Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Міжнародна економіка

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

смотреть на рефераты похожие на "Міжнародна економіка" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Міжнародна економіка »Слухач : Ю.П. Спеціальність, група : .ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник : . .доцент Пєткова Л.О. Результат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. Зміст. Тема роботи : Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний баланс України.1. Сутність платіжного балансу та методологія його складання - 32. Структура платіжного балансу - 63. Рівновага платіжного балансу - 74. Державна політика коригування платіжного балансу України - 10 Список літератури. 1. Сутність платіжного балансу і методологія його складання. Сукупність зовнішньоекономічних зв'язків окремої країни можна об'єднати в декілька груп, кожна з яких характеризує особливості її участі в міжнародному поділі праці. До першої групи входить множина торговельних операцій, пов'язана з експортом та імпортом товарів. Ця група зв'язків називається товарною торгівлею, або товарним експортом та імпортом. До другої групи належать послуги в галузі банківської справи, страхування, транспорту тощо, тобто операції, об'єктом яких є нефізичний (нематеріальний) продукт. Сьогодні торгівля послугами — один із найбільш динамічних секторів світового ринку, розвитку якого значною мірою сприяло успішне завершення Уругвайського раунду переговорів в межах ГАТТ. Третя група зовнішньоекономічних зв'язків охоплює фінансові та інвестиційні операції, тобто купівлю-продаж акцій, облігацій, інших фінансових активів, а також матеріальних елементів капіталу — машин, обладнання, землі тощо. Названі операції, що здійснюються громадянами, фірмами та державними установами окремої країни за певний період часу (як правило, один рік), відображаються цілою системою рахунків, яка називається платіжним балансом. Платіжний баланс має велике значення для аналізу міжнародних економічних позицій держави, оскільки він характеризує реальні та фінансові потоки між даною країною та світовою економікою загалом. У цілому зовнішньоекономічні зв'язки окремої країни можна розглядати як сукупність товарно-фінансових потоків, які можна умовно поділити на дві групи. До першої групи належать реальні (нефінансові) потоки. Цей термін використовується для позначення операцій, які мають місце в процесі виробництва або придбання товарів та послуг. Іншими словами, характеризуючи торговельні операції, можна говорити про товарні потоки, потоки послуг тощо. Другу групу становлять фінансові потоки, до яких відносять зміни обсягів міжнародних фінансових активів та зобов'язань країни. При цьому слід пам'ятати, що значна кількість фінансових операцій не супроводжується відповідними реальними потоками, як це має місце, наприклад, при обміні фінансовими інструментами. У платіжному балансі відображаються всі операції між резидентами даної країни та нерезидентами. Термін резидент стосується тих економічних суб'єктів, які мають тісніші зв'язки з територією даної країни. Всі інші суб'єкти господарської діяльності називаються нерезидентами.

Поняття «резидент» і «нерезидент» зовсім не пов'язані з терміном «національність», а точніше з громадянством: резидент України може бути громадянином СІЛА чи Канади. Загалом при визначенні статусу економічної одиниці в термінах «резидент — нерезидент» користуються рядом загальновизнаних правил. Так, фізичні особи, що постійно проживають на території країни, вважаються резидентами незалежно від їх громадянства. Робітники-мігранти також вважаються резидентами тієї країни, в якій вони працюють, якщо вони перебували на її території не менше одного року. Але в категорію резидентів не входять фізичні особи, які є офіційними представниками своїх держав. Аналогічно і державна установа, яка здійснює свою діяльність за кордоном (наприклад, дипломатичне представництво), є резидентом своєї країни. Всі підприємства та компанії, які функціонують на території країни, вважаються її резидентами навіть тоді, коли вони частково або повністю належать іноземцям. Тому операції між американською компанією, штаб-квартира якої розташована в Нью-Йорку, та її філіями в Європі мають статус міжнародних (зовнішньоекономічних) і відображаються у відповідних графах платіжного балансу. Важливе значення при розрахунку платіжного балансу має визначення часу здійснення тієї чи іншої операції. Операція мусить бути відображена на рахунках платіжного балансу тоді, коли внаслідок її виникає зобов'язання однієї з сторін (це, як правило, момент юридичної зміни власника активу). Це означає, що у міру виникнення таких зобов'язань їхні величини додаються, а в балансі підбивається остаточний підсумок. Але в окремих випадках (наприклад, в Угорщині) платіжний баланс може розраховуватися на готівковій основі. При цьому надходження та виграти обліковуються за фактом реального руху грошей. Але в практиці розрахунку та аналізу платіжного балансу дана різниця не має суттєвого значення. Кожна операція в бухгалтерському обліку відображається подвійним записом. Аналогічне правило діє і при складанні платіжного балансу. Як і будь-який бухгалтерський рахунок, платіжний баланс має дві частини — дебет та кредит. До дебету належать операції, внаслідок яких у країни з'являються платіжні зобов'язання щодо інших держав. Так, імпорт товарів та послуг, грошові перекази за межі країни, закордонні капіталовкладення резидентів записуються в дебетовій частині балансу. Ці операції відображаються зі знаком «мінус». До кредиту відносяться операції, в результаті яких з'являються платіжні зобов'язання інших держав стосовно даної країни. У цьому випадку мова йде про експорт товарів та послуг, грошові перекази на користь резидентів даної країни та іноземні інвестиції в її економіку. Вони обліковуються зі знаком «плюс».Для того щоб краще зрозуміти, як розраховується платіжний баланс, та охарактеризувати його основні складові, скористаймося умовною схемою платіжного балансу, в якій відображені його розрахунок та основні категорії операцій: Дебет (-) Кредит ( )Категорія І: рахунок товарів та послуг1. Імпорт товарів 1. Експорт товарів 2. Імпорт послуг 2. Експорт послугКатегорія II: рахунок односторонніх трансферів1.

Односторонні трансферти за 1. Односторонні трансферти з-за кордон кордонуКатегорія III: рахунок довгострокових операцій з капіталом1.Збільшення довгострокових 1. Зменшення довгострокових закордонних активів, які закордонних активів, які належать приватним особам які належать приватним особам та уряду даної країни. та уряду даної країни. 2. Зменшення довгострокових 2. Збільшення довгострокових національних активів, які національних активів, які належать іноземним приватним належать іноземним приватним особам та урядам. особам та урядам. Категорія 4 : рахунок короткострокових операцій з приватним капіталом 1.Збільшення короткострокових 1. Зменшення короткострокових закордонних активів, які закордонних активів, які належать приватним особам які належать приватним особам даної країни. даної країни. 2. Зменшення короткострокових 2. Збільшення короткострокових національних активів, які національних активів, які належать приватним належать приватним особам- іноземцям. особам - іноземцям. Категорія 5 : рахунок короткострокових операцій з державним капіталом 1.Збільшення короткострокових 1. Зменшення короткострокових закордонних активів, які закордонних активів, які належать уряду даної країни які належать уряду даної країни ( інститутам даної країни ( інститутам грошово-кредитної політики) грошово-кредитної політики) 2. Зменшення короткострокових 2. Збільшення короткострокових національних активів, які національних активів, які належать урядам інших країн належать урядам інших країн ( інститутам грошово-кредитної ( інститутам грошово- кредитної політики) політики) Хоча платіжний баланс являє собою форму обліку, в основі якого лежить принцип подвійного запису, але в дійсності уряди практично не користуються цим методом під час обліку кожної операції, пса відображається при його розрахунку. Причина цього криється у відсутності повної та достовірної інформації про всі без винятку міжнародні економічні контакти країни протягом року. Відповідні державні установи, як правило, роблять один запис за кожною позицією, користуючись при цьому різними джерелами інформації, які відрізняються одне від одного з точки зору її повноти та однорідності. Внаслідок цього дебет та кредит в агрегованому вигляді ніколи не збігаються. Ось чому з метою досягнення рівності між ними, як це має бути в системі подвійного запису, в платіжному балансі є спеціальна стаття «помилки та пропуски» (або «статистична похибка»). І це слід мати на увазі, аналізуючи наведену раніше схему. 2. СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ Кожна позиція платіжного балансу містить досить важливу характеристику тій чи іншої форми зв'язку національної економіки зі світовим господарством, та на практиці економічного аналізу користуються певними агрегованими показниками (різновидами платіжного балансу), а саме: 1. Операції з експорту та імпорту товарів (товарна торгівля) являють собою товарний торговельний баланс. 2. Операції з експорту товарів та послуг — це баланс торгівлі товарами та послугами (всі операції категорії ї). Він характеризує фінансові потоки, пов'язані з експортом-імпортом товарів та послуг.

Воно створювало і латентні структури: Тристоронню комісію, Більдерберзький клуб, Раду з міжнародних відносин та ін. Істеблішмент керує більшістю транснаціональних компаній (ТНК), контролює основні сировинні та товарні ринки. Тому істеблішменту дуже легко створити модель міжнародних зв'язків будь-якої країни: міжнародна торгівля, ринки збуту, фінансова система. За допомогою різноманітних міжнародних організацій (котрі працюють у «ворожих» країнах), благодійних фондів, міжнародних програм, радників та політологів, підготовлених у США, посольств та розвідувальних служб, а також засобів масової інформації, збираються і створюються особові бази даних про політиків, державних службовців, провідних бізнесменів. У цих базах даних є інформація про рахунки за кордоном, а також компрометуючі матеріали. Схема війни США проста: за допомогою використання моделі міжнародних зв'язків «ворожої» держави та різноманітних міжнародних організацій здійснюється її політична ізоляція, накладаються різні торгові ембарго, створюється економічна блокада — і держава відсікається від основного джерела наповнення державного бюджету

1. Міжнародна економіка

2. Міжнародна економіка

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

4. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка зарубіжних країн укр
7. Регіональна економіка промисловості України
8. Економіка Казахстану

9. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

10. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

11. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

12. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

13. Міжнародні економічні відносини

14. Міжнародні економічні відносини

15. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

16. Тенденції розвитку міжнародної економіки

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

18. Демократія і економіка

19. Екологічна економіка та управління природокористуванням

20. Економіка водогосподарської організації

21. Економіка галузі виробництва соків в Україні

22. Економіка морської справи
23. Економіка морської справи
24. Економіка підприємства

25. Економіка праці

26. Економіка праці й соціально-трудові відносини

27. Економіка України на початку ХХІ століття

28. Міжнародна економічна інтеграція

29. Ринкова економіка в Україні

30. Світова економіка

31. Транформаційна економіка

32. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

35. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

36. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

37. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

38. Економічна теорія предмет і методи вивчення
39. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
40. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

41. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

42. Кузьма Чорны ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны

43. Техніка і технологія торгівлі

44. Економічна інтеграці в АТР

45. Економічне районування України

46. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

47. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

48. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-кая

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

49. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

50. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

51. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

52. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

53. Вплив російської кризи на економіку України

54. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
55. Економічний аналіз
56. Міжнародний ринок туристичних послуг України

57. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

58. Роль держави в економіці

59. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

60. Історія економічних учень

61. Туризм у світовій економіці

62. Державне регулювання економіки

63. Економічний аналіз підприємств

64. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

65. Роль власності у соціально-економічних процесах

66. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

67. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

68. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

69. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

70. Правове регулювання вільних економічних зон
71. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку
72. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

73. Економічное районуванне, його суть та значення

74. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

75. Камов Ка-50

76. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

77. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

78. Місце товарної біржі в сучасній економіці

79. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

80. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие

81. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

82. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

83. Економічний зміст лізингу

84. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

85. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

86. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання
87. Економічні і законодавчі питання охорони праці
88. Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

89. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

90. Динаміка поствакцинального імунітету у курей щодо метапневмовірусної інфекції

91. Економічна ефективність виробництва

92. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

93. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

94. Економічна ефективність птахівництва

95. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

96. Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

97. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

98. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

99. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

100. Економічна сутність виробничих запасів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.