Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

«Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства» КИЇВ - 2005 План роботи: Вступ І. Досудове слідство: загальна характеристика та завдання. ІІ. Теоретичні засади досудового слідства. Своєчасний початок досудового слідства. Підслідність кримінальних справ. Додержання строків розслідування. Забезпечення прав учасників досудового слідства. Недопущення розголошення даних досудового слідства. Прокурорський нагляд та відомчий контроль як способи забезпечення законності при провадженні досудового слідства. Можливість оскарження до суду процесуальних рішень органу дізнання, слідчого, прокурора. ІІІ. Організаційно-правові основи досудового слідства. Складання процесуальних документів при провадженні. Розслідування злочинів групою слідчих. Взаємодія слідчого з органом дізнання. Направлення окремого доручення слідчим. Об’єднання та виділення кримінальних справ. Використання науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів. Залучення громадськості до розкриття й розслідування злочинів. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, та вжиття заходів щодо їх усунення. Висновок Список використаної літератури Вступ Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою цінністю1. Серед завдань кримінального процесу, а отже і досудового слідства, як невід’ємної його частини, згідно ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України є охорона прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб2. На сьогодні деякі питання досудового слідства є досить актуальними та дискусійними, про що свідчать проведення ряду науково-практичних конференцій та підготовка нового Кримінально-процесуального закону. Зокрема, актуальність теоретичних досліджень основних положень досудового слідства зумовлена недосконалістю його практичного провадження. Так, основні порушення законності в досудовому слідстві виражені в порушенні підслідності кримінальних справ, недотриманні строків досудового слідства, неефективному відомчому контролю за дотримання законності в діяльності органів досудового слідства. Слід зазначити, що велика кількість проблемних питань кримінального процесу вже висвітлена в працях таких відомих науковців, як Н.А. Якубович, М.А. Маріупольський, С.П. Єфімічев, А.К. Звірбуль, В.М. Петренко, В.Ф. Статкус, Ю.Н. Белозеров, В.А. Коханов, А.В. Савків, Ю.О. Гришин та інших вчених3. Досудове слідство — це кримінально-процесуальна діяль­ність слідчого органів прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ та податкової міліції за порушеною кримінальною справою, яка полягає у проведенні слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, дослідження, перевірку, оцінку та використання доказів, необхідних для встановлення істини у справі та ство­рення умов для здійснення справедливого правосуддя. Положення досудового слідства – це визначені законом на основі принципів кримінального процесу положення, правила, що віддзеркалюють характерні риси та особливості досудового слідства як стадії і своїми вимогами спонукають органи дізнання й досудового слідства до швидкого, раціонального, всебічного, повного, та об’єктивного дослідження всіх обставин справи, виконання завдань даної стадії й охорони в ній прав і законних інте­ресів громадян і юридичних осіб.

І. Досудове слідство: загальна характеристика та завдання. Необхідність досудового слідства як етапу кримінального процесу зумовлена тим, що всебічний, повний і об'єктивний розгляд кримінальної справи в суді та її вирішення потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому за законом (ст. 111 КПК) пере­важна більшість кримінальних справ повинна проходити етап досудового слідства. Винят­ком можуть бути лише справи приватного обвинувачення та справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів (ч. 1 ст. 27, ст. 425 КПК), у яких досудове слідство провадиться тільки у випадках, коли зло­чин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист, а також коли це визнає за необхідне прокурор чи суд. Змістом даної стадії є регламентована кримінально-процесуальним законом діяльність органів досудового слідства по встановленню обставин вчи­нення злочину (суспільно небезпечного діяння), осіб, причетних до його вчинення та по припиненню і запобі­ганню вчинення злочинів4. Завданнями досудового слідства є: 1) швидке й повне розкритті злочину та притягненні осіб, винних у його вчиненні, до участі в справі як обвинувачених і охороні від необгрун­тованого притягнення осіб, не причетних до вчинення злочину; 2) вжиття заходів до відшкодування шкоди, за­вданої злочином; 3) виявлення причин вчинення злочину та умов, які цьому сприяли, і вжитті заходів до їх усунен­ня (ст. 2, 23, 23і, 29 КПК). При цьому необхідно забез­печити охорону прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у справі. Тільки виконання вищевикладених завдань є підставою для винесення органом досудового слідства рішення про передачу справи до наступної, вже судової стадії кримінального процесу, або ж про закінчення провад­ження шляхом закриття справи (ст. 212 КПК). Неналеж­не виконання їх органом досудового слідства, допущені ним помилки, порушення вимог кримінально-процесуального закону можуть зумовити судову помилку. Досудове слідство пов'я­зане з можливістю обмеження або навіть позбавлення прав громадян при застосуванні запобіжних заходів, про­веденні інших процесуальних дій. Тому закон детально регламентує підстави й порядок їх проведення і фіксацію в постановах, протоколах та інших слідчих процесуальних документах. ІІ. Теоретичні засади досудового слідства 1. Своєчасний початок досудового слідства Кримінально-процесуальний кодекс України встановлює, що розслідування починається після порушення кримі­нальної справи (ст. 113), проте згідно ч. 2. ст. 190, у невідкладних випадках дозволяється до прийняття рішення про порушення кримінальної справи провести огляд місця події, щоб з'ясува­ти наявність підстави для такого рішення, накласти арешт на кореспонденцію, однак існують випадки, коли орга­ни досудового слідства, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 113 КПК, провадили слідство без порушення кримінальної справи, а суди, всупереч роз'ясненням Пленуму Верхов­ного Суду України, даним у п. 13 постанови «Про застосу­вання судами України кримінально-процесуального зако­нодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування»5 від 25 березня 1998 р.

№ 3, не повертали такі справи для проведення додаткового розслідування, а постановляли обвинувальні вироки, обмежуючись лише реагуванням на зазначені факти винесенням окремих ух­вал, хоч ці порушення вимог кримінально-процесуально­го закону є істотними, що тягнуть за собою скасування вироку. Як приклад можна навести кримінальну справу по обвинуваченню М., засудженого за ч. 1 ст. 222 КК України (нині — ст. 263) Київським районним судом м. Оде­си, в якій не було винесено постанову про порушення кри­мінальної справи, проте суд ухвалив обвинувальний ви­рок. Крім того, ні в постанові про пред'явлення обвинува­чення, ні в обвинувальному висновку дії М. не було к зафіксовано. Як зазначалося, провадження слідчих дій до порушен­ня кримінальної справи не допускається, за винятком вказаних випадків. Це правило «за своїм значенням нале­жить до основних ідей судового провадження»6. Порушен­ня кримінальної справи у більшості випадків означає виз­нання факту вчинення злочину і є підставою для провадження розслідування. Постанова про порушення кримі­нальної справи є правовою основою для проведення слідчих і процесуальних дій, спрямованих на розкриття злочину. Вона зобов'язує орган дізнання, слідчого, прокурора вжи­ти в межах своєї компетенції всі передбачені законом за­ходи зі встановлення подій злочину, осіб, винних у його вчиненні й до їх покарання. Важливо зазначити, що ч. 4 ст. 114 КПК надає право слідчому приступити до провадження досудового слідства не чекаючи виконання органом дізнання дій, передбачених ст. 104 КПК та закінчення строку дізнання. Рішення про прийняття до свого провадження кримі­нальної справи є правовою підставою для її розслідування конкретною особою: дізнавачем, слідчим чи прокурором. З моменту винесення постанови про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження ця особа набуває всіх передбачених законом повноважень щодо виконання у справі слідчих та інших процесуальних дій, і на неї лягає особиста відповідальність за їх своєчасне проведення, за всебічне, повне та об'єктивне дослідження обставин справи, прийняття законних та обґрунтованих рішень, забезпечення прав і законних інтересів громадян, що залучаються до розслідування. 2. Підслідність кримінальних справ. Для того щоб не вийти за межі своєї компетенції, кожен орган слідства повинен знати, які саме справи він має право розслідувати. Для цього й існують правила про підслідність кримінальних справ, що визначені відповідною частиною глави XI кримінально-процесуального за­кону, нормами якої регулюються відносини, що виника­ють між відповідними органами держави і посадовими особами у зв'язку з досудовим слідством кримінальної справи. Отже, підслідність обумовлює правильний розподіл кримінальних справ між різними органами досудового слідства7. Підслідність кримінальних справ — це сукупність вста­новлених законом ознак справи, відповідно до яких вона належить до відання того чи іншого органу розсліду­вання. Таким чином, підслідність обумовлює правильний розподіл кримінальних справ між різними органами ­досудового слідства. Підслідність слід відрізняти від підсудності, За своєю юридичною природою ці поняття однорідні, але не тотожні.

Должен все же сказать, ибо я хорошо знал Ритсона лично, что его раздражительный нрав был как бы врожденным телесным недугом и что вместе с тем непримиримая требовательность в отношении чужих работ вызывалась необычайной приверженностью к строжайшей истине. Видимо, на епископа Перси он нападал с тем большей враждебностью, что не питал расположения к церковной иерархии, в которой этот прелат занимал видное место. Критика Ритсона, язвительная до грубости, основывалась на двух пунктах. Первый касался характеристики положения менестрелей: Ритсон считал, что доктор Перси намеренно приукрасил его, а вместе с тем и самих менестрелей с целью придать предмету своего исследования не присущее ему достоинство. Второе возражение относилось к свободе, с какой доктор Перси обращался с материалами, добавляя, сокращая и улучшая их, чтобы приблизить эти материалы ко вкусам своего времени. Мы сделаем краткие замечания по обоим пунктам. Первый пункт. В первом издании своего труда доктор Перси, конечно, дал повод для обвинений его в неточной и несколько преувеличенной оценке английских менестрелей, определив их как людей, "которые, составляя в средние века целое сословие, избрали себе в качестве ремесла поэзию и музыку и пели под арфу стихи, сочиненные ими самими"

1. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

2. Поняття криміналістичної версії

3. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

4. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

5. Основные положения консервативной модели общественного развития России

6. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов
7. Основные положения Джорджа Беркли
8. Основные положения Таможенного кодекса Российской Федерации и дополнения к нему

9. Основные положения экономической программы развития России с 2000 до 2010 года

10. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

11. Основные положения теплофизической теории криогенной терапии

12. Зміст і еволюція поняття мотивації

13. Основные положения прочностной теории напряженного состояния

14. Методология эксплуатационного контроля на основе концепции риска. Основные положения

15. Основные положения гражданского права Российской Федерации

16. Лица участвующие в деле: классификация, права и обязанности, краткая характеристика правового положения

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Основные положения теории Эриха Фромма

18. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

19. Основные положения, понятия и факты гештальтпсихологии

20. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

21. Жизненная история и спортивная карьера олимпийца: основные положения международного исследовательского проекта

22. Конверсия основных положении теории спортивной подготовки в процессе физического воспитания
23. Основные положения физикализма в Венском кружке
24. Основные положения марксизма

25. Характеристика основных школ древнеиндийской философии

26. Основные положения учения Дарвина

27. Ф. Хайек и основные положения его критики социализма

28. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

29. Основные положения теории чрезвычайных ситуаций

30. Основные положения учения Дарвина

31. Проблемы происхождения и развития Земли. Основные положения глобальной тектоники

32. Ценные бумаги. Основные положения

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

33. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

34. Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

35. Основные положения аудита

36. Основные положения ГОСТа Р.6.30-2003

37. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

38. Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО
39. Конституция 1936 года - история принятия и основные положения
40. Основные положения земельной реформы в Республике Беларусь

41. Основные положения международного частного права

42. Основные положения соглашений Республики Беларусь по вопросам избежания двойного налогообложения в части подоходного налога

43. Основные положения трудового права

44. Основные положения Федерального закона "О персональных данных"

45. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

46. Характеристика основных стадий процедуры признания банкротства (экономической несостоятельности) субъектов хозяйствования

47. Основные положения когнитивного подхода к исследованию языковых явлений

48. Основные положения реформы 1861 года

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Причини скасування кріпосництва й основні положення кріпосної реформи 1861 р.

50. Основные положения расчета надежности функционального узла печатной платы

51. Косвенный канал сбыта. Сущность ФОССТИС. Основные блоки стратегической маркетинговой программы и их характеристика

52. Информационное общество: понятия, основные положения и необходимость государственного регулирования

53. Основные положения международного публичного права

54. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
55. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика
56. Основные положения системы сертификации ГОСТ Р

57. Основные положения гуманистической психологии

58. Буддизм. Основные положения

59. Синергетика, основные положения

60. Характеристика основных достижений в развитии американской социологии на рубеже 20-21 века

61. Основные положения системы технической эксплуатации зданий

62. Основные положения теории переходных процессов

63. Характеристика основных факторов и условий развития туризма в Великобритании

64. Основные положения теории спорта

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

66. Основные положения и законы химии

67. Поняття і зміст підприємницької діяльності

68. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

69. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

70. Загальна характеристика конституції України
71. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст
72. Загальна характеристика типу Земноводні

73. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

74. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

75. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

76. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

77. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

78. Різновиди ОС Windows, загальна характеристика найбільш використовуваної ОС

79. Загальна характеристика датчиків

80. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

81. Загальна характеристика продуктів переробки зернових та зернобобових

82. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

83. Загальна характеристика хімічних властивостей Купруму

84. Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"

85. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

86. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання
87. Принципы воспитания, как основные теоретические положения процесса воспитания, и их характеристика.
88. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

89. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства

90. Поняття та види слідів у трасології

91. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

92. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

93. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

94. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

95. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

96. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

97. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

98. Установка и основные характеристики Linux

99. Основные механические характеристики материалов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.