Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Визначення змісту освіти в сучасному вузі - процес трудоємний, він викликає багато суперечливих точок зору, суперечок у питаннях раціонального співвідношення загальнонаукової і професійної, теоретичної і практичної підготовки, фундаментального і прикладного компонентів навчання. І це закономірно - адже ті, що вчить сьогодні студент, знадобиться йому в конкретній роботі не лише завтра, але і через кілька років. Тому визначити зміст освіти в сучасному вузі - значити врахувати сучасні вимоги суспільства, передбачити вимогу в обсязі інформації, яка необхідна студентові в його перспективній практичній діяльності й встановити технологічну забезпеченість навчального процесу, його спрямованість на формування особистісних і професійних якостей особистості. Характеризуючи сучасний зміст освіти, можна відзначити наявність чотирьох напрямків розвитку: - Розширення гуманізації і гуманітаризації змісту сучасної освіти у вузі. У «Концепції гуманітарної освіти України», прийнятої в 1997 р. підкреслюється, що «.необхідність нової концепції гуманітарної освіти зумовлена і сутністю державотворчого процесу, утвердженням України як демократичної, суверенної держави. Досягнення цієї мети неможливе, якщо до її будівництва не залучаться мільйони людей, які свідомо оберуть незалежність, волю, демократію, право на вільний вибір і самореалізацію за основу власної смислоутворювальної життєвої програми. Виховання такої свідомості - важлива функція гуманітарної освіти. Особливу відповідальність за це несуть вузи і кафедри гуманітарного профілю, професорсько-викладацький корпус, фахівці-викладачі гуманітарних дисциплін, які, насамперед, покликані професійно творчо розвивати концепцію гуманітарної освіти адекватної потребам години і здійснювати її практично в навчально-виховному і науково-дослідницькому процесах. У цій справі слід, у першу чергу, забезпечити перехід від «закритої» моноідеологічної методології дослідження і розробки гуманітарних проблем та викладання гуманітарних дисциплін, до сучасної методології, яка виходить з принципові плюралізму наукових підходів та методик, відкритості до інноваційних точок зору, толерантності щодо оригінальних ідей і концепцій, дискусійного способові з'ясування істини, діалогових форм навчання.» Гуманітарна освіта - навчально-виховний процес викладання-освоєння гуманітарних дисциплін, головними серед яких є історичні, філософські, політологічні, економічні, соціологічні, культурологічні українознавчі, психолого-педагогічні, правничі дисципліни. Особливе навантаження в цій галузі освіти належить таким навчальним предметам, як етика, естетика та мистецтвознавство, екологія, релігієзнавство, риторика тощо. Аналіз наукових публікацій останнього років свідчить про ті, що в навчальні плани вузів управлінського профілю включені такі інтегративні дисципліни, як «Філософія управління», «Людина і суспільство», «Геополітика», «Економічна психологія», «Світова художня культура», «Соціально-політична теорія суспільства», «Етика бізнесу», «Етика ділових відношень», «Етика й естетика» та ін. - Прагнення до синтезові змісту освіти, об'єднання його в інтегративні курси як у загальнонауковій, так і в спеціально-предметній сфері підготовки.

Актуальним у даному процесі є посилення межпредметної спрямованості навчання, укрупнення дисциплін, об'єднання малих курсів у блокові навчальні дисципліни узагальненого найменування при наявності в них загальної наукової основи, а також виключення з навчальних планів дисциплін, які не мають значення для майбутньої професійної діяльності. - Необхідність чіткої збалансованості трьох галузей знань - загальнотеоретичних, спеціально-професійних і спеціально-предметних у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця. Аналіз співвідношення об’ємів години, які відводяться навчальними планами на ці три циклі, говорити про зворотнє: відсутність зкоординованості, невідповідності цілям, задачам і принципам підготовки сучасного спеціаліста. - Формування вузів нових спеціалізацій, обумовлених вимогами сьогодення і принципово нове структурування змісту їх навчальних програм. До таких необхідно віднести і вузи управлінського профілю, що формують професіоналів в області виробничої, соціальної і духовної систем управління сучасного суспільства. На відміну від складові змісту навчання студентів у профільних вузах минулого (політехнічний, економічний, гуманітарний та ін.), зміст навчання студентів у сучасному вузі повинне виглядати і структуруватися інакше. Спираючи на підходи, сформульовані И.Я. Лернером, М.И. Скаткіним, В.В. Краєвським, В.С. Ледневим, А.В. Глузманом зміст освіти в сучасному вузі можна в процесуальному і результативному плані представити як: - систему узагальнених фундаментальних загальнонаукових, спеціальних і предметно-професійних знань; - систему узагальнених, спеціальних, предметно-професійних і дослідницьких умінь, прийомів і способів дій; - досвід творчої, практичної і професійної діяльності, що включає мобільність використання засвоєних знань і умінь, їх трансформування і застосування при рішенні проблемних ситуацій; - досвід емоційно-вольового відношення, інтелектуального і професійного спілкування людьми різних соціальних рівнів; Побудова змісту сучасної освіти у вузі можливо на основі принципів, сформульованих у дослідженнях вище названих авторів: Першим і основної з них є принцип функціональної повноти компонентів змісту освіти. Сутність його полягає в тім, що вузівська система не може ефективно функціонувати і готувати висококваліфікованих фахівців, якщо вона не включає повний набір істотно значимих компонентів (підходів, методів, систем, дисциплін і т.д.) Іншим важливим принципом є диференціація змісту освіти, зв'язана зі збільшенням значення окремих дисциплін. Так, у свій година, дисципліна гуманітарного циклові «Психологія» перетворилася в самостійні, професійно-орієнтовані курси «Загальної психології», «Економічної психології», «Соціальної психології». і т.д. Базова область управлінських вузів «Менеджмент» протягом останнього десятиліття трансформувався в «Менеджмент виробничої і невиробничої сфер», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Адміністративний менеджмент», «Господарський менеджмент», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Фінансовий менеджмент» і т.д. Третій принцип - інтеграції змісту освіти - з доцільним зменшенням дисциплін на конкретному рівні.

Наприклад, у зв'язку зі зміною соціально-політичного життя були об'єднані «Основи економічної теорії», «Діалектичний матеріалізм» і «Історичний матеріалізм» у курс «Антропологічної філософії», «Філософії управління», «Методології наукових досліджень», «Логіки» і ін. При цьому наукова змістовна й освітня сторона названих курсів модифікувалася і була узагальнена на новому науково-методологічному рівні. Четвертий принцип - наступності освіти відіграє істотну роль у структуруванні змісту освіти. Сутність цього принципу полягає в систематичності, послідовності, погодженості, взаємозв’язку і взаємодії викладання циклів дисциплін, окремих предметів і курсів. На підставі аналізу стратегічних напрямків і принципів навчання в сучасному вузі можна визначити загальну структуру змісту освіти, що включає п'ять основних блоків підготовки фахівців: загальнонауковий чи філолофсько-культурологічний; предметно-спеціальний; предметно-психологічний (різного професійного призначення); науково-дослідний; професійно-практичний. Кожен блок має свої професійні задачі, має значний професійно-виховний і освітній потенціал і дозволяє використовувати закладену в ньому інформацію і для формування особистості майбутнього фахівця, і для забезпечення його готовності до професійної роботи. Така позиція дає можливість представити структуру змісту освіти як: змістовну (система узагальнення знань); процесуальну (система узагальнення умінь і способів дії); результативну (досвід творчої діяльності, відносини, спілкування, самовдосконалення). Виділення п'яти блоків дозволяє збалансувати області професійної підготовки, оперативно керувати ними, забезпечуючи мобільність і спрямованість, а також забезпечуючи передумови для створення диференційної системи навчання студентів вузові. Взаємозв'язок і взаємообумовленість блоків підготовки студентів сучасних вузів представимо в такий спосіб: Конкретизуємо зміст кожного з них: Блок загальнонаукової і філолофсько-культурологічної підготовки включає фундаментальні дисципліни, вивчення яких орієнтоване на освоєння сучасних досягнень науки, техніки, культури, формування широкого наукового кругозорові, соціального досвіду, створення бази для одержання спеціальної і професійної освіти. Смороду сприяють формуванню світоглядних позицій, закріпленню гуманістичних ціннісних орієнтації, осмисленню взаємозв'язку наданих знань і практичної діяльності. Цінність гуманітарної освіти полягає в тому, що воно розвиває мислення і культуру особистості, тренує інтелект, розвиває здібності, емоції, уяву, сприяє формуванню особистісних якостей, навичок комунікації, служити засобом інтеграції знань. Першорядне значення в цьому блоці мають такі дисципліни, як “Філософія”, “Логіка”, “Політологія”, “Соціологія”, “Правознавство”, “Основи економічної теорії”, “Етика”, “Українська і зарубіжна культура”, «Релігієзнавство», «Етика й Естетика», «Ділова українська мова» . При вивченні загальноосвітніх дисциплін переваги віддається вивченню «мов», що використовуються у фундаментальних науках, знайомству з інформацією, що має поліфункціональне значення, освоєнню методів і засобів рішення загальнонаукових задач.

Он исходит из того, что мир материален. В его рамках создаются и распадаются структуры, которые обмениваются частицами вещества и энергии, что означает усложнение и самоорганизацию. Важнейший этап появление биологических систем. В них циркулируют не только вещество и энергия, но и сигналы, несущие информацию. В клетке - разум из генов ДНК, сигналы из РНК. В организме - разум из клеток органов регулирования - эндокринной, нервной систем, - организованных по этажному принципу. Каждая "разумная" система действует в среде, состоящей из систем подобной же, низшей или высшей организации. "Где-то на самом низком уровне, на уровне простейших микроорганизмов, - грань разума. Ниже - только простая физика - частицы и энергия" (выделено мной. - В. Е.). Центральным понятием разума являются модель, система, отражающие разными средствами некий оригинал - другую систему, ее структуру, функции, качества. 123 Итак, разум для Амосова - это генетическая информация, характерная лишь для биологического уровня, которая усложняется на уровне клетки, организма и распространяется на общество

1. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

2. Сутність та зміст сучасного менеджменту

3. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

4. Поняття, зміст і функції науки

5. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

6. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету
7. Сучасні системи освіти
8. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

9. Синапсы (строение, структура, функции)

10. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

11. Зміст і еволюція поняття мотивації

12. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

13. Социальные институты: сущность, структура, функции

14. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

15. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

16. Зміст та завдання професійної етики юриста

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

18. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

19. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

20. Екологічний зміст процесу антропогенезу

21. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

22. Зміст трудового договору
23. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
24. Структура, функции и задачи муниципального образования г. Владикавказ

25. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

26. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

27. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

28. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

29. Белорусская культура как тип: структура, функции, универсалии (ценности, идеология, техника)

30. Суть і зміст ризик-менеджменту

31. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

32. Сутність та зміст контролю

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

34. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

35. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

36. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

37. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

38. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
39. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти
40. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

41. Система вищої освіти у Фінляндії

42. Система освіти у Великобританії

43. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

44. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

45. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

46. Зміст правового виховання молодших школярів

47. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

48. Система освіти в Англії

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

49. Профорієнтація в системі освіти

50. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи

51. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

52. Соціологічна концептуалізація освіти

53. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

54. Раціональний зміст гегелівської діалектики
55. Зміст права власності на природні ресурси
56. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

57. Поняття і зміст підприємницької діяльності

58. Структура и функции клеточного ядра

59. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

60. Культура, её структура и функции

61. Сущность, структура и функции семьи

62. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

63. Сущность и эволюция развития рынка ценных бумаг, его функции и структура

64. Рынок: сущность, функции и структура

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Структура и функция АРUD-системы и ее освещение в учебной литературе

66. Сущность, функция и структура эзотерической психологии

67. Структура и функция мифа

68. Функция, структура и метод социологии

69. Сущность, структура и функции семьи

70. Государственный бюджет. Функции и структура
71. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст
72. Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

73. Структура и функции ядра

74. Оптимизация структуры локальной вычислительной сети вуза

75. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

76. Товарна біржа: структура та функції

77. Роль та вміст води в організмі

78. Сучасні засоби автоматизації стійлового молокопроводу

79. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

80. Функции и структура Госдумы

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

81. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

82. Риторика как наука. Предмет, структура и функции

83. Структуралізм як історичний напрям мовознавства

84. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

85. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

86. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи
87. Структура и функции Фонда патентной информации
88. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

89. Библиотечный фонд, его функции, состав и структура

90. Структура и морфология культуры. Типология культуры. Функции культуры

91. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

92. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

93. Функции и виды организационных структур на промышленном рынке

94. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

95. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

96. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

98. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

99. Лобізм як явище сучасної політики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.