Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА УДК: 615.12:36.07:314.93:613.83:174 МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України Науковий консультант: доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України НЕМЧЕНКО АЛЛА СЕМЕНІВНА, Національний фармацевтичний університет, завідувачка кафедри організації та економіки фармації,м. Харків Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України МНУШКО ЗОЯ МИКОЛАЇВНА, Національний фармацевтичний університет, завідувачка кафедри менеджменту і маркетингу у фармації, м. Харків доктор фармацевтичних наук, професор ГРОШОВИЙТАРАС АНДРІЙОВИЧ, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри фармацевтичних дисциплін, м. Тернопіль доктор фармацевтичних наук, професор ВОЛОХДМИТРО СТЕПАНОВИЧ, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри організації та економіки фармації, м. Київ Захист відбудеться « 17 » « жовтня » 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4). Автореферат розісланий « 15 » вересня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор фармацевтичних наук, професор Дмитрієвський Д.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Питання сьогодення полягає в тому, що право громадян України на медичну та фармацевтичну допомогу декларується державою за надзвичайно низьким рівнем соціального захисту у сфері фармацевтичного забезпечення населення. Така система не дозволяє реалізувати провідні положення статті 49 Конституції України щодо ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. В останні роки при зростанні захворюваності населення спостерігається неадекватний рівень споживання ліків, причому обсяг їх споживання одним жителем України у вартісному вимірі у десятки разів нижчий, ніж у країнах ЄС. Середні витрати на ліки на рік складають близько 60 дол. США, причому за рахунок бюджетних коштів сплачується лише до 20%, решта – власні кошти наших громадян. Аптека, як заклад охорони здоров'я, сьогодні насамперед повинна виконувати соціальну функцію, що повинно стати визначальним в державній політиці. Сьогодні в Україні має місце значний дефіцит фінансування фармацевтичної допомоги й тому здійснюється вона, як правило, не в повному обсязі. Основними шляхами покращання фармацевтичного забезпечення населення є раціональне використання бюджетних коштів, надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, впровадження соціального медичного страхування (СМС), створення та впровадження ефективного механізму компенсації вартості лікарських засобів.

За відсутності досвіду з розробки та застосування ефективних механізмів компенсації витрат на лікарські засоби, за умов СМС аптечні заклади не виконують повною мірою своєї соціальної функції, а держава, у свою чергу, не може виступати гарантом якісної, ефективної, доступної медичної та фармацевтичної допомоги для своїх громадян. В умовах зростання безконтрольного використання ліків населенням, порушення порядку відпуску ліків із аптек (за рецептом або без рецепта), виключно важливе значення має вирішення організаційно-правових проблем рецептурного та безрецептурного відпуску ЛЗ. Рішення таких проблем не може бути одномоментним, воно вимагає системного, науково обґрунтованого підходу. Особливо це стосується соціально небезпечних хвороб, наприклад, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, розповсюдження яких породжує соціальну напругу та навіть проблеми національної безпеки. Проблема зловживання наркотичними засобами створює безпосередню загрозу здоров'ю нації, забезпеченню правопорядку, національній безпеці країни і є не тільки національною, вона турбує всю світову спільноту, а тому розв'язуватися повинна за допомогою як національних, так і міжнародних стратегій. Різним аспектами організаційного, соціально-економічного, правового характеру лікарського забезпечення населення приділялась увага багатьох вітчизняних учених – Волоха Д.С., Громовика Б.П., Грошового Т.Г., Гудзенка О.П., Дмитрієвського Д.І., Заліської О.М., Кабачної А.В., Мнушко З.М., Немченко А.С., Парновського Б.Л., Посилкіної О.В., Толочка В.М., Трохимчука В.В., Шаповалової В.О. та ін. Разом з цим комплексних теоретико-прикладних досліджень, присвячених створенню соціально-ефективної системи фармацевтичного забезпечення населення в Україні, не проводилось. Актуальність теми дисертаційної роботи визначається необхідністю трансформації вітчизняної системи лікарської допомоги у соціально-ефективну систему фармацевтичного забезпечення населення України шляхом розробки методології та визначення напрямків реформування, що обумовило вибір теми, спрямованість, зміст та структуру дисертаційної роботи. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету за темою «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації» (номер державної реєстрації 0103U000479) та ПК «Фармація» АМН та МОЗ України (протокол №38 від 24.06.2005 р.). Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення України відповідно до міжнародних норм та стандартів шляхом розробки концептуальних засад пріоритетного розвитку та створення відповідних моделей, які враховують національні особливості системи охорони здоров'я та фармації. Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити такі завдання: проаналізувати форми та методи розвитку лікарського забезпечення населення в світі та в Україні, зокрема пільгових груп та категорій населення, соціально небезпечного контингенту – хворих на наркозалежність; дослідити сучасні проблеми рецептурного відпуску ЛЗ та обігу наркотичних лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці з визначенням основних напрямків удосконалення правового регулювання обігу ЛЗ; обґрунтувати фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини; дослідити показники споживання ліків українськими сім'ями та розробити комплекс моделей, що узагальнює споживання ліків з урахуванням адекватності обсягів пільг і дотацій на ліки в регіонах, враховуючи захворюваність населення в регіонах України; провести методологічне обґрунтування сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості ЛЗ в міжнародній та вітчизняній практиці; опрацювати напрямки реформування соціальної політики в забезпеченні населення ЛЗ та розробити концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення, що базуються на етичних нормах регулювання обігу ЛЗ.

Об'єктами дослідження були обрані: організація та стан лікарського забезпечення населення в світі та в Україні (в т.ч. пільгових груп та категорій хворих); моделі соціальної політики в сфері СМС; система обігу ЛЗ (в т.ч. рецептурних, безрецептурних, наркотичних); споживання та доступність ЛЗ; захворюваність населення; сума пільг і дотацій на ліки в усіх регіонах України, як показників, що визначають соціальну ефективність фармацевтичної допомоги; стандарти (схеми) фармакотерапії, що використовуються в сімейній медицині, та їх фармакоекономічна оцінка (на прикладі лікування грипу); системи компенсації вартості ЛЗ в світовій практиці та в Україні; результати експертних оцінок споживачів ЛЗ (рецептурних, безрецептурних). Предметом дослідження були методологія соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення, створення систем моделей, що відповідають національним особливостям розвитку України та міжнародним вимогам і розробка Концепції пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення. Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційної роботи становлять фундаментальні положення формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення, що надають системне загальнотеоретичне осмислення процесам розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення. Інформаційну базу дослідження становлять наукові роботи вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків, присвячені проблемам лікарського забезпечення населення, а також офіційні статистичні дані, положення законодавчих актів, постанов і нормативних документів, які стосуються зазначених питань. При проведенні дисертаційного дослідження використані такі методи: історичний, логічний та системно-аналітичний – для з’ясування рівня розробки проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі; метод структурно-логічного моделювання – для змістовного опису концептуальних підходів до формування та розвитку соціально-ефективної системи фармацевтичного забезпечення населення. Метод порівняльного аналізу використано для узагальнення існуючих світових моделей функціонування систем соціальної політики у сфері лікарського забезпечення, систем медичного страхування, обігу ЛЗ, пільгового забезпечення та реімбурсації, ціноутворення на ліки. Економіко-математичні та статистичні методи, а саме методи кореляційно-регресійного та кластерного аналізу, виявилися необхідними при дослідженні показників доступності лікарських засобів, їх споживання, захворюваності населення України, обсягів пільг і дотацій на ліки. На основі соціологічного методу (анкетування, експертних оцінок) зібрано емпіричну інформацію для з’ясування головних чинників, які сприяють виникненню та поширенню негативних тенденцій лікарського забезпечення перш за все рецептурного відпуску ліків, як окремих категорій населення – пільгового контингенту, наркозалежних, так і системи в цілому. Методи описового та абстрактного моделювання й узагальнення, а також прогностичний метод застосовувалися для формулювання висновків, рекомендацій та пропозицій щодо обґрунтування наукових підходів до розробки соціально-ефективної системи фармацевтичного забезпечення населення.

Вона розбудила пристрасти там, де перед тим була байдужнсть  рутина, оживила пульс народнього життя». Повстання радикально парт В пору, коли народовецька партя вагалася на яку ступити у вдношенню до скомпрометованого москвофльства й усе скрплювано польсько гегемон в Галичин, вплив Драгоманова викликав серед частини галицько молод фермент, що врешт решт оформився в створенн першо полтично парт в Галичин. Вже перш статт Драгоманова, вмшен в москвофльсько-рутенському орган галицько молод «Друг» (1875) мали той успх, що вд москвофльства в бк свдомого укранства й щирого народолюбства перейшов цлий гурт молод з ¶ваном Франком та Михайлом Павликом у провод. Та вже в 1877 р. перевела австрйська полця низку трусв  арештв (понад 100 осб) серед укрансько молод, й закинувши м приналежнсть до тайно соцялстично органзац, вимогла на суд низку дймаючих кар. Помж арештованими й засудженими найшлися - Франко, Павлик та Остап Терлецький, що вийшовши з тюрми були ще покаран загальним бойкотом галицького громадянства

1. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

2. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

3. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

4. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

5. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

6. Соціальна психологія організацій
7. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід
8. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

9. Організаційні аспекти соціальної роботи

10. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

11. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

12. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

13. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

14. Організація документаційного забезпечення установи

15. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

16. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

17. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

18. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

19. Інформаційне забезпечення діяльності організації

20. Глобалізація і процеси соціального розвитку

21. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

22. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності
23. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
24. Соціальне середовище та соціалізація особистості

25. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

26. Соціальне забезпечення в СРСР

27. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

28. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення

29. Правове забезпечення організації лісового господарства

30. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

31. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

32. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

33. Соціальне становище Запорізького краю

34. Організація приймання товару в аптеці

35. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

36. Організація праці

37. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

38. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
39. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
40. Соціальні інститути.

41. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

42. Організаційна система управління природокористуванням України

43. Організація оплати праці на підприємстві

44. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

45. Роль власності у соціально-економічних процесах

46. Організація обліку грошових коштів

47. Право як спеціальне соціальне явище

48. Соціальні проблеми у ЗМІ

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

49. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

50. Соціальна екологія

51. Рельєф та ландшафтна організація

52. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

53. Мораль і соціальне управління

54. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
55. Організація банківської справи
56. Організація біржової торгівлі

57. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

58. Організація діяльності "ПриватБанку"

59. Організація кредитної роботи в комерційному банку

60. Організація та планування кредитування

61. Сутність і значення соціального страхування

62. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

63. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

64. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Організація будівельного майданчика

66. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

67. Організація робочого місця бухгалтера

68. Рівні організації організму людини

69. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

70. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
71. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
72. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

73. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

74. Внутрішній аудит організації

75. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

76. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

77. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

78. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

79. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

80. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

82. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

83. Організація і методика аудиту

84. Організація і методика аудиту доходів підприємства

85. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

86. Організація облікового процесу на підприємстві
87. Організація обліку
88. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

89. Організація обліку власного капіталу підприємства України

90. Організація обліку запасів на підприємствах

91. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

92. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

93. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

94. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

95. Організація праці бухгалтера

96. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

98. Організація управлінського обліку

99. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.