Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ВСТУП На сучасному етапі Українська держава здійснює перехід до ринкової системи господарювання, в зв’язку з чим постає дуже актуальним питання технологій діяльності підприємства на ринку. Повільність та негаразди пов’язані з цим процесом можна пояснити тим, що більшість підприємців та полісі-мейкерів (особи, що приймають політичні рішення) не усвідомлюють того, що кожний суб’єкт ринку взаємопов’язаний з будь-яким іншим, а отже має вплив фактично на всю ринкову систему. Протиріччя, що виникають внаслідок неврахування цього факта й спричиняють наявну важкість ринкових реформ в державі. Ці протиріччя не дають нормально спрацьовувати об’єктивним ринковим законам, а отже більшість підприємців намагаються якомога швидше отримати якнайбільший прибуток і зберегти за рахунок швидкості мобільність капіталу. Якщо абстрагуватися від українських реалій, стає очевидним, що на сучасному етапі розвитку світової спільноти успішна діяльність в будь-якій галузі міжлюдських відносин залежить від глобальності сприйняття цієї галузі. Кожна така галузь є системою, що складається не тільки з великих структурних одиниць, які суттєво впливають на процеси, що відбуваються в системі, але й з великої кількості дрібних учасників. Неприйняття до уваги цих дрібних учасників може призвести до фатальних помилок в визначенні тенденцій подальшого розвитку системи. Наслідки таких помилок можуть бути дуже різними. Якщо взяти конкретно економічні системи, це може бути, як збанкрутування невеличкого підприємства, так і розпад економіки країни внаслідок помилок на рівні державних рішень або потужних фінансових інститутів. Які б не були думки з цього приводу, дуже велику роль в економічних системах відіграють закони ринку, зокрема їх математичне вираження. Ось тут на допомогу фінансисту, маркетологу або спреціалісту в іншій галузі економічних знань прийде на допомогу потужний аппарат сучасної математичної науки. Тобто, якщо є залежності, які можливо виразити математично, досить нескладно оцінити стан та процеси, що відбуваються в системі, а також спрогнозувати її подальший розвиток. Таким чином, завданням моделі, що ми її будемо будувати є оцінка наявної ситуації та впливу чинників ринку на розвиток системи або її суб’єкта і таким чином визначити тенденції розвитку системи за конкретних значень параметрів ринку. Модель побудована в суворій відповідності із економічними законами, для того щоб якомога точніше прогнозувати процес розвитку існуючої системи з конкретними параметрами. Параметрами нашої моделі будуть лише основні чинники, що впливають на діяльність підприємства та обсяг її пропозиції : місткість ринку ; дефіцит ринку ; ціна рівноваги ; постійні та змінні витрати ; тривалість виробничого цикла підприємства ; початковий обсяг пропозиції . Тут треба зазначити, що, взагалі кажучи, жодна модель, скільки б факторів ринку вона не враховувала, не здатна кількісно передбачити наслідки змін в системі. Тобто застосування математичних моделей є панацеєю від усіх неприємностей та несподіванок, які так часто трапляються на ринку. Але, безумовно, позитивною стороною моделей є зниження ризиків в діяльності підприємства майже до рівня форс-мажорних обставин, тобто вони дозволяють отримати точні та однозначні тенденції розвитку.

Отже побудова і використання моделей в роботі підприємства є дуже важливою складовою управлінського процесу на ньому. Повертаючись до ситуації в Україні зазначимо, що необхідним на даний час є створення і формування громадської думки щодо використання математичних моделей в економіці, особливо на рівні потужних фінансових інститутів та стратегічних державних рішень, які стосуються розвитку ринкових відносин. За таких умов можуть бути зроблені важливі й виважені кроки з реформування економіки до довгоочікуваної стабілізації та економічного зростання. Звичайно, побудована модель є досить простою і не відповідатиме вимогам ринку. Проте за її допомогою вже можна отримати дуже цікаві закономірності розвитку підприємств на ринках від чистої конкуренції до чистої монополії. Ця модель може бути використана в процесі вивчення економічних дисциплін, як ділова гра. Також вона відкрита для доопрацювання і вдосконалення і створення на її базі більш детальної і потужної моделі. 1. Опис моделі. В основі побудови даної моделі лежить припущення, що стосується загального обсягу реалізації продукту на ринку, як-то : поточний обсяг реалізації продукції дорівнює обсягу реалізації за умови, що ринок знаходиться в стані економічної рівноваги (економічна рівновага характеризується збалансованістю попиту і пропозиції усіх ресурсів системи): Де : М, - місткість ринку, тобто обсяг товарної маси, що може бути реалізований на конкретному товарному ринку ( ринку даного продукту) за певний проміжок часу за певних умов ( рівні цін, насиченості ринку і т. п.); D, - дефіцит ринку - недостача продукції і послуг, викликана недостатнім обсягом їх виробництва або невиправданим складом ( асортиментом) випуску або необгрунтованістю співвідношень у структурі цін і прибутків; , одиниця / час - пропозиція j-го суб'єкта ринку; - кількість пропозицій; См, - поточна ринкова ціна; Cs, - рівноважна ринкова ціна. Природньо, у даному випадку важливим є тільки характер даного припущення - зниження поточної ринкової ціни при збільшенні пропозиції і навпаки. Такутенденцію будемо описувати ціновим коефіцієнтом ринку С. З (1.1) випливає : Очевидно, що перша похідна ( r = 1 ) завжди від'ємна, тобто, як уже було сказано, при збільшенні пропозиції ціна буде падати. Крім того, у випадку, коли ринок знаходиться в стані рівноваги, тобто товарний дефіцит дорівнює сукупній ринковій пропозиції, ціновий коефіцієнт C буде дорівнювати 1 ( С = 1), тобто на ринку встановлюється ціна рівноваги. У випадку, коли пропозиція перевищує товарний дефіцит, ціна починає падати і при необмеженому зростанні пропозиції прямує до нуля. Якщо ж попит перевищує пропозицію на величину товарного дефіциту, то ціновий коефіцієнт C стає більше 1 ( С>1 ), і з ростом дефіциту ціна збільшується, що створює сприятливу економічну кон'юнктуру для виробників споживчих товарів. Графік цінового коефіцієнта C показаний на малюнку 1.1 :а) d=0; ?=0; б) d=0; ?=0,5; в) d=0,25; ?=0; г) d=0,25; ?=0,5, де сумарна ринкова пропозиція без урахування пропозиції i-гo суб'єкта ринку. Для побудови даної моделі необхідно також ввести поняття собівартості продукції - грошовий вираз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Собівартість, як відомо, безпосередньо впливаєнакінцеві економічні результатигосподарювання, в її основі лежать витрати виробництва. Витрати будь-якого підприємства за певний період часу дорівнюють вартості ресурсів, що було витрачено на виробництво певної кількості продукції чи послуг. Існують два підходи до визначення витрат: бухгалтерський та економічний. Бухгалтерський враховує тільки ті, що мають форму грошових платежів. Економічне розуміння витрат базується на обмеженості ресурсів і можливості їх альтернативного використання. Економічні витрати дорівнюють сумі нормального прибутку, явних ( бухгалтерських) та неявних витрат. Неявні витрати можуть бути представлені як грошові платежі, які підприємство може отримати при більш ефективному використанні ресурсів. Нормальний прибуток - це мінімальна винагорода, яку підприємство повинно отримати за розвиток даного виду бізнесу. Наведемо деякі класифікації витрат, а саме: 1. За місцем у системі керування: а) виробничі витрати; б) невиробничі витрати ( загальні витрати фірми). 2. Ступеня їхньої відслідкованості: а) прямі витрати; б) непрямі витрати. 3.Часу їх дебетування відносно надходжень від реалізацій: а) витрати, що входять у виробничу собівартість; б) витрати періоду. 4.Динаміки їхніх функціональних змін: а) змінні витрати; б) постійні витрати. 5.Ступеня їх усереднення: а) повні витрати; б) витрати, що входять в питому собівартість. 6. Їхньої значимості для планування: а) регульовані і нерегульовані витрати; б) нормативні витрати; в) прирістні витрати; г) витрати минулого періоду; д) наявні виплати; е) значимі витрати ( майбутнього періоду); ж) витрати, що входять до альтернативної вартості. Проте, із погляду рівноважного аналізу для нас важливі тільки постійні і змінні витрати, оскільки рівноважний аналіз є об'єктом ряду припущень, що обмежують, як-от: 1. Усі витрати повинні підрозділятися на змінні і постійні; 2. Величина змінних витрат на одиницюпродукції повинна залишатися постійною; 3. Повинен бути один вид продукту й одна структура продажу; 4. Обсяг виробництва повинен залишатися єдиним чинником, що впливає на величину перемінних витрат. Отже, ми будемо розглядати витрати тільки як змінні, пов'язаніз ростом обсягу продукції, що виробляється, і постійні, що характеризують ефективність керування і не пов'язані з ростом обсягу продукції. У змінні витрати входять усі прямі матеріальні витрати(сировина, матеріали, паливо й електроенергія на технологічні цілі і т. п. ) і трудові витрати ( оплата праці робочих із відрахуваннями на соціальніпотреби ). До постійних витрат відносяться: амортизація виробничого устаткування, оплата праці управлінського складу, витрати на утримання помешкань і технічне обслуговування устаткування, витрати на маркетингові дослідження і рекламу, придбання нових технологій і т п. п. Отже, для побудови даної моделі будемо розглядати витрати тільки як постійні і змінні. Виходячи з цього, можна записати формулу собівартості на одиницю продукції: Тут Ai - змінні витрати на одиницю продукції i-го суб'єкта ринку; Bi - постійні витрати i-го суб'єкта ринку; i - поточний обсяг випуску продукції i-го суб'єкта ринку.

Незважаючи на найвищ в СНД обороти, президент ґЕСУ Ю. Тимошенко не раз говорила виборцям, що оборот - це одне, а прибуток - цлком нше,  прибутки  корпорац зовсм не велик. Так твердження розрахован на навних, бо наявнсть заплутаних схем та ще й офшорних партнерв давала можливсть чисто торгвельнй структур справд мнмзувати прибуток та наблизити його до нуля в Укран, а основний каптал сховати в офшорах. Для кандидата економчних наук Ю.В. Тимошенко не зайве буде пояснити прост стини. Навть нульовий прибуток, тобто коли доходи  видатки взамно покриваються, свдчить, що пдпримство не  збитковим. Але у такому режим воно не може тривалий час працювати, бо рушм прогресу  прибуток, який да можливсть розвивати виробництво. Судячи з того, що ґЕСУ придбало будинки, створило прекрасн офси та представництва в Днпропетровську, Кив, Москв  Лондон з сучасною оргтехнкою та дорогими меблями, мало великий автопарк, власну авакомпаню, купувало цл пдпримства, - то його дяльнсть була прибутковою

1. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

2. Інноваційна діяльність підприємства

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

5. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

6. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів
7. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
8. Операційна система підприємства

9. Організаційна структура управління персоналу підприємства

10. Розробка теоретичної моделі управління етноконфліктними взаємодіями

11. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

12. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

13. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

14. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

15. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

16. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Бізнес-план підприємства

18. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

19. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

20. Корпоративні підприємства

21. Планування діяльності підприємства

22. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
23. Фінанси підприємства контрольна
24. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

25. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса

26. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

27. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

28. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

29. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

30. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

31. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

32. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

34. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

35. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

36. Автомазація виробничих процесів підприємства

37. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

38. Витрати підприємства
39. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства
40. Економічна оцінка активу балансу підприємства

41. Облік активної частини балансу підприємства

42. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

43. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

44. Організація і методика аудиту доходів підприємства

45. Організація облікової політики підприємства

46. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

47. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

48. Фінансова звітність підприємства

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

50. Аудит підприємства

51. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

52. Правовий статус приватного підприємства

53. Реєстрація приватного підприємства

54. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування
55. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
56. Аналіз програмного забезпечення підприємства

57. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

58. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

59. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

60. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

61. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

62. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

63. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

64. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

66. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

67. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

68. Організація роботи підприємства

69. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

70. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
71. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства
72. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

73. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

74. Ціноутворення та цінова політика підприємства

75. Збутові стратегії підприємства

76. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

77. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

78. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

79. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

80. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

81. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

82. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

83. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

84. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

85. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

86. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
87. Мотивація робітників промислового підприємства
88. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

89. Організація діяльності підприємства

90. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

91. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

92. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

93. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

94. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

95. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

96. Трудовий потенціал промислового підприємства

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

97. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

98. Управління корпоративною власністю підприємства

99. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.