Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Внешне экономическая деятельность

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Варіант 1. ПИТАННЯ. 2. ЗМІСТ та НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 2 12. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОНТРАКТІВ. 4 22. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 6 32. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в УКРАЇНІ. 9 42. СУТЬ і ФОРМИ СПІЛЬНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 10 52. МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ та КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 14 2. ЗМІСТ та НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. За визначенням В. Новицького «зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) уявляє собою таку форму господарювання, яка виходить за межі національних кордонів і пов’язана з залученням до багатоетапного циклу економічних відносин різнонаціональних їхніх суб’єктів.» Як відомо, цикл суспільного виробництва умовно поділяють на чотири стадії : виробництво – розподіл – обмін – споживання. Втручання суб’єкта, що належить іннонаціональному відтворювальному комплексу, на різних стадіях, породжує феномен ЗЕД. Істотною рисою зовнішньоекономічних зв’язків є не стільки господарська взаємодія різнонаціональних виробничо-посередницьких організацій, скільки факт перетину кордонів національно-відтворювальних комплексів товарами, капіталами або послугами. Якщо підприємства з різних держав функціонують на території якоїсь однієї країни, то їхня взаємодія не належить до складу ЗЕД. Наприклад, не можна віднести до ЗЕД відносини між дочірньою компанією фірми з країни А, що діє у країні Б, з господарськими організаціями цієї ж країни Б. Навпаки, навіть взаємодія фірм однієї країни є проявом ЗЕД, якщо ця взаємодія стосується партнерів, що перебувають на території різних країн. Адже в даному разі встановлюється зв’язок між різними національними відтворювальними комплексами. На думку В. Новицького, “сучасна ЗЕД на практиці реалізує базисний принцип світогосподарських відносин ринкового типу – інтенсивний міжнародний поділ праці між анклавами кооперацій праці. Що мається на увазі під останнім терміном ? Передовсім угруповання працівників (виробників товарів і послуг), які утворюються у відповідності з реально діючими моделями узагальнення виробництва, організації господарювання.” . Коли в якості анклава міжнародного поділу праці виступає виключно держава, беручи на себе функції загального управлінського і перерозподільного центру, то, як свідчить історичний досвід тоталітарних економік, це призводить до значного колапсу в зовнішньоекономічних зв’язках. Проте держава, не претендуючи на монополію в ЗЕД, може успішно брати участь у ЗЕД по двох напрямах: . як безпосередній суб’єкт домовленостей з інонаціональними партнерами; . як регулятор економічної кон’юнктури і адміністративних правил здійснення ЗЕД. Якщо ж суб’єктом ЗЕД стає фірма, то, з одного боку, змінюється її нормативно-правовий статус, тобто на неї поширюється юрисдикція іноземної законодавчої системи, міжнародні договірні норми, правила міжнародної торгівлі, а з другого боку, ця фірма залишається імманентною частиною національного відтворювального комплексу своєї країни. 12. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОНТРАКТІВ.

Важливим напрямом розвитку ЗЕД України є її ефективна інтеграція до світового економічного простору. Від успіху ЗЕД України залежить її дальший економічний і соціальний розвиток як підсистеми світової економіки. Нині у світовому господарстві “ торговельний обмін переріс у науково- технологічне та інвестиційне співробітництво. Склалася нова модель таких зв’язків – виробничо-інвестиційна.” . За цих умов суб’єктові ЗЕД слід орієнтуватися не на постачальницько- збутову і посередницько-збутову взаємодію з іншонаціональними партнерами, а на виробничо-інвестиційну модель, де в полі зору перебуває співробітництво по всіх ланках виробничо-технологічного процесу з винесенням частини з них за національні межі. На думку В.Онищенка, “ сьогодні прорив на світові ринки забезпечується, як правило, не просто продуктом, а міжгалузевим комплексом, який складається з певних відтворювальних і технологічних систем.” . Саме тому “головна мета державної зовнішньоекономічної політики полягає в створенні умов для формування довгострокових конкурентних переваг у вітчизняних товаровиробників.” У цьому зв’язку можна виділити наступні вихідні положення ефективної ЗЕД : . вона грунтується на високому рівні продуктивності праці; . в окремих галузях на світовому ринку конкурують не країни, а фірми; . національна конкурентна перевага має відносний характер; . динамічне оновлення орієнтованих на ЗЕД галузей веде до сталих конкурентних переваг, а не до короткострокового виграшу на рівні зниження витрат; . конкурентні переваги в галузях промисловості створюються протягом десятиріч або довшего строку; . краіни домагаються цих переваг завдяки своїм розбіжностям, а не схожості. Щодо сучасних напрямів розвитку ЗЕД “експортна орієнтація економіки та лібералізація зовнішньокономічних зв’язків вимагає визначення існуючих і поттенційних конкурентних переваг українських товаровиробників, а також чинників, які їх формують, і механізму реалізації цих переваг.”. Україна має такі природні конкурентні переваги, як достатня чисельність робочої сили, вигідне географічне розташування, багаті природні ресурси, але ці переваги є скорше потенційними, ніж дійсними, вони мають кон’юнктурний характер по обмеженій групі виробів. “ При визначенні експортно орієнтованих виробництв необхідно керуватися, передовсім, потребами світового ринку, активно ці потреби формуючи” . Для забезпечення успішності своєї ЗЕД її українським суб’єктам треба створювати нові ніші на світовому ринку та заповнювати їх своєю продукцією. “ Держава тільки створює певні умови для виникнення і поліпшення конкурентних переваг. А створюються ці переваги товаровиробниками. Тому державні зусилля зі створення набутих або спеціалізованих факторів будуть зведені нанівець, якщо їх не прив”язати до конкретних галузей і компаний, - через повільність державних структур та їхню неспроможність своєчасно усвідомити нові напрями діяльності або потребим конкретних галузей” . 22. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. А. Гальчинський пропонує таке визначення світовій валютній системі (СВС) : “Світова валютна система – є функціональною формою організації валютних відносин на рівні міждержавних зв’язків.

Її розвиток регулюється відповідними міждержавними валютними угодами, втілення яких забезпечується створенням на колективних засадах міждержавних валютно- фінансових та банківських установ й організацій ”. СВС має у своєму складі наступні елементи : . міжнародні засоби обігу і платежу, міжнародні ліквідні ресурси (інвалюта, золото, міжнародна валюта – ЕКЮ, СДР); . механізм регулювання валютних паритетів і курсів; . міжнародні валютні ринки і ринки золота; . система міжнародного кредитування й міждержавних розрахунків; . відповідні інфраструктурні ланки і т.ін. У своєму еволюційному розвитку СВС пройшла три основні етапи : . етап золотого стандарту; . етап золотовалютного (доларового) стандарту; . етап паперово-валютного (девізного) стандарту. “Принципи і організаційні засади сучасної СВС були визначені Ямайською угодою країн-членів Міжнародного валютного фонду (1976 р.)”. Ямайська валютна система грунтується на наступних вихідних принципах. По-перше, Ямайська угода проголосила повну демонетизацію золота у сфері валютних відносин. Було анульовано офіційний золотий паритет, офіційну цінк на золото та фіксацію масштабу цін (золотого вмісту) національних грошових одиниць. Золото перетворилося на звичайний товар, але воно продовжує залишатися високоліквідним товаром, який в разі необхідності стабілізації платіжного балансу можна продати за відповідну валюту. По-друге, Ямайська угода поставила за мету перетворити колективну міжнародну одиницю – СДР (specail drawi g rig s, тобто спеціальні права запозичення) на головний резервний актив та міжнародний засіб розрахунку і платежу. Зараз СДР розраховується не на підставі золотого еквівалента, а на базі “кошика валют”, до якого входять американський долар, німецька марка, французький франк, фунт стерлінгів та єна. Проте і долар як такий не втратив статусу провідної міжнародної валюти, отже сучасна СВС функціонує за принципами не паперово-валютного (як передбачалося Ямайською угодою), а паперово-доларового валютного стандарту. По-третє, в сучасній СВС діють т.зв. “плаваючі” валютні курси національних грошових одиниць. Це дозволяє валютній системі точніше відбивати внутрішньоекономічний стан окремих країн, але водночас коливання валютних курсів порушують стабільність торговельних зв”язків, породжують спекулятивні операції. “У зв’язку з цим Кінгстонською угодою передбачається збереження елементів регулювання системи валютних співвідношень через здійснення відповідних операцій на валютному ринку. Йдеться, отже, про функціонування системи не просто “плаваючих”, а “регульовано плаваючих” валютних курсів”. СВС продовжує розвиватися відповідно до змін у міжнародних економічних відносинах. 32. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в УКРАЇНІ. Зовнішньоекономічна діяльність потребує регулюванння з боку держави, основною метою якого є забезпечення економічних і політичних інтересів країни. Однієї з форм такого регулювання є валютне. Автори підручнику “Внешнеторговые сделки” (укладач І.С.Гринько) серед нетарифних методів регулювання ЗЕД називають “ валютні обмеження, пов’язані з одержанням дозволу на використання валюти для імпортних закупок ” .

Струве, известный своими экономическими работами, признавая особую значимость для российской внешней политики исторической ориентации на Ближний Восток и Балканы, говорил о необходимости активизации экономической деятельности в этих регионах. Это, по его мнению, соответствует не только интересам развития страны, но и обеспечит наиболее эффективно культурное лидерство здесь. А значит - будет продолжать и развивать национальную традицию. **** Действительно, отношения между славянскими народами с момента их прихода на Балканы, а также их всех вместе и в отдельности с автохонным населением - греками, албанцами и румынами - всегда были сложными и конфликтными. Об этом нельзя было не знать. Но российское общество старалось не замечать этот исторический факт, полностью растворяясь в национальном мифе. Чем сильнее нарастали внутренние противоречия в России и в ее отношениях с окружающим миром, тем упорнее общество обращалось к национальному мифу, находя в нем спасение от тягостей и серости российской действительности

1. Международная валютная система и валютный курс

2. Фиксированные валютные курсы

3. Валютный курс и его роль в экономике

4. Международная торговля и валютный курс

5. Система валютных курсов. Учимся на ошибках Аргентины

6. Валютный курс и инструменты его регулирования
7. Валютный Рынок. Механизм формирования валютного курса
8. Валютный курс и международные расчеты

9. Валютный курс и факторы, его определяющие

10. Валютный курс и его макроэкономическое значение

11. Внешнеэкономические связи и валютный курс

12. Теоретические основы валютного курса

13. Валютные курсы и валютная политика

14. Валютный курс

15. Валютный курс в Республике Казахстан

16. Валютный курс и его регулирование

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

17. Валютный курс и механизм его формирования

18. Валютный курс на примере США

19. Конвертируемость национальных валют и валютные курсы

20. Валютний курс

21. Вплив валютних курсів на економіку України

22. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи
23. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
24. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

25. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

26. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)

27. Билеты за курс средней школы (2003г.)

28. Экзаменационные билеты по геологии, 2 курс, УГТУ (РЭНГМ, ПЭМГ, БС)

29. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

30. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

31. Билеты по Истории (1 курс МТЭТ РГТЭУ)

32. Правоведение - курс лекций

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

33. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

34. Валютное регулирование в РФ

35. Контрольная работа по курсу экологического права

36. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

37. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

38. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене
39. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".
40. Лекции по курсу "Введение в языкознание"

41. Билеты по литературе (2 курс 2 семестр, 2004г.)

42. Древневосточные цивилизации (по курсу "Россия в мировой истории")

43. Курс лекций и семинаров "История России: 1861-1995 гг."

44. Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ

45. Лекции по курсу "Периферийные устройства компьютеров"

46. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

47. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

48. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Разработка курса по OS (2 Warp (WinWord)

50. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

51. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

52. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

53. Рабочая программа по хирургическим болезням для студентов 3 - 4 курсов стоматологического факультета

54. Формирование понятия "фермент" в курсе биологии и связь с школьным курсом химии
55. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")
56. Изучение файловых систем в профильном курсе информатики

57. Экологическое образование младших школьников в курсе природоведения

58. История Всесоюзной Коммунистической Партии /Большевиков/: Краткий курс

59. Кризис системы. Смена политического курса

60. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"

61. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

62. Теоретическая часть курсов вождения

63. Учебные материалы курса "Социальная психология"

64. Курс лекций по социальной психологии

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни

65. Общая социология для 1 курса

66. Вопросы для программированного контроля по курсу "Механика"

67. Билеты по физике за весь школьный курс

68. Шпаргалка по всему курсу физики (как ее преподают в Днепропетровском Государственном Техническом Университете Железнодорожного Транспорта)

69. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

70. Шпаргалка по философии (для 2 курса ТГТУ г.Тамбов)
71. Финансовое планирование. Курс лекций для вечернего отделения специальности ФПУ Пермского государственного университета
72. Шпаргалки по финансовому анализу (4 курс)

73. Валютные операции коммерческих банков

74. Валютные операции Сберегательного банка РФ

75. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

76. Банки (курс лекций)

77. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ

78. Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг

79. Шпаргалки по курсу аудита (Шпаргалка)

80. Бухгалтерский учет валютных операций

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Курс лекций по управленческому учету

82. Валютно-экспортные операции на территории РФ

83. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

84. Валютный рынок и валютные риски

85. Особенности валютного регулирования и контроля в национальной российской экономике

86. Международный валютный фонд
87. Forex. Мировой валютный рынок, технический анализ движения цены, волновая теория Эллиота, уровни Фибоначчи
88. Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)

89. Валютное регулирование на Украине

90. Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс страны

91. Валютный рынок. Фундаментальный и технический анализ

92. Валютный дилинг. Рынок FOREX

93. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

94. Мировое хозяйство и мировой рынок. Международные валютные отношения

95. Валютный рынок и его регулирование

96. Функции и структура валютного рынка

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

97. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы

98. Пакет документов по курсу "Делопроизводство"

99. Курс лекций по менеджменту

100. Комплексное задание по курсу ОПГЗ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.