Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Суб’єкти цивільного права

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Міжнародний науково-технічний університет Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Факультет лінгвістики і права КУРСОВА РОБОТА з предмету: «Цивільне право України» на тему: «Суб’єкти цивільного права» Студентки III курсу, групи П-052 Спеціальність: 6.030401 “Право” Пилипенко О.М. Науковий керівник: Товчко А.О. Чернігів 2007 ПЛАН Вступ Розділ 1. Загальні положення щодо суб’єктів цивільного права Розділ 2. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права Правоздатність фізичних осіб, її зміст Поняття дієздатності фізичної особи та її види Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною, правові наслідки Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою, правові наслідки Розділ 3. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права Поняття і ознаки юридичної особи Цивільна правосуб’єктність юридичної особи Класифікація та види юридичних осіб Створення та припинення діяльності юридичних осіб Висновки Список використаної літератури Вступ З юридичної точки зору, суб’єкт – це особа чи організація як носій певних прав та обов’язків. Характер взаємовідносин держави з особою являється важливим показником стану суспільства в цілому, цілей і перспектив його розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство і сучасну людину без вивчення різноманітних відносин людей з державою. Питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. Свобода людини — є вихідне поняття проблеми прав людини і громадянина. Розрізняють права людини природні, тобто пов'язані з самим її існуванням і розвитком, і набуті, які в основному характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут громадянства, право на участь у вирішенні державних справ тощо). Зрозуміло, що за відсутності у людини свободи вона не може володіти і реально користатися своїми правами. Саме свобода створює умови для реального набуття прав та їх реалізації. З іншого боку, права людини закріплюють і конкретизують можливість діяти у межах, встановлених її правовим статусом. Теорія права і правова практика розрізняють поняття «права людини» і «права громадянина». У першому випадку мова йде про права, пов’язані з самою людською істотою, її існуванням та розвитком. Людина як суб’єкт прав і свобод тут виступає переважно як фізична особа. За Конституцією України до цього виду прав належать: право на життя (ст. 27), право на повагу до гідності людини (ст. 28), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32) тощо. Що ж до прав громадянина, то вони зумовлені сферою відносин людини із суспільством, державою, їх інституціями. Основу цього виду прав становить належність людини до держави, громадянином якої вона є.

Права людини порівняно з правами громадянина пріоритетні. Адже права людини поширюються на всіх людей, які проживають у тій або іншій державі, а права громадянина — лише на тих осіб, які є громадянами певної країни. Прикладом прав громадянина, закріплених Конституцією України, є право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36), право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38), право на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій (ст. 39), право на соціальний захист (ст. 46) тощо. Отже, дана курсова робота присвячена вивченню фізичних та юридичних осіб як суб’єктів цивільного права України. Розділ 1. Загальні положення щодо суб’єктів цивільного права Суб'єктами цивільного права є фізичні та юридичні особи. Фізичною особою є кожна окрема людина, що виступає як учасник цивільних відносин ст. 24 Цивільного Кодексу України. Поняття «фізична особа» і «людина» взаємопов’язані, але не тотожні. Фізична особа – це завжди лише людина. Проте людина може бути, а може і не бути учасником цивільних відносин. Крім того, людина може розглядатися як суб’єкт права, а може бути предметом наукового дослідження або розглядатися як об’єкт впливу і іншій системі суспільних відносин. Фізична особа має індивідуальні природні властивості і громадянські характеристики. Так, визнання почерку однією з основних властивостей індивідуальності зумовило потребу підпису договорів та інших угод. До громадських характеристик людини слід віднести її ім'я, громадянство, соціальний стан, володіння мовами тощо. Сукупність цих характеристик дає можливість називати людину громадянином. Таким чином, можна сказати, що кожний громадянин наділений природними властивостями і громадськими характеристиками, які обумовлюють можливість його участі в цивільних правовідносинах у ролі суб'єкта цих відносин (фізичної особи). Крім фізичних осіб до суб'єктів цивільних прав відносяться також юридичні особи. Згідно з ст. 80 Цивільного Кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Необхідність «уособлення» організацій можна пояснити виникненням об'єднань громадян для всебічного задоволення своїх майнових та особистих немайнових інтересів. Слід підкреслити, що назва «юридична особа» перш за все свідчить про те, що цей суб'єкт цивільних правовідносин не є громадянином (фізичною особою), а тому має деякі особливі права. А саме, юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Разом з тим сьогодні є пропозиції наділяти правами юридичної особи в певних випадках і фізичних осіб. Розділ 2. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права 2.1. Правоздатність фізичних осіб, її зміст Правоздатність фізичної особи може бути визначена як здатність людини мати цивільні права і обов’язки. Цивільна правоздатність є необхідною передумовою виникнення цивільних прав та обов’язків.

Отже, правоздатність — це лише загальна, абстрактна можливість мати права чи обов’язки. Натомість, конкретні права й обов’язки виникають з підстав, передбачених законом, — юридичних фактів. Тому при рівній правоздатності всіх людей конкретні цивільні права фізичної особи відрізняються залежно від її віку, майнового становища, стану здоров’я тощо. Згідно зі ст. 26 Цивільного Кодексу України (надалі ЦК), всі фізичні особи рівні у здатності мати особисті немайнові та майнові цивільні права та обов’язки, встановлені Конституцією та Цивільним Кодексом, а так само інші цивільні права, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства. Відповідно до Конституції цивільна правоздатність ґрунтується на принципах рівноправності і соціальної справедливості. Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної належності1. Певні обмеження правоздатності іноземних громадян і осіб без громадянства встановлюються законом з метою державної безпеки або як захід – відповідь для громадян тих держав, які передбачили обмеження для українців. За загальним правилом, правоздатність не залежить також від віку, стану здоров’я, можливості здійснення прав і обов’язків, життєздатності людини. Правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження і припиняється у момент її смерті (ст. 25 ЦК). За всієї, здавалося б, “прозорості” цього положення у зв’язку з визначенням початку і кінця цивільної правоздатності виникає низка дискусійних питань. Так, потребує додаткового тлумачення положення ч. 2 ст. 25 ЦК про те, що у випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. Зокрема постає питання: чи може тут йтися про правоздатність дитини, яка ще не народилася? Про необхідність пошуку відповіді на це питання свідчить і та обставина, що ст. 1222 ЦК серед спадкоємців називає осіб, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Для того, щоб усунути видимість колізії наведених норм, доцільно провести розмежування понять „правоздатність” і „охорона прав фізичної особи”. Тоді все стає на свої місця: правоздатність виникає тільки з моменту народження. До моменту можливого народження дитини, зачатої за життя спадкодавця, що помер (постума), закон передбачає лише охорону прав такої дитини. Саме у такому сенсі й сформульоване згадане вище правило ст. 25 ЦК. Народження живої дитини визначається медичними показниками за певними ознаками (вага, здатність до самостійного дихання тощо). Проте не вимагається, щоб дитина була народжена життєздатною. Якщо вона прожила хоча б деякий час, то визнається суб’єктом права. Це має значення, зокрема, для спадкових правовідносин, оскільки у цьому випадку така дитина може успадкувати майно і, у свою чергу, після неї можливе спадкування за законом (ст.ст. 1222, 1268, 1258 ЦК та інші). Існують також суперечки щодо значення для припинення правоздатності рішення суду про визнання фізичної особи померлою.

Ректори і професори політехніки брали щораз живішу участь в наших студентських імпрезах, а зокрема бували на комерсах наших студентських корпорацій. Нашим потребуючим студентам уділговано вкінці, як єдиній чужонаціональній групі, стипендії з фонду Гумбольдта. Поза німецькими студентами були тільки українці, які мали право являтись на політехніці в студентських барвах. Поляки силою і демонстраціями домагались того самого права, але леґально його ніколи не одержали. Німецький студент в барвах завжди уважав себе вищим від студента чужинця. Він міг чужинця вдарити в лице, плюнути йому в очі і чужинець міг за це внести скаргу до цивільного суду, але ніколи не міг пробувати вирішувати такі справи дорогою почесного студентського суду. Ми добились до того, що українські студентські корпорації „Чорноморе”, „Зарево” і „Галич” стали „б'ючими” корпораціями з повним правом давання і одержання сатисфакції. Згорлжевич, Бачинський і я вели довгі переговори з представниками німецького студентства і добились до того, що всі три згадані українські студентські корпорації були прийняті до т. зв. „Ваффенрінґу”, тобто „збройного звена”, а тимсамим вповні були зрівняні з німецькими корпорантами

1. Цінні папери як об’єкти цивільного права

2. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

3. Метод цивільного права

4. Особливості цивільного права

5. Предмет, метод цивільного права

6. Теоретичні проблеми цивільного права
7. Громадяни як суб’єкти трудового права
8. Застава у цивільному праві

9. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

10. Розвиток системи цивільного захисту

11. Обєкти екологічних правовідносин

12. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

13. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

14. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

15. Представництво в цивільному праві

16. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Спадковий договір в цивільному праві України

18. Суб’єкти кримінального процесу

19. Цивільне право

20. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

21. Опалення та вентиляція цивільного будинку

22. Підприємництво: суть, суб’єкти, форми
23. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом
24. Засоби цивільно-правового захисту права власності

25. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

26. Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці

27. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

28. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

29. Цивільні процесуальні правовідносини

30. Об’єкти права природокористування

31. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

32. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

34. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

35. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

36. Граждане как субъекты административного права

37. Административное право (Контрольная)

38. Административное Право Республики Казахстан
39. Граждане, как субъекты административного права
40. Соотношение административного права со смежными отраслями права

41. Административное право РБ

42. Граждане как субъекты международного права

43. Административно право (шпаргалки)

44. Административное право РФ

45. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

46. Арбитражное процессуальное право

47. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

48. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Банковское право (Контрольная)

50. Шпаргалка по банковскому праву

51. Гражданское право

52. Гражданское право - сделки

53. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

54. Авторское право
55. Авторское право
56. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

57. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

58. Гражданское общество и право по Гегелю

59. Гражданское право (Контрольная)

60. Гражданское право (Контрольная)

61. Гражданское право (Шпаргалка)

62. Гражданское право РФ

63. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

64. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Гражданское право

66. Гражданское, торговое и международное частное право

67. Защита прав потребителя

68. Место обязательственного права в системе гражданского права

69. Объекты гражданских прав

70. Обязательства в Римском и современном гражданском праве
71. Ответы по Гражданскому праву РФ
72. Права молодежи в РБ

73. Права человека

74. Право собственности на квартиру и жилой дом

75. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

76. Пределы осуществления гражданских прав

77. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

78. Собственность и право собственности

79. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

80. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

81. Шпаргалка по гражданскому праву

82. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

83. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

84. Представительство по гражданскому праву

85. Осуществление гражданских прав

86. Шпаргалки по гражданскому праву
87. Шпора по гражданскому праву
88. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

89. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

90. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

91. Граждане как субъекты гражданского права

92. Субъекты патентного права

93. Развитие наследственного права в России

94. Шпаргалки по гражданскому праву

95. Имущественные права и обязанности супругов

96. Вещные права на землю

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

97. Гражданское право РФ

98. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

99. Защита авторских прав в интернете


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.