Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління сільськогосподарськими підприємствами

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

План Роль та місце кадрів в системі управління Системи роботи з кадрами та характеристика їх складових Організаційно-економічний механізм управління сільськогосподарськими формуваннями 3.1 Організаційно-адміністративні методи управління 3.2 Економічні методи управління 3.3 Соціально-психологічні методи управління 1. Роль та місце кадрів в системі управління З розвитком і поділом суспільного процесу праці змінюються форми управління, посилюється процес спеціалізації окремих управлінських функцій, що виконуються групою працівників, які становлять апарат (суб'єкт) управління. З впровадженням машинної техніки і посиленням поділу праці між групами працівників відбувається поглиблення спеціалізації у виконанні окремих функцій або їх частин, постійно з'являються нові види діяльності і спеціальності. У номенклатурі сучасного сільськогосподарського підприємства більш як 50 спеціальностей. Кадрове забезпечення — посадові особи, структурні ланки та організації, які безпосередньо виконують функції менеджменту персоналу або приймають закони, розробляють рекомендації, встановлюють правила, норми, вимоги чи характеристики. Функції менеджменту персоналу на підприємстві, в організації чи установі виконують: лінійні та функціональні керівники всіх рівнів; кадрова служба; — органи трудових колективів (ради трудових колективів, виробничі ради, загальні збори членів трудових колективів); — гуртки якості, профспілки, організації раціоналізаторів, які діють на підприємстві. До зовнішніх регуляторів діяльності в галузі менеджменту персоналу відносяться: — державні органи влади, які приймають закони, накази та постанови, що регулюють сфери трудових відносин; — асоціації підприємців, які розробляють рекомендації в галузі менеджменту, в тому числі менеджменту персоналу; — організації, які займаються питаннями праці, і насамперед профспілки; — власники підприємств, які встановлюють особливі правила в галузі менеджменту персоналу. Головна відповідальність за забезпечення підприємства висококваліфікованими ініціативними працівниками та створення умов для всебічного розвитку та реалізації їхніх здібностей покладається на лінійних і функціональних керівників та працівників кадрової служби. Особливість менеджменту персоналу полягає в тому, що значну частину роботи з персоналом повинні виконувати лінійні та функціональні керівники, а працівники кадрової служби — допомагати і підтримувати їх. Як свідчить практика провідних західних компаній, витрати робочого часу лінійних керівників на виконання кадрових функцій коливаються від 30 до 60%. Лінійні та функціональні керівники уповноважені приймати рішення про прийняття на роботу, переведення та звільнення підлеглих працівників, призначення на нову посаду, направлення на навчання та підвищення кваліфікації з відривом чи без відриву від основної роботи, підвищення заробітної плати тощо. Обов'язки лінійних і функціональних керівників у галузі менеджменту персоналу: — добір і розстановка кадрів, чіткий поділ і кооперація праці; — організація адаптації і навчання новоприйнятих працівників; — створення умов для безперервного професійно-кваліфікаційного зростання працівників; — організація продуктивної роботи персоналу, створення сприятливих умов праці; — контроль за використанням робочого часу; — матеріальне і моральне стимулювання праці; — справедливе оцінювання результатів праці; — створення сприятливого соціально-психологічного клімату.

Керівники вищих рівнів управління вирішують стратегічні питання: розробляють кадрову політику, стратегію і тактику її реалізації, методичні та нормативні документи, здійснюють контроль за їхнім виконанням і загальне керівництво роботою в галузі менеджменту персоналу. Кадрова служба виступає організатором і координатором усієї роботи з кадрами на підприємстві. Вона створює загальні умови (системи, процедури, програми) управління персоналом, здійснює контроль за їхнім застосуванням та реалізацією кадрової політики в цілому, здійснює нагляд за оплатою праці, медичним обслуговуванням працівників, соціально-психологічним кліматом у колективі, соціальним захистом працівників. Таким чином, діяльність керівників і працівників кадрової служби тісно взаємопов'язана. В них один об'єкт — персонал і спільна мета — максимально ефективне використання персоналу. Проте відмінності у функціях, правах, обов'язках та індивідуальних цілях можуть призвести до виникнення конфліктних ситуацій між ними. Лінійні та функціональні менеджери, як правило, авторитарніші й схильні інколи порушувати організаційні та юридичні норми, особливо при вирішенні питань посадового просування, звільнення працівників, оплати праці. Працівники кадрової служби схильні суворо дотримуватися закону і формальних принципів і норм. Налагодженню стосунків між керівниками та працівниками кадрової служби сприятимуть: — спільні обговорення проблем і прийняття спільних кадрових рішень; — чітке розмежування повноважень, прав і обов'язків між лінійними та функціональними менеджерами і працівниками кадрової служби; — навчання взаєморозумінню і співробітництву за допомогою ротацій, переведення співробітників кадрової служби на посади лінійних керівників і навпаки. Працівників, зайнятих у сфері управління, класифікують за різними ознаками: рівнем (ступенем) управління (вища, середня і низова ланки); галуззю діяльності (кадри сільського господарства, промисловості, інфраструктури та ін.); професійною структурою (агрономи, зооінженери, економісти та ін.); видами спеціалізації управлінської праці (адміністративний, технічний, виробничий, економічний персонал); за освітою (вища, середня загальна, середня спеціальна та ін.). Серед персоналу управління виділяють групу керівних працівників — керівники, їх заступники, керівники структурних підрозділів та їх заступники. Оскільки на підприємствах і в установах будь-якої галузі функції службовців зводяться до керівництва, розробки рішень і підготовки інформації, прийнято поділ службовців на 3 категорії: керівники, спеціалісти і технічні виконавці. В свою чергу, кожна з цих категорій поділяється на групи. Керівники (група 9 — керівники підприємства; група 8 — керівники служб і підрозділів на підприємствах і в установах) здійснюють підбір і розстановку кадрів, координацію роботи окремих виконавців, різних ланок апарату управління або виробничих підрозділів, контроль і регулювання процесу виробництва, адміністративно-розпорядчі функції, мобілізацію колективів на виконання виробничих завдань. Спеціалісти (групи 7—8) керують техніко-економічними і технологічними процесами виробництва.

До категорії спеціалістів належать працівники, зайняті інженерно-технічними, економічними, сільськогосподарськими, зоотехнічними, рибницькими, лісовідновними роботами, медичним обслуговуванням, народною освітою, а також працівники науки, мистецтва і культури, спеціалісти на роботах, пов'язаних з міжнародними зв'язками, спеціалісти юридичної служби. Технічні виконавці (групи 2—0) виконують допоміжну роботу, пов'язану з реалізацією управлінських функцій, обліком і контролем, підготовкою і оформленням документації, господарським обслуговуванням. Отже, найменування посад керівників залежать від об'єкта керівництва, спеціалістів — від характеру функцій або сфери діяльності, а технічних виконавців — від видів робіт. Класифікатор професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів призначений для розв'язання завдань, пов'язаних з розрахунком чисельності робітників і службовців, обліком складу і розподілу кадрів за категоріями персоналу, рівнем кваліфікації, ступенем механізації і умовами праці, розрахунком потреби в коштах на оплату праці, плануванням додаткової потреби в кадрах на всіх рівнях народного господарства в умовах забезпечення машинної обробки інформації. До інженерно-технічних працівників державних підприємств належать особи, що займають посади, які потребують кваліфікації агронома, зоотехніка, інженера або техніка незалежно від того, мають вони вищу, середню спеціальну освіту чи є практиками. До службовців належать працівники, які займають адміністративно-господарські посади, що не відносяться до інженерно-технічних посад, а також економісти, не зв'язані з виробничим плануванням, організацією і оплатою праці, фінансові, обліково-бухгалтерські і юридичні працівники, діловоди, секретарі, товарознавці, приймальники, комірники та ін. До молодшого обслуговуючого персоналу належать прибиральниці, опалювачі контор, кур'єри, водії легкових автомобілів і службових автобусів та ін. У номенклатуру посад працівників, фонд оплати праці яких включається до витрат на утримання апарату управління, не входять особи, зайняті технологічною підготовкою виробництва, конструкторськими і проектними роботами, а також керівники бригад і ферм. До складу персоналу апарату управління включають також працівників постачання, збуту, молодший обслуговуючий персонал та ін. 2. Системи роботи з кадрами та характеристика їх складових Під кадровою політикою розуміють систему теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи. Вона розробляється власниками організації, вищим керівництвом, кадровими службами для визначення генерального напряму і засад роботи з кадрами, загальні і специфічні вимоги до них. Кожна фірма розробляє свої власні принципи кадрової політики. До загальних принципів, характерних для більшості фірм, відносять: справедливість, послідовність, дотримання трудового законодавства, рівність і відсутність дискримінації. Кадрова політика визначається рядом факторів. Зовнішні: національне трудове законодавство, взаємовідносини з профспілками, стан економічної кон'юнктури, перспективи розвитку ринку праці.

Розгорнення й поширення мережі концтаборів і і збільшення та розгалуження позначилося тим, що 10 липня 1934 р. ОГПУ, згідно з постановою ЦИК,[11] вімкнено до складу Головного Управління Державної Безпеки (ГУГБ). Тією ж постановою ГУГБ було влучене до складу загальносоюзного Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ (НКВД). До складу НКВД належали, згідно з тією ухвалою, такі установи: управління актів громадянського стану (реєстрація шлюбів, народжень, розлук, смерти, адоптування дітей і т. д.); управління совєтської міліції; управління протипожежної охорони; управління в'язницями, концтаборами, колоніями та місцями заслання і виселення; збройна охорона підприємств; прикордонна охорона; геодезійно-топографічні установи; боротьба з безпритульними; паспортизація та приписка на місце мешкання і тому подібні функції. В совєтській армії НКВД, як раніше ҐПУ, мало свою мережу — Особові Відділи (ОО). Згідно з постановою ЦИК та СНК СССР з 10 липня 1934 р., частину праці ГУГБ, яка торкалася розгляду контрреволюційних справ, було передано до компетенції військових трибуналів військових округ

1. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

2. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

3. Управління запасами матеріалів на підприємстві

4. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

5. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

6. Функції управління в аграрному праві
7. Ділові взаємовідносини в апараті управління
8. Методи управління підприємством

9. Процес управління та його основні стадії

10. Системний підхід до управління персоналом фірми

11. Управління затратами

12. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

13. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

14. Організаційна система управління природокористуванням України

15. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

16. Управління утворенням прибутку підприємства

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

17. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

18. Акти державного управління

19. Мораль і соціальне управління

20. Методи управління банківськими ризиками

21. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

22. Валютні ризики: економічна природа та управління
23. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
24. Управління ризиками

25. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

26. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

27. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

28. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

29. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

30. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

31. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

32. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

34. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

35. Структура державного управління

36. Сучасні принципи державного управління

37. Теорія і методологія дослідження управління

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Форми державного управління
40. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

41. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

42. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

43. Системи управління базами даних

44. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

45. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

46. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

47. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

48. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

49. Інформаційні технології управління маркетингом

50. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

51. Управління поведінкою споживачів

52. Управління процесом створення нового товару

53. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

54. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
55. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
56. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

57. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

58. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

59. Діяльність органів управління освітою

60. Економічні та правові основи управління організацією

61. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

62. Закономірності формування корпоративного управління

63. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

64. Контроль – функція управління

Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры

65. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

66. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

67. Менеджмент та система управління

68. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

69. Механізм і методи управління фірмою

70. Моделі корпоративного управління
71. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
72. Організаційна структура управління персоналу підприємства

73. Організаційна структура управління підприємством

74. Організація управління персоналом підприємства

75. Основи управління персоналом підприємств

76. Особливості антикризового управління

77. Особливості управління організацією

78. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

79. Поняття та сутність ефективності управління

80. Проблема управління прибутком на підприємстві

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

81. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

82. Психологія управління

83. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

84. Стилі управління

85. Стратегічне управління підприємством

86. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
87. Стратегія управління як основа менеджменту
88. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

89. Сучасні методи управління проектами

90. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

91. Удосконалення управління персоналом організації

92. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

93. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

94. Управління інвестиціями

95. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

96. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

97. Управління корпоративною власністю підприємства

98. Управління людськими ресурсами

99. Управління персоналом

100. Управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.