Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фінансовий аналіз

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Фінансовий аналіз » Залікова книжка - № 23, варіант 9,59; 8,18 Слухач : Дмитро Іванович Спеціальність, група : .ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник : Олександр Володимирович Результат, дата: Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси 2002 р.З М І С Т1. Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтапи .- 32. Аналіз фінансового лівериджу 10 3. Задача 12 Література 14 1. Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтап. Фінансовий аналіз є одною із найважливіших функцій управ­ління. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в ринковій економіці. Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-торговель­ну діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом із конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що примушує виробника враховувати інтереси і попит споживача. Господарюючі суб'єкти вступають між собою в конкурентні відносини. Той, хто програє, стає банк­рутом. Щоб цього не сталося, господарюючий суб'єкт повинен завжди постійно слідкувати за ситуацією на ринку, забезпечувати собі високу конкурентоспроможність. Особливістю формування ринкової економіки, крім посилення впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміни технології виро­бництва, комп'ютеризація обробки економічної інформації, не­скінченні нововведення у податковому законодавстві, постійні зміни процентних ставок і курсів валют на тлі тривалої інфляції. За цих умов перед керівництвом підприємств постає багато проблемних питань. Серед них: — якою повинна бути стратегія підприємства для успішного його функціонування? — якою повинна бути тактика підприємства для досягнення стратегічної мети? — як підвищити ефективність управління матеріальними, тру­довими і особливо фінансовими ресурсами, щоб раціонально ор­ганізувати прибуткову діяльність підприємства? — що треба робити для того, щоб у підприємства були стійке фінансове становище, висока платоспроможність і ліквідність? — як досягти фінансової стабільності та фінансової стійкості підприємства? — як зробити підприємство конкурентоспроможним в умовах ринку, панування конкуренції? На ці та інші життєво важливі питання може дати відповідь об'єктивний фінансовий аналіз, який є одним з інструментів до­слідження ринку і забезпечення конкурентоспроможності під­приємства, за допомогою якого відбувається раціональний роз­поділ матеріальних, трудових, фінансових ресурсів. Основним джерелом інформації для фінансового аналізу є бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства за два останні календарні роки та останній звітний період . Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів : - оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни ; - аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ; - аналіз ліквідності ; - аналіз ділової активності ; - аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ; - аналіз рентабельності. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінан­сового стану підприємства (організації) за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його (її) керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів.

Фінансовий стан підприємства (організації) цікавить і його (її) конкурентів, але вже в іншому аспекті — нега­тивному; вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів на ринку. Для оцінки фінансового стану підприємства (орга­нізації) необхідна відповідна інформаційна база. Такою можуть бути звіт про фінансові результати діяльності і баланс— підсумковий синтетичний документ про склад засобів діяльності підприємства (організації) та джерела їхнього формування в грошовій формі на певну дату (кінець кварталу, року). З 1 січня 2000 року в Україні введено в дію нову форму балансу підприємства, що відповідає міжнародним стандартам здіснення бухгалтерського обліку суб'єктами господарювання. В активі балансу підприємства за новою формою виділені такі три розділи: I Необоротні активи (• Нематеріальні активи • Незаверше будівництво • Основні засоби • Довгострокові фінансові інвестиції); II Оборотні активи (• Виробничі запаси • Незвершене виробництво • Готова продукція • Дебіторська заборгованість • По­точні фінансові інвестиції • Грошові кошти та їхні еквіваленти); III Витрати майбутніх періодів. Пасив балансу підприємства за новою формою складається з п'яти виокремлених розділів: І Власний капітал (• Статутний капітал • Пайовий капітал • Резервний капітал • Нерозподілений прибуток); II Забезпечення наступних витрат і платежів (• Забезпечення виплат персоналу • Інші забезпечення • Цільове фінансування); III Довгострокові зобов'язання (• Довгострокові кредити банків • Відстрочені податкові зобов'язання • Інші довгострокові зо­бов'язання); IV Поточні зобов'язання (• Короткострокові кредити банків • По-&quo ; точна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями • Векселі видані • Кредиторська заборгованість • Інші поточні зо­бов'язання); V Доходи майбутніх періодів. Співвідношення між окремими групами активів і пасивів ба­лансу мають важливе економічне значення та використовуються для оцінки й діагностики фінансового стану підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства на фіксова­ну дату здійснюється на підставі аналізу офіційних документів — звітів про: фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал і системи розрахункових показників. Загальновживані групи таких по­казників наведено на рис. 1. Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками — прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показ­ником рентабельності. Рентабельність — це відносний показник ефективності робо­ти підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відно­шення прибутку до витрат (ресурсів). Рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресур­си (витрати) використовують у розрахунках. Рис. 1. Групи розрахункових показників для оцінки фінансового стану підприємства. Передусім виокремлюють рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції. Рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) обчислюється в кількох модифікаціях: рента­бельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу.

Рентабельність активів (Ра) характеризує ефективність вико­ристання всього наявного майна підприємства та обчислюється за формулою Пз(ч) Ра = ------- х 100, Ка де Пз(ч) – загальний (чистий) прибуток підприємства за рік; Ка – середня сума активів за річним балансом. Обчислюючи цей показник, виходять як із загального (до опо­даткування), так і з чистого (після оподаткування) прибутку. Єди­ного методичного підходу тут не існує. Тому треба обов'язково заз­начити, який саме прибуток узято. Показник рентабельності сукупних активів може бути дезагрегований, якщо підприємство здійснює різні види діяльності (за її диверсифікації). У цьому разі поряд із рентабельністю всіх активів визначається рентабельність за окремими видами діяльності (на­приклад, рентабельність виробництва, сервісного обслуговування, комерційної діяльності тощо). Рентабельність власного капіталу (Рвк) відображає ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів: Пч Рвк = ------- х 100, Ка де Пч – чистий прибуток підприємства; Ка — власний капітал підприємства. Величина власного капіталу береться за даними балансу підприє­мства або його звіту про власний капітал на певну дату (після 1 сі­чня 2000 року). Рентабельність акціонерного капіталу (Рак) свідчить про верх­ню межу дивідендів на акції та обчислюється так: Пч Рак = ------- х 100, Кст де Кст – статутний капітал (номінальна вартість проданих акцій). Цей показник можна обчислювати також як рентабельність ак­ціонерного капіталу від звичайних акцій. Тоді з прибутку Пч відніма­ють фіксовані дивіденди на привілейовані акції, а зі статутного капіталу — номінальну вартість цих акцій. Рентабельність продукції (Рп) характеризує ефективність ви­трат на її виробництво і збут. Вона визначається за формулою Прп Рп = ------- х 100, Срп де Прп – прибуток від реалізації продукції за певний період; Срп – повна собівартість реалізованої продукції. Рентабельність продукції можна обчислювати також як відно­шення прибутку до обсягу реалізованої продукції. Саме в такому вигляді цей показник використовується в зарубіжній практиці. Ділова активність підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його роботи. Специфічними показ­никами тут є оборотність активів і товарно-матеріальних запасів, величини дебіторської та кредиторської заборгованості. Оборотність активів (па) — це показник кількості оборотів ак­тивів підприємства за певний період (переважно за рік), тобто а =В/Ка де В — виручка від усіх видів діяльності підприємства за пев­ний період; Ка — середня величина активів за той самий період. За цих умов середня тривалість одного обороту ( a) становитиме a = Дк / а де Дк— кількість календарних днів у періоді. Оборотність товарно-матеріальних запасів (птмз) виражаєть­ся кількістю оборотів за певний період: тмз = Cр / Мз де Cр — повна собівартість реалізованої продукції за певний період; Мз— середня величина запасів у грошовому виразі. Активність підприємства у сфері розрахунків з партнерами ха­рактеризується середніми термінами оплати дебіторської та кре­диторської заборгованості. Середній термін оплати дебіторської заборгованості покуп­цями продукції підприємства ( одз) обчислюється за формулою Зд х Дк одз = ------- , Vпр де Зд – дебіторська заборгованість (заборгованість покупців); Дк – кількість календарних днів у періоді, за який обчислюється показник (рік — 360, квартал — 90); Vпр — обсяг продажу про­дукції за розрахунковий період.

И Альбанов, корректный, более выдержанный, чем Брусилов, ушел. (Альбанов проживет еще пять лет. Вместе с матросом Конрадом - так уж крепко соединил их тот переход по дрейфующим льдам - они будут плавать на ледорезе "Канада", впоследствии известном "Литке". А летом 1919 года не на морс -- на суше, возвращаясь по служебному делу из Омска в Красноярск, он умрет от брюшного тифа. Молчаливый Конрад скончается много лет спустя.) Они попали в разряд без вести пропавших. И эта загадка породила множество толкований, которые сводятся к одному - судно раздавили льды, люди погибли. Но... появился еще один любопытнейший аспект таинственной истории, заставивший нас пересказать ее заново. С новым продолжением... Альбанов покинул судно 23 апреля 1914 года. Координаты "Святой Анны" были 83 градуса 17 минут северной широты и 60 градусов восточной долготы. С этой точки и начинается полная неизвестность. И поэтому все последующие, рассуждения являются предположительными. На судне осталось тринадцать человек. Продовольствия им должно было хватить, по оценке Альбанова, до октября 1915 года

1. Основні напрямки фінансового аналізу

2. ІС фінансового аналізу

3. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

4. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

5. Основи фінансового аналізу

6. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"
7. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"
8. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

9. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

10. Облік і аналіз фінансових результатів

11. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

12. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

13. Аналіз та аудит фінансового стану

14. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

15. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

16. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

17. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

18. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

19. Аналіз фінансового стану підприємства

20. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

21. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

22. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
23. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві
24. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

25. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

26. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

27. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

28. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

29. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

30. Аналіз фінансового стану підприєсвта

31. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

32. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

33. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

34. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

35. С. Есенин "Анна Снегина"

36. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

37. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

38. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
39. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии
40. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

41. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

42. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

43. Толстой: Анна Каренина

44. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

45. Поэзия Анны Ахматовой

46. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой

47. "Анна Снегина"

48. Анна Ахматова: жизнь и творчество

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

50. Поэзия Анны Ахматовой

51. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

52. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

53. Анна Ахматова

54. Критика романа Анна Каренина
55. Роман Л. Толстого Анна Каренина
56. С. Есенин. Анна Снегина

57. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

58. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой

59. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

60. Аналіз та удосконалення оперативного управління

61. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

62. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

63. Анна Ахматова

64. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

65. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

66. Аналіз прибутковості

67. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

68. Фінансовий контроль

69. Аналіз діяльності комерційних банків

70. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
71. Економічний аналіз
72. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

73. Аничков мост

74. Аналіз діяльності комерційного банку

75. Ринок фінансових послуг

76. Анна Австрийская

77. Дмитриева Анна Владимировна

78. Аничков, Дмитрий Сергеевич

79. Анна

80. Анна Павловна

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

81. Ахматова (Горенко) Анна Андреевна

82. Анна Петровна

83. Анна Иоанновна

84. Курникова Анна Сергеевна

85. Прославление княгини Анны Кашинской

86. Методика та техніка складання річного фінансового звіту
87. Фінансовий аудит
88. Анна Герман

89. Царствование Анны Иоановны

90. Анно Хидэаки

91. Аналіз фільму О. Довженка "Арсенал"

92. Аналіз фільму Д. Кронеберга "Відеодром"

93. Анна Ахматова. Опыт анализа

94. Критика романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»

95. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

96. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

97. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

98. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

99. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.