Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансове забезпечення регіонів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФДЕРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ Реферат із дисципліни «Фінансово-адміністративний менеджмент» на тему: «Фінансове забезпечення регіонів» Херсон 2006 ПЛАНВступ 1. Характеристика основних понять. Мета і засади фінансового забезпечення регіонів 2. Організація фінансового забезпечення державного стимулювання розвитку регіонів 3. Особливості фінансового забезпечення депресивних територій 4. Фінансування стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій Висновок Список використаної літератури ВСТУП Фінансове забезпечення регіонів – на даний момент тема досить актуальна. По-перше, в Україні із цим постійно виникають проблеми: то можновладців звинувачують у перевищенні повноважень, то не вистачає грошей на пристойне фінансування тощо. По-друге, достатньо важко розрахувати, якому з регіонів скільки потрібно фінансових ресурсів для гідного розвитку. Це питання досить актуальне не тільки в Україні, а й поза її межами. Для правильного вивчення цієї проблеми і її вирішення складаються спеціалізовані комісії, що постійно вивчають тенденцію розвитку регіону, депресивні і прогресивні галузі народного господарства тощо. В даному рефераті розглянуто основні терміни, які використовуються під час обговорення теми фінансового забезпечення регіонів, а також основні заходи для стимулювання розвитку і укріплення фінансового стану регіонів. 1. Характеристика основних понять. Мета і засади фінансового забезпечення регіонів Розглянемо основні поняття, які використовуються під час розкриття даної теми. Регіон — це територія області, територія Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Стимулювання розвитку регіонів — це комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому. Депресивна територія — це регіон чи його частина (район, місто обласного значення або кілька районів, міст обласного значення), рівень розвитку якого (якої) за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим серед територій відповідного типу. Стимулювання розвитку та фінансове забезпечення регіонів здійснюється з метою: забезпечення їх сталого розвитку в інтересах усієї України, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття, формування середнього класу; ефективного використання економічного, наукового, трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей регіонів для досягнення на цій основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів та послуг; створення рівних умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів України; забезпечення додержання визначених державою соціальних гарантій для кожного громадянина незалежно від місця його проживання; подолання депресивного стану окремих територій, своєчасного і комплексного розв’язання проблем охорони довкілля.

Стимулювання розвитку регіонів здійснюється на засадах: збалансування загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів розвитку, визначення державою з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування науково обґрунтованих пріоритетних напрямів регіонального розвитку; програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах; максимального наближення послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, до споживачів цих послуг; концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з метою досягнення найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку; співробітництва та взаємної відповідальності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових і громадських організацій та інших суб’єктів у виконанні завдань регіонального розвитку. 2. Організація фінансового забезпечення державного стимулювання розвитку регіонів Державне стимулювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до основ державної регіональної політики, державних програм економічного і соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України, загальнодержавних програм, інших законів та актів законодавства України, а також програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, місцевих бюджетів. З метою забезпечення реалізації державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів затверджуються: Кабінетом Міністрів України — державна стратегія регіонального розвитку; Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням норм, закладених у державній стратегії регіонального розвитку, спільних інтересів територіальних громад регіонів — регіональні стратегії розвитку. Реалізацію державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів забезпечують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики, інші центральні, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку здійснюється на основі угод щодо регіонального розвитку, які укладаються між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами і виконуються відповідно до законодавства. Угода щодо регіонального розвитку передбачає: спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної стратегії регіонального розвитку; спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації регіональної стратегії розвитку; порядок, обсяг, форми та строки фінансування спільних заходів, визначених сторонами, відповідно до Державного бюджету України та місцевих бюджетів; порядок інформування про реалізацію сторонами угоди щодо регіонального розвитку; відповідальність сторін угоди за невиконання або неналежне виконання передбачених нею заходів; порядок внесення змін до угоди; порядок набрання чинності та строк дії угоди.

За згодою сторін угода щодо регіонального розвитку може включати й інші положення. Типові форми угоди щодо регіонального розвитку затверджуються Кабінетом Міністрів України. Умови угоди щодо регіонального розвитку можуть бути змінені за згодою її сторін. Дія угоди щодо регіонального розвитку припиняється у зв’язку із закінченням її строку або за згодою сторін достроково. Дія угоди щодо регіонального розвитку може бути також припинена однією зі сторін у разі систематичного її невиконання або неналежного виконання іншою стороною. Сторона, що ініціює дострокове припинення дії угоди щодо регіонального розвитку, повинна письмово повідомити про це іншу сторону не пізніш як за шість місяців до дати, з якої вона передбачає припинити дію угоди. Рішення однієї зі сторін угоди щодо регіонального розвитку про дострокове припинення її дії може бути оскаржено в судовому порядку іншою стороною. З дати припинення дії угоди щодо регіонального розвитку сторонами припиняється фінансування заходів, визначених нею. 3. Особливості фінансового забезпечення депресивних територій Депресивні території поділяються на такі групи: регіони; промислові райони — райони, у яких частка зайнятих у промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві; сільські райони — райони, у яких частка зайнятих у сільському господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості; міста обласного значення. Території надається статус депресивної з метою створення правових, економічних та організаційних засад для вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку таких територій. З метою стимулювання розвитку депресивних територій у їх межах можуть здійснюватись такі заходи: цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури; надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам, сприяння формуванню об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва, таких як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та консалтингові центри, венчурні фонди тощо; спрямування міжнародної технічної допомоги на розв’язання актуальних соціально-економічних та екологічних проблем, а також здійснення інших найважливіших заходів; сприяння зайнятості населення, забезпечення цільового фінансування програм перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, стимулювання трудової міграції, удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового будівництва, охорони здоров’я та охорони довкілля; надання іншої державної підтримки розвитку таких територій. До основних принципів державного стимулювання розвитку депресивних територій належать: об’єктивність і відкритість при визначенні територій для державного стимулювання їх розвитку; одночасна концентрація зусиль і коштів на відносно невеликій кількості територій з метою досягнення максимального соціально-економічного розвитку; неприпустимість використання цільової державної підтримки для фінансування поточних потреб територій; максимальне використання можливостей самих територій у розробці і реалізації системи заходів з подолання депресивності.

У період 1768 — 1810 років асигнації функціонували у тісному взаємозв'язку з мідною монетою. Увесь цей час саме срібний рубль був основою грошового обігу, головним мірилом вартості, лічильною одиницею. Російський уряд змушений був здійснювати заходи щодо впорядкування грошового обігу, вдосконалення фінансових відносин. На початку XIX ст. було реалізовано фінансову реформу Міністра фінансів М. Сперанського. У 1810 р. теоретичні основи реформ у галузі фінансів і грошового обігу, що пропонувались, М. Сперанський уклав у підготовленому і поданому на розгляд Державної Ради «Плані фінансів». Згідно з ним було припинено випуск нових асигнацій, різко скоротились державні видатки, продано частину казенних маєтків приватним особам, запроваджено нові податки, які викликали велике незадоволення дворянства. Проте практична діяльність М. Сперанського як реформатора закінчилась 1812 року. Згодом після проведення реформи 1810 року срібна монета доволі часто почала з'являтись в обігу, і вже до 1819-го в окремих регіонах уся торгівля велась срібною монетою, оскільки для сплат податків відчутним був брак асигнацій

1. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

2. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

3. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

4. Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів

5. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

6. База даних по приватним підприємствам регіону
7. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"
8. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

9. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

10. Близький Схід: ключові пріоритети розвитку регіону

11. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

12. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

13. Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

14. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

15. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

16. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

17. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

18. Експортний потенціал України та її регіонів

19. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

20. Рівень рентабельності підприємств регіону

21. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

22. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи
23. Регіональна фінансова система
24. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

25. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

26. Кто он Чингиз-хан?

27. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима

28. Научные революции. Почему они происходят

29. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

30. История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/

31. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

32. Столкновение цивилизаций и что оно может означать для России

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Кто он Чингиз-хан?

34. Славяне. Кто они?

35. "Она писала в духе горных инженеров..." (газета "Екатеринбургская неделя")

36. Бхагавадгита, как она есть

37. Он «лиру посвятил народу своему»

38. "А был он лишь солдат…"
39. "На что он руку поднимал..."
40. Они сражались за Родину

41. Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен..." И.А.Бунин. (Н.С.Лесков. "Тупейный художник").

42. Дикой и Кабаниха (исключение в русском купечестве или они типичны?)

43. Какие бывают презервативы и чем они отличаются?

44. Валютные риски: кто они и как с ними бороться?

45. Затравки: как они разжигают эпидемию спроса

46. Они сражались за родину

47. Явления - как они есть

48. Зеленый чай - какой он бывает?

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Зачем они воруют?

50. Что такое эмоции и как они раскручиваются?

51. Как выслушивать детей, чтобы они говорили с Вами. Язык принятия

52. Мормоны - кто они и откуда они?

53. Мужчины терпеть не могут, когда женщины ведут себя так, будто они не любят секс

54. Что такое свет и как он распространяется
55. Откуда оно, это счастье?
56. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

57. Ринок фінансових послуг

58. Фінансова система України

59. Фінансовий контроль

60. Что такое мусор и чем он опасен

61. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

62. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

63. ІС фінансового аналізу

64. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

66. Ринок фінансових послуг

67. Фінансовий аналіз

68. Соответствие между категорией радиоактивного источника и обеспечением его сохранности при разработке технических рег-ламентов

69. В.И.Вернадский. Кто он?

70. Мутации и новые гены. Можно ли утверждать, что они служат материалом макроэволюции?
71. Родословная – какой она должна быть
72. Розрахунок раціонів кормів

73. Облік і аналіз фінансових результатів

74. Фінансовий аудит

75. Регіональний розвиток харчової промисловості України

76. Апаратне і програмне забезпечення

77. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

78. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

79. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

80. Software Project Manager среднего проекта – кто он?

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

81. «Он человек был — человек во всем; ему подобных мне уже не встретить»

82. Дети «индиго»: кто они?

83. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

84. Что такое история и нужна ли она дошкольникам

85. Мусульмане: кто они?

86. Климакс... если б он был лишь женским....
87. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
88. Методики оцінки фінансового стану банків України

89. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

90. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

91. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

92. Проблеми функціонування фінансових бірж України

93. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

94. Складання та подання фінансових звітів банку

95. Фінансова надійність страхової компанії

96. Фінансова стійкість комерційного банку

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

98. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

99. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.