Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сучасні форми і системи заробітної плати

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ 1. Особливості товару робоча сила 1.1 Сутність та ціна товару робоча сила 1.2 Розширене відтворення робочої сили та вплив на нього держави Розділ 2. Заробітна плата, її форми та системи 2.1 Суть заробітної плати 2.2 Функції заробітної плати 2.3 Форми та системи заробітної плати 2.4 Номінальна та реальна заробітна плата Розділ 3. Нові форми доходів в сучасних ринкових умовах Висновки Література Вступ Сьогодні українське законодавство приділяє значну увагу питанням організації оплати праці. Українська економіка перебуває у стадії формування ринкових відносин, спрямованих на забезпечення нових стандартів добробуту та життєдіяльності людини, на побудову соціально-ринкової економіки – системи, яка дає простір свободі в усіх її проявах, у тому числі свободі розпоряджатися приватним майном, включаючи засоби виробництва. Саме порушення зазначених принципів і зумовлюють відчуженість людини в системі суспільних відносин, особливо коли мова йде про рівень оплати праці. При цьому заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде важливим якісним показником економічного господарювання. На даному етапі розвитку проблема заробітної плати має велике значення для України. Ця проблема тісно пов’язується з проблемами вартості робочої сили та розширеним його відтворенням, адже в умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту заробітна плата забезпечує основи відтворення робочої сили та стає дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва. Рівень заробітної плати показує соціальне становище кожної людини. За визначенням ООН і Всесвітнього банку, людина, доходи якої становлять менше 1$ на день, перебуває на межі бідності. З 1990 року програма розвитку ООН (ПРООН) щорічно публікує так званий індекс людського розвитку (ІЛР), який відбиває тривалість життя, рівень освіти дорослих, ВВП на душу населення (у $). В Україні ІЛР становить 0,777, тим часом як у Росії – 0,795, Бєларусі – 0,790, Чехії – 0,843, Угорщині – 0,817, Польщі – 0, 814 . Головна мета курсової роботи полягає в тому, щоб широко і різносторонньо розкрити основні поняття, форм і систем заробітної плати. Основними моментами є: розкриття сутності товару робоча сила та сутності заробітної плати розглянути які функції виконує заробітна плата розкрити форми та системи заробітної плати дізнатися які нові форми та системи доходів з’явилися в ринкових умовах розкрити сутність вартості робочої сили Розділ 1. Особливості товару робоча сила 1.1 Сутність та ціна товару робоча сила Поєднання працівників із засобами виробництва. Основними факторами виробництва є особистісний та речовий, тобто безпосередній працівник і засоби виробництва. Спосіб їх поєднання і характер функціонування визначаються насамперед існуючою формою власності на засоби і результати виробництва. Таке поєднання на мікрорівні (тобто в межах окремих підприємств) здійснюється шляхом включення індивідуальної робочої сили до складу трудового колективу.

У цьому процесі слід розрізняти техніко-економічну та соціально-економічну сторони. Техніко-економічна сторона зводиться до безпосереднього використання робітником певних засобів і предметів праці незалежно від того, чи є він їх власником. Наприклад, водій керує автомобілем, токар вмикає верстат і виготовляє певні деталі, швея використовує швейну машинку для пошиття одягу і т.ін. В усіх цих випадках робітник реально поєднується з функціонуючими засобами виробництва. Головне у цьому процесі – раціонально організувати робоче місце, працю і домогтися найвищих результатів за найменших витрат енергії людини і засобів виробництва. Соціально-економічна сторона поєднання працівника із засобами виробництва на народних, кооперативних, а також на приватних підприємствах, де не використовується наймана праця, та деяких інших, що перебувають у трудовій колективній власності, здійснюється прямо, безпосередньо. У цьому разі робітники та службовці є і власниками виробництва та створеного ними продукту, і працівниками. Завдяки суспільному характеру виробництва процес праці здійснюється через формування на підприємствах відповідних трудових колективів. Тому в найзагальнішому плані трудовий колектив – соціально-економічна форма організації трудящих, а його відособлення в суспільстві здійснюється на технологічній і відносній економічній самостійності підприємства. До трудового колективу, згідно із Законом України «Про підприємство», належать усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності підприємства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Трудові колективи на більшості підприємств країн СНД і на великих підприємствах розвинутих країн Заходу організовують первинні ланки професійних спілок. Ці спілки виникли у XVIII ст. В Англії, Франції, США. Спершу їх забороняли уряди. Нині продаж товару робоча сила відбувається, як правило, колективно, а суб’єктом такого ринку є профспілки. Робоча сила, її вартість та ціна. Світова економічна думка називає різні об’єкти купівлі-продажу того товару, який є єдиним творцем продуктів. Згідно з першою таким об’єктом купівлі-продажу є праця, згідно з другою – робоча сила, згідно з третьою – послуги праці або робочої сили. Уперше працю назвав об’єктом купівлі-продажу У. Петті. Відповідно до цього заробітну плату він розглядав як ціну праці, а її величина визначається необхідними для існування робітника засобами (їх мінімум). Д. Рікардо виділяв природну і ринкову ціну праці. Природна – це вартість певної суми життєвих засобів, необхідних як для утримання робітників, так і певною мірою для їхнього розвитку. Ринкова ціна коливається навколо природної під впливом природного руху працездатного населення, співвідношення попиту та пропозиції на працю. Точку зору, що праця є об’єктом купівлі-продажу заперечував К. Маркс. Він вважав, по-перше, що працю не можна продати, оскільки її не існує до моменту купівлі-продажу. На ринку робітник може продати лише здатність до праці, тобто певну сукупність своїх фізичних та духовних властивостей, або робочу силу.

По-друге, купівля-продаж праці вступає у суперечність із законом вартості, не дає змоги розкрити джерело вартості та додаткової вартості. Наукові здогадки про таке джерело містяться у праці У. Петті. Визначаючи зарплату мінімум засобів до існування, він дійшов висновку, що у вигляді зарплати робітник отримує лише частину вартості, яку він створив. Двоїстість поглядів на це питання притаманна Д. Рікардо. Правильно визначаючи вартість товару працею, він одночасно вважав, що робітник продає капіталістичну працю. Але в такому разі він повинен би отримувати повний еквівалент своєї праці (відповідно до вимог закону вартості), який дорівнює всій створеній робітником вартості. Оскільки Д. Рікардо знав, що такого еквівалента робітник не отримує, то джерелом прибутку він називав нееквівалентний обмін, тобто не дотримувався вимог закону вартості. М. Туган-Барановський вважав трактування заробітної плати як ціни товару робоча сила помилковим, оскільки останню, по-перше, не можна відчужувати від робітника (а отже, й продавати), по-друге, вона є не об’єктом, а суб’єктом господарства, по-третє, наявна тавтологія у визначенні вартості робочої сили суспільно необхідними витратами її виробництва. Позиція М. Туган-Барановського виявилась дещо непослідовною, оскільки він вживав поняття «робоча сила». Водночас він стверджував існування продажу трудової послуги і праці. На його думку, капіталіст привласнює безоплатно лишок робочого часу робітника, об’єктом купівлі-продажу залишаються послуги праці. Певна теоретико-методологічна нечіткість попередніх точок зору зумовила появу ще однієї концепції. Вона полягає в тому, що товаром є не робоча сила, а послуги, які надаються цією робочою силою, або послуги праці. П. Самуельсон з цього приводу зазначав, що люди за певну ціну «здають свої послуги в оренду», а заробітна плата є формою доходу, ціною одного з факторів виробництва. Іншими формами доходу він називає прибуток, ренту, позичковий відсоток. З трьох наведених точок зору найлогічнішою є та, згідно з якою купується-продається праця. Неможливість продажу праці означає, що доцільніше об’єктом купівлі-продажу вважати не послуги праці, а послуги робочої сили. Хоч робочу силу не слід відокремлювати від людини, виділення цієї категорії цілком правомірне при розгляді людини економічної. Суб’єктом господарства є не робоча сила, а людина в сукупності всіх її сутнісних сил. Виходячи з цього, найдоцільніше стверджувати про купівлю-продаж робочої сили. Робоча сила – сукупність фізичних та духовних властивостей людини, які вона застосовує в процесі виробництва споживчих вартостей. Як і будь-який інший товар, робоча сила має дві сторони: споживчу вартість і вартість. З погляду споживчої вартості специфіка цього товару виявляється в тому, що у процесі його споживання він не зникає, а створює нову вартість, більшу від вартості самого товару робоча сила. Отже, в основу визначення споживчої вартості товару покладено абстрактну працю (певну її кількість). Специфічність вартості товару робоча сила полягає у здатності до такої кількості абстрактної праці, яка перевищує необхідні витрати праці на відтворення самої робочої сили.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Сучасні форми і системи заробітної плати

2. Нарахування заробітної плати

3. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

4. Обмеження утримань із заробітної плати

5. Автоматизоване нарахування заробітної плати

6. Сучасні форми та системи оплати праці
7. Суспільне виробництво та заробітна плата
8. Право працівника на заробітну плату

9. Форми і системи оплати праці

10. Система организации заработной платы на предприятии

11. Сущность заработной платы, ее формы и системы

12. Порядок начисления заработной платы при разных формах и системах оплаты труда

13. Сущность, формы и системы заработной платы

14. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

15. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

16. Системы заработной платы

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Плата за землю и ее формы

18. Системы заработной платы, гарантии и компенсации

19. Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления

20. Формы и системы оплаты труда

21. Виды заработной платы и формы оплаты труда

22. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы
23. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
24. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

25. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

26. Правовые и организационные формы и методы борьбы с коррупцией в системе государственной службы

27. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

28. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

29. Разработка функциональной схемы, алгоритма процесса идентификации плоских деталей произвольной формы акустической локационной системы

30. Заработная плата как основная форма мотивации

31. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

32. Сучасні системи професійного навчання

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

33. Формы демократии. Партии и избирательные системы

34. Формы таможенного контроля в системе перемещения грузов на примере Махачкалинского таможенного поста

35. Аналіз сучасної системи оподаткування

36. Заработная плата и ее формы

37. Оплата труда, системы и формы

38. Современные формы и системы организации оплаты труда в организации
39. Форма и системы оплаты труда
40. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

41. Архитектурные формы Месопотамского искусства

42. Происхождение Солнечной системы и Земли

43. Вселенная, Галактика и Солнечная система

44. Происхождение и развитие солнечной системы

45. Солнечная система в центре внимания науки

46. Обзор солнечной системы

47. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

48. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Строение солнечной системы

50. Солнечная система

51. Спутниковые системы местоопределения

52. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

53. Гибридные формы промысловых рыб

54. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
55. Система HLA и инфекционные заболевания
56. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

57. Поиск внеземных форм жизни

58. Бактериальная система секреции белков первого типа

59. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

60. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

61. Транспортная система (Восточного Казахстана)

62. Экономическая система Дании

63. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

64. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

65. Геологическаа форма движения материи

66. Банковская система Франции

67. Государственное регулирование экономики: формы и методы

68. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

69. Налоги и налоговая система РФ

70. Налоговая система
71. Налоговая система России
72. Налоговая система РФ

73. Налоговая система РФ на современном этапе

74. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

75. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

76. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

77. Судебная система Российской Федерации

78. Планирование в системе государственного управления

79. Система таможенных органов РФ

80. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

82. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

83. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

84. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

85. Становление системы социальной защиты государственных служащих

86. Контроль в системе органов государственной власти
87. Природа и система административного права
88. Аккредитивные формы расчетов

89. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

90. Организационно-правовые формы юридических лиц

91. Юридические формы защиты прав потребителей

92. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

93. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

94. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

95. Плата за землю

96. Правовые системы современности. Мусульманское право

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

97. Возникновение и система развития права Канады

98. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

99. Форма государства

100. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.