Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ПЛАН Вступ3 Розділ 1. Міжнародна економічна інтеграція як чинник європейського зростання5 1.2 Чинники економічного зростання країн ЄС11 1.3 Торгівельні відносини ЄС як фактор економічного зростання в регіоні15 Розділ 2. Місце України в міжнародній торгівлі ЄС20 2.1 Регіональна політика відносин України з ЄС20 2.2 Торгівельні відносини України з ЕС25 2.3 Проблеми вступу та співробітництва України з ЄС29 Розділ 3. Перспективи розвитку торгівельних відносин України з країнами ЄС32 3.1 Проблеми та перспективи діяльності Україною на ринку ЄС32 3.2 Угода про співробітництво України з ЄС як інструмент поглиблення торгових зв'язків36 Висновки44 Список використаної літератури47 Додатки49 Вступ Проблеми підвищення ефективності діяльності України на ринку Європейського Союзу мають значення, що виходить далеко за межі суто комерційної утилітарності. Вони є важливим компонентом загальної стратегії інтеграції країни до Європейського Союзу і водночас - індикатором, який дозволяє оцінювати результативність, з одного боку, внутрішніх економічних реформ в Україні, а з іншого - її євроінтеграційного курсу. Проблеми, що виникають на шляху європейської інтеграції України, є комплексними та зумовлюються як внутрішніми чинниками (низькою конкурентоспроможністю значного числа вітчизняних виробників, обмеженістю фінансових ресурсів, нерозвинутістю форм і методів діяльності на висококонкурентних ринках), так і зовнішніми - наприклад, дискримінаційними обмеженнями, що застосовуються до українських експортерів з боку ЄС. Важливою особливістю прояву зазначених проблем сьогодні є те, що вони постають у контексті майбутнього розширення Європейського Союзу, яке зумовить істотні зміни в його розвитку, створить як нові можливості, так і нові ризики. Таким чином, вивчення особливостей торгових відносин одного з найбільш сусідів нашої країни – Європейського Союзу на сьогодення важко перебільшити, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Метою даної курсової роботи є аналіз проблем, пов’язаних із специфікою торговельного режиму, в межах якого оперують українські компанії на єдиному ринку ЄС, особливостями динаміки та структури присутності України на ринку ЄС загалом та ринках його країн-членів, а також чинниками, що перешкоджають більш ефективній присутності України на ринку ЄС. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути теоретичні підвалини європейської інтеграції; проаналізувати динаміку торгівельних відносин України з ЄС; визначити місце України в торговельних відносинах ЄС; дослідити проблеми торгового співробітництва України з ЄС; обґрунтувати перспективи розвитку України з країнами ЄС. Предметом дослідження є торгівельні відносини, що виникають в процесі взаємодії країн ЄС з Україною та іншими країнами. Об’єктом дослідження виступає Україна та ЄС. В якості інформативної бази дослідження були використані матеріали спеціалізованої періодичної преси, матеріали наукових конференцій та інформація статистичних органів України та ЄС. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків.

У вступі обґрунтовується актуальність теми курсової роботи, визначаються мета, завдання, предмет, об’єкт та інформативна база дослідження. Основна частина присвячена аналізу поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження. Розділ 1. Міжнародна економічна інтеграція як чинник європейського зростання 1.1 Теоретична основа міжнародної економічної інтеграції в ЄС Розвиток інтеграційних процесів – універсальна закономірність сучасної епохи, що проявляється як у середовищі національних економік, так і в сфері міждержавних відносин, та логічно спричиняється до глобалізації економічного середовища. Процес інтеграції як економічне явище, сутність якого полягає у взаємному пристосуванні й об'єднанні національних господарств декількох держав з однотипним соціально-економічним устроєм, є об'єктивним наслідком посилення взаємозалежності процесів економічного життя. Проте на відміну від інтернаціоналізації як об'єктивного процесу посилення взаємозв'язку та взаємозалежності національного і світового господарства інтеграційні процеси локалізуються в певних регіонах світу. Слово &quo ;інтеграція&quo ; в буквальному перекладі з латини означає об'єднання в ціле якихось частин. Розуміння вихідного значення поняття &quo ;інтеграція&quo ; є принциповим, оскільки вже в ньому закладено основу змісту цього явища, а саме діалектичних і суперечливих взаємин складових і цілого. Широкий розвиток регіональних організацій, що мали на меті спільне регулювання економічних процесів та сприяння взаємопристосуванню національних господарств, почався в 50-х роках ХХ століття спершу в Західній Європі, пізніше – в країнах Латинської Америки, Африки та Азії. Це обумовило виникнення окремого напрямку досліджень, який отримав назву &quo ;регіональної інтеграції&quo ;. Практика показала, що дане явище містить у собі далеко не другорядний потенціал, який може бути використано для вирішення суттєвих соціально-економічних проблем суб'єктів регіональної інтеграції . Внутрішня логіка розвитку інтеграційного механізму відображає загальний еволюційний процес становлення сучасного ринкового господарства, адже цей розвиток починається з простих форм усунення перешкод для розвитку торгових та інших партнерських відносин і веде до зростання міждержавного регулювання господарського та соціального життя в межах інтеграційного комплексу. У сучасному світі міжнародна економічна інтеграція має регіональний характер. Регіональна міжнародна економічна інтеграція тлумачиться, з одного боку, як специфічний процес формування системи взаємозалежності і взаємодоповнюваності національних господарств, що супроводжується комплексною координацією економічного і соціального розвитку, а з іншого – як специфічний тип взаємодії між господарськими суб'єктами в межах окремих регіонів країни. У просторовому аспекті тип інтеграції визначається розміром території, в межах якої отримують розвиток інтеграційні процеси. Так, інтеграційні процеси можуть відбуватися всередині національних економік та їх окремих секторів, у межах певних регіонів світу тощо. Структурні рівні інтеграційних процесів представлені в поданій нижче таблиці.

Таблиця 1.1 Структурні рівні інтеграційних процесів Рівні інтеграційних процесів Компоненти інтеграційних процесів 1. Локальний Фази виробничого процесу в межах мікроекономічної одиниці 2. Мікроекономічний Фази виробничого процесу в межах сукупності господарських одиниць 3. Регіональний Комплекс секторів регіональних економік (обласний рівень) 4. Національний Взаємодіючі сектори господарських комплексів областей у межах національних економік 5. Мезорегіональний Прикордонні райони сусідніх країн 6. Макрорівень Країни, що складають певний регіон світу 7. Мегарівень Сектори глобального економічного середовища Структурний рівень розвитку і функціонування інтеграційних процесів справляє вплив на кількісні характеристики інтеграційної системи (масштаби, кількість суб'єктів), проте не змінює її суті. Сам термін &quo ;економічна інтеграція&quo ; вперше з'явився порівняно недавно – в 30-ті роки ХХ століття він увійшов у вжиток у наукових працях німецьких та шведських економістів. Наприкінці 40-х років минулого століття американський економіст Дж. Вайнер висунув концепцію митного союзу. Основна увага при розробці цієї концепції приділялася вимірюванню кількісного ефекту митного союзу в вигляді зростання добробуту країн, що інтегруються за рахунок спеціалізації виробництва на основі принципу порівняльних переваг, обґрунтованого Девідом Рікардо . Економічні питання митного союзу докладно висвітлено у відомій книзі Дж. Вайнера &quo ;Проблеми митного союзу&quo ;, що вийшла у світ 1950 року. До цього митний союз розглядався як безумовний крок до утвердження переваг вільної торгівлі у світовому масштабі, однак Дж. Вайнер показав, що регіональне угруповання, створене для ведення вільної торгівлі, спричиняє наслідки протилежного характеру: позитивного, оскільки таке об'єднання сприяє розширенню торгівлі між членами угруповання, і негативного – позаяк відвертає увагу учасників від ефективних зовнішніх ринків. У зв'язку із цим для оцінки ефективності митного союзу Вайнер увів у лексикон політиків та науковців поняття потокостворюючого і потоковідвертаючого ефектів інтеграції, які широко використовуються й у наш час. Потокостворюючий ефект митного союзу, за Вайнером, проявляється в скасуванні обмежень у взаємній торгівлі між країнами-учасницями, що позитивно впливає як на окрему країну, так і на всю світову торгівлю загалом. Потоковідвертаючий ефект зумовлює скорочення торгових зв'язків із третіми країнами та переорієнтацію їх на партнерів по угрупованню, причому така переорієнтація означає відхилення торгових потоків у бік країни з більш високими витратами на виробництво певних товарів, що має негативно впливати на світову торгівлю в цілому. Таким чином, створення митного союзу, може викликати як потокостворюючий (позитивний), так і потоковідвертаючий (негативний) ефект, а отже, загальна ефективність подібного об'єднання залежить від їх співвідношення. Дж. Вайнер зробив висновок, що такий союз буде більш ефективним для тих країн, де на момент його створення ідентичні галузі виробництва були захищені тарифами, тобто для країн, які мають конкуруючі економічні структури.

И вот пишу, пишу Корр. Сейчас в стране вышла волна переводной и советской фантастики. Как бы вы это оценили качественным, количественным скачком? Б. Ш. Hу как? Оба скачка налицо и качественный и количественный. Однако высочайший количественный скачок вверх по качественной лестнице все же глубоко внизу. Попросту: полно халтуры. В последние 35 лет я перестал фантастику читать (есть отдельные исключения). Все это скучно и грустно, к сожалению. Корр. Как бы вы оценили сегодняшнее положение дел в фэндомс страны? Б. Ш. Фэндом это очередной неясный для меня термин. Знаю много хороших людей разного возраста, любящих фантастику. Hравится с ними встречаться (не часто). Hо вот ребята начали издавать книги. И торговать книгами. Проявились всякие меркантильные отношения-соображения. Ладно, пусть! Hе век же книжки читать, стоит попробовать и издавать, и продавать. Hо ЧТО издавать? ЧЕМ торговать? Этот поток? Барахтаться в этом наводнении халтуры? Утонет фэндом в ней, если дело так дальше пойдет. Корр. Читая паши книги, иногда недоумеваешь фантастика это или нет? Зачастую гротеск, преувеличение или отдельные элементы фантастического

1. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

2. Товарна (торгівельна, фабрична) марка

3. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

4. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

5. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

6. Організація обліку на торгівельному підприємстві
7. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"
8. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

9. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

10. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

11. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

12. Експлуатація та обслуговування будівельних машин

13. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

14. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

15. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

16. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

17. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

18. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

19. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

20. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

21. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

22. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків
23. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
24. Національне та міжнародне право

25. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

26. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

27. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

28. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

29. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

30. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

31. Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями

32. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

33. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

34. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

35. Закупівельна та збутова логістика

36. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

37. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

38. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку
39. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США
40. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

41. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

42. Міжнародні валютні ринки та їх функції

43. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

44. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

45. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

46. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

47. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

48. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

50. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

51. Україна та міжнародні економічні організації

52. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

53. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

54. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки
55. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи
56. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

57. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

58. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

59. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

60. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

61. Ефективність виробництва та фактори її зростання

62. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

63. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

64. Поползень (птицы нашего края)

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

65. Полная история танков мира

66. Приморский край

67. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

68. Степные реки Краснодарского края

69. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

70. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
71. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
72. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

73. Тамбовский край в первой русской революции

74. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

75. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

76. Конституцiя США та реальнi права громадян

77. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

78. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

79. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

80. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

81. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

82. Тверской край в 1917 году

83. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

84. Управление потоками данных в параллельных алгоритмах вычислительной линейной алгебры

85. Применение алгоритма RSA для шифрования потоков данных

86. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
87. Составление плана раскроя пиловочного сырья и расчет технологических потоков лесопильного цеха
88. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

89. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

90. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

91. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

92. Организация биржевых торгов

93. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

94. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

95. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

96. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации /г.Арсеньев, Приморский край/

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

97. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

98. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

99. Оптимизация движения денежных потоков на примере ООО "Парус"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.