Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра обліку та аналізу Факультет економіки та підприємництваКУРСОВА РОБОТА з предмету “Аналіз господарської діяльності” на тему: “Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ “Васильківське”, Погребищенського району, Вінницької області” Виконавець Керівник Інститут післядипломної освіти та дорадництва Вінниця 2007 ЗМІСТВСТУП 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ 1.1.Економічна сутність організаційно-технічного рівня виробництва 1.2.Огляд літературних джерел та нормативно-правове регулювання з проблематики дослідження 2.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ГОСПОДАРСТВА СНВТОВ “ВАСИЛЬКІВСЬКЕ” 2.1.Організаційно-правовий статус 2.2.Аналіз основних економічних показників 3.АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ ТА ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 3.1.Оцінка кредитоспроможності позичальника 3.2.Аналіз складу позикового капіталу 3.3.Аналіз ефективності використання кредитів ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Бізнес у будь-якій сфері діяльності починається з певної суми готівки, за рахунок якої придбавається необхідна кількість ресурсів, організуються процеси виробництва і збуту продукції. Актуальність теми курсової роботи обґрунтована тим, що правильно вибрана політика залучення позикових коштів забезпечує бажаний організаційно-технічний рівень виробництва і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. Крім того, фінансова діяльність підприємства із залучення позикових коштів жорстко обумовлюється загальною економічною ситуацією, галузевими особливостями і фінансовим станом підприємства. Метою курсової роботи є набуття та закріплення теоретичних знань і практичних навичок з питання залучення та ефективності використання позикового капіталу підприємством та фінансово-економічний аналіз роботи підприємства, який є передумовою отримання банківських та комерційних кредитів, бюджетних позичок тощо. Завданням курсової роботи є виконання аналітичного дослідження з метою одержання економічної інформації, а саме: з’ясування економічної сутності організаційно-технічного рівня виробництва як об’єкту аналізу; визначення проблем, пов’язаних із збиранням та обробкою інформації щодо економічної ефективності організаційно-технічного рівня виробництва і його фінансового забезпечення; дослідження стану та організаційно-економічна характеристика підприємства; проведення аналітичної оцінки політики залучення позикових ресурсів; оцінка ефективності використання позикового капіталу. Об’єктом дослідження курсової роботи є сільськогосподарське навчально-виробниче Товариство з обмеженою відповідальністю “Васильківське”, яке створене згідно Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” на основі оренди земельних і майнових паїв жителів села Васильківці. Предметом діяльності СНВТОВ “Васильківське” є проведення виробничого навчання та організація виробничої практики учнів Погребищенського ВПУ-42; виробництво сільськогосподарської продукції; переробка і реалізація виробленої господарством продукції; надання всіх послуг та виконання всіх видів діяльності, передбачених Статутом СНВТОВ “Васильківське” та проведення іншої господарської, комерційної та фінансової діяльності, що не заборонена чинним законодавством України.

При аналізі політики залучення позикових ресурсів та ефективності їх використання підприємством використані наступні основні методи: метод абсолютних і відносних величин, статистичні групування, індексний метод, методи побудови й аналізу рядів динаміки, графічний метод, інші методи економічного аналізу. Джерелами інформації для проведення дослідження стали: Установчі документи СНВТОВ “Васильківське”, Статут підприємства, Бізнес-план СНВТОВ “Васильківське” по виробництву сільськогосподарської продукції на 2007 р., фінансова звітність підприємства за період 2004 – 2006 рр., кредитні договори 2004 – 2007 рр., звіти державного статистичного спостереження форми № 29-сг “Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур” та форми № 50-сг “Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств” за 2004 – 2006 рр., данні статистичного управління Погребищенського району Вінницької області. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ Економічна сутність організаційно-технічного рівня виробництва Можливості виробництва продукції за обсягом і якістю вирішальною мірою залежать від рівня розвитку організаційно-технічної бази підприємства. Організаційно-технічний рівень виробництва сільськогосподарського підприємства – це сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції, здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому. До складу технічної компоненти організаційно-технічного рівня виробництва входять ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих сільськогосподарських технологій. Це дає можливість: по-перше, виокремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з об’єктивно необхідного техніко-технологічного розвитку виробництва; по-друге, виявляти взаємозв’язки, пріоритети, чинники і способи оновлення та підвищення ефективності системного функціонування технологічних процесів і відповідної таким виробничої техніки. Загальна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва передбачає виокремлення складників її елементної структури. На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об’єктивно існують певні тенденції поступального розвитку організаційно-технічного рівня підприємств аграрного комплексу. Визначальними з них є : підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних в них знань; зростання масштабів і розширення спектру застосування інноваційних технологій; перетворення засобів праці на технічну цілісність більш високого порядку; трансформація техніко-технологічних засобів у все більш універсальні системи; поглиблення інтеграції окремих елементів техніко-технологічної бази та організаційно-управлінських елементів виробництва; підвищення ступеню автоматизації техніки й технічних систем.

Ці тенденції якісної зміни організаційно-технічної бази виробництва визначають ті основні вимоги, які треба враховувати за формування технічного базису сільськогосподарських підприємств та обґрунтування стратегії його оновлення. Технічний розвиток як об’єкт організаційно-економічного управління охоплює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії процесу розвитку виробничого потенціалу і забезпечувати просте та розширене відтворення основних фондів підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку, підтримування техніко-технологічної бази підприємства, а з іншого – її безпосередній розвиток через удосконалення й нарощування виробництва (рис. 1.1, додаток 1) . Оцінку технічного рівня сільськогосподарських підприємств треба проводити періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які відбивають ступінь технічного оснащення виробництва та рівень прогресивності застосовуваної технології. У зв’язку з визначальним впливом на результати господарської діяльності технічного розвитку, а також у зв’язку з його багатоспрямованістю і великою складністю, важливе практичне значення має постійно здійснювана та збалансована за всіма елементами система організаційно-економічного управління цим процесом на підприємстві. Процес організаційно-економічного управління технічним розвитком підприємства включає такі основні етапи : встановлення цілей; підготовчий – аналіз виробничих умов, підготовка прогнозної інформації; варіантний вибір рішень – розробка, вибір критерію та оцінка ефективності можливих варіантів; програмування (планування) робіт – узгодження вибраних і прийнятих рішень, їхнє інтегрування в єдиний комплекс заходів; супроводження реалізації програми – контроль за виконанням передбачених програмою заходів. У процесі організаційно-економічного управління технічним розвитком підприємства стрижневим є завдання якісної розробки й коригування інвестиційної стратегії, забезпечення необхідними ресурсами, постійного відстеження здійснюваних програм (планів). Розвиток організаційно-технічної бази виробництва, який за належних умов господарювання має супроводжуватися систематичним її оновленням, потребує значних інвестиційних ресурсів. Проте сучасний етап господарювання для переважної більшості сільськогосподарських підприємств позначено різким спадом або цілковитим припиненням інвестування виробництва за рахунок власних коштів. Крім того, залучення позикових ресурсів у значній кількості випадків є більш економічно доцільним, ніж використання власних коштів. Ось чому, в разі тимчасового браку чи нестачі власних інвестицій, більшої рентабельності використання залучених коштів, сільськогосподарські підприємства можуть скористатися для оновлення і розвитку технічної бази позиковим капіталом. Позиковий капітал – це кредити банків і фінансових компаній, позики, кредиторська заборгованість, лізинг, комерційні папери тощо. Він поділяється на довгостроковий (більше року) і короткостроковий (до року) (рис.

Тут вн прочитав сво основн проповд й здйснив основн чудеса. ¶з Галле ¶сус ходив до ґрусалима, саме тут вн з'явився перед апостолами псля воскресння з мертвих. Церковн рархи, особливо католицьк, «нацональне питання» не вважають суттвим. На х думку, оскльки Христос з'явився в ¶зрал, то вн врей. А Дв Мар вони навть приписали родовд вд самого царя Давида. Але це не вдповда стин. [Два Маря народилася у 19 роц до н. е. вд батькв-галлеяи Якима  Анни у Вфлем. Вмерла у 48 роц н. е. в Ефес. ¶сус Христос народився у 5-роц до н. е. (бблйна дата Його народження неточна) вд Дви Мар  Святого Духа в Назарет. Розп'ятий у 30 роц н. е. у ґрусалим Названим батьком Його був старий врей Йосип Пантер (28-е колно роду царя Давида) (див.: Библия.P Брюссель, 1989. С.P2265, 2271). У Ббл сказано: «А Якв породив Йосипа, мужа Мар, що з не родився ¶сус, званий Христос»' (Mт. 1.16)] Насправд ж, це досить гостра проблема, що ма безпосереднй вихд на расову полтику. Як вдомо, походженням Icyса Христа серйозно цкавилися нмецьк етнологи, починаючи ще з ¶. Гаммера

1. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

2. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

3. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

4. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

5. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

6. Цінова політика фірми та її оцінка
7. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

10. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

11. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

12. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

13. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

14. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

15. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

16. Царювання та політика Павла І

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки

17. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

18. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

19. Ціноутворення та цінова політика підприємства

20. Міжнародні відносини та зовнішня політика

21. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

22. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера
23. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО
24. Політика та соціальний конфлікт

25. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

26. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

27. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

28. Фінансова діяльність та політика держави

29. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

30. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

31. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

32. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

33. Національна політика СРСР в роки перебудови

34. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

35. Податкова політика України

36. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

37. Процентна політика комерційного банку

38. Інформаційна політика України
39. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
40. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

41. Державна політика соціального страхування

42. Державна політика в галузі охорони праці

43. Харчова цінність та оцінка якості зерна

44. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

45. Організація облікової політики підприємства

46. Формування облікової політики підприємства

47. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

48. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Концепція регіональної політики

50. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

51. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

52. Сучасна мовна політика України

53. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

54. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
55. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.
56. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

57. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

58. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

59. Політика А. Гітлера

60. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

61. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

62. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

63. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

64. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Маркетингова товарна політика

66. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

67. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

68. Управління ціновою політикою підприємства

69. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

70. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)
71. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики
72. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

73. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

74. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

75. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

76. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

77. Кадрова політика організації

78. Державна політика в Україні

79. Економічні чинники регіональної політики в Україні

80. Лобізм як явище сучасної політики

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

81. Міжнародна політика і світовий політичний процес

82. Природа політики

83. Політика великих держав на Близькому Сході

84. Політика як суспільне явище

85. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

86. Політика і етика: соціально-філософський аспект
87. Політика трудової зайнятості інвалідів
88. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

89. Соціальна політика

90. Митна політика

91. Митна політика України на сучасному етапі

92. Особливості проведення в життя митної політики

93. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

94. Бюджетна політика

95. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

96. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие

97. Державне регулювання соціальної політики

98. Суть фінансової політики держави

99. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.