Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Культура як феномен суспільного розвитку

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

За свідченням німецького лінгвіста І. Нідермана, термін “культура” як самостійна лексична одиниця існує лише з ХУШ ст. Раніше цей термін зустрічався тільки у слово сполученнях, означаючи функцію чогось. Своїм походженням слово &quo ;культура&quo ; (Лат. Сul ura-обробіток, виховання, освіта, розвиток, шанування) зобов'язане лат. словам соlо (зрощу вати, обробляти землю, займатися землеробством). Сul us - це землеробська праця. Отже здавна під культурою розумілись всі ті зміни в оточуючому середовищі, які відбувались під впливом людини, на відміну від змін, викликаних природними причинами. Але з ХУІ ст. термін &quo ;культура&quo ; почав застосовуватися по відношенню до людей та їх творчої діяльності: він дістав узагальнююче значення і ним стали називати все створене людиною. Підкреслюю, що американські соціологи А. Кревер і К. Клакхон у своїй книжці &quo ;Культура&quo ; розділили всі зібрані ними визначення культури на шість типів: описові визначення, в яких акцент робиться на перелік всього того, що охоплює поняття культура. Згідно Е. Тейлора культура складається в цілому із знань, вірувань, мистецтва, моральності, законів, звичаїв і деяких здібностей і звичок, засвоєних людиною як членом суспільства; історичні визначення, в яких акцентуються процеси соціального наслідування, традиція; нормативні визначення. Ці визначення діляться на дві групи. Перша з них - визначення, які орієнтуються на ідею способу життя. За визначенням К. Уіслера &quo ;спосіб життя, якого дотримуються община або плем’я, вважається; культурою&quo ;. Друга група - визначення, які орієнтуються на уявлення про ідеали і цінності. Наприклад, соціолог У.Томас називає культурою матеріальні і соціальні цінності будь-якої групи людей (інститути, звичаї, установки, поведінські реакції) незалежно від того, чи йде мова про дикунів чи цивілізованих людей; психологічні визначення, в яких наголос робиться або на процес адаптації до середовища, або на процес навчання, або на формування звичаїв; структурні визначення, в яких увага акцентується на структурній організації культури. Тут характерні такі визначення: а) культура - це в кінцевому рахунку не більш, ніж організовані повторювальні реакції членів суспільства і б) культура - це поєднання навченої поведінки і поведінкових результатів, компоненти яких розділяються і передаються за спадщиною членам даного суспільства; генетичні визначення, в яких культура визначається з позицій її виникнення. Ці, визначення поділяються на чотири групи: І) перша розглядає культуру як продукт або артефакт. &quo ;В найширшому розумінні слова культура означає сукупність всього, що створено або модифіковано діяльністю двох або більше індивідів, які взаємодіють одні з одним&quo ; (П.Сорокін); 2) друга наголос робить на ідеях. &quo ;Культура - це відносно постій, ний нематеріальний зміст, який передається в суспільстві за допомогою процесів усуспільнення&quo ;. (Г. Беккер); 3) третя підкреслює роль символів. &quo ;Культура - це ім’я для особливого порядку або класу феноменів, а саме: таких речей, явищ, які залежать від реалізації розумової здібності, специфічної для людського роду, яку ми називаємо &quo ;символізацією&quo ; (Л.

Уайт); 4) четверта визначає культуру як щось, що виникає з того, що не є культурою. “Те, що відрізняв людину від тварини, ми називаємо культурою” (В. Оствальд). Звертаю увагу на те, що перераховані значення слова культура пов’язані між собою частково за походженням, частково за сенсом. Акумулюючи ці значення, під культурою можна розуміти одночасно і об’єкт із своїми структурно-функціональними особливостями, і процес зі своїми етапами і законами розвитку. Культура являє собою не лише художньо-творчий процес(мистецтво), я перш за все звичаї, цінності, погляди, норми, які панують в суспільстві .Це специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, представлений в продуктах матеріальної і духовної праці, це система відносин між людиною і природою, людиною і суспільством, людиною і людиною. Отже, культура уособлює в собі як сукупність духовних і матеріальних цінностей, так і живу людську діяльність щодо їх створення, розповсюдження і збереження. Звертаю увагу,що культура являє собою явище складне і багатогранне; тому культура виступає предметом дослідження багатьох наук. Але соціологічний підхід до вивчення культури має свою специфіку, яка полягає у дослідженні не поодиноких, а всіх можливих форм зв'язків і культурного і соціального. В соціології розрізняють культуру в широкому значенні цього слова як соціальний механізм взаємодії особистості і соціальної спільноти з середовищем проживання (сукупність засобів, форм, взірців та орієнтирів, що генетично не наслідуються, виробляються людьми в процесі спільного життя те забезпечують передання досвіду і розвиток перетворюючої діяльності) і в вузькому розумінні (система цінностей, переконань, зразків і норм поведінки, притаманних певній соціальній групі, спільноті і людству в цілому). Підкреслюю, що культура розглядається в соціології як складне динамічне утворення, що має соціальну природу і знаходить вираз у соціальних відносинах, скерованих на створення, засвоєння, збереження і розповсюдження матеріальних предметів і духовних феноменів .На думку харківських соціологів, нині фіксуються три основні сфери прояву людської культури: ставлення людей до природи (передбачає гармонію зв’язків між і людиною і природою); ставлення до інших людей (має на меті оптимізацію міжособистісних, міжетнічних, міждержавних відносин, створення культурного клімату взаємовідносин в колективі, сім’ї, в побуті); ставлення людини до самої себе (скероване на самопізнання, і самовиховання, самовдосконалення, саморозвиток). Поняття цивілізація походить від лат. cіvіlis ,що означає держава, місто, громадяни. У контексті з поняттями культура, суспільний договір, освіта, поняття цивілізація набуває змісту, що характеризує суспільне становище, протилежне природному становищу і визначає основу суспільного прогресу. Цивілізація - соціальна організація суспільного життя, що характеризується загальним зв’язком індивідів, їх об'єднань і забезпечує існування і прогресивний розвиток людства. Вводячи поняття цивілізації, шотландський філософ Анрі Фергюссон ставив двоєдину мету: показати принципову відмінність людського суспільства від тваринного світу з одного боку, і відмінність суспільства від усіх інших, з другого.

Пізніше під цивілізацією стали розуміти суспільство з певною сукупністю цінностей, що збагачуються на шляхах соціального і культурного процесу. На такій основі стався поділ понять цивілізація і суспільство. Термін цивілізація характеризує суспільство, що досягло високого ступеня розвитку культури і перебуває на магістральному шляху суспільного прогресу. Звертаю увагу курсантів на те, що співвідношення понять цивілізація і культура суспільства проведено вченим А. Вебером. Знаходячись під впливом ідей О. Шпенглера, який пояснював культуру не як єдину загальнолюдську культуру, а як розколоту на окремі культури, А. Вебер на відміну від О. Шпенглера розглядав культуру і цивілізацію не як дві фази розвитку культурно-історичних цінностей, як два відносно самостійних аспекти кожної з них - власне духовний (релігія, філософія, мистецтво) і науково-технічний. Крім того, А. Вебер виділяв ще й третій специфічно соціальний аспект, трактуючи соціальність у дусі, близькому до антропологічної орієнтації в соціології. Процес розвитку кожної з виділених А. Вебером культурно-історичних цілісностей визначався як результат взаємодії її соціологічного, цивілізованого і культурного факторів, кожен з яких грає співвизначальну роль у розвитку двох інших. Ідеї і положення А. Вебера дають підстави розуміти під культурою суспільства особливого роду об’єктивну дійсність, що створюється людською діяльністю і забезпечує зберігання і нарощування сутнісних характеристик людини. Культура суспільства є те, що стійко відбивається у свідомості і поведінці індивідів, які реалізують в конкретно-історичних умовах родові та соціальні функції. Певне становище суспільства - цивілізація - завжди історично конкретна, тому що її основу створює конкретно-історичний спосіб виробництва. Розвиток цивілізації відбувається в певних соціально-історичних умовах, що залежать від економічних і політичних факторів. Отже, якщо поняття цивілізація застосовується для визначення певного історичного ступеню розвитку суспільства, то під поняттям культура суспільства мається на увазі найсуттєва, якісна сторона цивілізації. Підкреслюю, що складність і багатовимірність культури зумовлює ускладнення системи соціологічного знання, пов’язаного з культурними явищами і процесами, а відповідно і його структури. Вітчизняні дослідники цієї проблеми вважають, що доцільно вирізнити три основні рівні соціології культури: теоретична загальна соціологія культури (займається розробкою теоретичних моделей суспільного функціонування культури як цілого); соціологічна теорія культури та її основних напрямів, таких як соціологія мистецтва, соціологія дозвілля, етнокультурсоціологія, соціологія освіти, виховання тощо; емпіричні дослідження функціонування культури в різних сфер життєдіяльності суспільства, скеровані на фіксацію специфіки культурних явищ, їх динаміки в кількісних та якісних показниках і індикаторах. Підкреслюю, що широкі потреби різного типу суспільств у культурі стимулюють розширення поля соціологічних досліджень і зростаючу диференціацію їх дисциплін. Так, від соціології художньої культури та соціології виховання відокремилася особлива галузь - соціологія естетичного виховання, і цей процес триває далі.

Прикладом саме такого ставлення до нових потреб суспільного розвитку може бути поведінка такої непересічної особистості як Г. Пятаков, та й інших комуністичних керівників. 25 листопада 1920 року за пропозицією ЦК РКП(б), рішенням президії Вищої Ради народного господарства РСФРР одного з найдосвідченіших партійних працівників було призначено головою Центрального правління кам'яновугільної промисловості Донецького басейну (ЦПКП)[917]. 7 грудня В. Ленін підписав відповідну телеграму до Реввійськради Південного фронту з вимогою до Г. Пятакова негайно виїхати до Харкова і приступити до виконання нововизначених обов'язків[918]. А вже через тиждень, 13 грудня голова РНК РСФРР прийняв Г. Пятакова, мав з ним бесіду[919]. На той час Донбас став однією з найвідповідальніших, ключових ланок економіки і України й Росії. В період громадянської війни Донецький басейн було піддано страшній руйнації. На кінець 1920 року, в порівнянні з довоєнним часом, обсяг продукції великої промисловості в Україні скоротився майже у 9 разів, а видобуток вугілля знизився до 18 %. В 1920 р. в Донбасі вугілля було добуто в 5,6 р. менше, ніж у 1917 р

1. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

2. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

3. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

4. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

5. Теорія суспільного договору походження держави

6. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
7. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою
8. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

9. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

10. Масова культура у сучасному суспільстві

11. Влада як феномен екзистенції

12. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

13. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

14. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

15. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

16. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

18. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

19. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

20. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

21. Религия, как феномен человеческой культуры

22. Самодержавие как феномен русской культуры
23. Феномен любви в русской культуре
24. Феномен маргинальности в культуре

25. Игорь Северянин, Оскар Уайльд и феномен эстетизма в мировой культуре конца XIX - начала XX века

26. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

27. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

28. Феномен культуры проф. деятельности офицера КДР как инструмент воздействия ОГП и информирования

29. Історія розвитку анатомії як науки

30. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

31. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

32. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

34. Цінні папери як об’єкти цивільного права

35. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

36. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

37. Феномен культури стародавнього Риму

38. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття
39. Наука и техника как феномен культуры
40. Українське бароко як явище світової культури

41. Источник - феномен культуры и реальный объект познания

42. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

43. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

44. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

45. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

46. Феномен мировой рок-культуры

47. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

48. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные

49. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

50. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

51. Демократія як форма організації суспільства

52. Політологія як наука і політика як суспільне явище

53. Політика як суспільне явище

54. Влада як суспільне відношення
55. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку
56. Біблія, як пам`ятник історії і культури

57. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

58. Виртуальная культура как социокультурный феномен общества постмодерна

59. Соціологія як наука про суспільство

60. Суспільство як цілісна соціальна система

61. Освіта як соціокультурний феномен

62. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

63. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

64. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Феномен культуры в философии

66. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

67. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

68. Концесія як механізм розвитку економіки держави

69. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

70. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией
71. История и культура народов Огненной Земли
72. Формирование советской культуры: основные направления

73. Культура эпохи средневековья

74. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

75. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

76. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

77. Правосознание и правовая культура

78. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

79. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа

80. Ценообразование в сфере культуры

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

82. Культура Древней Индии

83. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

84. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

85. Культура Древней Руси

86. Культура Индии
87. Культура Древнего Рима
88. Структура культуры. Классификация ее видов

89. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

90. Массовая и Элитарная культура

91. Наука и культура Китая

92. Сад и дом в Китайской культуре

93. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

94. Монастыри - как центры русской культуры

95. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

96. Сравнительный анализ культуры Средневековья и Возрождения

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

98. Мусульманский тип культуры

99. Внутренняя и внешняя культура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.