Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ МІНЕКОБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ОХОРОНА ПОВІТРЯ курсовий проект НА ТЕМУ: “РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ АБСОРБЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ ВІД СПОЛУК АМІАКУ” СТУДЕНТА ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ЕКОЛОГІЯ" (підпис) Перевірив доцент, к.т.н., КНЯЗЄВ Ю.В. м.Київ-2001 р. ЗМІСТ Стор. Класифікація забруднень біосфери.---------------------------------------- -----------------------------------42. Огляд методів очистки -------------------------------------------63. Поняття ГДК, джерела ---------------------------------74. Вибір та обгрунтування ефективного методу очистки.----------------------- ----------------95. Вибір параметрів очистки. Технологічна схема.---------------------------- ----------------------106. Хімізм Розрахунок ступеню ---------------------------------------128. Раціональне розміщення та локалізація джерел забруднення.---------------- ---------139. ВСТУП Здобуття Україною політичної незалежності заставило з нових позицій поглянути на вирішення ряду проблем, що постали перед країною, виділивши в їх числі першочергові завдання. Охорона навколишнього природного середовища займає серед таких провідне місце. Поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення сталого економічного зростання - це взаємопов'язані речі, що не суперечать одна одній. Більше того, досвід багатьох країн показує, що, як правило, вирішення екологічних проблем полегшувалось завдяки стабільній економіці, що забезпечувало можливість виконання довгострокових програм національного і міждержавного рівнів, а в деяких країнах - структурної перебудови економіки з переходом від екологічно брудних до екологічно чистих технологій. В умовах переходу до ринкової економіки в справі державного регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища виключно важливе значення має створення відповідних механізмів управління природокористування, вдосконалення законодавчої бази, нормативних регламентів, а також вдосконалення діяльності державних природоохоронних органів. Екологічна ситуація в Україні, не дивлячись на виконання ряду природоохоронних заходів, залишається надзвичайно складною. Таке положення склалося внаслідок волюнтаристського підходу до розміщення і нарощування промислових потужностей без врахування екологічних можливостей регіонів, що зумовило надзвичайно велике техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, привело до порушення екологічної рівноваги, істотної зміни середовища проживання, росту захворюваності населення, негативних змін флори і фауни. На території України зосереджені потужні гіганти металургії, енергетики, хімії, гірничорудної та вугільної промисловості, машинобудування та інші. На протязі десятиліть не приділялось належної уваги підвищенню технічного рівня та екологічної безпеки виробництва. Основні фонди в металургійній та хімічній промисловості зношені на 60—70 відсотків, внаслідок чого часто трапляються аварії, що призводить до аварійних викидів і скидів шкідливих речовин в навколишнє середовище.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення будівництва природоохоронних об'єктів і споруд здійснювалось і продовжує здійснюватись по залишковому принципу. Дуже гострою в Україні залишається проблема охорони атмосферного повітря. Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 1997 році склали від стаціонарних джерел 4533,2 тис. тонн. В порівнянні з 1996 роком викиди шкідливих речовин зменшились від стаціонарних джерел на 227,2 тис. тонн (4,8%). Слід мати на увазі, що викиди залізничного, авіаційного морського і річкового транспорту та сільгоспмашин і механізмів по діючій статистичної звітності взагалі не враховуються. Зменшення викидів забруднюючих речовин у повітряний басейн України сталося, в основному, за рахунок скорочення обсягів виробництва промислової продукції та електроенергії. Незважаючи на те, що в останні роки викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря постійно знижуються рівні забруднення повітря залишаються досить високими, а в деяких містах навіть збільшуються (міста Алчевськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Керч, Київ, Краматорськ, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рубіжне, Ужгород, Черкаси, Костянтинівка). В забрудненні атмосфери в Україні вагомим є трансграничний перенос шкідливих речовин. Деформована вольовими рішеннями колишнього центру галузева структура призвела до того, що за сукупним ' антропогенним впливом на навколишнє природне середовище Донецьке-Придніпровський промисловий регіон посідає одне з перших місць у Європі. Забруднення навколишнього середовища в містах Запоріжжя і Маріуполь досягло такого рівня, збереження якого неминуче призведе до серйозних фізичних наслідків для здоров'я населення. У місті Дніпродзержинську патологічних змін у крові дітей і дорослих в 3 рази більше, ніж у середньому по Україні. 1. Класифікація забруднень біосфери Структура та основні забруднювачі атмосфери Антропогенному забрудненню піддана вся біосфера: і атмосфера, і гідросфера, і літосфера. Основними джерелами забруднення є енергетика, промисловість, транспорт, сільське господарство та інші види господарської діяльності людини. Масштаби антропогенного забруднення біосфери дуже великі, і спостерігається тенденція їх росту. В атмосферу викидається величезна кількість твердих часток у вигляді пилу, пару та газів. Степінь їх шкідливості різноманітна і залежить від хімічного складу, фізичних властивостей, умов розповсюдження в атмосфері і від багатьох інших факторів. Найбільшими забруднювачами атмосфери є теплові електростанції, підприємства чорної та кольорової металургії, виробництво будівельних матеріалів, транспорт. Щорічно в атмосферу Землі від антропогенних джерел поступає приблизно 250 млн. т пилу, 200 млн. т оксиду вуглецю, 50 млн. т різноманітних вуглеводнів, 150 млн. т діоксиду сірки, 50 млн. т оксидів азоту . Більша частина цих речовин утворюється при процесах горіння звичайних органічних палив. В порівнянні з масою всієї атмосфери Землі ці цифри можуть показатись незначними, так як складають менше однієї десяти тисячної долі процента. Однак, проходить постійне накопичення забруднень, а деякі із них шкідливі навіть при малих концентраціях, розповсюдження їх нерівномірне по поверхні Землі, і в ряді місць вже зараз досягнуті недопустимі концентрації.

В атмосфері постійно присутні пил природного та антропогенного походження - по орієнтовній оцінці пилові викиди тільки систем вентиляції перевищують 1 млн. т в рік. Вміст пилу в повітрі (мг/м3) в середньому визначається наступними: в чистому повітрі сільської місцевості — до 0,15 мг/м3 житлові райони промислових міст — до 0,5 мг/м3 і індустріальні — до 1 мг/м3 території промислових підприємств - 1.З мг/м3 і в окремих випадках — більше 3 мг/м3. В пустинних та напівпустинних районах з малозв'язаними піщаними грунтами запиленість повітря в сільських та міських районах під час пилових ураганів досягає 10 мг/м3 і більше . Джерелом антропогенного забруднення біосфери є неутилізовані відходи різноманітних виробництв, які утворюються в результаті обміну речовин і енергії сучасних промислових підприємств із навколишнім природним середовищем. Класифікація показує, що всі забруднення можуть бути об'єднані в дві основні групи: матеріальні та енергетичні. До матеріальних забруднень відносяться неутилізовані хімічні інертні відходи виробництва (механічні забруднення) і всі хімічно активні сполуки та елементи, які попадають в біосферу та вступають у взаємодію з її компонентами (хімічні забруднення). В основу класифікації матеріальних забруднень покладено Їх агрегатний стан, токсичність та їх вплив на живі організми.По характеру дії на живі організми забруднення ділять на п'ять груп:1) загальносоматичні, які викликають отруєння всього організму (оксид вуглецю, ціанисті сполуки, свинець, ртуть, бензол, миш'як та його сполуки та інші); 2) дратівливої дії, які викликають подразнення органів дихання та слизисті оболонки (хлор, аміак, сірчаний газ, фтористий водень, оксиди азоту, озон, ацетон та інші); 3) сенсибілізуючі, які діють як алергени (формальдегід, різноманітні розчинники та лаки на основі нітросполук та інші); 4) канцерогенні, які викликають злоякісні пухлини (3, 4-бензапірен, нікель та його сполуки, аміни, оксиди хрому, азбест, радон та інші); 5) мутагенні, які приводять до змін спадкової інформації (свинець, марганець, радій, уран та інші). Хімічно інертні (нетоксичні) забруднення, проникаючи в живі організми, при відповідних концентраціях, вони можуть викликати подразнення та накопичуватись в дихальних шляхах, так як вони мають погану розчинність в біологічних середовищах. В основному це пил металів та їх оксидів (чавун, сталь, алюміній), пластмас, деревини, скляних та мінеральних волокон, а також карборунді сполуки та інші). Енергетичні забруднення включають промислові теплові викиди, а також всі види опромінень та полів, які впливають на природне середовище (фізичні забруднення). Одна із особливостей енергетичних забруднень — обмеженість сфери їх активної дії. Так, якщо матеріальні забруднення в атмосфері чи гідросфері можуть розповсюджуватись на значні відстані від джерела їх утворення, то зона активної дії опромінень та полів невелика. Другою особливістю енергетичних забруднень, на відміну від матеріальних, є те, що вони в своїй більшості (за виключенням теплових та іонізуючих випромінювань) виявляють шкідливий вплив на біосферу лише під час їх виробництва і не акумулюються в природі.

Это было возможно только в хозяйстве, предназначенном для потребления, а не для извлечения прибыли. При «рынке» подавляющее большинство граждан РФ не смогут конкурировать с зарубежными покупателями за дефицитный газ, этот вид топлива в основном пойдет на экспорт. Учитывая к тому же, что в годы реформы разведка новых месторождения газа была свернута, а разведанные и обустроенные в советский период месторождения истощаются, мы должны быть готовы к острому дефициту газа на внутреннем рынке. Вот сообщение из альманаха «2001-Энергетика и промышленность России»: «На втором Международном конгрессе Модернизация жилых домов академик РААСН Сергей Чистович поведал об энергетической стратегии страны до 2020 года. Она, в первую очередь, предусматривает ограничение потребления газа в теплоснабжении и продвижение местных видов топлива» Для жителей РФ газ будет не по карману и он станет заменяться более дешевым и грязным топливом низкосортным углем с высокой зольностью и содержанием серы. Реально такой уголь можно будет использовать только на современных ТЭЦ с новой технологией горения, с мощной системой очистки отходящих газов и достаточно удаленных от жилых районов

1. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

2. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

3. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

4. Фінансування охорони праці

5. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

6. Державна політика в галузі охорони праці
7. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
8. Законодавча база України про охорону праці

9. Навчання з питань охорони праці

10. Навчання працівників з питань охорони праці

11. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

12. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

13. Основні законодавчі акти з охорони праці

14. Охорона праці

15. Охорона праці в будівництві

16. Охорона праці в загальноосвітніх школах

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Охорона праці в хімічній промисловості

18. Охорона праці користувачів комп’ютерів

19. Охорона праці на підприємстві

20. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

21. Охорона праці у сільському господарстві

22. Організація охорони праці на виробництві
23. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
24. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

25. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

26. Проект будівництва будинку експлуатаційної служби лінії метро

27. Аналіз імпеллерної флотаційної установки

28. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

29. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

30. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

31. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

32. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

34. Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове

35. Технология перемещения буровой установки 3000 ЭУК-1

36. Технология проектов - инновационное направление в подготовке специалистов среднего звена

37. Проект разработки и внедрения новых технологий организации общества

38. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
39. Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370
40. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

41. Проект сети для кафедры информационных технологий и систем

42. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

43. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

44. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

45. Технологічний проект овочевого цеху дієтичної їдальні на 82 місця

46. Технология создания бренда ресторана национальной кухни: опыт реализации успешного проекта

47. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

48. Инромационные технологии управления проектами

Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

49. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

50. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

51. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

52. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

53. Проект осветительной установки (стригательный пункт для овец)

54. Социальный проект как технология социальной работы
55. Разработка проекта участка диагностики с разработкой технологии диагностики автомобиля ГАЗ-3507
56. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

57. Проект осветительной установки птичника

58. Проект осветительной установки свинарника для опоросов на 24 места

59. Проект электротехнической части газовой котельной ОАО "Приозерное" Ялуторовского района Тюменской области с разработкой схемы автоматического управления осветительной установки

60. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

61. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха

62. Разработка основных разделов проекта производства работ

63. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

64. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. Интегрированный проект учебного процесса

66. Технический проект аэрофотосъемки

67. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

68. Декабризм и конституционные проекты, им порожденные

69. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

70. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе
71. Конституционые проекты Директории
72. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

73. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

74. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

75. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

76. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы

77. Безопасность информационных технологий

78. Технология ADSL

79. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

80. Основы информационных технологий

Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

81. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium

82. Internet технологии

83. Технологии поиска документальной информации в INTERNET

84. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

85. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

86. web дизайн: Flash технологии
87. Удалённый доступ к частной сети через Интернет с помощь технологии VPN
88. Wi-Fi - технология беспроводной связи

89. Интегрированный проект учебного процесса

90. Информационные технологии

91. Использование лазеров в информационных технологиях

92. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

93. Передача информации из ультразвуковой медицинской диагностической установки ALOCA SSD650

94. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

95. Новые технологии хранения информации

96. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы

97. Речевые технологии

98. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

99. Информационные технологии в управлении (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.