Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Музыка Музыка

Музично-інструментальна культура українців

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України Хай Михайло Йосипович УДК – 398.82(477.8) МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ (ФОЛЬКЛОРНА ТРАДИЦІЯ) Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства Київ-2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у відділі культурології та етномистецтвознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Науковий консультант: доктор мистецтвознавства, професор Грица Софія Йосипівна, провідний науковий співробітник відділу культурології та етномистецтвознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор Назіна Інна Дмитрівна, професор кафедри білоруської музики Білоруської державної академії музики; доктор мистецтвознавства, професор Іваницький Анатолій Іванович, провідний науковий співробітник відділу . фольклористики Інституту мистецтвознавства, . фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України; доктор мистецтвознавства, професор Корній Лідія Пилипівна, професор кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Захист відбудеться „22„ травня 2008 року о 12.00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої Ради Д.26.227.03 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, за адресою: 01001, м. Київ-1, вул. Грушевського, 4, IV поверх, Актовий зал З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Автореферат розіслано „ 31 „ березня 2008 року. Вчений секретар Спеціалізованої вченої Ради І. Сікорська ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Музично-інструментальна культура фольклорної традиції українців становить одну із важливих інтегруючих її ланок, що не втратила актуальності й дотепер. Історія спеціальних досліджень народних музичних інструментів (НМІ) та виконуваної на них народної інструментальної музики (НІМ) в Україні налічує півтора століття (М. Лисенко, Г. Хоткевич, С. Мерчинський, К. Кондрацький, Р. Гарасимчук, А. Гуменюк, Б. Яремко, І. Мацієвський та ін.). Проте причини нечисельності наукових праць з етномузикознавства – відсутність цілісних записів і нотацій традиційної народно-інструментальної музики українців через недостатній рівень технічної оснащеності та брак дослідників-етноорганологів з одного боку, а також недостатня розробленість науково-аналітичної бази – з іншого. Відзначаючи важливість досліджень над українським традиційним інструментарієм А. Фамінцина, Г. Хоткевича, О. Кольберґа, С. Мерчинського, Б. Шейка – А. Гуменюка та ін., констатуємо, що ці найперші приклади комплексних системно-етнофонічних і власне народно-виконавських описів НМІ та НІМ подані лише М. Лисенком та К. Квіткою. Методично спеціалізованих форм етноінструментознавчі досліди набрали тільки у працях сучасних дослідників: І.

Мацієвського, І. Шрамка, Л. Кушлика, Б. Водяного, Б. Яремка та ін. Актуальність даної полягає праці в піднесенні етноорганологічних досліджень на належний науковий рівень. Опираючись на концепції фундаторів вітчизняного етноінструментознавства (В. Шухевича, М. Лисенка, Г. Хоткевича, Ф. Колесси, М. Грінченка) вона розвиває теоретичні положення сучасного інструментознавства (І. Мацієвський, Б. Яремко, І. Шрамко, Л. Кушлик, Л. Сабан) та вчених-етномузикологів, що етноінструментознавчою проблематикою займалися опосередковано (С. Грица, А. Іваницький та ін.). Спорадичність підготовки вчених-етномузикознавців в ІМФЕ НАНУ ім. М.Рильського і майже повна відсутність цих спеціалізацій в консерваторіях і університетах, це той негативний “баґаж”, який зараз намагаються збалансовувати на відповідних кафедрах та в науково-дослідних лабораторіях НМАУ ім. П.Чайковського, Державної музичної академії ім. М. Лисенка й Національного університету ім. Івана Франка у Львові та ін. Практика публікацій відомостей науково необґрунтованих й не вивірених створила навколо багатьох явищ народного інструменталізму атмосферу міфічності й невизначеності. Розвіяти міфи й подати наукову інфомацію про їх природу – іще одне із важливих завдань даної роботи. У цьому контексті актуальність інструментознавчої праці, створеної на наукових принципах і здобутках сучасної вітчизняної та європейської етноорганологічної думки, очевидна. Зв′язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема і проблематика даної праці розроблялася впродовж останніх десяти років в процесі роботи над курсом „Інструментальний фольклор” на кафедрі музичної фольклористики та відповідно до плану НМАУ ім. П. Чайковського (2000–2006 рр.) – п. 7. „Народна музична культура України: традиція і сучасність”. Тематика досліджень корелюється також із проблематикою теми „Українська етноорганологічна думка на зламі кінця ХІХ – початку ХХІ ст.”, що є складовою частиною загальної культурологічної теми ІМФЕ НАН України “Українська культурологічна думка кінця ХІХ – початку ХХ століття”. Вона охоплює історичний (етноінструментознавчі досліди долисенківського періоду, М. Лисенка, Г. Хоткевича, Ф. Колесси, К. Квітки та сучасних етноорганологів) власне етноорганологічний та етнофонічний аспекти дослідження української народно-інструментальної культури поспіль. Мета даного дисертаційного дослідження – комплексно вивчити, детально дослідити, описати і окреслити стан збереження та дослідженості традиційної інструментальної культури українців у історичному та сучасному аспектах. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: Проаналізувати літературу з питання, виявити, окреслити і сформулювати продуктивні методики дослідження традиційної інструментальної культури українців, насамперед: етноорганологічний (включно з елементами системно-етнофонічного) та структурно-типологічний (парадигматичний) аспекти. Вивчити різні методи й методики досліджень НМІ та НІМ, максимально наблизивши їх до рівнів сучасної аналітики і застосувавши до даного предмету розгляду.

Важливим завданням, зокрема, є застосування у системному аналізі структури НІМ парадигматичної методики С. Грици, довівши її продуктивність і актуальність на сьогоднішньому етапі розвитку української етноорганології. 3. Дослідити традиції інструментального музикування в Україні в усьому етнографічному, етноорганологічному, жанровому та системно-функційному обсязі. 4. Охарактеризувати природний перебіг процесів ґенези, еволюції, становлення й формування інструментальної традиції українців. 5. Окреслити особливості етнографічних та субреґіональних традицій музикування на народних інструментах, способів гри на них та манер виконання НІМ. 6. У даній дисертаційній роботі предмет дослідження розглядається в історико-етнографічному контексті, використовуються методи порівняльного і структурно-типологічного аналізу, наукові (етноінструментознавчі й етнофонічні) описи, статистичні, методи класифікації й систематизації, групування, узагальнення експедиційних матеріалів та дослідницьких даних і герменевтики (витлумачення) історичних та іншоетнічних джерел наукової інформації. 7. Спираючись, головно, на аналіз документальних фактів та досліджень народного інструментарію й не уникаючи, водночас, їх синтезу/узагальнення, в роботі ставиться завдання комплексного вивчення основних параметрів ґенези, історичної еволюції й сучасного функціонування усної інструментальної традиції в Україні. Об׳єктом дисертаційного дослідження є традиційні народні музичні інструменти у нерозривному зв’язку з виконуваною на них народною інструментальною музикою, що розглядаються в межах цієї праці як особливий феномен традиційної духовної культури українців, спроможний не лише консервувати архаїчні художні цінності, а й активно стимулювати художньо-естетичний поступ національної культури. Предметом дослідження є сучасний стан збереженості і дослідженості явищ і фактів традиційної інструментальної культури українців. Наука, що визначає традиційний народний музичний інструментарій основним об’єктом своїх дослідів, називається етноінструментознавством, або етноорганологією. Проблеми виконавства на традиційних НМІ досліджує така галузь етномузикознавства як етноорганофонія. Виокремившись із етнофонії та сформувавшись нещодавно, вона, вочевидь, має шанси стати самостійною наукою. Основною концепційною ідеєю даного дослідження є положення про те, що традиційна музично-інструментальна культура українців, будучи частиною духовної та матеріальної культури українського етносу та всупереч природній тенденції до значно інтенсивнішого (порівняно з іншими типами духовної культури) нівелювання і згасання традиційних рис, – все ж зберегла до наших днів свою прикладну, звичаєво-ритуальну і, загалом, стилеутворюючу функцію. Хронологічні рамки охоплюють увесь період ґенези й розвитку традиційної інструментальної традиції українців – від Київської Руси, відомості про інструментарій якої містяться у фольклорних, літописних, іконографічних та архівних джерелах, – через найперші польові досліди М. Лисенка, В. Шухевича, Г. Хоткевича, Ф. Колесси і К. Квітки,– аж до сьогоднішніх експедиційних даних, опертих на конкретні польові дослідження.

Думаю, що непроворний ледви чи давби соб раду. Але укранська двчина в золотому намист нехту мною Я вмю всм штук: вмю складати врш, добре зджу верхом, добре плаваю, вмю здити на лещетах, вмю кидати списом  веслувати. Але укранська двчина в золотому намист нехту мною Нхто цього не заперечить, як ми одного ранку зявилися в одному захдньому мст, як намахалися там мечем, та як орудували зброю  як слди залишили по соб. Але укранська двчина в золотому намист нехту мною Я родився там, де упляндц натягають луки. Тепер правлю вонними кораблями, що х так ненавидять гречкос. Вд коли ми пустилися у свт, неодн хвил ми пороли своми човнами. Але укранська двчина в золотому намист нехту мною» Анна Ярославна Як наглядний доказ живих звязкв Украни з далекою Францю, може послужити подружжя французького короля Генриха з дочкою Ярослава Анною. В 1048 р. король Генрих повдовв  вислав посольство з пископом Гот Савейрою на чол в Кив, просити руки дочки Ярослава. Французький сторик Лвеск, пишучи про цю виправу, вложив в уста пископа Савейри слова повн похвал для тогочасно культури Украни, мовляв «край цей бльш обднаний, щасливший, могутнший, культурнший нж сама Франця»

1. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

2. Философские аспекты культуры /Укр./

3. Антропологічні типи українців

4. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

5. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

6. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді
7. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців
8. Духовна культура українського народу

9. Культура України XIX сторіччя

10. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

11. Етнічна культура українського народу

12. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

13. Підсобні промисли та художні ремесла українців

14. Усна народна творчість українців

15. Лекції з української та зарубіжної культури

16. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

17. Культура стародавнего Египта укр

18. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

19. Євген Чикаленко - меценат української культури

20. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

21. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

22. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
23. Українська культура першої половини ХІХ століття
24. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

25. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

26. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

27. Культура козацької доби та українського бароко

28. Музичні митці України

29. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

30. Українська культура 1980–90-х років

31. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

32. Українська культура ХХ ст.

Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки

33. Українське бароко як явище світової культури

34. Художня культура незалежної України: традиції та новації

35. Музична освіта в Японії та Україні

36. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

37. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

38. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
39. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
40. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

41. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

42. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

43. Культура Германии

44. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

45. Россия. Культура 18 века

46. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

47. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

48. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Громадянство України

50. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

51. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

52. Формирование правовой культуры общества

53. Правосознание и правовая культура

54. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе
55. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа
56. Ценообразование в сфере культуры

57. Львівський музей українського мистецтва

58. Импрессионизм как явление в культуре

59. Символ и имидж в массовой культуре

60. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера

61. Культура Древнего Египта

62. Культура Древней Руси

63. Культура на Украине в 40-50-ые годы

64. Культура, её структура и функции

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Культура майя

66. Культура эпохи возрождения

67. Культура России X-XIIвв.

68. Культура России 19 века

69. Культура и цивилизация

70. Культура Киевской Руси
71. Культура средних веков. Эпоха возрождения
72. Культура Древнего Китая

73. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)

74. Культура поведения, культура общения и туризм

75. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

76. Готическая культура Франции

77. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

78. Европейские фонды, поддерживающие культуру

79. Зарождение Европейской культуры. Миф и ритуал

80. История отечественной культуры (лекции)

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

81. Культура

82. Культура

83. Культура XIV-XV веков

84. Культура Византии (IV-XIV вв.)

85. Культура Древнего Востока

86. Культура Древней Греции
87. Культура Древней Индии
88. Культура Западной Европы от Возрождения до Реформации

89. Культура как социальная реальность

90. Культура Китая

91. Культура поведения за столом. История и современность

92. Культура России в 18 веке

93. Культура Руси

94. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

95. Культура средних веков

96. Культура эпохи возрождения

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

97. Культура эрохи просвещения

98. Место античности в мировой культуре

99. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.