Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Сутність держави

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет Кафедра державно-правових дисциплін До захисту допустити: Науковий керівник Е.А.Писарева « » 2010 р. КУРСОВА РОБОТА на тему: СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ Студент Дмитренко Ю.С., 1 к., гр. А, д/в Науковий керівник: доц. Писарева Е.А. Донецьк, 2010 ВСТУП Держава - продукт суспільного розвитку, виникнувши на певному щаблі зрілості людського суспільства внаслідок економічних, соціальних, психологічних та інших закономірностей, стає його основною керуючої системою. Державно-організоване суспільство набуло нових (унікальних) можливостей для свого існування: розвитку продуктивних сил, соціальних відносин, етичних засад, культури, науки, міжнародних зв'язків. Питання про державу, її поняття, сутність і роль у суспільстві відносяться до числа основоположних і гостро дискусійних в державознавстві. Це пояснюється щонайменше трьома причинами. По-перше, названі питання прямо і безпосередньо зачіпають інтереси різних шарів, класів суспільства, політичних партій і рухів. По-друге, ніяка інша організація не може конкурувати з державою в різноманітті виконуваних завдань і функцій, у впливі на долі суспільства. По-третє, держава - дуже складне і внутрішньо суперечливе суспільно-політичне явище. У науковому плані поняття, що відображає загальні основні ознаки держави, дозволяє перш за все розкрити відмінності будь-якої державної організації суспільства від його недержавних організацій, від інших частин політичної системи суспільства. Такі ознаки являють собою певний, щодо незмінний каркас державної організації людського суспільства, який у міру суспільного розвитку наповнюється новим змістом, втрачає віджилі і здобуває нові структури і функції. Держава - це складна політико-соціальна система. Її не можна досліджувати, ігноруючи різні ступені системної єдності її складових елементів, історичний динамізм становлення та еволюції. Постійне дослідження руху інститутів державності до утворення цілісної держави і генетичних зв'язків між ними - обов'язковий напрямок сучасної теорії держави, науки конституційного права, а також інших наук. Сутність держави та її соціальне призначення є вирішальними у визначенні спрямованості діяльності держави, її мети та завдань. У свою чергу, функції держави залежать від тих завдань, які стоять перед суспільством на даному етапі розвитку. І завдання, і функції, що з них випливають, не є випадковими, вони залежать від рівня розвитку суспільства, його економічних можливостей, потреб та інтересів населення та іншого. На певному етапі розвитку держави і суспільства саме останнє починає визначати, що є для нього соціально значущим, що воно доручає державі, які функції на нього покладає, і тоді «державні послуги» - це система відносин особистості, юридичних осіб з державними структурами. Проблема сутності держави протягом радянського та сучасного періодів розвитку вітчизняної правової науки досліджувалася, як правило, у контексті аналізу суміжних наукових проблем (зокрема форми, змісту, функцій, походження держави) у працях Ардашкіна В.Д., Байтіна М.Й, Бабкіна В.Д

., Вітрука М.В., Денисова А.І., Дробишевського С.О., Зайця А.П., Каска Л.С., Козюбри М.І., Копєйчикова В.В., Корельського В.М., Погорілка В.Ф., та інших авторів. Дослідженню проблеми сутності держави присвячена праця Мамута Л.С. «Держава в ціннісному вимірі», колективна монографія «Політико-правові цінності» та ряд статей. Окремі аспекти сутності держави досліджувалися також у докторських та кандидатських дисертаціях вітчизняних вчених (Заєць А.П., Яковюк І.В., Лобода Ю.П.). Водночас варто зазначити, що монографічні праці чи спеціальні дисертаційні дослідження зазначеної проблеми в Україні наразі відсутні. Натомість охарактеризована вище тематика як така потребує, як відзначають деякі вчені (зокрема Мамут Л.С.), опису та додаткового обґрунтування. Чимало питань стосовно природи сутності держави та її соціально-змістовного наповнення все ще залишаються малодослідженими чи дискусійними. Отже, предмет сутності держави є актуальним перш за все для сучасної юридичної науки. Метою цього дослідження є аналіз основних аспектів сутності держави, їх послідовної еволюції, а також визначення соціального призначення держави як невід’ємної частини поняття її сутності. У якості прикладного дослідження також додається спроба класифікувати та охарактеризувати основні функції держави, які являють собою прояв сутності. 1. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ 1.1. Розвиток уявлень про сутність держави Сутність держави – це основна властивість держави, що визначає її зміст, мету, функції. Держава виникає тоді, коли розвиток економіки досягає певного рівня, при якому система зрівняльного розподілу суспільного продукту, що існувала протягом тисяч років, стає об'єктивно невигідною, і для подальшого розвитку суспільства необхідно виділення певного елітарного шару, що займається управлінням: чи то у сфері політичній (в «східному» суспільстві), чи то в політичній і економічній сферах (у Європі). Це призвело до соціального розшарування суспільства, до того, що влада, яка раніше належала всім його членам, дістала політичного характеру, стала здійснюватися в інтересах насамперед привілейованих соціальних груп, класів. Розглядаючи сутність держави, необхідно зазначити, що явище держави пройшло великий історичний шлях, який нараховує кілька тисяч років. За цей період воно змінювалося, удосконалювалося, його сутність зазнавала істотних змін, відповідно до метаморфоз економічних, політичних та ідеологічних структур суспільства. По-перше, змінювалися класи, політичним знаряддям яких була держава, а зі зміною місця класу в історичному процесі змінювалася і сутність держави. Навіть поверховий аналіз рабовласницької і ранньобуржуазної держави демонструє суттєву різницю між ними у найбільш істотних характеристиках. Саме у буржуазному суспільстві починаються процеси серйозних змін самої сутності держави. По-друге, змінилися соціальні умови існування класів, політичні відносини між ними . Процес зміни сутності держави обумовлений різними причинами, серед яких: зникнення класів у їх традиційному марксистському розумінні, розвиток соціально-політичних відносин, уявлень про місце людини та держави в суспільстві.

Держава – це явище, яке історично розвивається, трансформується та змінюється. Із послідовним розвитком суспільства змінюються погляди на місце та роль держави, її сутність та призначення. Уважно прослідкувавши розвиток політико-правової думки різних часів і народів, можна зробити висновок, що уявлення про сутність держави знаходиться у певній залежності від типу такої держави. Слід нагадати, що до типології держав наразі існує кілька наукових підходів, серед яких найчастіше застосовується так званий «формаційний», запропонований К.Марксом. У залежності від соціально-економічної формації, яка притаманна суспільству, держави, за таким підходом, поділяються на рабовласницькі, феодальні, буржуазні (капіталістичні) та соціалістичні. Разом із тим, у структурі рабовласницьких держав Маркс виділяє особливу групу країн із так званим «азіатським» засобом виробництва. Для кожного з цих типів характерне не тільки унікальне визначення самого поняття держави, але й визначення її сутності, ролі та функцій. Розуміння логіки міркувань марксистів є необхідним при розгляді історично-правового аспекту уявлень про сутність держави. З появою держави люди почали розмірковувати про цей соціальний феномен, його сутність і роль у суспільному житті. На початкових етапах ці роздуми являли собою елементи синкретичного міфологічного світогляду. Згідно з міфологічними уявленнями наших предків, порядок, установлений на землі, розглядався ними як складова всесвітнього порядку, започаткованого Творцем. З огляду на це формувались і уявлення людей про їхнє місце у світі, взаємини з іншими людьми, права та обов'язки, державний устрій. Такий підхід до розуміння сутності держави, порядку, справедливості був характерним для більшості народів, про що свідчать перші літературні пам'ятки країн Стародавнього Сходу, Греції, Риму, а також Київської Русі . Із часом, розвиваючись, погляди на державу почали різнитися, набувати різних напрямку й забарвлення. Це сталося на етапі з'ясування людьми питання про взаємозв'язок порядку небесного і відносин на землі. Зокрема, у Стародавньому Китаї вважалося, що такий зв'язок здійснюється імператором. Від імені Бога він утворенням держави встановлює порядок на землі та реалізує надані йому Богом владні повноваження. Решта осіб, які обіймають різні посади в системі державного управління, мають проводити в життя волю імператора, а значить, і Бога. Рівночасно в Стародавніх Індії та Єгипті, а також у Вавилоні побутував міф, згідно з яким боги були не лише джерелом влади, а й брали безпосередню участь у встановленні земного порядку, вирішенні долі людей. Цю концепцію відображено в літературних пам'ятках Стародавнього Єгипту, серед яких — &quo ;Повчання Птахотепа&quo ; (XXVII ст. до н. е.), &quo ;Книга мертвих&quo ; (XXV—XXIV ст. до н. е.), &quo ;Повчання гераклеопольського царя своєму синові&quo ; (XXII ст. до н. е.). Такий підхід до проблеми з'ясування питання про сутність влади, порядку і справедливості був дуже поширеним упродовж тривалого часу; згодом ці положення були прийняті християнством і знайшли відображення у Новому Заповіті.

Дехто представляв саму Аратту, а верховний служитель храму ¶офор був зв'язаний з тибетською Агарт, хоча й належав до ефопсько раси. Та головне сам вождь, великий пророк, законовчитель врев Мойсей був «арзованою» особистстю, по матер нащадок царського роду ашкеназв. У духовнй (езотеричнй) стор так збги не можна вважати простою випадковстю. Вони мають доленосне значення, тут криться велика мета. Через 2000 рокв Хозарсиф Мойсей (його дух) з'явиться на земл Аратти його духовна сутнсть тут матиме велике втлення, про що скажемо пзнше. ґврейськ знедолен маси в ґгипт боролися за «свтле майбутн». Про це переконливо свдчить х улюблена псня: Долго в цепях нас держали, Долго нас голод томил, Черные дни миновали, Час искупленья пробил! PЩо ви кажете!P стрепенувся я вд подиву.P Це ж псня росйських революцйних мас! PВи мате рацю,P мовив Гуру,P проте ця псня прийшла в Росю з глибин тисячолть, принесли  члени Бунду[ «Загальний врейський робтничий союз у Литв, Польщ  Рос», заснований 1897 року]

1. Сутність держави

2. Сутність та соціальне призначення держави

3. Маркетингова сутність реклами

4. Поняття та сутність менеджменту

5. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

6. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
7. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
8. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

9. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

10. Сутність і значення соціального страхування

11. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

12. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

13. Економічна сутність виробничих запасів

14. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

15. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

16. Сутність демократії та її основні цінності

Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

17. Сутність і форми експертної профілактики

18. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

19. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

20. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

21. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

22. Сутність спонсорства
23. Міжнародні контракти: сутність структура види
24. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

25. Економічна сутність та форми оплати праці

26. Поняття та сутність ефективності управління

27. Сутність корпоративної культури

28. Сутність організаційних змін

29. Сутність, види та канали комунікацій

30. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

31. Болонський процес - сутність, концепції, методика

32. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Сутність педагогічного спілкування

34. Предмет політології, сутність та зміст

35. Політична влада: сутність і специфіка

36. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

37. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

38. Сутність соціальної роботи
39. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
40. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

41. Сутність протестантської філософії

42. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

43. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

44. Сутність і особливості фінансів

45. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

46. Сутність та призначення фінансів

47. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

48. Закон вартості: сутність та основні функції

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

50. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

51. Сутність Кейнсіанської теорії

52. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

53. Сутність та види прибутку

54. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
55. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США
56. Фінансова діяльність та політика держави

57. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

58. Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

59. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

60. Сасанидская держава 3-5в.

61. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

62. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

63. Египетская военная держава времени XVIII династии

64. Общая характеристика Ассирийской державы в конце VIII в. До н.э.

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов

65. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

66. Історія держави та права України

67. Военная держава Египта эпохи XVIII-й династии. Завоева-тельные походы Тутмоса III-го

68. Життя і творчість Івана Франка

69. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

70. Виробничо-торговельна діяльність підприемства
71. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
72. Українська держава П. Скоропадського

73. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

74. Діяльність римських магімтратів

75. Концепція держави у вченні І. Канта

76. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

77. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

78. Шляхи формування правової держави в Україні

79. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

80. Свідомість та творчість

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

81. Суспільна свідомість та її структура

82. Сбалансованість бюджета України

83. Інноваційна діяльність підприємства

84. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

85. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

86. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
87. Ринкова пропозиція та її еластичність
88. Ліквідність банку

89. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

90. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

91. Поняття громадянського суспільства і правової держави

92. Хімічна промисловість України

93. АПК, його галузева структура і необхідність формування

94. Грошові потоки, звітність, планування

95. Держава Cасанідів (Еран-шахр)

96. Життя та діяльність І.П.Котляревського

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

97. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

98. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

99. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

100. З жуpбою pадість обнялась…


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.