Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Социально-экономические последствия инфляции

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Р Е Ф Е Р А Т НА ТЕМУ: “Соціально-єкономічні наслідки інфляції в Україні” роботу виконав: студент гр.ФК-97-1 Любович Станіслав ДНІПРОПЕТРОВСЬК 1998 р. П Л А Н . Вступ. Чинники інфляції в Українській економіці. Аналіз інфляційних процесів. Масової заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам державних підприємств: причини затримок; наслідки затримок; шляхи подолання; 5. Висновок. В С Т У П .Найефективнішим індикатором “здоров я” єкономіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забеспечує необхідні взаємозв язки в економіці, вона є одним з найдійовіших інструментів макроекономічного регулвання, інструментом, за допомогою якого уряди країн мають змог регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність уряду кожної країни спрямована на забеспечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, крім усього іншого, має бути стан “керованості” інфляційними процесами. Необхідність цього викликана тим, що інфляція призводить не лише до тяжких соціально-економічних наслідків. За умов інфляції втрачається єфективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання. Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить у гіперстадію за умов перевищення швидкості зростання цін 50% за місяць. Прикладом тому є Німеччина 1920-1923 рр., Австрія 1921-1922 рр., Росія 1921-1924 рр., Греція 1943-1944 рр., латиноамериканські країни 1970-1980 рр. Інфляція в Угорщині після Другої світової війни була найсильнішою з усіх, які відомі історії світової економіки. З червня 1946 р. були випущені банкноти на сумму в егімільярд більйонів (один мільярд мільярдів) . у червні 1946 р. золотий пенге 1931р. випуску коштував 130 трильйонів паперових пенге. Чинники інфляції в Українській економіці. Будь-яке підвищення рівня цін викликає посилення інфляції і стає, таким чином, інфляційним. Згідно з данною теорією, інфляція особливо в умовах перехідної економіки, зумовлюється багатьма процесами, що відбуваються у сфері державних фінансів, чи у грошово-кредитній сфері - інфляційне зростання цін супроводжується збільшенням грошової маси. Спочатку воно відбувається в активному обігу за рахунок зменшення нагромаджень, а потім зростає загальна маса грошей. Поєднання спаду виробництва та незмінних доходів і цін спричинили приховану інфляцію, яка виражалася передусім у формі дефіциту товарної маси. Статистика свідчить що в СРСР ціни у другій половині 80-х зростали в середньому на 1,5-2,0% щорічно.1Як свідчать дані таблиці 1, інфляційні процеси протягом 1991-1993рр. набрали в Україні найвищих темпів. Пояснити це можна не лише структурною розбалансованістю економіки, нераціональним співвідношенням галузей, що працюють на виробничій та споживчий ринок, об єктивними негараздами перехідної економіки, в тому числі значною мірою - залежністю від зовнішнього енергопостачання.

Таблиця 1 Індекс споживчих цін країн СНД у 1991-1994 рр.2 КРАЇНИ Р О К И 1991 1992 1993 1994 Азербайджан 212 1039 1213 1880 Беларусь 199 1071 1290 2321 Вірменія 240 - 10978 5065 Грузія 179 - - - Казахстан 179 1615 1758 1977 Киргистан 213 1189 1294 378 Молдова 214 1209 1284 586 Росія 200 2609 940 303 Таджикистан 213 1007 2236 339 Туркменістан 212 870 1731 2814 Узбекистан 197 515 1332 1650 Україна 390 2100 10256 501 Інфляційні процеси в Україннській економіці були зумовлені: невиваженою первинною емісією; структурними перекосами у матеріальному виробництві та ціновій політиці; витратністю економіки та непродуктивними витратами окремих виробництв; значним зруйнуванням товаровиробничої сфери та неефективністю безготівкової системи розрахунків; від ємним сальдо зовнішньої торгівлі та неконтрольованим експортом процесами доларізації економіки Трансформація економіки України в ринкову породила проблему масової заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам державних підприємств, установ та організацій. З огляду на це важливе значення має аналіз і оцінка стану й тенденцій заборгованості з виплати в галузях економіки країни, встановлення причин виникнення цієї проблеми і розгляд шляхів її вирішення. Проблема подолання заборгованості з виплати зарплати включає економічні, соціальні, політичні і правові аспекти. Зниження основних показників економіки України в перехідний до ринку період почалося в 1991 р. (як показують розрахунки, обсяг внутрішнього валового продукту в 1996р. знизились порівняно з 1990р. на 44,8%, а частка зарплати у ВВП - до 34,% проти 53,1% у 1990р. Із таблиці 2 видно, що спад виробництва, як і зниження питомої ваги зарплати у витратах на виготовлення продукції, спостерігається рік у рік. Ці ж тенденції чітко простежуються і в 1996 році. Показники 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Темпи зміни ВВП, % (1990=00) - 91,3 90,1 85,8 77,0 88,2 93,5 Частка зарплати у ВВП 53,1 58,8 51,1 38,5 39,7 31,0 34,8 Темпи зміни обсягів продукції машинобудування та метало-обробки,% - 95,2 93,6 92,0 72,7 88,5 95,3 Питома вага матеріальних вит-рат у витратах на виробництво продукції промисловості - 104,0 100,5 107,0 66,0 50,0 73,9 В машинобудуванні та металообробці 70,8 74,1 74,6 77,9 78,6 76,6 76,0 Питома вага зарплати з відраху-ваннями на соціальні заходи у витратах на виробництво продукції промисловості 31,1 64,0 61,5 67,6 67,3 65,0 62,2 Відрахування на соц. заходи 15,3 18,5 15,3 11,0 10,2 12,4 13,3 Незважаючи на щорічне зниження наведених у табл.2 показників, заборгованості з виплати заробітної плати вперше офіційно зареєстрована в лютому 1994р. Національним банком України, коли вона становила 22 млн.грн3Причини виникнення заборгованості з виплати заробітної плати Насамперед, важливо виявити джерела виникнення затримок виплати заробітної плати. Аналіз засвідчує, що першопричиною появи цієї проблеми була інфляція. Інфляційний процес в Україні пройшов кілька стадій. Перша - кінець 80-х - початок 90-х років, коли коли розвивалася інфляція попиту. До осені 1992р. нашарувалась друга стадія - інфляція витрат, що породжена вимушеним зростанням затрат виробництва в усій економіці країни.

Не маючи своїх енергоносіїв, Україна почала закуповувати нафту і газ в Росії за світовими цінами. В результаті цього ціни на продукцію стрімко підвищується, а на робочу силу навпаки - падали. Внаслідок витратної економіки продукція виявилась неконкурентноспроможною не тільки на зовнішньому, а й на внутрішньому ринку. Водночас збільшення сукупних витрат у вартісному вираженні призвело до спаду виробництва через обмеженість фінансових ресурсів і, таким чином, сукупної пропозиції. 1993р. характеризується поширенням такого негативного “комплексного” явища, як зростання тіньової економіки. Реально перед основною масою населення виникала проблема виживання, особливо це стосується категорії безробітних, молоді та пенсіонерів. Бажаючи накопити первісний капітал та не сплачувати податки (враховуючи непомірний податковий тиск), величезна кількість підприємницьких структур подалася в “тінь”. Це, в свою чергу, зумовило відхід у тінь і значної частини виробничих структур. Ланцюг замкнувся. В цій круговерті вимагалося все більше і більше грошей, що призначалися для виплати заробітної плати. Строки виплати заробітної плати стали постійно порушуватись і збільшуватись. У результаті проведення монетаристської політики на початку 1994р. гіперінфляція пішла на спад. Через високі відсоткові ставки кредитів і низький платоспроможний попит підприємства були змушені або реалізувати товари за собівартістю чи навіть нижче від неї, або підвищувати ціни відповідно до витрат виробництва. Тому в 1994р. здійснювалось досить значне суьсидування виробництва. Причому кредити дуже часто видавалися на безвідсотковій основі. Все це призвело до дефіциту бюджету. Тому в кінці 1994р. у країні була проведена ліберезація цін на основну масу товарів, а також відмінені всі дотації і субсидії, за винятком деяких товарів першої необхідності і деяких адресних субсидій4 В останні роки інфляційна хвиля проявилась передусім в електроенергетиці. Так, в 1995р. ціни в травні виросли на 16.6%, а потім в червні вони підвишились на 30.1%. Вересень закінчився підвищенням цін на 40,9% у харчовій галузі.5 З метою покриття дефіциту бюджету Парламент і Уряд проводить фіскальну політику, в результаті якої у суб єктів господарської діяльності фактично забирається понад 50%, а в більшості випадків 80-90% прибутків за максимально допустимої у світовій практиці величини 30-35%. Тільки прямі податки на фонд оплати праці становить 51%, а разом з непрямими - значно більше. Тобто, через податки в товаровиробників забирають практично все: прибуток, амортизацію, оборотні кошти.6 Як свідчить аналіз, зниження реальної заробітної плати відбувалося вищими темпами, ніж зменшення обсягів продукції. Якщо до кінця 1995р. реальна середня зарплата в державному секторі економіки знизилась на 63,6№ порівняно з 1990р. то обсяг продукції промисловості зменшився за цей самий період на 47,3№. Темпи зростання заборгованості з виплати заробітної плати значно вищі за темпи зростання деіторської і кредиторської заборгованості. Динаміка заборговності з виплати заробітної плати в державномі секторі (млн.г

Хозяйственные субъекты несут полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины. Финансовая самостоятельность хозяйственных субъектов создает основу для эффективного управления финансовыми отношениями и ресурсами (Шевчук Денис, Кредитный брокер INTERFINANCE, www.deniskredit.ru). Тема 9. Инфляция (И). Причины, социально-экономические последствия и методы регулирования. Особенности инфляции в России И.P это рост общего уровня цен в стране и переполнение в связи с этим каналов денежного обращения бумажными деньгами сверх потребностей в них, появление избыточного денежного предложения (Шевчук Денис, Деньги Кредит Банки конспект лекций). И.P это кризисное состояние денежной системы. Причина И.P диспропорции между различными сферами народного хозяйства, накоплением и потреблением; спросом и предложением; доходами и расходами государства. Существуют внутренние и внешние факторы инфляции: Внутренние (Не денежные монополизация производства, нарушение диспропорций хозяйства, циклическое развитие экономики

1. Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика

2. Социально-экономические последствия инфляции

3. Содержание и виды инфляции. Социально-экономические последствия инфляции

4. Социально-экономические последствия инфляции

5. Социально-экономические последствия инфляции

6. Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия
7. Инфляция: причины и социально-экономические последствия
8. Прогнозная оценка уровня безработицы и ее социально-экономических последствий

9. Политика сплошной коллективизации и раскрестьянивания Украины. Ее социально-экономические последствия.

10. Социально-экономические последствия монополизма

11. Социально-экономические последствия расширения Европейского Союза для России и Беларуси

12. Безработица в России виды, формы, социально-экономические последствия

13. Безработица: ее причины и социально–экономические последствия

14. Безработица: сущность, формы, социально-экономические последствия. Закон Оукена

15. Проблема безработицы и ее социально-экономические последствия

16. Социально-экономические последствия безработицы и методы ее преодоления

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

17. Социальные, экономические и политические последствия привлечения инсотранных инвестиций в экономику принимающих стран

18. Социальные и экономические последствия безработицы

19. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

20. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

21. Социально-экономическое положение Германии

22. Социально-экономическая характеристика Индии
23. Социально-экономическая характеристика Болгарии
24. Социально- экономическое положени Швейцарии

25. Земельный кадастр как инструмент регулирования социально-экономического развития города (на примере г. Екатеринбурга)

26. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

27. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

28. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

29. Возрождение России: социально-экономический портрет

30. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

31. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

32. Охрана труда. Социально-экономические гарантии для медицинских работников

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры

33. Памятники саргатской культуры как источник для реконструкции социально-экономических отношений и мировоззрения населения

34. Социально-экономическое развитие СССР в 1960-80х гг.

35. Социально-экономическое развитие США

36. Социально-экономические отношения в Новгороде 12-15 вв.

37. Социально - экономическое политическое развитие России в начале 20 века

38. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции
39. Социально-экономическое и политическое развитие России в постсоветский период
40. Общие социально-экономические особенности профессионального общения юриста

41. Социально-экономические проблемы НТР и способы их решения

42. Социально-экономический потенциал села

43. Роль бюджета в социально-экономическом развитии государства

44. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Двухуровневая банковская система Российской Федерации

45. Социально-экономические исследования Дж.С. Милля

46. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

47. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

48. Основы социально-экономического планирования: сущность, анализ, области применения

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни

49. Стратегия социально - экономического развития России

50. Особенности социально-экономического развития современной Франции

51. Социально-экономическая и политическая деятельность царизма в начале 18 века

52. Социально-экономические и политические мероприятия Советской власти

53. Социально–экономическое и политическое развитее России в 18 в.

54. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке
55. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
56. Особенности социально-экономического развития России в XVII в.

57. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.

58. Социально-экономическое развитие России в первой половине XVI в.

59. Социально-экономическое развитие Казахского общества в XVIII-XIX вв.

60. Магдебургское право и его роль в социально-экономическом развитии городов Беларуси

61. Социально - экономическое положение России в 16 веке.

62. Социально-экономические предпосылки Английской буржуазной революции

63. Социально-экономическое положение СССР 1945-1953 г

64. Особенности социально-экономического и политического строя Новгорода, Пскова

Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы

65. План ГОЭЛРО – стратегическая программа социально- экономического и научно-технического развития Советского государства

66. Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

67. Государственное управление социально-экономическим развитием региона

68. Экзаменационные билеты по предмету Экономические последствия чрезвычайных ситуаций - весенний семестр 2001 года

69. Социально-экономические и экологические интересы населения

70. Социально-экономические и культурные права граждан
71. Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека
72. Концепция устойчивого развития: новая социально-экономическая парадигма

73. Эксперимент в исследовании социально-экономических процессов

74. Социальная организация. Особенности социально-экономических организаций

75. Диаспора как субъект социально-экономических процессов

76. Тип социально-экономических отношений, общественно-экономический уклад, способ производства, базис и надстройка

77. Бюджет - социально-экономическая сущность

78. Роль финансов в социально-экономическом развитии общества

79. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии страны

80. Социально-экономическое значение переписи населения 2002 года

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Формирование программ социально-экономического развития регионов России в условиях глобализации мировой экономики

82. Теоретические основы функционирования срочного рынка и его социально-экономическая роль

83. Система социально-экономического прогнозирования. Основные группы прогнозов

84. Методы социально-экономического прогнозирования

85. Малайзия: Основные черты социально-экономической модели

86. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов
87. Банковская система Республики Башкортостан и ее социально-экономическая роль
88. Социально-экономическое развитие туризма в Адыгее

89. Основные черты социально-экономического развития США после второй мировой войны

90. Социально-экономическая характеристика Республики Узбекистан

91. Социально-экономическая характеристика республики Коми

92. Таблица: "Основные социально-экономические показатели" на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)

93. Безработица как социально-экономическое явление

94. Проблемы развития и функционирования социально-экономической системы – государственной службы занятости населения

95. Доходы и потребление населения России в период социально-экономического реформирования

96. Жизнь или существование: социальные аспекты негативных тенденций социально-экономического развития в Республике Саха

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие

97. Социально-экономические основания легитимации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов

98. Муниципальный социально-экономический мониторинг

99. Социально-экономическое направление на рубеже ХIХ-ХХ вв.

100. Проблемное социально-экономическое районирование Ярославской области


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.