Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Лабораторна робота №1 Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження. Мета роботи: зробити аналітичний аналіз проблеми, визначити основні проблемні ситуації з теми дослідження. Сучасний суспільний процес характеризується великою динамічністю, усвідомленням необхідності формування нових форм взаємодії людини та природи. Якщо недавно вчені досліджували систему глобальних проблем сучасності, що охоплювала, крім екологічної, питання війни та миру, забезпечення соціальної справедливості, народонаселення, енергетики тощо, і розглядали їх майже незалежними одна від одної, то в сучасних умовах чітко проглядає тенденція дослідження всіх проблем в контексті &quo ;людина – природа&quo ;. У сучасну добу екологічна проблематика розглядається політиками, вченими спеціалістами як найважливіша. З питаннями екології органічно зв'язані актуальні проблеми сучасності. Від їх вирішення залежить майбутнє цивілізації: проблеми війни та миру, соціального прогресу, питання демографії та харчування, економіки та енергетики, технології виховання. Загрозлива екологічна ситуація наполегливо вимагає переглянути традиційні форми взаємовідносин суспільства і природи, змінити погляди про місце і роль людини у світі. На сьогоднішній день сучасних екологічних проблем є досить велика кількість і з кожним днем вона збільшується. Найвідоміші з цих проблем такі: аварія на Чорнобильській атомній електростанції, забрудненість навколишнього середовища навколо добувних та переробних підприємств, забрудненість річок та озер, повітря, зменшення кількості природної фауни та флори. Цей досить незначний перелік проблем вже дає змогу судити про актуальність екологічних проблем. Рівень здоров'я нації, стан навколишнього середовища – все це залежить від осмислення проблем людством. Раніше було проведено цілий ряд соціологічних досліджень на дану тему. Одно з них проводилось інститутом Геллана та інститутом соціології РАН в 1992 році. При проведені цих досліджень були одержані такі результати: 71% жителів Росії та 58.9 % - економічно розвинутих країн стурбовані проблемами захисту оточуючого середовища. 79 та 69 % відповідно респондентів виразили стурбованість поганим впливом стану оточуючого середовища на здоров'я покоління, яке підростає в наступній чверті століття. Але разом з тим усвідомлення відповідальності громадян за збереження оточуючого середовища в Росії у 2.4 рази менше ніж у економічно розвинутих країнах: 9% проти 21,4%, а ступінь участі росіян в роботі екологічних організацій виявився в 2.8 рази нижчим середнього показника більш розвинених держав: 3% проти 8.4%. Таким чином, рівень розвитку інтелектуальної та вольової сторони екологічної свідомості в Росії поступається середньому рівню економічно розвинених країн в два з лишнім рази. На мою думку, в Україні дані результати даного соціологічного дослідження будуть аналогічними. Таким чином, існує проблемна ситуація, яка полягає в протиріччі між станом оточуючого середовища, рівнем усвідомлення його людьми, ступенем участі у вирішені даної проблеми. Наведемо декілька фактів стосовно екологічного стану в Україні.

Населенням і народним господарством України щорічно використовується близько 30 млрд. куб. м води. Головними водокористувачами є: енергетика, металургія, сільське господарство та комунальна сфера. Слід відзначити дуже неефективне використання води всіма галузями промисловості, чому сприяють застарілі технології та відсутність обліку використання води. Залишається гострою проблема забруднення поверхневих та підземних вод переважно органічними речовинами, сполуками азоту, фенолами, нафтопродуктами, а також важкими металами. В останні роки спостерігається підвищення їхньої мінералізації, зростають зосередження хімічних підприємств. Загалом на території України нині діють 193 стабільні осередки забруднення підземних вод, експлуатуються 303 великі водозабори підземних вод, де якість води погіршується внаслідок техногенного впливу. З метою охорони вод від забруднення проводяться такі профілактичні заходи: розробка схем комплексного використання та охорони вод, екологічна експертиза проектів будівництва і реконструкції об'єктів, що впливають на стан води, нормування водоспоживання та водовідведення, введення в експлуатацію водоохоронних споруд, контроль за скидом стічних вод та стоком водних об'єктів тощо. З 1982 p. була введена плата за використання води в промисловості. Значний ефект дасть перехід промислових підприємств на економне використання води, впровадження безводних і маловідходних технологій. Необхідно також ввести новий порядок лімітування використання водних ресурсів у бік зменшення питомих норм витрат води на одиницю продукції. Доцільно було б заборонити введення в експлуатацію об'єктів промисловості, соцкультпобуту і житла при відсутності потужностей з відведення і очистки стічних вод. За останні роки намітилась тенденція до зменшення викидів забруднених речовин в атмосферне повітря. У 1992 р. в цілому по республіці було викинуто в повітря 8,6 млн. т. шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення. Основні забруднювачі повітря — підприємства металургії (30,7%), енергетики (28,9%), вугільної (17,2%) та нафтохімічної промисловості (5%). Однак рівень забруднення атмосфери ще залишається досить високим. Найзагрозливіша ситуація складається в промислових центрах Донецько-придніпровського економічного регіону. Головна причина повільного зниження викидів і зменшення рівнів забруднення — використання застарілих і неефективних технологій. Значна частка у забрудненні атмосфери належить транспорту. Так, понад 40% оксиду вуглецю, 45% вуглеводів і близько 30% окислів азоту від загальної кількості речовин потрапляють в атмосферу завдяки транспорту. Викиди автотранспорту в 90-ті роки становлять 38,5% від усього обсягу викидів забруднених речовин в Україні. З метою їх зменшення потрібно застосовувати альтернативні види моторного палива з меншим вмістом свинцю, перевести дизельні автомобілі на використання газодизельних сумішей, що зменшує димність відпрацьованих газів та вміст у них токсичних сполук. Терміново слід розробити нову концепцію розвитку народного господарства, обмеживши до розумних обсягів розвиток добувних, енер-го-, ресурсо- та водоємних виробництв.

Потрібно переглянути ставлення до питань подальшого розвитку металургійної й хімічної промисловості, визначити розумну потребу виробництва чавуну, сталі та хімічної продукції, а також впроваджувати маловідхідні технологічні процеси, що забезпечать суттєве зменшення викидів забруднюючих речовин. Значно погіршилась екологічна ситуація в Україні внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. При руйнації конструкції блока стався викид значної кількості радіонуклідів у навколишнє середовище. Основна маса радіоактивних елементів випала протягом 10 діб, хоча забруднення прилеглих територій тривало протягом місяця. Зміна метеорологічних умов протягом перших десяти днів після аварії, коли спостерігався найбільш інтенсивний викид, призвела до утворення трьох секторів забруднення: західного (26-27 квітня), північного (28-29 квітня) і південного (30 квітня — 5 травня). З усіх викинутих із активної зони матеріалів йод, цезій, стронцій і плутоній у короткостроковому і довгостроковому плані визначили радіологічну обстановку в потерпілих районах. Один із найпотужніших факторів, що впливають на радіологічну ситуацію в Україні є високоактивне забруднення території 30-кіло-метрової зони. За межами цієї території радіоактивного забруднення різного рівня (від 0,1 до 15 і вище К'юрі кв. км зазнали сільгоспугіддя на площі 4,6 млн. га, що становить 12% загальної площі сільгоспугідь України. Починаючи з 1986 р., на забруднених територіях виконується комплекс афохімічних, агротехнічних і організаційних заходів щодо зниження надходження радіонуклідів у продукцію. Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС потребує значних матеріальних і фінансових ресурсів. Громадяни України мають право на екологічну безпеку. Це право забезпечується комплексом юридичних, економічних, технологічних і гуманітарних чинників. Тому стратегія природокористування в Україні має бути однією з фундаментальних складових процесу розбудови правової демократичної держави з розвиненою ринковою економікою. Екологічна ситуація в Україні з метою її оздоровлення потребує мобілізації зусиль усіх урядових і неурядових організацій, вчених, виробничників, господарських і контролюючих органів, громадськості. Народонаселення — передумова та суб'єкт історичного процесу Поряд із природним середовищем значною мірою природним фактором розвитку суспільства є народонаселення, постійне відтворення людей. Цю сторону природи людини вивчає наука демографія (від гр. demos — народ igrapho — пишу). Вона досліджує динаміку чисельності населення, міграцію, сім'ю, її склад і розвиток, народжуваність, смертність, зайнятість, пропорції складу населення за віковими, статевими та іншими ознаками, вступ до шлюбу і розлучення тощо. Об'єкт дослідження демографії — демографічна система, до складу якої входять люди і демографічні відносини. Демографічні відносини, у свою чергу, — це ті відносини, в які вступають люди у багатогранному процесі відтворення населення. Це суто робоче поняття. Воно означає створення сім'ї, народження, міграцію, шлюбні відносини, взаємовідносини між поколіннями тощо. Філософське бачення цієї системи сукупності відносин полягає у тому, що демографічна система, по-перше, внутрішньо спрямована на самозбереження, самовідтворення, і, по-друге, це — цілісність, динамічна система, яка змінюється з історичним розвитком суспільства.

У фольклористичних та сторико-лтературознавчих працях вчений торкнувся питань символзму, опираючись на вивчення стор мови в дус теор P@рмма. Цих же принципв дотримувалися молодший сучасник Максимовича, учень П.Й. Шафарика, професор Московського унверситету Йосип Бодянський, а також професор Харквського унверситету ¶змал Срезневський, Пантелеймон Кулш та н. Найбльшого розвитку в Укран де мфологчно школи набули у теоретичних працях Миколи Костомарова (18171885). У свох дослдженнях М. Костомаров торкнувся проблем мфологчно основи народних врувань та обрядв. Вивчаючи давню слов'янську мфологю з  природно-релгйними культами, науковець шукав х вдгомону в усно-поетичних творах, крзь них розкривав духовний свтогляд народу. Важливе мсце вн вдводив зв'язку людини з довкллям а вдтак взамозв'язку фзичного та духовного. М. Костомаров прийшов до висновку, що природа в народнй творчост вдгра роль символв,  ця символка  свордним продовженням природно релг. Вчений дослджував символку небесних свтил та стихй, рослин, тварин та птахв, люструючи  значення численними прикладами з народно поез. Погляди М

1. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

2. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

3. Еколого-біологічні дослідження місцевості

4. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

5. Біологічні функції серинових протеїназ

6. Методологічні та біологічні проблеми біоніки
7. Біологічні особливості веслоноса
8. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

9. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

10. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

11. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

12. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

13. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

14. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

15. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

16. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Психофізіологічні основи емоцій

18. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

19. Соціонічні відносини

20. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

21. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

22. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
23. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
24. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

25. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

26. Палеонтологічні дослідження

27. Методи психофізіологічних досліджень

28. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

29. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

30. Предмет дослідження соціальної психології

31. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

32. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Методологічні основи наукових досліджень

34. Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі

35. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

36. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

37. Дослідження харчування

38. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
39. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
40. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

41. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

42. Про методи дослідження малих річок

43. Спектральні наземні дослідження

44. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

45. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

46. Палеоантропологічнi дослідження

47. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

48. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

50. Методи та етапи статистичного дослідження

51. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

52. Теорія і методологія дослідження управління

53. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

54. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
55. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
56. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

57. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

58. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

59. Дослідження методів інтерполяції

60. Дослідження методів чисельного інтегрування

61. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

62. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

63. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

64. Медичні дослідження Герофіла

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

65. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

66. Дослідження активних фільтрів

67. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

68. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

69. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

70. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення
71. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
72. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

73. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

74. Кабінетні методи маркетингових досліджень

75. Маркетингове дослідження

76. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

77. Маркетингові дослідження

78. Маркетингові дослідження діяльності фірми

79. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

80. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см

81. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

82. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

83. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

84. Дослідження асортименту пральних машин

85. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

86. Дослідження поведінки споживачів
87. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"
88. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

89. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

90. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

91. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

92. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

93. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

94. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

95. Променеве дослідження молочної залози

96. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Променеве дослідження щитоподібної залози

98. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

99. Дослідження ділової кар’єри менеджера

100. Дослідження мотивації на досягнення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.