Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Когут Ярослав Михайлович УДК 342.951:352.075:351.743 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження зумовлена значним науково-теоретичним і практичним значенням процесу реформування галузі внутрішніх справ в Україні. Сучасна модель демократичної, соціальної та правової держави потребує нових концептуальних підходів щодо розв’язання проблем реалізації правоохоронної функції. Забезпечення охорони громадського порядку на відповідній території є не тільки обов’язком державних органів, але й правом територіальних громад та органів, які формуються ними. Наявна державотворча практика вказує на те, що реформування органів внутрішніх справ та становлення інституту місцевого самоврядування в Україні є взаємопов’язаними процесами. Утворення органів місцевої міліції в Україні призупинено. Органи місцевого самоврядування ще не готові до прийняття рішень про створення місцевої міліції. Вони не зацікавлені у реформах, які не надають їм суттєвих важелів впливу щодо забезпечення громадського порядку на території місцевих громад. Держава також ще не готова до децентралізації правоохоронних функцій. Основними причинами цього є недосконалість та прогалини в адміністративно-правовому регулюванні діяльності органів місцевої міліції. Необхідність визначення місця і ролі місцевої міліції в системі органів публічної влади, адміністративно-правового статусу її органів та персоналу, формулювання принципів діяльності, завдань та функцій, окреслення структурної побудови зумовлює необхідність проведення наукового дослідження у цьому напрямі. Актуальність проблеми підтверджується концепцією МВС України щодо реформування системи органів внутрішніх справ. Серед основних її завдань передбачено необхідність продовження напрацювання нормативно-правової бази з метою визначення правового статусу та організації місцевої міліції як структурного елементу в системі МВС України, що має забезпечувати громадський порядок на місцях. Вітчизняний і світовий досвід побудови ефективної системи державного управління, розвитку місцевого самоврядування, проблем становлення й удосконалення системи органів внутрішніх справ певною мірою розглядалися теоретиками права та іншими вченими, які представляють різні галузі правової науки. Особливо слід підкреслити науковий внесок таких провідних учених, як В.Б. Авер’янов, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, Р.А. Калюжний, Л.В. Коваль, І.Б. Коліушко, Л.М. Колодкін, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, М.В. Корнієнко, В.С. Куйбіда, О.В. Негодченко, В.І. Олефір, В.Л. Ортинський, С.В. Пєтков, В.М. Плішкін, Ю.С. Шемшученко, В.К. Шкарупа та інших. Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку, процесу формування місцевої міліції в Україні, реалізації функції забезпечення правопорядку органами місцевого самоврядування досліджено у наукових працях А.П

. Головіна, О.С. Доценка, Ю.В. Кідрука, Ю.С. Назара, К.В. Сесемка, А.В. Сергєєва, О.М. Солоненка, В.І. Фелика та інших провідних науковців. Їхні праці мають важливе наукове та практичне значення; висновки і рекомендації, що містяться в них, служать подальшому розвитку законодавства в адміністративно-правовій галузі, є загальнотеоретичною основою для досліджень у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ. Попри це, слід зазначити, що на сьогоднішній день відсутнє цілісне дослідження з обраної нами теми. Для розкриття проблеми застосовано комплексний підхід щодо вирішення актуальних проблем адміністративно-правового регулювання діяльності місцевої міліції як суб’єкта правоохоронної діяльності. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 1.1 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергової розробки і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004–2009 рр., затверджених наказом МВС України від 5 липня 2004 р. за № 735) і Львівського державного університету внутрішніх справ (п. 1 перспективного плану НД та ДКР на 2005–2010 рр. за пріоритетними напрямами наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергової розробки і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, затвердженого на засіданні Вченої ради Львівського юридичного інституту МВС України від 26 серпня 2005 р.). Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у з’ясуванні теоретичних основ і практичних напрацювань адміністративно-правового регулювання діяльності місцевої міліції, визначенні правового статусу її органів і персоналу. Відповідно до поставленої мети зроблена спроба вирішити такі дослідницькі завдання: охарактеризувати історичні передумови формування органів місцевої міліції в Україні; проаналізувати процес розвитку органів місцевого самоврядування в Україні; визначити зміст адміністративно-правових відносин та механізм їх регулювання органами місцевої міліції; узагальнити практику функціонування та сучасні підходи до вдосконалення регулювання діяльності правоохоронних органів на основі позитивного досвіду поліцейських систем зарубіжних держав; проаналізувати правове положення органів місцевої міліції в системі МВС України; дослідити правову характеристику елементів і рівнів адміністративно-правового регулювання та організації діяльності органів місцевої міліції; визначити шляхи подолання проблем взаємодії і координації діяльності органів місцевої міліції та органів внутрішніх справ; надати рекомендації щодо ефективності інформаційного забезпечення діяльності місцевої міліції; з’ясувати чинники впливу на становлення та підготовку кадрового забезпечення діяльності місцевої міліції; здійснити аналіз структури персоналу місцевої міліції та ефективності його діяльності; встановити адміністративно-правовий статус керівника органу місцевої міліції та його роль в управлінні персоналом.

Об’єктом дослідження є відносини у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності місцевої міліції з питань забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян. Предмет дослідження складають сутність та механізм адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевої міліції, їх правовий статус. Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання, в основі яких лежить системний підхід, що дає можливість досліджувати проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевої міліції в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз взаємовідносин органів внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування. У роботі застосовуються також окремі наукові методи пізнання. Логіко-семантичний метод сприяв узагальненню, систематизації та поглибленню понятійного апарату, зокрема при визначенні змісту та механізму адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевої міліції (підрозділ 1.2.). Історико-правовий метод застосовано при розгляді нормативно-правової бази органів внутрішніх справ на місцевому рівні (підрозділ 1.1.). За допомогою системно-структурного методу досліджено правове регулювання діяльності органів місцевої міліції та її структурних елементів, а саме: об’єкта та суб’єкта управління органами місцевої міліції (розділ 2). Порівняльно-правовий метод дав змогу визначити загальні та особливі риси розвитку місцевої міліції, подальші її перспективи, враховуючи кращий зарубіжний досвід (підрозділ 1.3. та розділ 3). Статистичний метод використовувався для проведення аналізу якісних та кількісних показників діяльності підрозділів міліції громадської безпеки, виявлення динаміки їх розвитку (підрозділ 3.1.). Цей метод був використаний також для аналізу стану кадрового забезпечення підрозділів міліції громадської безпеки (підрозділ 2.2 та розділ 3). Для з’ясування деяких питань адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевої міліції застосовувались окремі соціологічні методи (анкетування, інтерв’ю, аналіз документів). Науково-теоретичне підґрунтя дисертації склали розробки фахівців у галузі адміністративного права, теорії держави і права, теорії управління, конституційного права тощо. Нормативно-правовою основою роботи стали положення Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України й зарубіжних країн, нормативно-правові акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Особлива увага приділялась аналізу змісту відомчих нормативних актів МВС України в частині становлення інституту місцевої міліції в Україні. У роботі використовувалися нормативні та інші документи, що регулюють діяльність поліції зарубіжних держав, досвід реформування та управління поліцією провідних держав світу, узагальнення практики місцевих органів внутрішніх справ, довідкова література. Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практики застосування адміністративного законодавства та довідково-статистичні матеріали про діяльність міліції громадської безпеки.

Щоб захистити українське населення від репресій, розширений УЦК намагався уникати конфронтації з нацистами, зосередившись на посиленні української присутності в містах та на розвитку продуктивних сил. Проте при потребі УЦК завзято обстоював українські інтереси. Так, коли в результаті нацистської акції в лютому 1943 р. з лиця землі було стерто кілька українських сіл, голова УЦК В. Кубійович заявив сміливий протест нацистським властям, кинувши Франку такі слова: «Знищивши євреїв, тепер беруться винищувати українців». Інша перевага, якою користувалися українці в Генерал-губернаторстві, полягала в наявності широкої системи початкової, середньої та професійної освіти. Вони також мали змогу в обмежених масштабах організовувати кооперативи та вести культурну діяльність. Як уже стало правилом, німці монополізували в Галичині всі ключові адміністративні посади. Але в місцевому управлінні українцям звичайно віддавалася перевага перед поляками. Така політика, на велике задоволення німців, далі погіршувала й без того складні стосунки між двома громадами

1. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

2. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування

3. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

4. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

5. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

6. Повноваження місцевих органів самоврядування
7. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
8. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

9. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

10. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

11. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

12. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

13. Правове регулювання біржової діяльності

14. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

15. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

16. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

17. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

18. Правовое регулирование деятельности органов федерального казначейства. Задачи и права

19. Cфера фінансів - місцеві фінанси

20. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

21. Правове регулювання вільних економічних зон

22. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
23. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
24. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

25. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

26. Місцеве самоврядування

27. Місцеві податки і збори

28. Основні теорії походження місцевого самоврядування

29. Особливості правового регулювання договору ренти

30. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

31. Правове регулювання відносин комунальної власності

32. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

33. Правове регулювання іноземних інвестицій

34. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

35. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

36. Правове регулювання податкової системи

37. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

38. Правове регулювання ринків фінансових послуг
39. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства
40. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

41. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

42. Правовое регулирование деятельности органов безопасности РФ

43. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

44. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

45. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

46. Уголовно-правовое регулирование трансплантации органов и тканей

47. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

48. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

49. Інформаційне забезпечення діяльності організації

50. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

51. Новокаїн та місцева анастезія

52. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

53. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

54. Правове регулювання соціальної роботи
55. Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів
56. Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

57. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

58. Система місцевого самоврядування Франції

59. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

60. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

61. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

62. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

63. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

64. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

66. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

67. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

68. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

69. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

70. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ
71. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова
72. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

73. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

74. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

75. Правовые аспекты пересадки тканей и органов

76. Государственно-правовое учение Н.М. Коркунова

77. Задачи контроля таможенных органов. Правовое и организационное обеспечение контроля

78. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

79. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

80. Правовое положение органов внутренних дел

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Правовое регулирование государственной службы в таможенных органах

82. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды

83. Правовое положение муниципального служащего в органах местного самоуправления

84. Адміністративно-правові методи

85. Припинення адміністративних правопорушень

86. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
87. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
88. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

89. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

90. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

91. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

92. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

93. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

94. Административно-правовые формы и методы деятельности органов управления

95. Адміністративна відповідальність

96. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

98. Адміністративне право України

99. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.