Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія» Курсова робота З дисципліни: «Статистика» На тему: «Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві РМЗ» Жовті Води 2009 План Вступ 1. Теоретичні основи вивчення статистичних індексів 1.1 Поняття та класифікація індексів 1.2 Методологічні основи побудови індивідуальних і загальних індексів 1.3 Агрегатна форма індексів 1.4 Середньозважені індекси 1.5 Зведені індекси 1.6 Індекси середніх величин 1.7 Системи взаємозалежних індексів і визначення впливу окремих факторів 1.8 Індекси з постійними і змінними вагами 1.9 Індекси динаміки середнього рівня інтенсивності показника 1.10 Територіальні індекси 2. Практичний аспект теми «Статистичні індекси і їхня роль у вивченні соціально-економічних явищ» 2.1 Розрахунок індивідуальних і загальних індексів товарообігу промислової продукції на заводі РМЗ 2.2 Розрахунок індекси динаміки середнього рівня інтенсивності 2.3 Статистичний аналіз динаміки товарообігу продукції на підприємстві РМЗ 2.4 Розрахунок питомої ваги товарообігу продукції на підприємстві РМЦ 2.5 Кореляційно-регресійній аналіз товарообігу продукції на підприємстві РМЦ Висновок Список літератури Вступ Повна й достовірна статистична інформація є тією необхідною підставою, на якій базується процес керування економікою. Вся інформація, що має народногосподарську значимість, в остаточному підсумку, обробляється й аналізується за допомогою статистики. Саме статистичні дані дозволяють визначити обсяги валового внутрішнього продукту й національного доходу, виявити основні тенденції розвитку галузей економіки, оцінити рівень інфляції, проаналізувати стан фінансових і товарних ринків, товарообігу продукції на підприємствах, досліджувати рівень життя населення й інші соціально-економічні явища й процеси. Оволодіння статистичною методологією – одне з умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях діяльності. Складною, трудомісткою й відповідальною є заключна, аналітична стадія дослідження. На цій стадії розраховуються середні показники й показники розподілу, аналізується структура сукупності, досліджується динаміка й взаємозв'язок між досліджуваними явищами й процесами. На всіх стадіях дослідження статистика використає різні методи, в тому числі метод рядів динаміки, кореляційно – регресійний аналіз. Вони використовуються для вивчення масових суспільних явищ. У статистичних дослідженнях для характеристики соціально-економічних явищ і процесів використовують узагальнювальні показники у вигляді середніх, відносних (питомої ваги) та інших величин. До цих характеристик належать і індекси, які посідають особливе місце серед статистичних методів. У перекладі з латинської мови «I DEX» означає «показник», проте в статистиці він набуває специфічного значення. Мета даної курсової роботи розглянути індексні методи статистики, розрахувати метод рядів динаміки, питому вагу, зробити кореляційно – регресійний аналіз, для дослідження та аналізу товарообігу на підприємстві РМЗ. Завданням курсової роботи є: Ознайомлення с теоретичними аспектами індексного методу; Застосувати отримані знання для статистичного аналізу товарообігу промислової продукції на підприємстві РМЗ за допомогою індексного методу; Виконати кореляційно-регресійний аналіз та аналіз рядів динаміки, розрахувати питому вагу; Зробити висновки, виходячи із отриманих даних.

1. Теоретичні основи вивчення статистичних індексів Поняття та класифікація індексів Статистичний індекс – це відносний показник, що характеризує зміну рівня будь-якого явища чи процесу в часі, просторі чи порівняно з планом, програмою, стандартом. Класифікація індексів За мірою охоплення явища чи процесу Індивідуальні індекси Загальнім (зведені) індекси За базою порівняння Динамічні індекси Територіальні індекси За видом ваги порівнювача Індекси з постійними вагами Індекси зі змінними вагами За формою побудови Агрегатні індекси Середні індекси За характером обсягу дослідження Індекси об’ємних показників Індекси якісних показників За об’єктом дослідження Індекси продуктивності праці Індекси собівартості Індекси фіз-го обсягу продукції Інші За складом явища Індекси фінансового складу Індекси змінного складу За періодом розрахунку Річні індекси Квартальні індекс. Місячні індекси Тижневі індекси Індивідуальні індекси – відносні показники, які характеризують зміну в динаміці або відображають співвідношення в просторі, якогось одного виду одиниць явища. Зведений (загальний) індекс – показник, який характеризує динаміку складного явища, елементи якого не піддаються безпосередньому підсумуванню в часі, просторі чи порівняно з планом. Агрегатний індекс – складний відносний показник, який характеризує середню зміну соціально-економічного явища, яке досліджується з декількох видів одиниць (однорідних або неоднорідних). Індексована величина (показник) – це ознака, зміна якої досліджується. Вага індексу – величина, яка використовується методом сумірності індексованих величин. Середній індекс – це індекс, який визначено як середню величину з індивідуальних індексів. Система індексів – ряд послідовно побудованих індексів. Система базисних індексів – ряд послідовно визначених індексів одного й того ж явища з постійною базою порівняння. Система ланцюгових індексів – це ряд одного й того ж явища, які визначаються базою порівняння зі зміною від індексу до індексу. Система індексів з постійними вагами – це система зведених індексів одного й того ж явища, які обчисленні з вагами, що не змінюються при переході від одного індексу до другого. Система індексів зі змінними вагами – це система зведених індексів одного й того ж явища, які обчисленні з вагами, що послідовно змінюються від одного індексу до другого. Індекс змінного складу – індекс, який відображає відношення середніх рівнів якісного показника, що належать до різних періодів часу. Індекс постійного (фіксованого) складу – це індекс, який визначено з вагами, зафіксованими на рівні звітного періоду, який показує зміну середнього рівня якісного показника за рахунок змін індексованої величини щодо окремої одиниці сукупності. Індекси структурних зворушень – це індекс, який показує вплив змін у структурі явища, що вивчається, на динаміку середнього рівня цього явища. Територіальні індекси – це індекси, які характеризують зміну явища в просторі. Дефлятор – це коефіцієнт, який переводить значення вартісного показника за звітний період у вартісні вимірювачі базового періоду. Індекс дефлятор – відношення фактичної вартості продукції звітного періоду до вартості обсягу продукції, структура якого аналогічна зі структурою звітного року, але визначена в оцінках базового року.

В статистичній практиці індекси-дефлятори визначають не тільки в цілому по народному господарству, а й по окремих регіонах, різних товарних групах, галузях економіки. Індекси об’ємних показників – це індекси фізичного обсягу продукції, роздрібного товарообороту, споживання окремих продуктів. В них міститься характеристика зміни обсягу того чи іншого явища, який виражають у певних одиницях виміру. Індекси якісних показників – це індекси цін, собівартості продукції, продуктивності праці. В таких індексах міститься характеристика зміни якісної ознаки, тобто такої що відображує особливості розвитку явища. 1.2 Методологічні основи побудови індивідуальних і загальних індексів Будь-який індекс в статистиці – це співвідношення двох однойменних показників. Показник, з яким здійснюється порівняння, називають базисним. Так, в індексах динаміки базисним є показник одного із попередніх періодів (моментів) часу, в індексах виконання плану – запланований рівень, а в індексах порівняння в просторі базисним може бути показник, що належить до якогось об’єкту або території. У разі застосування індексного методу аналізу бажано дотримуватись відповідних умовних позначень, які прийняті в теорії і практиці статистики. Показники базисного періоду мають у формулах підрядковий знак «0», а поточного – «1». Показники плану, стандарту, територій, об’єктів можуть позначатися підрядковими знаками у вигляді їх скорочених назв або окремих літер. В статистиці прийняті такі основні умовні позначення показників, зміна яких вивчається за допомогою індексів: q – кількість проданого товару (чи обсяг виготовленої продукції) в натуральному вираженні; p – ціна одиниці продукції чи товару; z – собівартість одиниці продукції; – затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції даного виду, тобто її трудомісткість; w – середній виробіток продукції в розрахунку на одного працівника; У – урожайність певної культури; П – розмір посівної площі; Виходячи з цих позначень, а також змісту ряду економічних показників, можна записати, що: pq – загальна вартість проданого товару, (товарообіг); zq – загальні затрати на виробництво продукції; q – загальні затрати робочого часу на виробництво продукції; УП – валовий збір певної сільськогосподарської культури. Символи q та p не випадкові, вони відповідають початковим літерам англійських слів price (ціна) та qua i y (кількість). Індивідуальні та загальні індекси позначимо відповідно символами і та I. Показник, динаміку чи співвідношення індекс, називають індексованою величиною. Відповідно до даних умовних позначень індексованою величина вказується біля позначення індексу у вигляді підрядкового знаку. Наприклад: - індивідуальний індекс ціни, - загальний індекс собівартості продукції. Методологічні підходи до побудови різних видів індексів розглянемо на прикладі індексів динаміки. Оскільки індивідуальні індекси характеризують зміну одного елемента сукупності, то в будь-якому індивідуальному індексі порівняються дві величини, які стосуються або різних об’єктів, або різних періодів часу, або планового завдання і фактичного виконання.

Навіть побіжний перелік втрат свідчить про той страшний відбиток, що його наклала друга світова війна на Україну та її населення. Щонайменше (статистика тепер досліджується наново) 5,3 млн чоловік, або один із кожних шести мешканців України загинув у цій бойні. 2,3 млн українців було вивезено для примусової праці до Німеччини. Цілком чи частково було зруйновано понад 700 великих і малих міст та 28 тис. сіл, унаслідок чого безпритульними лишилося близько 10 млн чоловік. Оскільки війна завдала Україні більше руйнувань, ніж будь-якій іншій країні Європи, втрати в економіці сягали приголомшуючих масштабів. Цілковите чи часткове знищення понад 16 тис. промислових підприємств означало втрату великої частини того, що Україна здобула такою великою ціною у 30-х роках. Підраховано, що загальні збитки економіки України сягали 40 %. Таким чином, удруге за трохи більш як десять років Україна тяжко постраждала від жорстоких ексцесів тоталітарних режимів. У другій світовій війні українці, національна свідомість яких зросла порівняно з періодом 1917–1920 рр., потрапили у лещата між радянським режимом та нацистами

1. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

2. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

3. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

4. Економічний аналіз підприємств

5. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

6. Облік собівартості продукції на підприємстві
7. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
8. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

9. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

11. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

12. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

13. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

14. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

15. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

16. Організація виробництва продукції на підприємстві

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

17. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

18. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

19. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

20. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

21. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

22. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
23. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
24. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

25. Організація оплати праці на підприємстві

26. Реструктуризація підприємств

27. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

28. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

29. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

30. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

31. Кредитування підприємств

32. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

34. Охорона праці на підприємстві

35. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

36. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

37. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва

38. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
39. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
40. Звітність сільськогосподарських підприємств

41. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

42. Облік доходів підприємств

43. Облік неопераційних витрат на підприємстві

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

47. Організація обліку на підприємстві

48. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

49. Організація управлінського обліку на підприємстві

50. Ревізійні комісії підприємств і організацій

51. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

52. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

53. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

54. Порядок видачі ліцензій щодо обігу алкогольної продукції
55. Правовий статус комунальних підприємств
56. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

57. Інформаційні системи і технології на підприємстві

58. Інтернаціоналізація підприємств

59. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

60. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

61. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

62. Організація обліку на торгівельному підприємстві

63. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

64. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем

65. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

66. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

67. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

68. Дослідження та розробки на підприємстві

69. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

70. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
71. Основи управління персоналом підприємств
72. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

73. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

74. Рух кадрів на підприємстві

75. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

76. Трудовий потенціал промислового підприємства

77. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

78. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

79. Управління якістю на підприємстві

80. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

81. Організаційний розвиток підприємств

82. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

83. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

84. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

85. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

86. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"
87. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
88. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

89. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

90. Кредитування підприємств

91. Методика інвестування підприємств

92. Непрямі податки з підприємств

93. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

94. Оподаткування підприємств

95. Організація грошових розрахунків на підприємстві

96. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

97. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

98. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

99. Фінанси підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.