Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Інститут економіки Фінансово-економічний факультет Кафедра економічного аналізу та фінансівПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА дипломної роботи на тему: Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської областіДніпропетровськ 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Управління виконанням місцевих бюджетів на основі положень бюджетного кодексу України 1.1 Сутність місцевих бюджетів та їх структура 1.2 Джерела та порядок формування доходів місцевого бюджетів 1.3 Основні методи прогнозування місцевих бюджетів Висновки за розділом 1 Розділ 2. Аналіз формування доходної частини місцевого бюджета петропавлівського району дніпропетровської області у 2005-2009 роках 2.1 Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Петропавлівського району Дніпропетровської області 2.2 Аналіз рівня та динаміки власних надходжень в міський бюджет Петропавлівського району 2.3 Аналіз рівня дотаційності міського бюджету Петропавлівського району Висновки розділу 2 Розділ 3. Аналіз структури формування доходів до місцевого бюджету петропавлівського району 3.1 Визначення факторів впливу при формуванні дохідної частини місцевого бюджету 3.2 Аналіз внутрішньої структури факторного чинника регресійної моделі надходжень до місцевого бюджету Петропавлівського району 3.3 Розробка алгоритму реалізації кореляційно -регресійної моделі Висновки за розділом 3 Розділ 4. Економетрична модель прогнозування доходної частини місцевого бюджету Петропавлівського району Дніпропетровської області 4.1 Формування вхідних даних економетричної моделі 4.2 Прогноз власних доходів бюджету Петропавлівського району на 2009-2012 роки 4.3 Шляхи удосконалення та оптимізації формування дохідної частини місцевих бюджетів Висновки за розділом 4 Висновки Список використаних джерел Додаток А Додаток Б ВступРоль місцевих бюджетів в управлінні економікою досить вагома, оскільки вони є значними важелями, що впливають на темпи та пропорції суспільного розвитку. Рівень формування місцевих бюджетів є водночас і умовою, і резуль-татом соціально-економічного розвитку певних територій. Тому створення ефективного механізму управління формуванням місцевих бюджетів стає одні-єю з актуальних проблем, від вирішення якої залежатиме стабілізація та зрос-тання економіки. В теперішній час Україна має розгалужений механізм управ-ління формуванням місцевих бюджетів, окремі складові якого виявились недос-татньо обгрунтованими та узгодженими. Проблематика місцевих бюджетів займає важливе місце в дослідженнях зарубіжних вчених. Теоретичні витоки сучасних уявлень про природу і функції бюджетів місцевих адміністрацій, засади міжурядових відносин, сутність, роль і завдання місцевого оподаткування, фінансового вирівнювання, бюджетних трансфертів знаходимо у працях корифеїв фінансової науки: А. Вагнера, Р. Гнейста, К. Рау, Л. Штейна; сучасних західних науковців: Р. Аграноффа, Дж. Аронсона, Ш. Бланкарта, Р. Джекмена, Р. Майсгрейва, Ю. Немеца, У. Оутса, М. Перлмана, Г. Райта, П. Рассела, Ч. Тібо, К. Фостера, Дж. Хіллі, С. Чапкової, А. Шаха та інших. В даний час питання місцевих бюджетів знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених О.

Василика, В. Гейця, М. Долішного, Б. Кваснюка, Т. Ковальчука, В. Кравченка, В. Лагутіна, І. Луніної, В. Опаріна, В. Федосова, Н. Чумаченка, А. Чухна, С. Юрія. Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що в Украї-ні питання бюджетної децентралізації та зміцнення власної дохідної бази місце-вих бюджетів потребують на першочергове вирішення для чого необхідне проведення числених досліджень конкретних місцевих бюджетів та методів прогнозування кошика їх доходів. Об'єктом дослідження є місцевий бюджет Петропавлівського району Дніпропетровської області. Предметом дослідження є механізм управління формуванням місцевих бюджетів України. Мета дипломного роботи полягає у подальшому розвитку теоретичних основ організаційно-економічного механізму управління формуванням місце-вих бюджетів України та науковому обгрунтуванні пропозицій та рекомендацій щодо його вдосконалення. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі: систематизовано питання теорії та методології сучасного механізму управління формуванням місцевих бюджетів; розкрито загальні та специфічні умови формування місцевих бюджетів; обгрунтовано необхідність вдосконалення механізму управління формуванням місцевих бюджетів; визначено особливості сучасних міжбюджетних відносин та розглянуто зв’язок між власною дохідною базою місцевого бюджету та розміром трансфер-тних надходжень до нього; розроблено механізм безперервного бюджетного планування та опрацьо-вано можливість прогнозування бюджетних доходів за допомогою економіко-математичних методів та моделей; Методи дослідження. Методологічною основою роботи є класичні поло-ження економічної теорії, що використані при дослідженні процесів формуван-ня бюджетів. У дипломній роботі використовувалися методи логічного, еконо-мічного та системного аналізу, які в сфері податково-бюджетних відносин ха-рактеризуються використанням системи бюджетних показників, вивченням причин змін цих показників, виявленням та виміром взаємозв’язку між ними з метою підвищення соціально-економічної ефективності. Економіко - статис-тичні методи (кореляційно - регресійний аналіз, прогнозування) використано при визначенні впливу основних економічних показників на дохідну частину місцевого бюджету і прогнозуванні обсягів доходів місцевого бюджету. Оброб-ка інформації, аналіз і прогнозування здійснено за допомогою сучасних ПЕОМ. Інформаційна база роботи формувалася на основі законодавчих та норма-тивно - правових документів України, праць провідних фахівців у системі дер-жавного управління і регулювання економіки, спеціальної економічної літера-тури, статистичних даних Державного комітету статистики України, Міністер-ства фінансів України, фінансових управлінь органів місцевого самоврядуван-ня, особистих досліджень автора. Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в виявлені можливості прогнозування рівня сумарних власних доходів місцевого бюджету Петропавлівського району Дніпропетровської області з використанням законодавчо плануємого рівня мінімальної заробітної плати в Україні. Тобто, основним регулятором доходів місцевих бюджетів є фіскальна політика регулювання мінімального рівня заробітної плати в Україні, що є феноменом &quo ;тіньової&quo ; економіки України, при якій держава примушує підвищувати рівень заробітної плати методом регулювання її найнижчого рівня.

Значення прогнозу показують, що в кінці 2009 року при законодавчо встановленому рівні мінімальної заробітної плати в 670 грн. /міс. - щомісячний рівень власних доходів бюджету Петропавлівського району становитиме 2,76 млн. грн., у 2012році при мінімумі зарплати в 1000 грн. /міс. - 4,1 млн. грн. Розділ 1. Управління виконанням місцевих бюджетів на основі положень бюджетного кодексу України 1.1 Сутність місцевих бюджетів та їх структураПоняття &quo ;місцеві фінанси&quo ; є синонімом поняття &quo ;фінанси місцевих органів влади&quo ;. Синонімами останнього поняття можуть бути такі визначення, як муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси міста, області, району, селища, села тощо. Ці визначення свідчать, що місцеві фінанси функціонують у різних формах залежно від територіального й адміністративного устрою країни . В Україні формами місцевих фінансів є комунальні фінанси, фінанси Автономної Республіки Крим, фінанси міст Києва і Севастополя, фінанси області, фінанси району, фінанси міста, фінанси району в місті, фінанси селища та фінанси села. Яка ж сутність поняття місцеві фінанси? Такі визначення, як місцеве фінансове господарство, сукупність ресурсів для виконання функцій чи система економічних відносин, про які вже йшлося, не можуть повною мірою відобразити зміст цього складного фінансового явища. У сучасних правових державах місцеві органи влади входять до загальної системи організації державної влади, а їхня компетенція визначається центральною владою. Однак залишається перелік таких справ, які держава вважає за доцільне передати для розв'язання місцевим органам влади. Для цього потрібні відповідні ресурси. Це і є об'єктивною причиною для функціонування місцевих фінансів. їх необхідно розглядали лише в контексті ролі та функцій, що покладаються на місцеві органи влади. Якщо в державі роль та функції місцевих органів влади не визначено, а управління в центрі та на місцях здійснює центральна влада, то в такій державі місцевих фінансів немає. Залежно від того, який обсяг функцій і завдань покладається на місцеві органи влади, відповідно такими ж будуть роль і значення місцевих фінансів у фінансовій системі держави. Отже, ключовими питаннями, які необхідно вирішити, перш ніж будувати місцеві фінанси, - це визначити межі між завданнями, які має розв'язати центральна влада, і тими, що покладаються на місцеві органи влади. В Україні триває пошук межі між завданнями центральної й місцевої влади. Фінанси місцевих органів влади України перебувають нині в процесі формування. Процес формування місцевих фінансів України супроводиться значними труднощами, пов'язаними з численними факторами. Один з них - необхідність ліквідації деформацій у фінансовій системі, що сформувалися в попередній період. Інший фактор, який стримує формування місцевих фінансів - відсутність сучасного управлінського досвіду організації фінансової системи, сформованого правового поля, політичної культури і традицій, без яких не можуть існувати фінанси місцевих органів влади. Фінанси місцевих органів влади як система охоплюють кілька основних взаємопов'язаних структурних елементів.

Поэтому составляются консолидиро­ванные бюджеты субъектов Российской Федерации (совокупность бюджета субъекта РФ и свода бюджетов муниципальных образова­ний) и консолидированный бюджет Российской Федерации, объ­единяющий федеральный бюджет и свод бюджетов субъектов РФ. В результате в консолидированном бюджете РФ учитываются все бюджеты, от федерального до местных, действующие на террито­рии страны. В связи с понятием консолидированного бюджета законода­тельство ввело и другое — минимальный бюджет. Это расчетный объем доходов консолидированного бюджета нижестоящего тер­риториального уровня, а также низовых звеньев бюджетной систе­мы (сельских, поселковых и т.п.), покрывающих минимально не­обходимые расходы, гарантируемые соответствующими вышесто­ящими органами власти. Это определение относится к бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам.* ></emphasis> * См.: ВВС. 1993. № 18. Ст. 635. Закон РФ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» от 25 сентября 1997 г. (ст. 1)дал понятие минимального бюджета применительно к местным бюджетам, увязывая его с государственными социальными стандартами: ми­нимальный местный бюджет — это расчетный объем доходов и расходов местного значения, учитывающий государственные ми­нимальные социальные стандарты.* ></emphasis> * СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4464; Указ Президента РФ «Об организации подго­товки государственных социальных стандартов для определения финансовых нор­мативов формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» от 23 мая 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2666

1. Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

2. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

3. Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії

4. Аналіз доходів та витрат банку

5. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

6. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
7. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
8. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

9. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

10. Аналітична хімія

11. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

12. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

13. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

14. Кошти місцевих бюджетів

15. Видатки місцевих бюджетів

16. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

18. Доходы и расходы государственного бюджета РФ

19. Метод капитализации дохода и его использование при оценке объектов недвижимости

20. Рекламный бюджет сетей розничной торговли и услуг: возможные методы оценки

21. Місцеві податки в розвинених країнах

22. Обзор методов расчета рекламного бюджета
23. Cфера фінансів - місцеві фінанси
24. Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

25. Повноваження місцевих органів самоврядування

26. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

27. Доходы региональных бюджетов

28. Структура расходов и доходов бюджета территорий

29. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

30. Неналоговые доходы бюджета

31. Расходы и доходы предприятия, финансовые методы управления ими

32. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

33. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

34. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

35. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

36. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

37. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

38. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини
39. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
40. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

41. Місцеве та регіональне самоврядування

42. Місцеві податки і збори

43. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

44. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

45. Предмет і методи міжнародного приватного права

46. Професіограма судді місцевого суду

47. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

48. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Финансовое право в системе права РБ, состав доходов и расходов бюджета

50. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

51. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

52. Методи діагностування мікропроцесорних систем керування

53. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

54. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози
55. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
56. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

57. Новокаїн та місцева анастезія

58. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

59. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

60. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

61. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

62. Використання промислових технологій в м. Рівне

63. Прогнозування міжособистісних конфліктів в умовах нововведень в організації

64. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Анализ доходов бюджета г. Новосибирска за 2005–2007 годы

66. Бюджет Республики Беларусь: состав, структура, динамика доходов и расходов

67. Доходы бюджета

68. Доходы бюджета РФ

69. Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ

70. Доходы региональных бюджетов. Налог на имущество организаций
71. Доходы Федерального бюджета
72. Доходы федерального бюджета и резервы их увеличения

73. Методы оценки дохода и риска финансовых активов

74. Налоговые доходы бюджета

75. Налоговые доходы федерального бюджета

76. Неналоговые доходы бюджета и их роль в формировании бюджета

77. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

78. Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N

79. Система місцевого самоврядування Франції

80. Уплата налога на доходы физических лиц в бюджет

Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук

81. Федеральный бюджет. Состав доходов и расходов

82. Фінансова незалежність місцевого самоврядування

83. Формирование доходов бюджета Республики Беларусь

84. Характеристика доходов Федерального бюджета, субъектов РФ и муниципальных бюджетов

85. Влияние налоговой политики на формирование доходов бюджета Республики Беларусь

86. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів
87. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі
88. Нульовий дім. Використання енергії припливів

89. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

90. Пути увеличения доходов бюджета

91. Методи оцінки погодженості думок між експертами

92. Прогнозування стану житлового фонду міста (на прикладі м. Тернопіль)

93. Метод конечных элементов

94. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

95. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

96. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

97. Методы психогенетики

98. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

99. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

100. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.