Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організаційні процедури аудиту заробітної плати

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

АНОТАЦІЯ В курсовому проекті розглянуто особливості теоретичних засад та методики проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання на матеріалах відкритого акціонерного товариства &quo ;Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат&quo ; (надалі ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ;). Аудит проводиться для того, щоб встановити дотримання підприємством чинного законодавства розрахунків із оплати праці та правильність відображення господарських операцій в обліку. Курсовий проект складається з трьох розділів. У першій частині курсового проекту розкриваються теоретичні основи, етапи та стадії проведення аудиторської перевірки. Обсяг першої частини становить 15 сторінок, складається з п’яти параграфів, а також містить чотири рисунки і чотири таблиці. У другій частині курсового проекту розкривається методика проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ;. Друга частина складається з семи параграфів, містить дві таблиці, а її обсяг – 15 сторінок. У третій частині курсового проекту висвітлені особливості проведення аудиту за умови використання товариством обчислювальної техніки для ведення обліку. Обсяг третьої частини становить 5 сторінок і мітить один рисунок. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки нарахування заробітної плати та її використання 1.1 Заробітна плата як економічна категорія 1.2 Особливості нормативної бази нарахування заробітної плати і її використання 1.3 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; 1.4 Оцінка аудиторського ризику 1.5 Планування проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; РОЗДІЛ 2. Методика аудиторської перевірки нарахування та використання заробітної плати у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; 2.1 Опис альтернативних облікових рішень при здійсненні нарахування заробітної плати та її використання у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; 2.2 Перевірка наявної системи документообігу щодо розрахунків із заробітної плати у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; 2.3 Реєстри синтетичного та аналітичного обліку щодо розрахунків із заробітної плати у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; 2.4 Класифікатор можливих порушень при обліку нарахування та виплати заробітної плати 2.5 Методи збору аудиторських доказів 2.6 Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень при нарахуванні та використанні заробітної плати у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; 2.7 Проведення аудиту фінансового стану ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; 2.8 Оформлення результатів аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; РОЗДІЛ 3. Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування найважливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення витрат робочого часу. Тому досить важливим питанням на будь-якому великому підприємстві є правильне ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та його автоматизація.

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників підприємства. Законом визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата є найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Облік заробітної плати в системі рахунків — це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання. В даному курсовому проекті повністю розкрито особливості проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ &quo ;ЖЦПК&quo ; згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Отже, об’єктом дослідження є процес організації та методики проведення аудиту розрахунків із заробітної плати. Відповідно предметом дослідження є теоретичні засади та існуюча практика обліку і аудиту заробітної плати на підприємстві, її вдосконалення в умовах ринкових відносин. Аудит проводиться з метою встановити дотримання підприємством чинного законодавства розрахунків із оплати праці та правильність відображення господарських операцій в обліку. Завдання аудиту полягає в тому, щоб встановити ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці; обґрунтованість техніко-економічних показників целюлозно-паперового комбінату; правильність розрахунків виробітку за виконані роботи, надані послуги та їх відображення в обліку; обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та достовірність відображення в обліку; обґрунтованість розмірів додаткової оплати та премій; дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції; правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню; повноту й правильність проведених в кінці року перерахунків прибуткового податку, відповідних нарахувань чи утримань; своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків та обов’язкових платежів; резервування коштів для оплати відпусток; дотримання вказівок щодо організації бухгалтерського обліку заробітної плати в Україні тощо. Курсовий проект складається з трьох розділів, а також містить підшиті додатки, в яких наведені основні документи, що засвідчують проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати, робочі документи аудитора та додатки, що містять додаткову інформацію. У першому розділі розглянуто теоретичні основи організації аудиторської перевірки, охарактеризовано об’єкт аудиту та проведено аналіз основних техніко-економічних показників досліджуваного підприємства. У другому розділі розкрито методику аудиторської перевірки, за результатами якої складено звіт та аудиторський висновок, в яких викладено пропозиції, спрямовані на удосконалення системи бухгалтерського обліку розрахунків із оплати праці, обґрунтовано доцільність та ефективність використання на практиці кожної з поданих у розділі пропозицій.

У третьому розділі проаналізовано особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку, а також подано характеристику системи “Асистент Аудитора” фірми “Сервіс-Аудит”, яка використовується аудитором в ході перевірки. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Заробітна плата як економічна категорія Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни. Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві. Відповідно до Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ; заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітна плата сьогодні виконує інші функції, а саме: збереження зайнятості, запобігання безробіттю; забезпечення соціальних гарантій; збереження попереднього статусу, пов'язаного із попереднім робочим місцем; стримування інфляції (шляхом заборгованості із заробітної плати); перерозподіл зайнятих по галузях і сферах економіки; поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості; посилення мобільності робочої сили . Організація оплати праці – це приведення складових елементів її механізму в певну систему й встановлення між ними взаємозалежності, завдяки чому забезпечується додержання принципів організації заробітної плати та реалізація її функцій. Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовують показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці належать нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формах за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат. Структура фонду заробітної плати, згідно зі статтею 2 Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ;, наведена на рис. 1.1 . Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків) Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови праці Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми Рис.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

2. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

3. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

4. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

5. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

6. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях
7. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
8. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

9. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

10. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

11. Організація обліку запасів на підприємствах

12. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

13. База даних по приватних підприємствах регіону

14. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

15. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

16. Проблеми запобігання криз на підприємствах

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

18. Сучасні форми і системи заробітної плати

19. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

20. Обмеження утримань із заробітної плати

21. Автоматизоване нарахування заробітної плати

22. Сучасні форми і системи заробітної плати
23. Суспільне виробництво та заробітна плата
24. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

25. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

26. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

27. Право працівника на заробітну плату

28. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

29. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

30. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

31. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

32. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

33. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

34. Виробнича програма підприємства

35. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

36. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

37. Плата за землю

38. Заработная плата
39. Организация заработной платы на предприятии
40. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

41. Современные системные платы

42. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

43. Технология изготовления печатных плат

44. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

45. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов

46. Методы и алгоритмы компоновки, размещения и трассировки печатных плат

47. Трассировка печатной платы

48. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Учет заработной платы в России и за рубежом

50. Организация и методика проведения общего аудита

51. Техника и технология аудита

52. Учет труда и заработной платы на Украине

53. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

54. Учет заработной платы
55. Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита
56. Необходимость, сущность аудита. Содержание аудиторских отчетов и правила их оформления

57. Планирование и программа аудита

58. Шпаргалки по аудиту

59. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

60. Аудит расчетов с работниками по заработной плате

61. Заработная плата в РФ

62. Шпоры к Госам по Бухучету, аудиту, анализу

63. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

64. Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

65. Практика по бух. учету и аудиту в аудиторской компании «ФИНАНСЫ»

66. Лекции по аудиту

67. Развитие аудита в США

68. Анализ теории заработной платы Адама Смита

69. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

70. Регулирование заработной платы и политика доходов
71. Планирование труда и заработной платы
72. Теория заработной платы

73. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

74. Системы заработной платы

75. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

76. Заработная плата, цена и прибыль

77. Современные методы организации заработной платы

78. Заработная плата — цена труда на рынке труда

79. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

80. Теория заработной платы

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

81. Особливості реформації в Англії

82. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

83. Заработная плата и "золотое сечение"

84. Баллада А. фон Платена «Klaglied Kaiser Otto des Dritten» и традиция духовной песни

85. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

86. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
87. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
88. Планирование заработной платы и численности рабочих

89. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

90. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

91. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

92. Плата за землю и ее формы

93. Особливості контролю знань з математики

94. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

95. О порядке определения и способе установления ставок платы за землю поселений

96. Плата за землю

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Закон о плате на землю

98. Поняття підприємницького права

99. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

100. Особенности внешнего и внутреннего аудита


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.