Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Кафедра теоретичної електроніки та промислової електроніки Курсова робота з дисципліни “ Контрольно – вимірювальні системи в екології” Вимірювальний канал температури з елементами термопари Виконав: студент групи АЕ-01 Баковська Т. О Перевірив: д.т.н., професор Кухарчук В. В Вінниця – 2005 ЗМІСТВступ 1. Огляд первинних вимірювальних перетворювачів 1.1 Термоелектричі перетворювальні елементи 1.2 Терморезистивний перетворювальний елемент 1.3 Термомагнітний перетворювальний елемент 1.4 Термочастотний перетворювальний елемент 1.5 Пірометричний перетворювальний елемент 2. Розробка структурної схеми аналого-цифрового перетворювача порозрядного зрівноваження 3. Розробка функціональної схеми вимірювального каналу температури з елементами термопари 4. Статистичні характеристики Висновок Список використаної літератури ВСТУП Температура, як параметр теплового процесу, не піддається безпосередньому вимірюванню. Одночасно вона є функцією стану речовини i зв'язана з внутрішньою енергією тіл, а через енергію зв'язана i з іншими властивостями. Отже, зі зміною температури змінюється багато інших фізичних властивостей тіл, які i використовуються при побудові перетворювачів температури . При взаємодії двох рівноважних систем, які мають різні температури, відбувається перехід енергії від системи з більшим енерговмістом в систему з меншим енерговмістом, доки обидві не приймуть новий стан рівноваги. Загальним для всіх видів часток розділених систем є температура. Тепловими називаються перетворювачі, принцип дії, яких оснований на використанні теплових процесів (нагрівання, охолодження, теплообміну) i вхідною величиною яких є температура . Теплоелектричні перетворювачі використовують для вимірювання температури і таких неелектричних величин, як переміщення, швидкість і витрати рідких і газоподібних речовин, їх якісний та кількісний склад, тиск, вологість тощо. При цьому використовується залежність проходження теплових процесів від теплопровідності і швидкості руху досліджуваного середовища (рідин, газів) . 1. ОГЛЯД ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Температурою називається фізична величина, яка характеризує стан тіла, що визначається середньою кінетичною енергією руху. Одиницею вимірювання температури є градус. Градусом називають 1/100 діапазону зміни температур від точки танення льоду (00С) до точки кипіння води (1000С). Для вимірювання температури застосовують такі методи: заснований на розширенні рідких, газоподібних і твердих тіл; заснований на зміні тиску в середині замкненого об’єму від зміни температури; метод, в основу якого покладена зміна опору провідників від зміни температури; метод, який базується на термоелектричних ефектах; метод, в основу якого покладено явище електромагнітного випромінювання. Прилади для вимірювання температури називаються термометрами. У відповідності до перерахованих методів вимірювання температури в термометрії використовують такі засоби: термометри розширення; танометричні термометри; термометри опору; термопара (явище Томпсона та явище Зеєбека); пірометри; Тепловими називаються перетворювачі, принцип дії яких оснований на використанні теплових процесів (нагрівання, охолодження, теплообміну) і вхідною величиною є температура.

Теплові перетворювачі широко застосовуються як перетворювачі не тільки температури, а й таких величин, як тепловий потік, швидкість потоку газу чи рідини, витрати, хімічний склад і тиск газів, вологість тощо. 1.1 Термоелектричі перетворювальні елементи Принцип дії термоелектричного перетворювача (термопари) базується на використанні термоелектричного ефекту, суть якого полягає у виникненні термо-ЕРС в колі, що складається з двох різнорідних провідників чи напівпровідників, які називають термоелектронами, якщо температури Т1 i Т2 відповідних частин перетворювача piзні. Виникнення термо-ЕРС пояснюється сумарною дією двох термоелектричних ефектів: явища Томпсона i явища Зеєбека. Явище Томпсона полягає у появі на кінцях однорідного провідника, який має температурний градіент, деякої різниці потенціалів внаслідок того, що електрони дифундують з гарячого кінця провідника до холодного. ЕРС, що виникає при цьому i називається термо-ЕРС Томпсона, визначається виразом (1.1.1) де σ- коефіцієнт Томпсона для даного провідника. Якщо скласти коло з двох різних провідників а i b, то сумарна термо- ЕРС Томпсона дорівнює різниці термо-ЕРС Томпсона кожного провідника i визначається виразом (1.1.2) де σа i σb, - коефіцієнти Томпсона для провідника а i b відповідно. Суть явища Зеєбека така. При стиканні двох різнорідних провідників у місці їх контакту виникає контактна різниця потенціалів, зумовлена різною концентрацією носіїв заряду. Зеєбеком було встановлено, що в замкненому колі двох різнорідних провідників, cпaї яких мають piзнi температури, електрорушійна сила Eab( 1), яка виникає при переході від провідника а до провідника b в точці з температурою 1 i електрорушійна сила Еьа(Т2), яка виникає при переході від провідника b до провідника а, мають протилежні знаки i не дорівнюють одна одній. Сумарна термо-ЕРС, яка виникає у колі, що складається з двох різних провідників а i b є сумою контактних ЕРС i ЕРС Томпсона: (1.1.3) Ця сумарна термо-ЕРС для даної пари провідників залежить тільки від значень температур Т1 i Т2 i може бути подана різницею відповідних функцій: (1.1.4) Якщо різниці температур малі, можна припустити, що термо-ЕРС яка розвивається термопарою, пропорційна різниці температур спаїв: (1.1.5) де k -коефіцієнт пропорційності, різний для різних матеріалів термоелектродів. Якщо один спай помістити в середовище з постійною температурою, наприклад Т2, то термо-ЕРС, що виникне в загальному випадку, є нелінійною функцією температури Т1 : (1.1.6) Спай термопари, який поміщають в досліджуване середовище, називають робочим або гарячим, а кінці, температура яких підтримується переважно постійною, вільними або холодними. Рисунок 1.1 – Найпростіші термоелектричні кола Оскільки в коло термопари під'єднується вимірювальний прилад чи інший перетворювач, то в місці під'єднання утворюються інші cпaї i коло термопари в простішому випадку треба розглядати як коло, що складається з трьох провідників a, b і с (рис 1.1 б). Сумарна термо-ЕРС такого кола: ) (1.1.7) Оскільки згідно з закономірністю Вольта: (1.1.8) то даний вираз можна записати в такому вигляді: (1.1

.9) Враховуючи, що: отримаємо . 3 цього виразу випливає, що якщо температури Т2 і Т3 на границях третього провідника не е однаковими, то термо-ЕРС термопари аb спотворюється ЕРC e bc(Т2,Т3) паразитної термопари bс. Якщо Т2=Т3=Т0 , то ebc( 2, 3)=0 і e = eab( 1, 0), тобто наявність в колі третього провідника, на границях якого температури є однакові, не зумовлює спотворень термо-ЕРС основної термопари. Рисунок 1.2 – Перетворювач розміщений в середовищі досліджуваного об’єкта Вираз еса(Т)=есв(Т)-еав(Т) дає змогу визначити термо-ЕРС будь-якої термопари при відомих термо-ЕРС інших термопар утворених кожним з термоелектродів з базовим. Для порівняння термоелектричних характеристик матеріалів створена єдина платинова нормаль, щодо якої визначаються термо-ЕРС інших матеріалів. 1.2 Терморезистивний перетворювальний елемент Принцип дії терморезистивних перетворювачів базується на властивості провідників чи напівпровідників змінювати електричний опір при зміні температури. Для перетворень температури використовують матеріали, які мають високу стабільність ТКО, високу відтворюваність електричного опору для даної температури, значний питомий електричний опір і високий ТКО, стабільність хімічних і фізичних властивостей під час нагрівання, інертність до дії досліджуваного середовища. Зміна опору ∆ R як міра температури реєструється за допомогою мостових схем або схем постійного струму зі стрілковими пристроями при дозволі до 0,001 К, а також за допомогою схем порівняння струмів і логометричних пристроїв або за допомогою числових способів вимірювань. Пристрій з одним датчиком, мостом та двома з’єднувальними проводами зображено на рис. 1.3 (Додаток А). З провідникових матеріалів широко застосовується платина. Цей благородний метал навіть при високих температурах і окисному середовищі не змінює своїх фізичних і хімічних властивостей. Температурний коефіцієнт опору в діапазоні 0. 100 0С становить приблизно 1/273 град -1, питомий опір при при 20 0С дорівнює 0,105 Ом/мм2/ м, діапазон перетворювальних температур – –260 1300 0С. Температурна залежність опору платини в діапазоні 0. 6500 С описується рівнянням Календарі: R = R0 (1 A B 2), (1.2.1) де R , R0 – опори перетворювача при температурі Т і 00С; А і В сталі коефіцієнти (для платинового дроту, який застосовується в промислових термоперетворювачах температур А = 3,9702 10-3 1/К, В = – 5,8893 10-7 1/ К2 ). До недоліків платинових перетворювачів температури належать досить висока забруднюваність платини при високих температурах парами металів (особливо заліза), порівняно невисока хімічна стійкість у відновному середовищі, внаслідок чого вона стає крихкою, втрачає стабільність характеристик. Мідь, внаслідок низької вартості і досить високої стійкості до корозії, широко застосовують в перетворювачах температури в діапазоні -50. 1800С. Температурний коефіцієнт опору міді: R = R0 (1 ).(1.2.2) До недоліків мідних перетворювачів температури належать висока окислюваність під час нагрівання, внаслідок чого вони застосовуються у вказаному, порівняно вузькому діапазоні температур у середовищах з низькою вологістю і при відсутності агресивних газів.

Принятие решений осуществляется на основе большинства голосов, поданного за конкретный вариант решения, от представителей систем всех уровней. Системы административно-демократического управления при принятии решений рассматривают вначале все альтернативы, поступающие от систем всех уровней и мнения всех уровней обо всех альтернативах. Принятие решений осуществляется системой верхнего уровня после изучения всех мнений и всех альтернатив. Системная технология рассматривает также административные, демократические, административно-демократические системы проектирования, анализа, исследований, производства, экспертизы, контроля (мониторинга, инспекции, надзора), разрешительные (лицензирования), архивные. Деятельностные системы. По признаку вида деятельности, связанной с удовлетворением потребностей внешней среды, системы можно разделить на аналитические, экспертные, исследовательские, проектные, производственные, управленческие, архивные, разрешительные, контрольные. Деятельность аналитических систем заключается в анализе потребностей внешней среды, а также результатов и целей, соответствующих этим потребностям

1. Вимірювальні прилади та засоби захисту

2. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

3. Калібрування засобів вимірювальної техніки

4. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

5. Цифрові вимірювальні прилади

6. Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"
7. Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом
8. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

9. Вимірювання відносної вологості повітря

10. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

11. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

12. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

13. Методика исправления речевых недостатков у актёров

14. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

15. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

16. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

17. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

18. Общие положения методики расследования преступлений

19. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

20. Методика расследования компьютерных преступлений

21. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

22. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников
23. Методика преподавания географии (конспекты уроков)
24. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

25. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

26. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

27. Билеты по методике обучения иностранным языкам

28. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

29. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

30. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

31. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

32. Книга- методика "Солнечная Медитация"

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

33. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

34. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

35. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

36. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

37. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

38. Теория и методика физического воспитания
39. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике
40. Гибкость как физическое качество и методика её развития

41. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

42. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

43. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

44. Стратегический план развития предприятия и методика его составления

45. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

46. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания

47. Методика разработки нового тура в Эльзас

48. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела

50. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

51. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

52. Общие положения методики расследования преступлений

53. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике

54. Теория и методика периодической печати и информационных агенств
55. К методике изучения русско-иного языка
56. Методика факультатива «Современные тенденции развития русской литературы»

57. Методика обучения по курсу математики за 3 года

58. Методика обучения математике как учебный предмет. Принципы построения курса математики в начальной школе.

59. Тенсегрити: методика "подзарядки" организма

60. Экспериментальные методики

61. Методика внутривенных инъекций и вливаний

62. Методика позиционирования товара из 7 шагов

63. Требования к психодиагностическим методикам

64. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Канал имени Москвы

66. Разработка ионометрической методики

67. Современные методики творчества

68. Методика изучения синтаксиса сложного предложения в школе

69. Методика интенсивного обучения французскому языку

70. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля
71. Курс математики в средней школе и методика преподавания
72. Организация и методика производственного обучения

73. Методика викладання природознавства тема Звірі

74. Методика обучения письму

75. Методика преподавания

76. Методика преподавания иностранных языков

77. Методика преподавания написания сочинения в начальных классах

78. Шпаргалка по методике естествознания

79. Методика перекрестной проверки лесхозов и лесозаготовителей

80. Методика собеседования при приеме на работу

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

82. Методики исследования агрессивности

83. Курсовой проект Психология деятельности и методика преподавания экономики (Курс Стратегическое управление)

84. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

85. Методики экстренной психологической помощи

86. Профориентационная диагностика в раннем возрасте с помощью нетрадиционных методик
87. Методика установления деловых контактов и завязывания знакомств
88. Развитие теории и методики воспитания нравственных качеств у детей

89. Развитие теории и методики воспитания у детей нравственных качеств и взаимоотношений в Российской дошкольной педагогике

90. О педагогической методике обучения миролюбию М. Липмана

91. К методике преподавания прикладной математики в военно-инженерном вузе

92. Психология деятельности и методика преподавания экономики

93. Методика блочного обучения как условие формирования орфографической грамотности учащихся

94. ТЭС - расчет канала

95. Проектирование канала сбора аналоговых данных микропроцессорной системы

96. Измеритель отношения сигнал/шум ТВ канала

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Пропускная способность канала

98. Методика успешных продаж

99. Основные методики исследования эффективности рекламы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.