Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПВНЗ «ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН «ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»» Кафедра міжнародних економічних відносин Спеціальність 6.030201 «Міжнародні економічні відносини» КУРСОВА РОБОТА З КУРСУ МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ На тему: «Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку» Виконав: студентка ІІІ курсу групи ЕС–07–1я Тарасенко Т.О. Науковий керівник: доц. Штангей Н. М. Харків 2010 ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ Розділ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ 2.1 Аналіз світового ринку валюти 2.2 Аналіз проведення валютних операцій Розділ 3. ПРОГНОЗИ ТА ОЧІКУВАНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність проблеми. Світовий валютний ринок – це специфічно оформлений механізм, що обслуговує та регулює міжнародну систему валютних операцій на основі попиту та пропозиції. Торгівля валютою стала на сьогодні одним із найпопулярніших видів діяльності: щоденно оборот світового валютного ринку сягає 2 трлн доларів США. Приблизно 80% всіх операцій складають спекулятивні операції, тобто ті, що мають за мету отримання спекулятивного прибутку. Отже актуальність даної теми в тому, що для забезпечення свободи діяльності будь-якого ринку необхідно його аналізувати. Правильне розуміння ситуації на ринку, здатність прогнозування поведінки ринку, аналіз його настрою приводить до обґрунтованого прийняття рішення. Аналіз останніх наукових досліджень. Проблематику світового ринку та його аналіз досліджено в роботах багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Причиною такої уваги з боку науковців є надзвичайна актуальність проблеми, а також стрімкий розвиток валютно-кредитних відносин, що потребує детального дослідження ринку. Метою курсової роботи є дослідження та аналіз сучасного стану світового валютного ринку, дослідження причин, що призвели до тих чи інших результатів, а також розглядаються прогнози та очікувані тенденції щодо динаміки валютних курсів та обсягів проведення валютних операцій. В рамках поставленої мети були розроблені наступні завдання: 1. Розглянути теоретичні поняття та засади функціонування світового валютного ринку. 2. Проаналізувати валютний ринок з двох аспектів: валютні показники, динаміка валютного курсу та обсяги обороту валюти та проведення валютних операцій – найменування та обсяги. 3. Розглянути можливі тенденції розвитку та прогнози на майбутній розвиток світового валютного ринку. Об’єктом роботи є світовий валютний ринок. Предметом курсової роботи є аналіз операцій на світовому валютному ринку та його стану. Методичною основою роботи є джерела як теоретичних знань (підручники, навчальні посібники), так і періодичні видання, які відображають сучасний стан поданої проблематики. Структура та обсяг. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел у кількості 30 назв. Загальний обсяг складає 36 сторінок друкованого тексту, 5 рисунків і 2 додатки. Розділ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ Зовнішньоторговельні операції, зарубіжні інвестиції і кредитування, вивіз капіталів, прибутків і доходів в різних формах з країни в країну вимагають проведення різних операцій з валютами. Валютні операції є операціями по купівлі-продажу валюти. Ці операції розрізняються по видах залежно від цілей і термінів їх здійснення. Вони мають на меті придбання валют для комерційної діяльності або наживи від спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці, а також для страхування від валютного ризику. Валютні операції сприяють конвертованості валют, своєчасності міжнародних розрахунків, міжнародному руху капіталів . Обмін валют і операції з ними здійснюються на специфічному ринку - валютному. Валютний ринок є системою (сукупністю) економічних і організаційних відносин, що складаються на основі купівлі і продажу іноземних валют. Валютний ринок - це також особлива сфера діяльності, яка забезпечує зіставлення попиту іноземної валюти з її пропозицією і визначає її курс щодо національної грошової одиниці даної країни. З погляду макроекономіки, тобто загальної структури господарства окремої країни, валютний ринок є частиною фінансового ринку, існуючого разом з іншими видами ринків, такими як ринки засобів виробництва, робочої сили, послуг, технологій, споживацький ринок та ін. Міжнародний валютний ринок охоплює валютні ринки всіх країн світу. Під міжнародним валютним ринком також слід розуміти ланцюг тісно зв'язаних між собою системою кабельних і супутникових комунікацій світових регіональних валютних ринків. Між ними існує “перекачка” засобів залежно від поточної інформації і прогнозів провідних учасників ринку щодо можливого положення окремих валют. Автори вітчизняних видань, в яких висвітлюються проблеми функціонування валютного ринку, звертають увагу на необхідність розмежувати такі поняття, як &quo ;національний валютний ринок&quo ; і &quo ; міжнародний валютний ринок&quo ;. При цьому під національним валютним ринком розуміється сфера здійснення валютних операцій перш за все всередині країни, приводяться різні критерії класифікації валютних ринків. Експерти центральних банків і фахівці фінансової сфери країн Західної Європи, і перш за все держав - членів Європейського союзу (ЄС), подібної чіткої грані між названими різновидами валютного ринку, як правило, не проводять. Аналізуючи різні аспекти діяльності валютного ринку, вони розуміють перш за все єдиний, тобто міжнародний, валютний ринок. Річ у тому, що, по-перше, валютний ринок не має чітких географічних меж, певного місця розташування, оскільки носить міжнародний характер. В той же час він функціонує в умовах існування безлічі окремих суверенних держав і різноманіття національних валют. Саме завдяки такій суперечливій єдності - поєднанню міжнародного характеру ринку і національної приналежності валюти певній державі - виникають обмінні операції, існує і сам валютний ринок . По-друге, операції з іноземною валютою складаються на основі процесів міжнародної торгівлі, руху капіталів і робочої сили, передачі технологій, все більше об'єднуючи національні господарства окремих країн в єдиний світовий економічний простір, тобто світове господарство.

Наприклад, щоденно центральні банки та інші фінансові інститути, а також експортери та імпортери - компанії різних країн, що беруть участь в міжнародних операціях, - одержують або виплачують значні суми у валюті. Тому однією із зв'язуючих ланок світового господарства і є міжнародний валютний ринок, який лише досить умовно можна поділити на якісь національні і регіональні ринки валют. По-третє, необхідно мати на увазі, що ступінь залученості різних країн в світове господарство, у тому числі і їх участі у валютно-фінансовому обміні, неоднаковий. Якщо йдеться про країни з частково конвертованою і замкнутою валютою, то це означає певну їх відособленість, усуненість від міжнародного валютного ринку. Держави, валюта яких вільно конвертується, є, як правило, економічно розвиненими країнами і виступають як найактивніші учасники валютного ринку. Звідси стає зрозуміло, чому фахівці в області валютних операцій розвинених країн дотримуються думки, згідно з якою міжнародний валютний ринок і аналогічний ринок усередині країни складають єдине ціле. Разом з тим, якщо країна недостатньо тісно пов'язана з світовим господарством по будь-яким параметрам, то її внутрішній валютний ринок набуває самостійного значення для її економіки, до певної міри відособлюється від міжнародного ринку. Об'єктом валютного ринку є комплекс суспільних відносин (в основному у сфері економіки та її регулювання державами) з приводу обслуговування міжнародного обороту товарів, послуг, робіт; своєчасного здійснення міжнародних розрахунків; стихійного визначення валютних курсів шляхом балансування попиту і пропозиції різних валют; надання механізмів захисту від валютних ризиків; диверсифікації валютних резервів банків, підприємств і держав; проведення валютних інтервенцій; використовування ринку державами для цілей їх грошово-кредитної і економічної політики; отримання прибутку у вигляді різниці курсів валют і процентних ставок. Приведений перелік заходів, реалізованих на відкритому валютному ринку, звичайно не повний. Предметом, яким оперують суб'єкти міжнародного валютного ринку в процесі реалізації суспільних відносин, що також є об'єктом - є валюти різних країн, цінні папери, виражені в іноземних валютах, а також валютні цінності. На світових валютних ринках операції проводяться, як правило, з валютами, що найбільш широко використовуються в світовому платіжному обороті. Так, на чотири валюти -- долар США, ієну, фунт стерлінгів, євродолар доводиться до 90% всього міжнародного обороту. На регіональних і місцевих ринках здійснюються операції з конкретними конвертованими валютами, такими як сінгапурський долар, саудівський реал, кувейтський динар, російський рубль і т.д. . Міжнародні валютні ринки можна класифікувати по цілому ряду ознак: по сфері розповсюдження, по відношенню до валютних обмежень, по видах валютних ресурсів, по ступеню організованості . По сфері розповсюдження, тобто по широті охоплення, можна виділити міжнародний (міжнародні фінансові центри) і внутрішній валютні ринки. Так міжнародні (світові) валютні ринки зосереджені в основних фінансових центрах Західної Європи, США, Близького Сходу, Східної Азії.

Аз пък отговорих на това и му казах: о, Владико Господи! но ние всички сме препълнени с нечестие. 39. И, може би, поради нас се не напълнят житниците на праведните и поради греховете на земните обитатели. 40. На това той ми отговори: иди, попитай непразна жена: може ли, след като изтекат девет месеци, нейната утроба да задържи в себе си плода? 41. Аз отговорих: не може, Господи. Тогава той ми рече: подобни на утробата са и обиталищата на душите в преизподнята. 42. Както родилка бърза до роди, за да се избави от родилни болки, тъй и те бързат да върнат тям повереното. 43. Най-напред ще ти бъде показано това, което желаеш да видиш. 44. Ако съм придобил благодат пред твоите очи, отговорих аз, и ако това е възможно и ако аз съм способен за това, 45. покажи ми: онова, което има да дойде, по-голямо ли е от онова, що е изминало, или което се е сбъднало по-голямо ли е от онова, което ще стане? 46. Каквото е минало, това зная, а какво ще дойде, не зная. 47. Той ми каза: застани от дясната ми страна, и ще ти обясня значението чрез подобие. 48

1. Методики оцінки фінансового стану банків України

2. Валютна система: України, світу, та Європи

3. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

4. Оцінка фінансового стану комерційного банку

5. Сучасний стан перестрахування в Україні

6. Оцінка фінансового стану підприємства
7. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту
8. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

9. Банківська система України

10. Грошова система України

11. Формування та розвиток банківської системи України

12. Банківська система України

13. Бюджетна система України

14. Національна депозитарна система України

15. Правова система України

16. Судова система України. Конституційний Суд України

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

17. Сучасна мовна політика України

18. Організаційна структура митної системи України

19. Бюджетна система України

20. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

21. Фінансова система України

22. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку
23. Податкова система України: теорія і практика становлення
24. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

25. Оцінка стану міської системи м. Києва

26. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

27. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

28. Сучасний стан сільского господарства України

29. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

30. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

31. Оцінка стану менеджменту в організації

32. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

33. Сучасний стан активного туризму в Україні

34. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

35. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

36. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

37. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

38. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")
39. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
40. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

41. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

42. Валютные системы и валютные курсы

43. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

44. Эволюция валютной системы

45. Сучасні форми та системи оплати праці

46. Эволюция мировой валютной системы, формы международных расчетов, платежный баланс России

47. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

48. Організаційна система управління природокористуванням України

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Валютная система ес и проблемы создания валютного союза

50. Валютная система ес и проблемы создания валютного союза

51. Исторические этапы формирования и развития валютной системы

52. Мировая валютная система

53. Мировая валютная система, валютный рынок и валютный курс

54. Эволюция мировой валютной системы
55. Валютная система мира в межвоенный период
56. Мировая валютная система: сущность и тенденции

57. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

58. Бреттон-вудская валютная система

59. Международная валютная система

60. Создание и будущее европейской валютной системы

61. Международная валютная система

62. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

63. Вулкани Сонячної Системи укр

64. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

65. Элементы структурной системы /Укр./

66. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

67. Международная валютная система и её элементы

68. Валютная система Германии и ее специфика

69. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

70. Оцінка майна з метою страхування
71. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
72. Сучасні види страхування в Україні

73. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

74. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

75. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

76. Експертна оцінка земель

77. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

78. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

79. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

80. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее

81. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

82. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

83. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

84. Поняття, функції та система трудового права України

85. Система цивільного права України

86. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України
87. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України
88. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

89. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

90. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

91. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

92. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

93. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

94. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

95. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

96. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

97. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

98. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

99. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.