Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ДИПЛОМНА РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ПІДЛІТКІВ У МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ План роботиВступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми дезадаптації молодих підлітків 1.1 Характеристика психологічних особливостей підліткового періоду 1.2 Міжособистісні стосунки підлітків 1.2.1 Стосунки між однолітками, вчителями. Місце вчителя у подоланні конфліктів між підлітками–однолітками 1.1.2 Родинне спілкування між дорослими та підлітками 1.3 Аналіз психологічної літератури по проблемі Розділ 2. Експерементальне дослідження особливостей дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках та виявлення психологічних причин дезадаптації 2.1 Методи та завдання дослідження міжособистісних стосунків молодих підлітків 2.2 Обробка та аналіз результатів експеременту 2.3 Психокорекційна робота щодо формування у молодих підлітків адапційних механізмів взаємодії у міжособистісних стосунках та навчальної діяльності Висновки Література Додаток Вступ У сучасних умовах кризи соціалізація підлітка набуває гострого характеру. Дитині необхідна підтримка в його адаптації в суспільстві, в прагненні реалізувати себе, навчитися спілкуванню, самовихованню. Психологами зафіксована постійна тривога школяра, яку викликають навчальне навантаження (перенавантаження), низькі бали, несправедливий вчитель, який не взмозі дійти до кожного учня, невлаштованість сім’ї, вулиці, де дитина попадає “на лічильник” (кримінальний прийом) або в руки наркоманів, токсикоманів. Гуманізм сучасного виховання і навчання є основою для будування відношень підлітка і вчителя не на тиску, а на діалозі і взаєморозумінні, не на конфліктах, а на співпереживанні, прийнятті один одного. Процес соціалізації дітей відбувається перш за все через виховання, яке має ціле спрямовуючий вплив, керування цим процесом. Однак при цьому для кожної категорії дітей повинні бути розробленні свої методики і технології процесу виховання і навчання, які б дозволили активізувати позитивні фактори і нейтралізувати негативні. В цілому зусилля вчителів і спеціалістів повинні бути спрямовані на адаптацію дитини, яка знаходиться у важкій життєвій ситуації, тобто на його активне пристосування до прийнятих суспільством правил і норм поведінки, на подолання наслідків впливу негативних факторів. Якщо ступінь втрати або не сформованості значних якостей дуже висока і зашкоджує успішному пристосуванню дитини до умов середовища, навчальної діяльності, то відбувається його дезадаптація. На наш погляд, надзвичайно важно досліджувати причини дезадаптації молодих підлітків і їх впливу на міжособистісні відношення, так як саме на даному віковому етапі складається система стійких поглядів на світ і на своє місце в ньому – формується світобачення, особливості якого мають безпосередній вплив на становлення особистості підлітків, на все їхнє життя. Актуальність даної проблеми полягає у тому, щоб виявити психологічні причини дезадаптації молодих підлітків, а саме, в між особистісних стосунках. Ця проблема залишається недостатньо дослідженою і тому її вивчення особисто актуально у період переходу молодих школярів до середньої ланки навчального закладу, як правило завжди пов’язаний із певними ускладненнями як для дитини, так і Ії батьків, вчителів.

Таким чином, виходячи з актуальності вище означеної проблеми, виконана робота присвячується вивченню психологічних причин дезадаптації молодих підлітків, та її впливу на розвиток між особистісних стосунків. Об’єкт дослідження – між особистісні стосунки молодших підлітків у процесі навчання, спілкування. Предмет дослідження – психологічні причини дезадаптації молодших підлітків. Гіпотеза дослідження полягає у тому, що дезадаптація молодших підлітків впливає на розвиток особистості, Ії навчальну діяльність, поведінку, міжособистісні стосунки і підліток не завжди адекватно реагує у критичній ситуації, вміє контролювати свою поведінку, яка стає більш неврегульованою, агресивною, що призводить до зниження продуктивності навчання, запобігає формуванню об’єктивної самооцінки. Припускаємо, що психологічні причини дезадаптації молодших підлітків криються в особистісних якостях самих учнів: невміння спілкуватися, невміння будувати свої стосунки, контролювати поведінку, невпевненість в собі. Важливо не тільки виявити психологічні причини дезадаптації, але й провести психокорекцій ну роботу щодо формування позитивних якостей особистості учнів, які сприятимуть розвитку активності, товариськості, впевненості, вмінню будувати стосунки з іншими, підвищенню рівня позитивного психологічного клімату в шкільному колективі. Основні завдання дослідження: 1 Вивчити вікові та індивідуальні особливості молодших підлітків. 2 Виявити причини дезадаптації учнів в процесі навчання та спілкування. 3 На підставі даних дослідження провести аналіз щодо визначення наявності впливу дезадаптації молодших підлітків на розвиток між особистісних стосунків. 4 Провести психокорекцій ну роботу з дезадаптованими учнями, сприяти розвитку у них позитивних якостей особистості, які лежать в основі адаптивних механізмів молодших підлітків. 5 Розробити практичні рекомендації для вчителів, батьків щодо розвитку адаптивних механізмів молодших підлітків у міжособистісних стосунках. Теоретична та практична значимість дослідження полягає, з одного боку у виборі предмета дослідження. Тому що у психологічній літературі поки що не існує системного підходу щодо вивчення даної проблеми, з другого боку, можливістю використання результатів дослідження в практиці навчально – виховного процесу у період переходу молодшого підлітка до середньої ланки навчального закладу. Апробація результатів дослідження полягає у тому, що матеріали дослідження були заслухані на практичних заняттях з психології, на педагогічній нараді для вчителів – предметників, які викладають у середній ланці навчального закладу, загальноосвітній школі №2 міста Красний Лиман Донецької області. У тестуванні прийняли участь учні 5-х класів загальноосвітньої школи №2 міста Красний Лиман Донецької області (всього 51 чоловік. З них 26 дівчаток. 25 хлопців). Структура роботи – вступ, два розділи, висновки, практичні рекомендації, список літератури. Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми дезадаптації молодших підлітків Характеристика психологічних особливостей підліткового періоду Підлітковий вік це вік дитини від 10 – 12 до 15 – 17 років.

Але одностайності щодо визначення йог чітких хронологічних меж на сьогодні не існує. Більшість учених дотримуються думки, відповідно до якої підлітки поділяються на дві основні групи: молодших і старших підлітків. Так, для молодшого підлітка новоутворенням є здатність до ідентифікації, для старшого – почуття самітності, перше кохання. Узагальнюючи наявні у спеціальній літературі думки, можна зробити висновок, що до першої групи належать діти віком від 10 до 13 років, до другої, відповідно – 14 – 17 років. Такий підхід, на нашу думку, досить чітко відображає специфіку розвитку дітей зазначеного віку, тому правомірно вважати, що “підлітковість” як перехідний вік обмежується вказаними рамками, за якими настає юність. Підлітковий вік не випадково називають “перехідним”, адже саме в ці коки відбувається перехід від дитинства до дорослості, що супроводжується значними зрушеннями у всіх галузях життєдіяльності дитини. Утім такий перехід не завжди усвідомлюється самим підлітком і в реальному житті по-різному виявляться. Сучасні дослідники, звертаючись до розгляду цих питань, визначають відповідні характерні риси формування дорослості, що дає змогу краще зрозуміти як процес розвитку особистості підлітка, так і особливості його поведінки, ставлення до оточуючих тощо. Підлітковий вік часто називають “критичним”. У психології критичними називають такі періоди розвитку, коли організм має підвищену сенситивність (чутливість) до якихось певних зовнішніх і внутрішніх вплив, дії яких саме у цей (і ніякий інший) період розвитку мають особливо важливі, безповоротні наслідки. Такі періоди часто супроводжуються психологічною напруженістю, перебудовою. У психології вони мають назву “вікових криз”. Це складні стани, які характеризуються більш-менш вираженою конфліктністю. Вони є істотними, статистично нормальними, тривають не довго за часом (до року). Їх називають нормативними життєвими кризами, на відміну від “ненормативних” – таких, як невротичні. Травматичні тощо. Які мають в основі випадкові, особливі обставини. Нормативна криза підліткового віку відрізняється від інших криз (1, 3, і 7 років) більшою тривалістю за часом і силою. Її проявами є бурхливі негативні реакції з приводу будь яких дій дорослих. Якщо такий стан триває надто довго і бурхливо, це може вказати на наявність ненормативної кризи у підлітків. Якщо дорослі чуйно ставляться до підлітків, знають, розуміють і враховують їхні вікові особливості, то можливий так званий без кризовий розвиток дитини, тобто криза проходитиме у злагодженій, не агресивній формі. Причини виникнення, характер і значення підліткової кризи психологами роз’яснюється по–різному. Багато з авторів підкреслюють можливість без кризового протікання цього періоду. Криза в цьому випадку розглядається як результат неправильного відношення дорослих, суспільства в цілому до підлітка, пояснюється це тим, що особистість не може справитись поставленими перед нею на новому віковому етапі проблемами . Важливим аргументом на користь “без кризових” теорій є те, дані дослідження часто свідчать про відносно спокійне протіканні переживань підлітками цього етапу розвитку /Ельконін Д.Б

Менекрат, историк вифинского города Никеи, пишет, что Тесей жил там с амазонкою и что вместе с ним отправились в поход три молодые афинянина, родные брата: Эвней, Тоант и Солоент. Последний влюбился в Антиопу, но, скрывая свою страсть от других, сказал о ней одному из своих товарищей. Тот передал о случившемся Антиопе, которая отвечала на предложение решительным отказом, но тем не менее поступила умно, вела себя спокойно и не пожаловалась Тесею. Солоент в отчаянии бросился в реку и погиб. Узнав причину страданий молодого человека, Тесей был глубоко опечален и в своем горе вспомнил о данном ему оракуле. Дельфийская пифия велела ему, если им в чужой земле овладеет лютая скорбь, жгучая печаль, построить на том месте город и назначить его начальником кого-либо из окружающих. Вследствие этого Тесей назвал основанный им город, в честь жрицы, -- Пифополем, соседнюю реку, в честь молодого человека, -- Солоентом. Властями и блюстителями законов он оставил в нем его братьев и афинянина, Герма, из благородного сословия. Вот почему пифополитанцы зовут одно место "домом Гермеса", а не "домом Герма", ошибочно прибавляя лишний слог, и неправильно приписывают богу честь, которую следует приписать герою. XXVII

1. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

2. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

3. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

4. Мотивація агресивної поведінки підлітків

5. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

6. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків
7. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
8. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

9. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

10. Асоціальна поведінка підлітків

11. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

12. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

13. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

14. Формування пізнавальних інтересів підлітків

15. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

16. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Неврози в дітей і підлітків

18. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

19. Проблема "важких" підлітків

20. Профілактика та корекція поведінки підлітків

21. Статеве життя підлітків

22. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків
23. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними
24. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

25. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

26. Сутність і значення соціального страхування

27. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

28. Соціальна обумовленість державної служби

29. Сутність та соціальне призначення держави

30. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

31. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

32. Зайнятість: соціально-трудові відносини

Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки

33. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

34. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

35. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

36. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

37. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

38. Лабораторне експериментування в соціальній психології
39. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу
40. Предмет дослідження соціальної психології

41. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

42. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

43. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

44. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

45. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

46. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

47. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

48. Європейська модель соціальної психології

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Бідність як соціальна проблема

50. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

51. Соціальність і культура. Життєвий простір

52. Соціально-педагогічна діяльність як професія

53. Сутність соціальної роботи

54. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики
55. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
56. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

57. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

58. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

59. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

60. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

61. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

62. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

63. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

64. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

65. Психологіна готовність дитини до навчання у школі

66. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

67. Психологія і творчість

68. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

69. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

70. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
71. Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україні
72. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

73. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

74. Ефективність використання ресурсів підприємства

75. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

76. Психология личности военнослужащего

77. Список известных полков и командиров, участвовавших в Грюнвальдской битве

78. Сравнение КЗОТ и ТК РФ

79. Список мирового наследия (The World Heritage List, на английском языке)

80. Этика - эстетика. Психология творчества

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Двунаправленный динамический список

82. Психология преступной личности

83. Пути решения экологических проблем глазами психолога

84. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

85. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

86. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
87. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
88. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

89. Психология бюрократии

90. Психология

91. Психология массового поведения

92. Судебная психология

93. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

94. Аналитическая психология

95. Психология рекламы

96. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые

97. Предмет и задачи психологии

98. История психологии

99. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.