Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

У низці вищих закладів освіти МВС створено факультети для підготовки фахівців за заочною формою навчання. Такі факультети працюють сьогодні в Університеті внутрішніх справ, Національній академії внутрішніх справ України, Київському інституті внутрішніх справ, Харківському інституті пожежної безпеки МВС України, Черкаському інституті пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України. Окрім цього, в окремих ВЗО МВС України створені також позабюджетні заочні факультети для цивільної молоді. Діяльність заочних факультетів базується на вимогах Положення про підготовку фахівців у вищих закладах освіти МВС України без відриву від роботи (заочна форма навчання), затвердженого наказом МВС України від 30 грудня 1997 року №919, Тимчасового положення про організацію учбової та учбово-методичної роботи в учбових закладах МВС України, яке затверджене наказом МВС України № 519 від 14 серпня 1992 року, наказів Міністерства внутрішніх справ України, ректорів ВЗО МВС, положень про факультети заочного навчання, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. На заочних факультетах здійснюється підготовка спеціалістів з вищою освітою для органів внутрішніх справ: в Університеті внутрішніх справ і Національній академії внутрішніх справ України – фахівців для органів внутрішніх справ кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «правознавство»; у Київському інституті внутрішніх справ – фахівців для Державного департаменту України з питань виконання покарань та внутрішніх військ кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «правознавство»; у Харківському та Черкаському інститутах пожежної безпеки – фахівців Державної пожежної охорони кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Пожежна безпека». На заочну форму навчання приймаються: особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які закінчили заклади освіти МВС України і мають юридичну освіту та кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»; особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають спеціальну освіту за фахом «Обслуговування техніки протипожежного захисту», кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» і перебувають в резерві на висунення, віком до 40 років. Якість підготовки фахівців за заочною формою навчання із року в рік зростає, про що свідчать результати державних іспитів. Отже, при умові постійного удосконалення підбору абітурієнтів, організації учбового процесу і, в першу чергу, запровадження новітніх технологій навчання можна впевнено констатувати, що заочна форма підготовки фахівців далеко не вичерпала своїх можливостей. В цьому питанні принципово важливим є те, наскільки виважено комплектуючими органами здійснюється відбір кандидатів на навчання у ВЗО, адже що ці обставини впливають на якість підготовки фахівців у вищому закладі освіти. Питання подальшого удосконалення системи відбору слухачів на навчання зберігає свою актуальність. Слід зауважити, що при проведенні вступних іспитів до цього часу мають місце окремі випадки, коли комплектуючі органи направляють на навчання осіб, які не бажають навчатися у ВЗО МВС України.

У зв’язку з цим, абітурієнти в окремих випадках або зовсім не з’являються, або припиняють свою участь в іспитах до їх закінчення. Деякі слухачі відраховуються за академічну неуспішність у зв’язку з відсутністю бажання навчатися у ВЗО. Все це свідчить про те, що система відбору кандидатів на навчання потребує свого подальшого удосконалення. При цьому слід зауважити, що аналіз вступних іспитів за заочною формою навчання в минулі роки свідчить, що залучення до навчання на заочний факультет лише осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» з правознавства та «бакалавр права», впливає на конкурс серед абітурієнтів в бік його зниження. І як наслідок, погіршується якісний склад слухачів факультету. Тому доцільно було б, на нашу думку, опрацювати питання щодо направлення на навчання за заочною формою до вищих закладів освіти МВС України також і осіб, які працюють в органах внутрішніх справ і мають повну загальну середню освіту. Це дозволило б більш дієво застосовувати конкурсні важелі і готувати фахівців з вищою юридичною освітою серед вказаної категорії осіб. Про необхідність такого рішення свідчать і чисельні звернення до керівництва МВС України як самих співробітників органів внутрішніх справ, так і керівників їх підрозділів. Планування та організація навчання за заочною формою здійснюється відповідно до вищеназваних нормативних документів. Виходячи зі сформульованих у них вимог, факультети заочного навчання на основі державних стандартів освіти та освітньо-професійних програм з урахуванням навчальних планів денної форми навчання розробляють та затверджують в установленому порядку навчальні плани підготовки слухачів заочної форми навчання. За 3-річною програмою здійснюється підготовка слухачів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст-юрист». Особи, які одержали вищу неюридичну освіту, продовжують навчання (зараз набір осіб цієї категорії припинено) за чотирирічним курсом. Термін навчання для тих, хто вступив до ВЗО на базі повної загальної середньої освіти, складає 5 років. Крім цього, існує категорія осіб, які навчаються за рейтинговою системою, і, при відповідних умовах, вони переводяться на заочний факультет, де продовжують навчання до рівня спеціаліста. Згідно до навчального плану заочним факультетом розробляється терміном на 1 рік робочий навчальний план, який дозволяє більш детально та чітко провести планування навчального процесу (визначити кількість годин, необхідних для проведення установчих, оглядових лекцій на кожен семестр тощо). Виходячи з робочого навчального плану формується розклад навчально-екзаменаційних сесій. Варто зазначити, що при складанні розкладу застосовується принцип блокового вивчення навчальних дисциплін. При врахуванні специфіки заочної форми навчання це дає слухачам змогу в короткі терміни зосередитися на вивченні конкретної дисципліни. Основними формами навчального процесу за заочною формою є установчі та оглядові лекції, практичні та семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації, письмові (контрольні і курсові) роботи.

Стосовно способу викладання лекцій слід відзначити, що для більш глибокого вивчення та закріплення навчального матеріалу є досить ефективним використання відеолекцій, коли слухач (студент) має можливість багаторазово переглядати відеоматеріали, зупиняючись на тих моментах, які у нього викликають особливий інтерес, або складність. Названий спосіб викладення лекцій може застосовуватися як для традиційного, так і дистанційного навчання. Заслуговує також на увагу та більш широке застосування в навчальному процесі такої форми проведення практичних занять, як моделювання і послідовна розробка конкретних проблемних ситуацій, що дає можливість слухачам досить всебічно і глибоко підійти до вивчення спеціальних дисциплін. При організації навчального процесу дуже важливим є його забезпечення методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді. Як правило, за отриманням завдань для виконання письмових робіт і необхідного методичного матеріалу слухачі звертаються до деканату факультету. Ці матеріали з більшості навчальних дисциплін вони фактично одержують через викладача-методиста. Така організація забезпечення навчально-методичною літературою дає можливість слухачам більше оперативно опрацьовувати навчально-методичний матеріал. Відтак з організаційної точки зору таку практику роботи із слухачами доцільно було б запровадити як офіційну. Необхідність постійного удосконалення навчального процесу за заочною формою навчання потребує, поруч з традиційною схемою його організації, впровадження нових технологій. Досить цікавою, на наш погляд, є ідея одержання вищої освіти за допомогою дистанційного навчання, що виникло завдяки системі заочного навчання, яка була започаткована на теренах колишнього Радянського Союзу. Напрацьований позитивний досвід цієї форми навчання досить глибоко був вивчений та оцінений як в нашій країні, так і на Заході. Проведений аналіз вітчизняної технології заочного навчання дозволив зробити висновок, що за допомогою такої форми можна одержати вищу освіту досить високого рівня при значно менших витратах, ніж за очною формою. В сучасних умовах, оцінюючи досягнення в галузі комп’ютерної техніки і об’єднавши їх з досвідом заочної форми навчання, напрацьованим в нашій країні, досить нагальною є необхідність і доцільність створення та впровадження дистанційного навчання в систему освіти. Суть дистанційного навчання полягає в передачі навчальної інформації слухачу (студенту), стимулюванні його навчальної діяльності і вжитті заходів з коригування його навчання. Фактично це є індивідуальне навчання. Але вирішення проблеми дистанційного навчання не є легким завданням навіть на сучасному етапі розвитку науки і техніки. Найскладнішим є питання розробки курсів дисциплін і матеріалів, розрахованих на специфіку дистанційного навчання, а також підготовка викладачів, здатних ці курси проводити. Першою проблемою у навчальному процесі дистанційного навчання є доставка основного матеріалу для вивчення особі, яку навчають. Досить важливо визначитися, в якому вигляді найбільш доцільно доставляти навчальну інформацію до споживача.

У вльний час вн проводить культурно-освтню роботу в «Просвт», керу хором  самодяльним театром, започаткову спортивне товариство «Луг». Був одним з засновникв у сел кооперац. Разом з тим вв у довколишнх селах пдпльну роботу по лн УВО. В наступному роц Степан Бандера де до Львова, щоб продовжити навчання в заклад, який популярно називався Льввська Полтехнка. СТУДЕНТСЬК¶ Л¶ТА Цей роздл буде вимушено коротким, бо хоча життя Степана Бандери протягом шести рокв перебування у Львов насичене подями, але про них залишилося дуже мало документальних даних. Тим бльше, що його життя в цей перод складаться з двох цлком рзних частин: перша, офцйна, - навчання в Полтехнц; друга, утамничена, - пдпльна робота в ОУН, яку вн почав рядовим членом, а вже через три роки став першою особою в ОУН на укранських землях пд владою Польщ (ЗУЗ). Про першу частину мало вдомостей, бо що там може бути цкавого: звичайне життя звичайного студента, яких у Львов було дуже багато (ото лише укранцв серед них було не так уже й багато

1. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

2. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

3. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

4. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

5. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

6. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст
7. Вища освіта Нідерландів
8. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

9. Навчання як головний шлях до освіти

10. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

11. Система вищої освіти у Фінляндії

12. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

13. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

14. Форми державного устрою зарубіжних країн

15. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

16. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

18. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

19. Вища освіта України і Болонський процес

20. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

21. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

22. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти
23. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету
24. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

25. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

26. Система освіти у Великобританії

27. Структура та зміст віщої освіти

28. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

29. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

30. Профорієнтація в системі освіти

31. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

32. Соціологічна концептуалізація освіти

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

34. Адміністративне право України

35. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

36. Кабінет Міністрів України

37. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

38. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України
39. Шляхи подолання правового нігілізму в Україні
40. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

41. Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією

42. Окупація України військами Німеччини та її союзників

43. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

44. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

45. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

46. Тенденції змін соціокласової структури в Україні

47. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

48. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

49. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

50. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

51. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

52. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

53. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

54. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю
55. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
56. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

57. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

58. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

59. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

60. Работа над малой формой в старших классах детской музыкальной школы на примере "Вокализа" Н. Ракова

61. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

62. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

63. Музична освіта в Японії та Україні

64. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

66. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

67. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

68. Гибридные формы промысловых рыб

69. Патологические формы простейших и их биология

70. Статья Н.Н. Баранского "Экономико-географическое положение"
71. Геологическаа форма движения материи
72. Инфляция: сущность и формы проявления

73. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

74. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

75. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

76. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

77. Аккредитивные формы расчетов

78. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

79. Собственность и многообразие ее форм

80. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

81. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

82. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

83. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

84. Освещение дела Н.И. Бухарина

85. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

86. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
87. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг
88. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

89. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

90. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

91. Формы государственного управления и устройства

92. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

93. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

94. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

95. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

96. Формы и порядок проведения таможенного контроля

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Источники (формы) права

98. Нетипичные формы правления

99. Реализация норм права: понятие и формы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.