психічні можливості космонавтів, досліджується поведінка людей у різноманітних стресових ситуаціях. У природному експерименті, на відміну від лабораторного, зберігається зміст звичайної діяльності людини, але створюються умови, за яких обов'язкові) викликається (провокується) досліджуване психічне явище. Так, розвиток природного експерименту в царині педагогічної психології привів до створення психолого-педагогічного експерименту.

Суть Його полягає в тому, що вивчення школяра ведеться безпосередньо в процесі реального навчання і виховання, але з обов'язковим активним формуванням тих психічних особливостей, що вибираються як предмет навчання. Лабораторний і природний експерименти можуть бути констатуючими, скерованими на виявлення рівня тих чи інших особливостей психічного розвитку безпосередньо до моменту проведення дослідження, і формуючими, скерованими на вивчення психічного явища безпосередньо в процесі активного формування тих чи інших психічних особливостей. 3. Метод бесіди - це збирання фактів про психічні явища у процесі особистого спілкування за спеціально складеною програмою. Плануючи бесіду, необхідно мати на увазі, що дані про явище, яке нас цікавить, може бути одержане у вигляді відповідей па прямо поставлені запитання (що знає досліджуваний про той чи інший об'єкт, яке ставлення до нього, яке коло інтересів тощо), так і побічним способом (обговорення прочитаної книги і т. ін. ). Цей метод використовується для отримання додаткових даних про учня. 4. Метод вивчення продуктів діяльності є збиранням фактів в процесі аналізу матеріалізованих результатів психічної діяльності. Це можуть бути продукти трудоваї (виготовлені токарем деталі, проект інженера, картина художника тощо); навчальної (написаний твір, розв'язана задача, виконане креслення); ігрової (споруджений із кубиків «будинок», зроблена з піску «фортеця» і под. ) діяльності. За продуктом діяльності відтворюється процес виготовлення, при цьому відображається (проектується) ставлення людини до самої діяльності, навколишнього світу, природи, виявляється рівень розвитку розумових, сенсорних, моторних навичок. Вимоги до методу: • типовість (характерність) самої діяльності; • типовість умов діяльності; • аналіз різних продуктів діяльності. Цінність методу полягає в тому, що можна час від часу повертатися до аналізу матеріалізованих продуктів діяльності. Недолік: не всі психічні якості можна розкрити в продуктах діяльності. Тому метод вживається як допоміжний. 5. Метод анкети полягає у збиранні фактів на основі письмового самозвіту досліджуваних за спеціально складеною програмою. У складанні анкети велике значення має чіткість змісту запитань і чіткість їх формулювання. Анкети поділяються на два види; закриті й відкриті. У відкритих анкетах досліджувані повинні самі сформулювати відповіді на поставлені запитання; у закритих їм пропонується вибрати одну із запропонованих відповідей. Перевага відкритої анкети полягає в можливості отримати повніші дані про досліджуваних. Недолік - в тяжкості опрацювання через різноманітність відповідей. Закриті анкети є легкими для опрацювання, але їхні дані (відповіді) не виходять за задані наперед формулювання. Позитивність методу анкет полягає в тому, що отримується велика кількість матеріалу, достовірність якого визначається «законом великих чисел». Недолік: відповіді не завжди є адекватними реальній поведінці досліджуваних. 6. Метод тестів. Вони призначені для того, щоб установити наявність чи відсутність уже відомих психологічних особливостей у тих чи інших досліджуваних.

Тести мають відповідати таким вимогам: 1. Це стандартизовані випробування. Стандартизація досягається за рахунок того, що тестом те чи інше дослідження стає після багаторазової його перевірки на великій кількості досліджуваних. 2. Кожен тест повинен давати всім досліджуваним однакові можливості для проявлення наявних у них психологічних особливостей. Виконання цієї вимоги досягається за рахунок того, що в кожнім тесті вміщено різні за змістом і формою подачі завдання, завдяки чому в одних досліджуваних з'являються можливості виконати одні завдання, а в інших - інші. 3. Інтерпретація результатів виконання тесту. Тести - це найчастіше разові випробування, вони дозволяють зробити зріз, зафіксувати те, що є на даний момент. Тому не можна на основі результатів тесту будувати прогнози, передбачати можливості чи міру успішності подальшого психічного розвитку. 2. Структура психологічних дисциплін та основні завдання Сучасна психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, які знаходяться на різних ступенях формування, пов'язані з різними галузями практики. Одна з можливостей класифікації полягає у принципі розвитку психіки в діяльності. Звідси можна вирізнити ряд галузей психології, які вивчають психологічні проблеми конкретних видів людської діяльності. Педагогічна психологія вивчає психологічні закономірності навчання і виховання людини. Вона досліджує формування в учнів (студентів) мислення, вивчає проблеми управління процесом засвоєння методів і навичок інтелектуальної діяльності; визначає психологічні чинники, які впливають на успішність процесу навчання; вивчає взаємостосунки між педагогом і учнями та стосунки в учнівському колективі; індивідуально-психологічну різницю між учнями, психологічні особливості навчально-виховної роботи з дітьми, які мають відхилення в психічному розвитку; досліджує психологічну специфіку роботи з дорослими в процесі їхнього навчання тощо. До розділів педагогічної психології належать; • психологія кавчання (психологічні основи дидактики, окремих методик, програмного навчання, формування розумових дій і т. ін. ); • психологія виховання (психологія учнівського колективу; психологія гуманістичного виховання; психологічні основи виправко-трудової педагогіки); • психологія вчителя; • психологія навчально-виховної роботи з аномальними дітьми. Вікова психологія вивчає онтогенез різних психічних процесів і психологічних якостей особистості людини, яка розвивається. Вона розгалужується на: • дитячу психологію; • психологію підлітка; • психологію юнацтва; • психологію дорослої людини; • геронтопсихологію. Вікова психологія досліджує вікові особливості психологічних процесів, можливості засвоєння знань, фактори розвитку особистості тощо. Соціальна психологія вивчає психічні явища, які виникають у процесі взаємодії людей в різних організованих групах. До структури соціальної психології входить три кола проблем. 1. Соціально-психологічні явища у великих групах (у макросере-довищі). До них відносять: проблеми масової комунікації (радіо, телебачення, преса і т. д. ); механізми та ефективність впливу засобів масової комунікації на різноманітні спільності людей; закономірності поширення моди, чуток, загальноприйнятих смаків, обрядів, пережитків, громадських настроїв; психологію релігії, етнопсихологію.

Новый вариант адаптации личностного теста ЕРУ // Психологический журнал, 1987. No 1. Русалов В.М., Гусева О.В. Сокращенный вариант личностного опросника Кеттелла (8PI) // Психологический журнал, 1990. Т. 11, No11. C. 34-48. Кабанов М.М. и др. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. М.: Медицина, 1983. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. - Киев: Наук. думка, 1984. Гл. 3. Практикум по психологии / Под ред. А.Н.Леонтьева, Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Изд. МГУ, 1972. С.183 - 194. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. - М.: Прогресс, 1987. Практикум по психодиагностике: дифференциальная психометрика / Под ред. В.В. Столина, А.Г. Шмелева. - М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 16-17. Экспериментальная психология / Под ред. П. Фреса, Ж. Пиаже. - М.: Прогресс, 1975. Гл. 17. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. - Киев: Здоровье, 1989. Гл. 3. Кроник А.А., Кроник Е.А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я. - М.: Мысль, 1989. Тема 5 ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ 1. Теоретические источники проективного метода: психоанализ, холистическая психология, экспериментальные исследования New Look [22] Как мы уже упоминали проективный метод направлен на исследование личности

1. Методика преподавания психологии для школьников 15-17 лет

2. Методика преподавания психологии

3. Разработка методики преподавания психологии

4. Методика подготовки и чтения лекций по психологии

5. Методика проведения психологической экспертизы в разных отраслях психологии

6. Физиология, психология и интеллект близнецов
7. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов
8. Билеты по методике обучения иностранным языкам

9. Теория и методика преподавания классического танца

10. Этика - эстетика. Психология творчества

11. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

12. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

13. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

14. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

15. Общие положения методики расследования преступлений

16. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Методика расследования компьютерных преступлений

18. Психология преступной личности

19. Пути решения экологических проблем глазами психолога

20. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

21. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

22. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")
23. Методика организации тематических выставок в школе
24. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

25. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

26. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

27. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

28. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

29. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

30. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

31. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

32. Психология политического лидерства

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

34. Психология бюрократии

35. Психология

36. Психология массового поведения

37. Судебная психология

38. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений
39. Аналитическая психология
40. Психология рекламы

41. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

42. Предмет и задачи психологии

43. История психологии

44. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты

45. Психология социального конфликта

46. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

47. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

48. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

49. Психология делового общения

50. Психология подростка

51. Проблема человека в психологии

52. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

53. Психология человеческих проблем

54. Психология конфликта и выход из него
55. Гендерная психология
56. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

57. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

58. История психологии

59. Малые группы в социальной психологии

60. Этические стандарты и практическая этика психолога

61. О психологии семьи как малой группы

62. Психология суицидального поведения

63. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

64. Психология дружбы и любви в юношеском возрасте

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

65. Психология политического лидерства

66. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

67. Критерии оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта

68. Психология труда и инженерная психология

69. Психология малых групп

70. Психология преступной группы
71. Общая психология (контрольная)
72. Феноменология духа в сказках в свете аналитической психологии Юнга

73. Возрастная психология

74. Понятие личности в психологии

75. Психология труда: рефлексология В.М. Бехтерева

76. Детская психология в учениях Античности, Средневековья и эпохи Возрождения

77. Основы психологии

78. Понятие методологии психологии

79. Использование корреляционного анализа в работе школьного психолога

80. Предмет и задачи психологии как науки

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Книга- методика "Солнечная Медитация"

82. Основы психологии

83. Психология юности

84. Билеты на гос.экзамен по психологии

85. У истоков интегральной психологии

86. Шпаргалки по возрастной психологии
87. О предмете психология
88. Шпаргалки по педагогической психологии

89. Эксперимент в психологии

90. Судебная психология

91. Психология потерпевшего

92. Психология правонарушений

93. ПСИХОЛОГИЯ ОПОЗНАНИЯ

94. Юридическая психология (лекции-шпора)

95. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

96. Деноминации в христианстве. Взгляд психолога

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

98. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

99. Методика бега на средние дистанции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.