Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Факультет економіки, управління і міжнародних економічних відносин Кафедра економіки підприємства Курсова робота з предмету: «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» на тему: «Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства» Виконала: студентка 6 курсу заочного відділення групи ЕП-06с, 3гр спеціальність 7050100 «Економіка підприємства» Керівник курсової роботи: Донецьк 2009 ЗМІСТ Вступ Теоретичні аспекти управління трудовим потенціалом Трудовий потенціал підприємства як основа його функціонування Основні методологічні підходи щодо оцінки трудового потенціалу підприємства та працівника 2. Комплексна діагностика трудового потенціалу підприємства 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Сілур» 2.2 Збалансована система показників, як інструмент діагностики економічного потенціалу підприємства 2.3 Аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства 2.4 Оцінка трудового потенціалу на основі сучасних методик Висновки та рекомендації Список літератури Додатки ВСТУП Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в даний час трудовий потенціал є визначальним в ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства. При цьому аналіз поточного рівня використання трудового потенціалу відображає недостатньо повне залучення даного ресурсу до відтворювального процесу. Аналіз способів управління трудовим потенціалом підприємству істотно збільшити ефективність праці. На мікроекономічному рівні це приведе до підвищення результативності діяльності комерційного підприємства і його положення на ринку. На макроекономічному рівні, вирішення проблеми підвищення використання трудового потенціалу вирішує ряд найважливіших проблем — ефективності національного господарства, стимулювання його розвитку, підвищення рівня зайнятості за рахунок підвищення привабливості праці як чинника виробництва. Таким чином, дослідження проблеми ефективності використання трудового потенціалу підприємства має велике значення на сучасному етапі розвитку економічних стосунків. Міра наукової розробленості проблеми. Вперше питання розподілу праці і розвитку трудових ресурсів піднімалися вже в роботах Ксеофонта і Платона. Соціальну роль розподілу праці між фізичною працею і розумовим, а так само диференціацію трудових ресурсів за родом професійної діяльності розглядав Арістотель. Повною мірою соціально-економічні питання трудових ресурсів стали об'єктом вивчення в творах представників класичної політекономії. Методологічна база була закладена такими ученими як В. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо. Глибоке вивчення природи праці здійснив в своїх роботах К.Маркс, що дозволило йому розвинути трудову теорію вартості. За останні десятиліття інтерес до питань праці багато разів зріс. Даній проблематиці присвятили свою творчість багато авторів, з яких найбільшу популярність завоювали роботи Р. Беккера, Я. Мінсера, Т. Щульца. (Досягнення Т. Шульца були відмічені Нобелівською премією в 1979г.,

Г. Беккера - в 1992г.) Велику увагу в розробці різних аспектів підвищення ефективності управління трудовим потенціалом приділяли Л.З. Виготський, Г.Є. Борісов, А.В. Калінін, О.В. Карнілова, А.В. Данілюк, Є. Попов та інші. Як чинник виробництва праця містить в собі величезні потенційні можливості по створенню суспільно необхідних благ, саме тому способи підвищення використання людських здібностей набувають особливої значності. Все це пояснює інтерес учених до трудового потенціалу. Мета курсового роботи: вивчення та аналіз основних теоретичних положень управління трудовим потенціалом підприємства вітчизняних та зарубіжних авторів. Проведення на прикладі металургійного підприємства ТОВ «Сілур» комплексної діагностики процесу управління трудовим потенціалом. Для здійснення цієї мети були вирішені наступні задачі: 1. Виявлення чинників, що визначають трудовий потенціал окремого працівника і підприємства. 2. Аналіз критеріїв і методології оцінки трудового потенціалу. 3. Аналіз методів управління трудовим потенціалом підприємства: оптимізації організаційної структури і взаємодії працівників. 4. Аналіз основних підходів щодо оцінки трудового потенціалу та робітників підприємства. Об'єктом дослідження є персонал ТОВ «Сілур». Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти механізму діагностики управління трудовим потенціалом, процес мотивації і стимулювання праці. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Трудовий потенціал підприємства як основа його функціонування Трудовий потенціал – це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці. Але поняття «трудовий потенціал» значно ширше поняття «трудові ресурси». Якщо до складу останнього входять тільки люди працездатні по певних формальних ознаках, то поняття «трудовий потенціал» охоплює і тих, хто ще тільки готується до ефективної трудової діяльності (діти), і тих, хто вже вийшов з сфери зайнятості (пенсіонери). Тому трудові ресурси можна розглядати як ту частину трудового потенціалу носіями якої є люди, особистісний трудовий потенціал яких по своїх якісних характеристиках мав такий рівень, який дозволяє самостійно забезпечувати себе прибутком у сфері зайнятості. Всі ж інші категорії населення також мають певний рівень трудового потенціалу, але нижчий від мінімального рівня, необхідного для ефективної зайнятості. При цьому у одній частині формально непрацездатного населення цей потенціал має тенденцію швидко зростати (учнівська та студентська молодь), в інших – знижуватись (люди пенсійного віку). Науковим вивченням трудового потенціалу займалося багато вчених. Але єдиного трактування поняття «трудовий потенціал» досі не існує (табл. 1.1). Наслідком цього явища є те, що різні вчені підходили до вивчення цього поняття з різних позицій. Усі автори з різних позицій розкривають поняття «трудовий потенціал», але на мою думку більш точне визначення дає А. Данилюк, так як на сучасному етапі розвитку економіки, головним ресурсом є саме людина та її інтелект. Тільки завдяки професіоналізму, компетентності, творчому підходу і інноваційному мисленню робітників підприємства зможуть підвищити прибуток, налагодити виробництво, виробляти конкурентоздатну продукцію.

Таблиця 1.1 Трактування поняття «трудовий потенціал» різними вченими Автор Рік Поняття 1 2 3 А.Б. Борисов 2000 ТП– це існуючі сьогодні та передбачувані трудові можливості, які визначаються чисельністю, віковою структурою, професійними, кваліфікаційними та іншими характеристиками персоналу підприємства І. Курило 2001 ТП– як демоекономічна категорія та інтегральна оцінка якості населення відображає його трудові можливості, ступінь і якісну специфіку їх реалізації Н.І.Шаталова 2003 ТП– це міра існуючих ресурсів і можливостей, безперервно формуємих у процесі усього життя особистості, втілених у трудову поведінку та визначаючих його реальну продуктивність М.І.Долішній 2003 ТП– прогнозована інтегральна здатність групи, колективу, підприємства, працездатного населення, країни, регіону до продуктивної трудової професіональної діяльності, результатом якої є новостворені духовні та матеріальні цінності А.Я.Кібанов 2003 Сукупність фізичних і духовних якостей людини, що визначають можливість і межі її участі у трудовій діяльності, здатність досягти у певних умовах певних результатів, а також вдосконалювати в процесі праці О.Л.Бевз, Г.В.Лич 2004 ТП– це інтегральна здібність і готовність людей до праці, незалежно від її сфери, галузі, соціально-професійних характеристик А. Кінах 2005 ТП– це самостійний об’єкт інновацій, його розвиток є однією з кінцевих цілей реалізації інноваційної соціально орієнтованої моделі ринкової економіки Е.В.Сарапука 2007 ТП– узагальнена трудова дієздатність колективу підприємства, ресурсні можливості в сфері праці спискового складу підприємства виходячи з його віку, фізичних можливостей, існуючих знань і професійно-кваліфікаційних навичок Л.В.Фролова, Н.В.Ващенко 2008 ТП– головний ресурс підприємства, оскільки завдяки людському інтелекту може створюватись нова, конкурентоздатна продукція А. Данілюк 2008 ТП– головний ресурс підприємства, оскільки саме завдяки людському інтелекту може6 створюватись нова, конкурентоздатна продукція О.С.Федонін, І.М.Рєпіна, О.І.Олексюк 2008 ТП– персоніфікована робоча сила, яка розглядається в сукупності своїх якісних характеристик. ТП оцінює рівень використання потенційних можливостей як окремо взятого працівника, так і сукупності працівників у цілому, що є необхідним для активізації людського фактора і забезпечує якісну збалансованість у розвитку особистого й уречевленого факторів виробництва Трудовий потенціал і механізм його формування характеризується кількісними і якісними факторами, тобто може розглядатись як соціально-економічна, так і обліково-статична категорія (схема 1.1). Схема 1.1– Фактори, що визначають формування трудового потенціалу Структура трудового потенціалу організації являє собою співвідношення різних демографічних, соціальних, функціональних, професійних та інших характеристик груп працівників і відносин між ними. Як складне структурне соціально-економічне утворення, трудовий потенціал організації містить такі компоненти: кадровий, професійний, кваліфікаційний, організаційний. Цей поділ має умовний, а не абсолютний характер і призначений чіткіше визначити ступінь цілеспрямованого впливу на ту чи іншу групу факторів, що формує кожну зі складових трудового потенціалу організації (таблиця 1.2

К сожалению, ее отец вместо того, чтобы оказать поддержку взрослеющей девочке, у которой пробуждается желание быть привлекательной, нравиться окружающим, выступил в роли Недоброжелателя. Вместо того, чтобы сделать дочери комплимент, отец наградил Анну нелестным "ярлыком". Даша: Как быть с такими "ярлыками"? Алена: В нашей власти отказаться как от собственных негативных установок, так и от приобретенных благодаря окружающим. Для этого: Вспомните все негативные оценки в свой адрес и проанализируйте их! Вполне возможно, что чьи-то нелестные отзывы оказывают свое пагубное влияние на оценку внешности по сей день. Напомните себе, что чужое мнение – это всего лишь чужое мнение! Чужое мнение может быть ошибочным, далеким от действительности, негативным. Услышать негативное мнение о себе крайне неприятно. Это факт! Но никто не вынуждает нас его повторять и принимать! И уж тем более никто нас не заставляет руководствоваться негативными мнениями о себе в течение всей последующей жизни! Оптимистичное самоотношение Ольга: Как быть с ярлыками, которые мы навешиваем на себя сами? Алена: Выбор самоотношения зависит от нас самих! Напоминайте себе об этом почаще! Останавливайте себя каждый раз, когда начинаете по старой привычке мысленно говорить о своей внешности в негативном тоне: "Стоп! От меня зависит выбор самоотношения! Что мне нравится во мне? Галина: А если мне действительно что-то не нравится в себе? К примеру, мне не нравится форма моих губ

1. Роль власності у соціально-економічних процесах

2. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

3. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

4. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

5. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

9. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

10. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

11. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

12. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

13. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

14. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

15. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

16. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

18. Історія соціально-економічної географії світу

19. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

20. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

21. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

22. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
23. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника
24. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

25. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

26. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

27. Соціально-економічні наслідки монополії

28. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

29. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

30. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

31. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

32. Розвиток соціальної географії в СРСР

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

33. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

34. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

35. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

36. Типологія соціально-трудової мобільності населення

37. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

38. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу
39. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
40. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

41. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

42. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

43. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

44. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

45. Соціальні групи

46. Соціальні інститути.

47. Історія економічних учень

48. Право як спеціальне соціальне явище

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

50. Соціальна екологія

51. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

52. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

53. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

54. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
55. Сутність і значення соціального страхування
56. Державна політика соціального страхування

57. Демократія як соціальне явище

58. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

59. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

60. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

61. Правове регулювання вільних економічних зон

62. Правовідносини у сфері соціального захисту

63. Соціальна держава

64. Соціальна обумовленість державної служби

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

65. Соціальна цінність права

66. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

67. Суть та принципи соціальної держави

68. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

69. Мова як символ соціальної солідарності

70. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
71. Математичне моделювання економічних систем
72. Історія України. Соціально-політичні аспекти

73. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

74. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

75. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

76. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

77. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

78. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

79. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

80. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры

81. Соціально-етичний маркетинг

82. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

83. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

84. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

85. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

86. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА
87. Глобалізація і процеси соціального розвитку
88. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

89. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

90. Організація як соціальне утворення

91. Соціальна психологія організацій

92. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

93. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

94. Управління персоналом в соціальній сфері

95. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

96. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

97. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

98. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

99. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.