Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Сутність та роль усних обчислень у початковому курсі математики 1.2 Види вправ для усних обчислень РОЗДІЛ 2. Формування навичок усних обчислень в учнів початкових класів 2.1 Шляхи вдосконалення навичок усних обчислень у молодших школярів 2.2 Методика експериментального дослідження 2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК ВСТУП Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед курс математики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніх класах. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про ті принципи і закони, що є основою для математичних чинників, які вивчаються. Це насамперед стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками. Більшість питань математичної освіти має бути засвоєна в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опрацьовується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відповідного матеріалу в наступних класах . Духовне призначення вивчення математики проявляється у формуванні національних і загальнолюдських цінностей, у внеску в розумовий розвиток, У становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять, розв'язування задач включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення. Важливим завданням математики в початкових класах є розвиток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно розвинути у них уміння спостерігати й порівнювати, виділяти риси схожості та відмінності у порівнюваних об'єктах, виконувати такі мислительні операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація . Провідна роль математики полягає у розвитку логічного мислення, формуванні алгоритмічного мислення, вихованні навичок розумової праці (планування, пошук раціональних шляхів, критичність) . Формування в дітей уміння логічно мислити нерозривно пов'язане з розвитком у них правильної, точної, лаконічної математичної мови. Заняття математикою мають бути школою виховання характеру і почуттів. Навчання математики має формувати такі риси особистості, як працьовитість, охайність; сприяти розвитку волі, уваги, уяви учнів; стимулювати розвиток інтересу до математики; виробляти вміння вчитися і навички самостійної роботи. Вивчення математики має сприяти реалізації завдань виховання патріотизму, гуманності, чесності. Характерною рисою вихованості має стати готовність школяра долати труднощі, боротися зі злом. Практична й духовна значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодших школярів визначає такі основні компоненти початкової математичної освіти: знання про натуральні числа і дії над ними, вміння використовувати ці знання в повсякденному житті; початкові алгебраїчні й геометричні уявлення; математичний розвиток, що охоплює здатність до узагальнень, здогадку, вміння помітити спільне в різному, відрізняти головне від другорядного, спостерігати, порівнювати, аналізувати, робити висновки та перевіряти їх .

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти освітньої галузі «Математика», фундаментом курсу математики початкових класів є вивчення чисел . До змісту цього курсу входять: лічба, нумерація і чотири арифметичні дії над цілими невід'ємними числами; початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій; початкові знання про дроби. Вивчення чисел супроводжується постійним використанням різноманітних задач, у ході розв'язування яких учні мають справу з деякими видами практичної діяльності, так або інакше пов'язаної з підрахунками і вимірюваннями. Учні ознайомлюються з основними одиницями величин, вчаться переходити від одних до інших. Важливою ж передумовою ефективного засвоєння математичних знань є сформованість у молодших школярів навичок усних обчислень. Усні обчислення є однією з ефективних форм організації колективної та індивідуальної роботи учнів на уроках математики. Вони розвивають у школярів уважність, спостережливість, ініціативу, викликають інтерес до роботи. За їх допомогою вчитель встановлює на уроці оперативний і ефективний зворотній зв'язок, який дозволяє своєчасно контролювати процес оволодіння учнями знаннями і вміннями . Виконуючи усні вправи, учні початкових класів не тільки вдосконалюють обчислювальні навички, вони закріплюють теоретичний матеріал тренують увагу, пам'ять, підвищують мовну культуру. Діти з цікавістю ставляться до таких вправ, їх висока активність в цьому віці може бути реалізована через усні вправи, які вони сприймають із задоволенням. Опанування навичок усних обчислень має велике освітнє, виховне і практичне значення. Вони допомагають засвоїти багато питань теорії арифметичних дій (властивості дій, зв’язок між результатами і компонен-тами дій, зміна результатів дій залежно від зміни одного з компонентів тощо). Також вони допомагають кращому засвоєнню прийомів письмових обчислень, оскільки містять у собі елементи усних обчислень . Практичне значення їх у тому, що швидкість і правильність обчислень потрібні в житті, особливо тоді, коли дії не можна виконати письмово. Усні обчислення сприяють розвитку мислення учнів, їхньої кмітливості, математичної зіркості та спостережливості. Важливість навичок усних обчислень у формуванні життєвих та навчальних умінь з математики у молодших школярів спричинює актуаль-ність проблеми, і є причиною вибору теми дипломної роботи – «Усні обчислення на уроках математики в початкових класах». Мета роботи – проаналізувати і доповнити методику формування навичок усних обчислень на уроках математики в початкових класах. Об’єкт дослідження – усні обчислення на уроках математики у початкових класах. Предмет дослідження – методика формування навичок усних обчислень на уроках математики. Завдання дослідження: Проаналізувати методичну літературу з проблеми дослідження. Визначити роль і місце усних обчислень на уроках математики. Охарактеризувати методику формування навичок усних обчислень в учнів початкових класів. Розробити і експериментально перевірити добірку завдань для усних обчислень, організувати і провести експериментальне дослід-ження, проаналізувати його результати.

Практична значимість дипломної роботи обумовлюється актуаль-ними завданнями удосконалення навчально-виховного процесу у початковій школі та необхідністю формування навичок усних обчислень в початкових класах. Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями початкових класів для активізації навчальної діяльності учнів на уроках математики. Для розв’язання даних завдань використано такі методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у психолого-педагогічній літературі; інтерв’ювання першокласників, спостереження, педагогічний експеримент, якісний і кількісний аналіз результатів експерименту. Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Сутність та роль усних обчислень у початковому курсі математики Зміни у житті сучасної школи вимагають від учителя уміння надати навчально-виховному процесу розвивального характеру, активізувати пізнавальну діяльність учнів. У процесі навчання математики важливо розвивати у дітей уміння спостерігати, порівнювати, аналізувати об’єкти, узагальнювати, розмірковувати, обґрунтовувати висновки, до яких учні приходять в результаті виконання завдань. Велику роль у розвитку мислення на уроках математики відіграють систематичні цілеспрямовані усні обчислення. У методиці математики розрізняють усні і письмові обчислення. До усних належать усі прийоми для випадків обчислень у межах 100, а також ті прийоми обчислень для випадків за межами 100, які зводяться до них (наприклад, прийоми для випадку 900 · 7 буде усний, бо він зводиться для випадку 9 · 7). До письмових належать прийоми для всіх інших випадків обчислень над числами, що перевищують 100 . Перейдемо безпосередньо до аналізу програми початкового курсу математики . Такий аналіз передбачає розкриття особливостей змісту і побудови початкового курсу математики; з'ясування зв'язків у вивченні програмового матеріалу (зокрема, арифметичного, алгебраїчного й геометричного), у вивченні теорії й формуванні вмінь і навичок практичної спрямованості курсу. Аналіз програми передбачає характеристику визначальних методичних спрямувань у вивченні кожної з її основних тем. Опрацювання понять про натуральне число і арифметичні дії проводиться протягом усього навчання в початкових класах. Ставляться завдання сформувати в учнів уявлення про натуральні числа; домогтися усвідомлення математичних понять і арифметичних дій, знання таблиць кожної дії та прийомів усного й письмового виконання дій; виробити міцні обчислювальні навички. На основі правил порядку виконання дій та властивостей арифметичних дій учні повинні вміти знаходити значення числових виразів, у т. ч. виразів з дужками на три-чотири операції . Робота над нумерацією та арифметичними діями будується в початковому курсі концентрично . Програмою намічена система поступового розширення області чисел, що розглядаються: перший десяток, другий десяток, сотня, тисяча, багатоцифрові числа (в межах мільйона).

Ответ может быть только один: система письма индейцев майя смешанная. Часть знаков должна передавать морфемы, а часть - звуки и слоги. Такую систему письма принято называть иероглифической. Ею пользовались древние египтяне и жители Месопотамии, ею и поныне пользуются на Дальнем Востоке. Иероглифическое письмо, как и всякое другое, имеет свои количественные показатели, и они полностью совпадают с показателями письма майя. То, что в 1881 году Леон де Рони только предположил, а именно: майя пользовались иероглификой, сходной с иероглификой Старого Света, Юрий Кнорозов научно доказал. То, что раньше было лишь аналогией, теперь стало неоспоримым фактом, подтвержденным точными числами. Так были сделаны первые шаги по новому пути дешифровки. Он открывал интересные многообещающие перспективы... Урок математики (по древним майя) Дешифровка цифровых знаков майя не составила большого труда для ученых. Причиной тому поразительная простота и доведенная до совершенства логичность системы их счета. Можно лишь без конца изумляться великой мудрости народа, сумевшего практически в одиночку подняться на недоступные вершины абстрактного математического мышления, одновременно приспособив его к своим конкретно-практическим земным нуждам

1. Особливості вивчення теми "Гідросфера" в початковому курсі загальної географії

2. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

3. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

4. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

5. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

6. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
7. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики
8. Формирование интереса к урокам математики

9. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

10. Воспитание сознательной дисциплины на уроках математики

11. Экологическая безопасность использования компьютеров на уроках математики

12. О воспитательном эффекте уроков математики

13. Самостоятельная деятельность учащихся на уроке математики

14. Використання дидактичних ігор на уроках математики

15. Использование дидактических игр для развития внимания на уроках математики в 5 классах

16. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

17. Использование средств наглядности на уроках математики в начальных классах

18. Развитие творческого мышления младших школьников на уроках математики

19. Самостоятельная работа учащихся на уроках математики

20. Формирование логического мышления младших школьников на уроках математики по учебно-методическому комплекту "Начальная школа XXI века"

21. Знакомство учащихся с новыми числами на уроке математики

22. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу і Україна"
23. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів
24. Шпаргалки по высшей математике (1 курс)

25. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

26. Методика обучения по курсу математики за 3 года

27. Понятие величины и её измерения в начальном курсе математики

28. Методика обучения математике как учебный предмет. Принципы построения курса математики в начальной школе.

29. Начальный курс математики

30. Нестандартные задачи в курсе школьной математики (неполное и избыточное условие)

31. Разработка электронного учебника по математике для студентов I курса, отделения "информатика - иностранный язык"

32. Совмещение УСН и ЕНВД предпринимателем: проблемы раздельного учета

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

34. Формирование понятия комплексного числа в курсе математики средней школы

35. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

36. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

37. Усна народна творчість

38. Изучение функций в курсе математики
39. Подготовка к Единому государственному экзамену по математике через элективные курсы
40. Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі

41. Методика обучения решению сюжетных задач в курсе математики 5-6 классов

42. Методические особенности введения показательной функции в курсе математики средней школы

43. Нумерация многозначных чисел в начальном курсе математики

44. Решение уравнений и неравенств с использованием свойств функций на элективном курсе по математике в старших классах общеобразовательной школы

45. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

46. Дидактические игры в начальном курсе математики

47. Усна народна творчість українців

48. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

49. Билеты за курс средней школы (2003г.)

50. Экзаменационные билеты по геологии, 2 курс, УГТУ (РЭНГМ, ПЭМГ, БС)

51. Билеты по Истории (1 курс МТЭТ РГТЭУ)

52. Правоведение - курс лекций

53. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс

54. Использование интегрированных курсов при изучении иностранного языка
55. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс
56. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

57. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

58. Искусство делового письма

59. Островский - Бесприданница. Письмо Кулигина к Борису

60. Курс лингвистики (Экзаменационные вопросы)

61. Письмо к Базарову

62. Лекции по курсу "Введение в языкознание"

63. Билеты по литературе (2 курс 2 семестр, 2004г.)

64. А.С. Пушкин: Письма Татьяны и Евгeния

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

65. Математик И.Г. Петровский

66. Античный мир (по курсу "Россия в мировой истории") ([Учебно-методическое пособие])

67. Европейское средневековье (по курсу "Россия в мировой истории")

68. Лекции по курсу Истории Отечества

69. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

70. Лекции по курсу "Периферийные устройства компьютеров"
71. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal
72. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

73. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

74. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

75. Отчет по практике для правоведов заочников (Отчет по компьютерной практике курса правоведения)

76. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

77. Основы математики

78. Дискретная математика

79. Математика для института

80. Дискретная математика: "Графы"

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки

81. Расчетно-графическая работа по специальным главам математики

82. Математика (Шпаргалка)

83. Изучение элементов современной алгебры, на примере подгрупп симметрических групп, на факультативных занятиях по математике

84. Все необходимые формулы по математике (Шпаргалка)

85. Расчетная работа по дискретной математике

86. Великий математик России Николай Иванович Лобачевский
87. Замечательные кривые в математике. Прямая, окружность, циклоида, кривая кратчайшего спуска, спираль Архимеда, лемниската, Т. Барианшона, Т. Паскаля
88. Высшая математика (шпаргалка)

89. Программа государственного экзамена по математике для студентов математического факультета Московского городского педагогического университета

90. Дискретная математика (Конспекты 15 лекций)

91. Задачи Пятого Турнира Юных Математиков

92. История математики

93. Формулы по математике (11 кл.)

94. История математики

95. Шпаргалка по высшей математике

96. Учебники математики в прошлом, настоящем и будущем

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Шпаргалки на экзамен в ВУЗе (1 семестр, математика)

98. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

99. Шпаргалка (математика)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.