Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ПЛАНВступ3 1. Ринок цінних паперів: структура, учасники, види цінних паперів4 2. Аналіз ринку цінних паперів України12 3. Діяльність ЗАТ „ІТТ-інвест” на ринку цінних паперів23 4. Шляхи залучення вільних коштів за допомогою ринку цінних паперів33 Висновок41 Список використаної літератури43 Вступ Глобалізація економічного розвитку всіх сторін сучасної господарської діяльності диктує відповідні вимоги, кількісні та якісні параметри для української економіки. Відповідність української економіки світовим стандартам потребує створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних і закордонних інвесторів. Створення такого інвестиційного клімату передбачає політичну і законодавчу стабільність, формування економічно обґрунтованої податкової політики, вмикання економіки у світові господарські комунікації, розвиток в Україні повного комплексу інфраструктури фондового ринку. Формування відповідних умов для інвестиційної діяльності є важливим напрямком державної політики. Як відомо фондовий ринок покликаний обслуговувати дві категорії клієнтів - інвесторів і емітентів. Перші вкладають свої вільні засоби в активи ринку, другі залучають ці самі засоби під випуски цінних паперів. Про можливості, наданих сучасним ринком для підприємств-емітентів буде йтись у даній курсовій роботі. Дана курсова робота присвячена дослідженню проблеми організації фондового ринку в Україні та діяльності на ньому підприємств. Об’єктом дослідження є фондовий ринок України та його інструменти. Предметом дослідження є діяльність підприємств на фондовому ринку. Робота складається з чотирьох частин в яких послідовно розглянуті питання функціонування ринку цінних паперів України та діяльність на ньому господарюючих суб’єктів. 1. Ринок цінних паперів: структура, учасники, види цінних паперів Ринок цінних паперів - це частина фінансового ринку (інша його частина - ринок банківських позичок), де здійснюється емісія і купівля-продаж цінних паперів. Він є одночасно й індикатором ринкової економіки і головним її фінансовим важелем. По характеру обігу цінних паперів його можна розглядати як первинний, тобто представляючий собою первинне розміщення випущених цінних паперів серед інвесторів на фінансовому ринку, і як вторинний, де здійснюється купівля-продаж раніше випущених цінних паперів. Крім того, відповідно до світової практики, ринок цінних паперів поділяється на два значною мірою незалежних один від одного ринка: організований (біржовий) і вільний (позабіржовий). У загальному виді поняття &quo ;організований ринок&quo ; має на увазі угоди, укладені на фондовій біржі, у той час як поняття &quo ;вільний ринок&quo ; припускає угоди з цінними паперами поза біржею, що здійснюються між покупцем і продавцем через посередників. Організований ринок вимагає, щоб пропоновані для продажу акції й облігації проходили спеціальну реєстрацію і задовольняли набору додаткових умов, що надають максимум ділової інформації про той бізнес, для фінансового забезпечення якого випускаються саме ці папери. Їхня купівля-продаж здійснюється шляхом заявки на фондовій біржі, а всі зв'язані з цим процедурні питання строго регламентуються правилами цієї біржі і державним законодавством.

Вільний ринок у цьому змісті не пред'являє твердих вимог до продавців і покупців. Тут діють законодавчі норми, що забезпечують повний контроль за підприємницькою діяльністю. Тією ж мірою, що і на організованому ринку, компанії, що випускають цінні папери, несуть адміністративну і кримінальну відповідальність за обман чи дезінформацію покупця. Посередники діють відповідно до офіційних норм і правил обслуговування клієнтів, а сама купівля-продаж цінних паперів підлягає юридичному оформленню і має абсолютно правовий характер. Зупинимося більш докладно на основах функціонування організованого і вільного ринку цінних паперів. Організований ринок цінних паперів - система фондових бірж - володіє чотирма невід'ємними рисами: угоди відбуваються часто; між ціною попиту і ціною пропозиції майже ніколи немає великого розриву; угоди проводяться за короткий час, як правило, не буває значного коливання цін. Усе це забезпечується комплексом цілеспрямованих організаційних дій. Насамперед необхідно, щоб коло власників цінних паперів кожної компанії був як можна більш широкий. Крім того, варто всіляко сприяти здійсненню короткострокових операцій по купівлі-продажу. Іншим важливим фактором є наявність великого числа великих компаній, однак на організованому ринку обов'язково повинні бути представлені середні і невеликі компанії. Також слід зазначити той факт, що організований ринок має здатність до самоприскорення і самоуповільнення. Активний ринок створює враження легкої ліквідності цінних паперів, чим стимулює їхню покупку. Крім того, він залучає різноманіттям можливостей, що збільшує число операцій на кредитній основі. Вільний ринок цінних паперів можна охарактеризувати як ринок, що не має визначеного місцезнаходження, угоди на якому здійснюються поза біржею. Ще одна назва - телефонний ринок - указує на основний спосіб здійснення угод. Вільний ринок являє собою другу не менш важливу сферу поширення й обороту інвестиційних ресурсів. По деяких видах паперів він уступає, а по іншим - значно перевершує біржову систему. Це стосується насамперед державних і муніципальних облігацій, акцій багатьох банків, страхових і інвестиційних компаній. Разом з ними на вільному ринку звичайно циркулює величезне число випусків, що у силу різних причин не можуть звертатися на біржі. До них відносяться наступні : випуски, орієнтовані на обмежене коло потенційних покупців, що вимагають особливих методів поширення; малі випуски; папери з дуже високою ціною; папери, у яких пропозиція відповідає попиту, тобто покупець широко відомий і поширити папери легко; папери, випущені під заставу нерухомості; папери, тісно пов'язані з регіональними господарськими комплексами чи соціально-виробничою інфраструктурою; безпаперова форма випуску, коли емітент не хоче себе афішувати. Також на вільному ринку відбуваються угоди з акціями великих компаній, що циркулюють у біржовій системі. Основними учасниками вільного ринку є брокерско-дилерські контори, для яких характерна порівняно вузька спеціалізація по видах паперів і угод, а також банки й інвестиційні компанії. У свою чергу банки підрозділяються на інвестиційні, головним предметом діяльності яких є підписка на поширення акцій і облігацій різних корпорацій, і комерційні, що займаються на вільному ринку головним чином розпродажем державних і місцевих облігацій.

Значне число угод на вільному ринку здійснюється не на комісійної, а на чистій (чи дилерської) основі. Це означає, що послуги клієнтам надаються заради доходу від різниці цін - від наступного перепродажу дилером паперів по більш високій ціні або від їхньої покупки для клієнтів по більш низькій ціні. Вільний ринок завжди знаходиться не тільки під державним контролем, але і під контролем з боку асоціації, що поєднує даних ринкових суб'єктів. В усіх розвитих капіталістичних країнах учасники вільного ринку, як і учасники фондових бірж, підлягають не тільки юридичному, але і професійно-кваліфікаційному контролю. Необхідно відзначити, що комісійні винагороди на вільному ринку ніяк не нормуються загальними правилами. Фактично ж комісійні коливаються від мінімальних значень на організованому ринку до 5% (а іноді і вище) від суми угоди на вільному ринку. Види цінних паперів. Під цінними паперами розуміються спеціальним образом оформлені фінансові документи, пред'явлення яких необхідно для реалізації вираженого в них права. Специфіка і закономірності процесів первинного і вторинного обігу цінних паперів визначаються в залежності від їхнього типу. Часткові цінні папери засвідчують право власника на частку в капіталі підприємства. До них відносяться акції. У Законі України „Про цінні папери і фондову біржу” акція визначена як &quo ;цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства”. Виходячи з розходжень у способі виплати дивідендів, можна виділити акції прості і привілейовані, що надають які-небудь переваги їх власникам. Зміст і конкретні форми реалізації переваг визначаються в установчих документах. Як правило, ці особливі пільги полягають у переважному в порівнянні з власниками простих акцій праві на одержання дивідендів. Одночасно для власників привілейованих акцій у статуті може бути передбачена відсутність права голосу на загальних зборах акціонерів. Тим самим обмежуються права їхніх власників по участі в керуванні господарською діяльністю. Права привілейованих акціонерів можуть бути реалізовані також у можливості одержання ними привілейованих дивідендів, виплачуваних щороку в заздалегідь визначеній пропорції до номіналу привілейованої акції. У випадку недостатності прибутку привілейованих дивідендів, що розподіляється, звичайно переноситься на наступний фінансовий рік і виплачується в першочерговому порядку. Найбільш привабливі привілейовані акції для окремих власників, що володіють незначними засобами і не мають ні часу, ні можливості брати участь в управлінському процесі. Боргові цінні папери засвідчують право конкретної грошової вимоги (але не право власності). До них відносяться облігації, векселі, чеки і сертифікати заборгованостей. Облігація - емісійний цінний папір, що закріплює право її власника на одержання від емітента облігації в передбачений у ній термін її номінальної вартості чи іншого майнового еквівалента.

Мунципалзаця поширюватиметься на пдпримства, що обслуговують певн длянки комунальних потреб (електричн стац, водотяги, мсцева комункаця  т.д.). Натомсть бль шсть длянок так зв. легко й споживчо промисловост, що продуку готов фабрикати та вироби масового попиту, тво]ритиме, при виробничй  соцальнй контрол держави, поле примненнякооперативно й приватнокапталстично нцативи. Досвд комунзму показав, до яких карикатурних, ба навть трагчних наслдкв доводять спроби заступити тут творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом! Слдуючою з черги базою господарсько самодяльно буде торгвля. Зосереджуючи в свох руках монополь у де]яких сферах зовншньо  внутршньо торгвл, як також  полтику регуляц товарових цн держава сприятиме розвитков кооперативно й приватновласницько нцативи при обслуговуванн ц важно функц суспльного обмну. Вла]сне тут, в сполученн з промисловою дяльнстю, найде соб основу для розвиткуконструктивний у свой соцальнй мскооперативно-приватнийнацональний каптал

1. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

2. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

3. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

4. Особливості функціонування авіакомпаній

5. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

6. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом
7. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
8. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

9. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

10. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

11. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

12. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

13. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

14. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

15. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

16. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

17. Структура ринку і функціонування його основних елементів

18. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

19. Інформаційні системи і технології підприємства

20. Планування діяльності підприємства

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

22. Флотація на фондовому ринку
23. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
24. Розробка підприємства LOMAPAK

25. Фінанси підприємства контрольна

26. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

27. Інноваційна діяльність підприємства

28. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

29. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

30. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

31. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

32. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

34. Управління утворенням прибутку підприємства

35. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

36. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

37. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

38. Проблеми функціонування фінансових бірж України
39. Технічний аналіз фондового ринку
40. Фондовий ринок України

41. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

42. Автомазація виробничих процесів підприємства

43. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

44. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

45. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

46. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

47. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

48. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Облік основних засобів підприємства

50. Облік створення підприємства

51. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

52. Організація обліку власного капіталу підприємства України

53. Попередній фінансовий аналіз підприємства

54. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
55. Формування облікової політики підприємства
56. Аудит доходів підприємства

57. Аудит установчих документів підприємства

58. Державне регулювання фондового ринку в Україні

59. Реєстрація приватного підприємства

60. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

61. Аналіз програмного забезпечення підприємства

62. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

63. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

64. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

66. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

67. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

68. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

69. Асортиментна політика підприємства

70. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
71. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
72. Непрямі податки підприємства

73. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

74. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

75. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

76. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

77. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

78. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

79. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

80. Ціноутворення та цінова політика підприємства

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Збутові стратегії підприємства

82. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

83. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

84. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

85. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

86. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання
87. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
88. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

89. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

90. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

91. Кризове явище функціонування та розвитку організації

92. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

93. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

94. Напрями стратегічного зростання підприємства

95. Операційна діяльність підприємства

96. Операційний менеджмент підприємства

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Організаційна структура управління персоналу підприємства

98. Організація управління персоналом підприємства

99. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.