Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Курсова робота Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів 1.1 Теоретичні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів 1.2 Нормативно-правове регулювання обліку основних засобів та нематеріальних активів основних засобів та нематеріальних активів Розділ 2. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів 2.1 Методи інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів 2.2 Відображення операцій в регістрах обліку Розділ 3. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів на ТзОВ «Дукат-Ужгород» 3.1 Організаційні аспекти обліку на ТзОВ „Дукат-Ужгород” 3.2 Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів на ТзОВ «Дукат-Ужгород» 3.3 Документаційне забезпечення операцій та результатів інвентаризації з основними фондами та нематеріальними активами на ТзОВ „Дукат-Ужгород” Висновки Перелік використаних джерел Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Вступ На сучасному етапі розвитку продуктивних сил основні засоби, як і раніше, залишаються чи не найголовнішим фактором виробництва. Від рівня технічної озброєності залежать і якість продукції, і продуктивність праці, і навіть показники рентабельності. Сьогодні будь-яке виробниче підприємство використовує досить широку номенклатуру основних засобів. Розвиток основних засобів як знарядь праці, засобів виробництва, призвів до необхідності класифікації їх за спільними ознаками. Основні засоби вимагають чіткого і точного обліку, причому відображаються вони не лише у бухгалтерських реєстрах, а й у фінансовій звітності. Як відомо, основні фонди завжди були найважливішим при розвитку продуктивних сил та зіграли вирішальну роль у науково-технічному прогресі глобального масштабу. Основні фонди були і залишаються як знаряддям, так і предметом праці. Вони приймають безпосередню участь при виготовленні продукції. Ткацькі та металообробні верстати, будівлі, транспортувальні засоби – всі ці вкрай необхідні для суспільства речі і є основними засобами. Без них неможливе виробництво та споживання, життя та побут людства без існування всього того що називається основними фондами були б вкрай незручними. Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів — нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку прав на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг. Багато елементів, пов’язаних з обліком нематеріальних активів недостатньо законодавчо врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає багато питань. Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від потреб господарської практики.

Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації. Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку основних фондів та нематеріальних активів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В. Алексєєвої, В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, А.М. Герасимовича, Н.І. Дорош, В.І. Єфіменко, В. П. Завгороднього, В.Г. Лінника, В.В. Сопка, Н.В. Кужельного, Г.Г. Кірейцева, Д. Р. Кетлетта, Г.І. Олеховича, В.Г. Швеця, Л.С. Шатковської, В.Ф. Палія, О.А. Петрик, С. Яремчука, й інших. Що стосується обліку основних фондів, то нині існують потужні праці відомих у світі економістів, що займаються питаннями бухгалтерського обліку в Німеччині та США, Індії та Ізраїлі, Великобританії тощо. Серед провідних учених світу є й українські фахівці, які багато років займаються вивченням специфіки обліку заробітної плати, формування статутних капіталів, тих же основних фондів. Деякі з них навіть присвятили розвиткові та вдосконаленню обліку основних фондів все життя. Найвідомішими на Україні вченими є Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Ткаченко, Ю.С. Цал-Цалко, В.В. Сопко та ряд інших відомих в Україні та за її межами фахівців. У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в галузі обліку нематеріальних активів з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної облікової практики досить рідкісні, а іноді, і зовсім відсутні. У більшості робіт в неповній мірі дається критичний аналіз існуючих теоретико-методологічних основ і практичної багатоаспектності обліку даного виду активів, недостатня увага приділяється питанням вдосконалення методології та практики бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Актуальність даної теми полягає в тому, що ефективне функціонування будь-якого підприємства неможливе без чіткої організації бухгалтерського обліку. Враховуючи, що основні фонди – це першооснова діяльності підприємства, та проблемні аспекти обліку нематеріальних активів, актуальність даної теми не може бути недооцінена. Крім обліку не менш важливим аспектом є інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів, тому що збереження фондів підприємства – це зниження виробничих витрат на підприємстві, а значить збільшення прибутку. Предметом дослідження у курсовій роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів обліку та інвентаризації основних фондів та нематеріальних активів, а об’єктом – господарська діяльність ТзОВ «Дукат-Ужгород», яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування. Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені для вирішення наступні завдання: провести огляд нормативної бази та виявити проблемні питання щодо обліку та інвентаризації основних фондів та нематеріальних активів; дослідити особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві; створити економічно обґрунтовану та достовірну інформацію про економічну ефективність використання основних фондів та нематеріальних активів; Метою курсової роботи є вивчення законодавчої та нормативної бази, що існує в Україні та стосується питань основних фондів та нематеріальних активів, дослідження організаційно-економічної характеристики та фінансово-господарських показників діяльності підприємства, аналізу інвентаризації основних фондів та нематеріальних активів.

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів 1.1 Теоретичні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів За прийнятою в Україні бухгалтерською методологією основні фонди або необоротні активи – це ті матеріальні активи, які підприємство утримує за власний кошт з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг виробничого чи невиробничого характеру, надання в оренду іншим організаціям чи окремим фізичним особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за один рік). Об’єктом основних фондів може бути закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно об’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно . До основних виробничих фондів відносяться ті засоби праці, які, знаходячись у сфері матеріального виробництва, безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ (машини, устаткування і т. п.), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі будівлі, споруди, електромережі, трубопроводи і ін.), служать для зберігання і переміщення предметів праці. До складу основних невиробничих фондів промисловості відносяться такі об'єкти невиробничого призначення (житлові будинки, дитячі сади і ясла, школи, лікарні і інші об'єкти охорони здоров'я і культурно-побутового призначення), які знаходяться у веденні промислових підприємств (вони не безпосередньо, а побічно впливають на процес виробництва) . Для обліку основних фондів новим Планом рахунків призначені рахунки: 10 &quo ;Основні фонди&quo ; і 13 &quo ;Знос необоротних активів&quo ;. Виділений рахунок 11 &quo ;Інші необоротні активи&quo ;, сальдо якого разом з сальдо рахунка 10 &quo ;Основні фонди&quo ; відображаються в балансі загальною сумою за статтею &quo ;Основні фонди&quo ;. Бухгалтерський облік основних засобів, що використову­ються у виробничій діяльності підприємств, за сумою витрат, пов'язаних із виготовленням, придбанням, доставкою, споруд­женням, встановленням, страхуванням під час транспортуван­ня, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією основних засобів, ведеться на рахунку 10 &quo ;Основні фонди&quo ; із застосуванням субрахунків (рахунків друго­го порядку). На субрахунку 101 &quo ;Земельні ділянки&quo ; ведеться облік земельних ділянок. На субрахунку 102 &quo ;Капітальні витрати на поліпшення земель&quo ; ведеться облік капітальних вкладень на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи). На субрахунку 103 &quo ;Будинки та споруди&quo ; ведеться облік руху та наявності будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, включаючи частини будівель.

В этом случае возможно кратковременное "оза]рение", как правило не ведущее к мен]тальному познавательному результату. Бытовое сознание термин, упот]ребляющийся как синоним процесса мыш]ления. Используется часто как опреде]ление качества, которым не обладают животные и мертвые. Такой подход явно проблематичен и основан на чисто мате]риалистическом подходе, когда мозг счи]тается вместилищем сознания. 59) Стихиалии (души материала) сущ]ности, представляющие собой этап раз]вития, предшествующий возникновению представителей материала Пятого слоя Подзеркалья. Коагулируются под влиянием фантомов Белой Луны и имеют только эфир]ное тело. Обладают плохо развитым мыш]лением и изменяющейся формой. Основная масса их материала захвачена человеком при строительстве своих эфирных тел. Ок]культисты различают стихиалии по Кресту Стихий: Земля гномы; Огонь саламандры; Вода наяды; Воздух сильфы. По гороскопу можно определить кармическое видовое преобладание стихиа]лии у человека, что в большой степени определяет его темперамент и привычки (см. "Сезам, откройся!"). 60) Сущности астрала понятие, объ]единяющее великое множество нематери]альных (не имеющих физического тела) индивидуализированных сущностей, про]живающих внутри всех тел Алес

1. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

2. Облік нематеріальних активів

3. Облік і аудит нематеріальних активів

4. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

5. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

6. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
7. Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств
8. Финансирование воспроизводства основных фондов

9. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

10. Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности

11. Основные фонды предприятий

12. Исследование основных фондов предприятия

13. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия

14. Основные фонды предприятия информатики

15. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

16. Сравнительная оценка эффективности использования финансового лизинга и банковского кредита при приобретении основных фондов

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

17. Анализ эффективности использования основных фондов

18. Статистика основных фондов

19. Воспроизводство основных фондов

20. Основные фонды

21. Основные фонды рыночного предприятия

22. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
23. Анализ использования основных фондов предприятия
24. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

25. Эффективность использования основных фондов государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Элитное"

26. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

27. Основные фонды предприятия

28. Пути улучшения использования основных фондов на предприятии

29. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

30. Учёт основных фондов, нематериальных активов и вложение в необоротные активы

31. Амортизація основних фондів

32. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

34. Разработка программы "Ведение основных фондов" для централизованной бухгалтерии комитета по образованию при администрации г. Богородицка

35. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
39. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
40. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

41. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

42. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

43. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

44. Суть процесу навчання та засоби його активізації

45. Політика та соціальний конфлікт

46. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

47. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

48. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Освіта та соціальна мобільність

50. Основные фонды автотранспортного предприятия и повышение эффективности их использования

51. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

52. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

53. Механизм финансирования инвестиций в основные фонды

54. Финансы и основные фонды предприятия
55. Анализ основных фондов ОАО "Любанский сыродельный завод", уровня средств МТО, влияющих на качество продукции
56. Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського

57. Исследование эффективности использования основных фондов на предприятии пищевой промышленности

58. Определение стоимости основных фондов

59. Основные фонды

60. Основные фонды и их оценка (статистика)

61. Основные фонды коммерческого предприятия

62. Основные фонды организации и эффективность их использования

63. Основные фонды предприятия

64. Основные фонды предприятия

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Основные фонды предприятия

66. Основные фонды предприятия

67. Основные фонды предприятия

68. Основные фонды предприятия и их роль в организации производственной деятельности

69. Основные фонды предприятия общественного питания

70. Основные фонды, их формирование и эффективность использования
71. Оценка и эффективность использования основных фондов МСП-112
72. Повышение эффективности использования основных фондов в РУП ГЗСМ "Гомсельмаш"

73. Статистический анализ основных фондов

74. Учет и оценка основных фондов предприятия

75. Экономическая сущность основных фондов предприятий и их характеристика

76. Эффективность использования основных фондов

77. Эффективность использования основных фондов и пути ее повышения

78. Эффективность использования основных фондов предприятия и пути её повышения

79. Анализ состояния и использования основных фондов

80. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Расчет оборотных и основных фондов

82. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

83. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

84. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

85. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

86. Процес управління та його основні стадії
87. Страхование основных производственных фондов предпринимательских фирм
88. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

89. Анализ и использование основных производственных фондов и оборудования

90. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

91. Основные производственные фонды предприятия связи

92. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

93. Облік зносу та амортизації основних засобів

94. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

95. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

96. Понятие, основные признаки и виды актов, порядок их подготовки и регистрации

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Заполняем акт о приеме-передаче основных средств

98. Соціальне та особисте страхування

99. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.