Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Навчання як головний шлях до освіти

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Реферат на тему: Навчання як головний шлях до освіти Основні положення В цій темі ми розглядаємо навчання як один із основних видів діяльності людини — головною метою якої є засвоєння знань, навичок і вмінь, підготовка до трудової діяльності. Навчання — це діяльність, яка має двосторонній характер: викладання та учіння. Викладання — цілеспрямований вид діяльності, який здійснюється педагогом, організатором педагогічного процесу; це активний процес, бо в його здійсненні намагаються не лише передати учневі (студентові) певні знання, а й розвинути у нього бажання і вміння набувати нових знань, досвіду. Учіння — цілеспрямований процес засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду. У сучасному розумінні для навчання характерні такі ознаки: двосторонній характер; сумісна діяльність вчителів та учнів; управління з боку вчителя. Таким чином, навчання — цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної та практичної діяльності вчителів і учнів. Навчання має ряд особливостей: перша особливість — бінарність: викладання (цілі викладання) і учіння (цілі учіння); друга особливість — розмаїття суб’єктів діяльності з власними потребами, мотивами, установками, ціннісними орієнтаціями; з власними розуміннями «передачі» знань, з власним тлумаченням «засвоєння» знань; третя особливість — величезне розмаїття сфер, напрямків, предметів людського досвіду, який передається, засвоюється у навчанні; особливості навчальних цілей. Навчання має забезпечити: вміння орієнтуватися у певних умовах; відповідно до цього здатність «будувати» поведінку, адекватну умовам; результат навчання — здатність пізнавати оточуючий світ, вміння регулювати поведінку. Таким чином, в результаті навчання повинні статись заплановані зміни у поведінці тих, хто вчиться. Елементи організації навчання Щоб здійснити процес навчання, його потрібно організувати. Організувати навчання — означає створити певну структуру та налагодити, відповідні цілям організації, зв’язки між елементами структури. Основні елементи організації навчання: група людей (суб’єкти учіння, суб’єкти викладання); навчальні цілі (пізнавальні, психомоторні, афективні); зв’язки між елементами (контроль як зворотний зв’язок). Організаційні форми навчання — це зовнішні прояви узгодженості діяльності учнів та вчителів, що здійснюються у певному порядку та режимі. Форми та системи навчання В культурі людства розвиток форм навчання має свої історичні етапи: Первісна форма навчання — на ранніх стадіях розвитку людства навчання було пов’язане з конкретною поведінкою та діяльністю людини. Діти навчалися, наслідуючи дорослих. Індивідуальне навчання — виникло в Давній Греції; учень виконує індивідуальне завдання, вчитель допомагає. Воно є досить ефективним, тому що дозволяє врахувати особливості розвитку дитини, провадити індивідуальний контроль за процесом засвоєння знань. Однак має ряд недоліків: воно потребує матеріальних затрат, а також позбавляє однолітків спілкування. Індивідуально-групове навчання — набуло широкого розповсюдження в середньовічних школах.

Його характерні ознаки: непостійний склад учнів з різним рівнем розвитку, різним рівнем знань, не однорідний за віком. У школах панували репродуктивні методи навчання: механічне заучування, багаторазове повторення і відтворення матеріалу. Класно-урочна форма навчання — заснована Я. А. Коменським, який глибоко обґрунтував її у видатній праці «Велика дидактика» (1632 р.). Він вважав, що в школі навчання учнів повинно провадитись у класах з постійним складом учнів (однорідні за віком, розвитком); формування класів здійснюється на початку навчального року; навчальний рік повинен мати фіксовані початок і кінець, чотири періоди канікул; повинна бути програма навчання, зміст навчання за роками; заняття кожен день, крім неділі; навчання в класах по 40—50 осіб, навіть до 300 (якщо до проведення занять будуть залучені кращі учні). Таким чином, класно-урочна система діє та вдосконалюється аж до нинішніх часів. Белл-ланкастерська система навчання — (автори Белл і Ланкастер, Англія, кін. XVIII—поч. XIX ст.) — сутність її в тому, що вчитель організував навчання молодших школярів за допомогою старших (давав інструкцію як вчити). Лабораторна система знань за Дальтон-планом — (за назвою м. Дальтон, США, 20-ті роки ХХ ст.), суть системи: виключаються класи, колективна робота вчителя з учнями; використовуються лабораторії, де провадяться заняття; використовуються таблиці, прилади, технічні засоби. Мангеймська система навчання — (автор Зіккінгер (1858—1930), м. Мангейм, Німеччина). Суть її в тому, що навчання провадять в класах, розподілених на підставі результатів психометричних обстежень і характеристик вчителів (4 групи класів: із середніми здібностями, малоздібними, розумово відсталими та обдарованими). Тривалість навчання в кожній групі була різною. План Трампа — (50—60-ті роки ХХ ст.) — це американська система навчання, за якою 40 % часу відводиться на навчання учнів у великих групах (100—150 осіб), 20 % — на навчання у малих групах (10—15 осіб), а 40 % — на самостійну роботу. Метод проектів — (30-ті роки ХХ ст., автор Дьюї, м. Чикаго, США) — сутність; виховання через дію, навчання за проектом (зміст навчання визначає проект). Процес навчання будується відповідно до законів, закономірностей принципів навчання. Під принципами навчання або принципами дидактики розуміють систему вихідних, дидактичних вимог до навчання, виконання яких забезпечує його ефективність. Усі принципи можна розділити на загальнонаукові (науковість, системність, зв’язок теорії з практикою) та дидактичні (систематичність, міцність засвоєння знань, індивідуальний підхід до учнів, формування позитивної мотивації). Методи навчання та їх класифікація Для досягнення свідомо визначеної мети в навчально-пізнавальній діяльності необхідно діяти, тобто змінювати стан предмета (для отримання необхідного результату-продукту). Методи навчання — це система послідовних дій суб’єктів навчання над свідомо визначеним предметом діяльності із застосуванням відповідних засобів, внаслідок чого отримується очікуваний результат навчання. У педагогічній науці існує декілька класифікацій методів навчання в залежності від того, які підходи і принципи лягли в основу їх розробки.

Класифікація методів навчання за джерелами надбання знань: словесні; наочні; практичні. Класифікація методів навчання за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів по засвоєнню матеріалу: пояснювально-ілюстровані; репродуктивні; проблемні; частково-пошукові або евристичні; дослідницькі. Класифікація методів навчання за способами організації упорядкованої навчальної діяльності суб’єктів: методи засвоєння знань; методи викладання; методи формування умінь, навичок та застосування їх на практиці; методи контролю і оцінки знань, умінь, навичок. Класифікація методів навчання за навчальними цілями (рівень абстракції навчальних цілей визначає рівень абстракції методів навчання) (за В. А. Козаковим): основні види методів навчання; типи; способи-методи; інформаційно-презентативні: усні; письмові; наочно-усні; алгоритмічно-дійові: діалогічні; предметно-групові; групові; самостійно-пошукові: індивідуальна робота; самостійна робота. Усі методи навчання повинні використовуватись в оптимальному співвідношенні, враховуючи характер матеріалу, фактори ефективності їх застосування та особливості освітніх груп навчання. Форми організації занять До основних форм організації занять належить урок — це така організаційна форма навчання в школі, за якої вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за твердим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання. Урок — основний елемент класно-урочної системи. Структуру уроку визначають мета, зміст, дидактичні задачі, вік учнів, методи і засоби навчання. Відповідно до дидактичних функцій можна визначити такі типи уроків: уроки, які служать ознайомленню учнів із новим матеріалом; уроки для повторення засвоєного матеріалу; уроки для контролю й оцінки результатів навчання; комбіновані уроки; нестандартні уроки — це імпровізовані заняття, що мають нетрадиційну форму: урок — «аукціон ідей», урок — прес-конференція, урок — консультація, бінарний урок (2 викладачі), урок — КВК, урок — конкурс тощо. Існують також допоміжні форми організації занять: факультативи; гуртки за інтересами; екскурсії; домашня самостійна робота. Одним із головних елементів у структурі процесу навчання є зміст освіти. Визначень «змісту освіти» існує багато, але вони мають одну суть: це окреслене коло систематизованих знань, умінь, навичок, які є основою для всебічного розвитку учнів, формування у них гуманістичного світогляду і пізнавальних інтересів. Зміст освіти визначається такими документами: навчальними планами; навчальними програмами; підручниками і навчальними посібниками. Контроль навчального процесу Складовою частиною навчального процесу є контроль, який сприяє: виявленню успішності навчання кожного учня; розкриттю причин слабкого засвоєння учнями окремих частин матеріалу; ліквідації недоліків навчального процесу в роботі як учнів, так і вчителів. Компоненти контролю: перевірка знань, умінь, навичок; оцінка — вимірювання знань, умінь, навичок; облік результатів вимірювання у вигляді оцінок, балів, рейтингу. Функції контролю: контролююча; навчальна; виховна; розвиваюча.

Вльн вози  тачанки навантажили цукром, який нам пригодився в пзнших часах. 12 квтня 1919 р. ми перейшли Днстер. Розташувались на пол бля Бендер. Побудували коновози замкнутим колом; усередин був справжнй табр. Вкопали важк кулемети  виставили варту, бо не дуже довряли Румунам, знаючи хню циганську вдачу. Переночували спокйно. Вранц одержали наказ взяти участь у похорон вбитих старшин  козакв Богданвського полку. Наш полк у повному склад з своми сурмачами, залишивши при конях посилену варту, вирушив на збрний пункт. Румуни теж припровадили свою почесну варту. З укранського боку якийсь штабвець узгодив з Румунами порядок маршу. Полк мав ти за Румунами. Довелось мен запротестувати: або йдемо зараз же за своми сурмачами, або не беремо участ в похорон. По довгй нарад Румуни погодилися пустити нас як гостей уперед. Вддавши останню пошану Богданвцям, полк з пснями вертався до свого мсця постою. Румунська комендатура поставила свох жандармв, як мали вказувати нам дальшу дорогу бчними шляхами, натомсть головний шлях замкнули заставою, навть з кулеметом

1. Невдачі у навчанні як головна перешкода успішності у дорослому віці

2. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

3. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

4. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

5. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

6. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
7. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні
8. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

9. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

10. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

11. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

12. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

13. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

14. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

15. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

16. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

18. Система вищої освіти Болгарії

19. Система вищої освіти у Фінляндії

20. Система освіти у Великобританії

21. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

22. Сучасні системи освіти
23. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
24. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

25. Профорієнтація в системі освіти

26. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

27. Соціологія освіти

28. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

29. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

30. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

31. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

32. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей

33. Головні принципи навчання

34. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

35. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

36. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

37. Шляхи навчання діалогічного мовлення

38. Демократична консолідація як шлях зміцнення демократії
39. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки
40. Серое и белое вещество головного мозга

41. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

42. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

43. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

44. Головной мозг

45. Головной мозг. Конечный мозг

46. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

47. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

48. Оптимизация общения в семье (учет доминантности полушарий головного мозга в консультативной работе с семьями)

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

49. Устройство деления 16-ти разрядных чисел с плавающей запятой

50. Интегрированная защита овса посевного от вредителей (темная цикада, шведская муха), болезней (закукливание овса, твердая головня), сорных растений (овсюг, марь белая)

51. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

52. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

53. Приватизація як засіб припинення державної власності

54. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
55. Яким Нагой, Ермил Гирин
56. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

57. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

58. Как победить головную боль

59. Головной мозг

60. Головная боль и сон

61. Асимметрия головного мозга

62. Литература - Неврология (СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА)

63. Локализация функций в коре больших полушарий. Электрическая активность головного мозга

64. Ретикулярная формация ствола головного мозга

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

65. Судинні захворювання головного мозку

66. Лекции - Неврология (сосудистые заболевания головного и спинного мозга)

67. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

68. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

69. Планування як функція менеджменту

70. Мерчандайзинг: головная боль налогообложения
71. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
72. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

73. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

74. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

75. И-Ти и Бог

76. Іслам як монотеїстична релігія

77. Шляхи формування правової держави в Україні

78. Туриз як галузь світового господарства

79. Необережність як форма вини

80. Модель 5-ти сил конкуренции портера как основа swot-анализа

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Міжнародна економічна система та її головні елементи

82. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

83. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

84. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

85. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

86. Булгаков Яков Иванович
87. Брюс Яков Вилимович
88. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

89. Яков Перельман: штрихи к портрету

90. Нейротрансмиттеры и головной мозг

91. Право як спеціальне соціальне явище

92. Диференційний підхід в системі навчання

93. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

94. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

95. Казка як жанр

96. М.В.Гоголь – життєвий шлях

Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

98. Важкі діти в сім’ї

99. Хiба ревуть воли, як ясла повнi


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.