Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вищий навчальний заклад Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту ( ХІЕРВМ ) Контрольна робота з дисципліни Економіка праці й соціально-трудові відносини Виконав студент ІІІ курсу заочного відділення економічного факультету за спеціальністю „ Облік і аудит “ Півторонос Є.М. Лубни 2008 рік 1. Теоретична частина 1. Державне регулювання відносин зайнятості в Україні: правове забезпечення, тенденції та проблеми Метою державної політики зайнятості в Україні є створення умов для повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості та зменшення безробіття. Державна політика зайнятості базується на таких основних принципах: • пріоритетності забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості в процесі реалізації активної соціально-економічної політики держави; відповідальності держави за формування та реалізацію політики у сфері зайнятості населення; забезпечення рівних можливостей громадянам, які проживають на території України, у реалізації їх конституційного права на працю; ефективного використання робочої сили та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття; співробітництва уряду України, організацій працівників і роботодавців у сфері зайнятості населення на основі паритетності та рівності сторін соціального партнерства; пріоритетності норм чинних міжнародних договорів у сфері зайнятості населення, згода на обов'язковість дотримання яких надана Верховною Радою України. Зайнятість населення, що проживає на території України, забезпечується державою шляхом проведення державної політики зайнятості. Продуктивна зайнятість реалізується в процесі здійснення трудових відносин між працівником і роботодавцем. Громадянам належить виключне право вільно обирати види діяльності, не заборонені законодавством, у тому числі не пов'язані з виконанням оплачуваної роботи, а також професію та місце роботи відповідно до своїх здібностей. Примушування до праці у будь-якій формі забороняється, якщо інше не передбачено законом. Відносини у сфері зайнятості регулюються Конституцією України, Законом України &quo ;Про зайнятість населення&quo ;, Законом України &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття&quo ;, іншими нормативно-правовими актами. Основними напрямами державної політики зайнятості є: сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності; сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці; підтримка самостійної зайнятості населення, розвитку підприємництва; сприяння підвищенню якості робочої сили, розвитку системи професійного навчання кадрів упродовж усього життя з урахуванням потреб ринку праці; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості; забезпечення соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном; сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості.

Держава гарантує працездатним особам: добровільність праці, вибору або зміни професії та виду діяльності, одержання заробітної плати відповідно до законодавства; захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи; безоплатне сприяння у підборі підходящої роботи; професійну орієнтацію і професійну освіту відповідно до покликання, здібностей та з урахуванням потреб ринку праці; компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість відповідно до законодавства. Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників, військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом 30 календарних днів після звільнення, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, що визначається на день звільнення, для осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж для чоловіків 25 років, для жінок — 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, — стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії. Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо зайнятості громадянам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, у разі їх звернення за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості. До зазначених категорій громадян належать: жінки, які мають дітей віком до 6 років; одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів; молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, завершила професійну підготовку та перепідготовку, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненні 58 років, жінки — 53 років); особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; особи, які входять до складу сім'ї, де двоє або більше її членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які проживають разом з батьками); особи з обмеженими фізичними та розумовими можливостями, які не досягли пенсійного віку. Для працевлаштування зазначених категорій громадян місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості встановлюють квоту робочих місць до 5 % від загальної кількості робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості. Державним органом, який забезпечує додержання наданих державою громадянам гарантій зайнятості та соціального захисту від безробіття, є державна служба зайнятості. Основними завданнями державної служби зайнятості є: надання громадянам, які до неї звертаються, соціальних послуг та здійснення матеріального забезпечення відповідно до Закону України &quo ;Про зайнятість населення&quo ; і Закону України &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття&quo ;; надання роботодавцям за їх заявами послуг щодо добору працівників, у тому числі шляхом професійного навчання громадян, які звернулися до державної служби зайнятості з метою подальшого їх працевлаштування; здійснення контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; інформування населення та органів виконавчої влади про послуги, що надаються державною службою зайнятості, та результати її діяльності; створення банку даних про вільні робочі місця та вакантні посади на підставі інформації роботодавців; забезпечення громадянам вільного доступу до інформації про вільні робочі місця, вакантні посади, умови праці та її оплату, юридичну адресу роботодавців; надання громадянам, інформаційних і консультаційних послуг з питань сприяння у працевлаштуванні або започаткуванні власної справи; облік громадян, які звертаються до служби зайнятості, реєстрація їх у встановленому порядку як безробітних, облік наданих послуг; підбір підходящої роботи та сприяння зареєстрованим безробітним у працевлаштуванні або започаткуванні власної справи, в тому числі шляхом професійної освіти; систематизація одержаної в установленому законодавством порядку від роботодавців інформації про наявність вільних робочих місць, чисельність вивільнюваних, прийнятих та звільнених працівників, чисельність працівників, які працюють неповний робочий день (тиждень), або які не працюють у зв'язку з простоєм виробництва з незалежних від них причин, про передбачувані зміни в організації виробництва і праці, інші заходи, що можуть призвести до вивільнення працівників; здійснення у порядку, встановленому законодавством, збирання та опрацювання адміністративних даних, ведення та опрацювання статистичної інформації, яка відображає стан ринку праці та становище у сфері зайнятості населення; участь у розробленні та виконанні державної і територіальних програм зайнятості населення та інших програм соціального і економічного спрямування в межах своїх повноважень.

Послуги, що надаються державною службою зайнятості відповідно до покладених на неї завдань, є безоплатними. З метою реалізації державної політики зайнятості Кабінет Міністрів України розробляє, а Верховна Рада України затверджує державну програму зайнятості населення. Державна програма зайнятості населення розробляється на підставі основних прогнозних параметрів соціально-економічного розвитку України, державних, галузевих та регіональних програм у частині їх впливу на сферу зайнятості. У державній програмі зайнятості населення визначаються пріоритети у сфері зайнятості, механізми їх реалізації, джерела фінансового забезпечення її виконання, прогнозні загальнодержавні й територіальні показники зайнятості та безробіття. Реалізація державної програми зайнятості населення здійснюється шляхом виконання планів дій та заходів щодо сприяння зайнятості населення, які розробляються з урахуванням основних показників ринку праці Міністерством праці та соціальної політики за участю інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. В процесі працевлаштування виникають проблеми, коли дипломований спеціаліст із непояснених причин не може отримати роботи, яка відповідає його кваліфікації. Державне замовлення на робочу силу не високе, і через це у процесі працевлаштування виникають відомі проблеми. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення є механізмом реалізації державної програми зайнятості населення в регіонах і складовими програм їх соціально-економічного розвитку. У територіальних та місцевих програмах зайнятості населення визначаються основні показники ринку праці та заходи, спрямовані на збалансування попиту і пропозиції робочої сили на територіальних ринках праці, соціального захисту безробітних, забезпечення додаткових гарантій зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на однакових умовах конкурувати на ринку праці. 2. Практична частина Вихідні дані : Фактична середньоспискова чисельність водіїв: 150 остання цифра номера залікової книжки. 2. Кількість рухомого составу: трамвайних вагонів – 150 остання цифра номера залікової книжки; снігоочисників – 3 од.; спец. вагонів – 2 од. Таблиця 1 Вихідні дані № Показники Одиниці виміру Водії факт план 1 Середньоспискова чисельність люд. 158 177 Зміна чисельності - 2 Чергові та додаткові відпустки в т. ч. 30 днів % 10 15 28 днів % 70 67 24 дня % 20 18 3 Відпустки через хворобу люд. – днів 450 360 Зміна % - -20 4 Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами люд. – днів 600 660 Зміна % - 10 5 Відпустки на навчання люд. – днів 108 124 Зміна % - 15 6 Відпустки по державних обов’язках люд. – днів 75 75 7 Адміністративні відпустки люд. – днів 850 250 8 Цілодобові простої люд. – днів 60 - 9 Прогули люд. – днів 40 - 10 Години на годування дітей люд. – год 1800 1980 Зміна % - 10 11 Пільгові години підлітків люд. – год - - Зміна % - - 12 Внутрішньозмінні простої люд. – год 4000 - 1. Середньоспискова чисельність факт 150 8 = 158. Середньоспискова чисельність план 158 ∙ 1,12 = 177. 3. Відпустки через хворобу 450 ∙ 0,8 = 360. 4. Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 600 ∙ 1,1 = 660.

Сфера застосування контракту визначаться законами Украни. Стаття 22 Гарант при укладенн, змн та припиненн трудового договору Забороняться необгрунтована вдмова у прийнятт на роботу. Вдповдно до Конституц Украни будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенн, змн та припиненн трудового договору залежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, членства у професйнй сплц чи ншому об'днанн громадян, роду  характеру занять, мсця проживання не допускаться. Вимоги щодо вку, рвня освти, стану здоров'я працвника можуть встановлюватись законодавством Украни. Стаття 23 Строки трудового договору Трудовий договр може бути: безстроковим, що укладаться на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторн; таким, що укладаться на час виконання певно роботи. Строковий трудовий договр укладаться у випадках, коли трудов вдносини не можуть бути встановлен на невизначений строк з урахуванням характеру наступно роботи, або умов  виконання, або нтересв працвника та в нших випадках, передбачених законодавчими актами

1. Зайнятість: соціально-трудові відносини

2. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

3. Економіка праці

4. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

5. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

6. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
7. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
8. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

9. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

10. Роль власності у соціально-економічних процесах

11. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

12. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

13. Історія соціально-економічної географії світу

14. Правовідносини у сфері соціального захисту

15. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

16. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

21. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

22. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
23. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
24. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

25. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

26. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

27. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

28. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

29. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

30. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

31. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

32. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

33. Допомога соціального працівника

34. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

35. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

36. Сутність соціального контролю у сфері праці

37. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

38. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії
39. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери
40. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

41. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

42. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

43. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

44. Соціальне становище Запорізького краю

45. Міжнародна економіка

46. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

47. Економіка бджільництва

48. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Соціальні проблеми у ЗМІ

50. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

51. Економіка зарубіжних країн укр

52. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

53. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

54. Соціальне та особисте страхування
55. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
56. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

57. Соціальна інфраструктура України

58. Регіональна економіка сільського господарства України

59. Економіка Казахстану

60. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

61. Державна соціальна допомога

62. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

63. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

64. Система соціального захисту в Україні

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

65. Соціальна захищеність дітей в Україні

66. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

67. Соціальне партнерство в Україні

68. Сутність та соціальне призначення держави

69. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

70. Мова як символ соціальної солідарності
71. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
72. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

73. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

74. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

75. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

76. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

77. Соціально-духовні основи культури класицизму

78. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

79. Соціально-філософські погляди І.Франка

80. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Соціально-етичний маркетинг

82. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

83. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

84. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

85. Глобалізація і процеси соціального розвитку

86. Міжнародна економіка
87. Міжнародна економіка
88. Організація як соціальне утворення

89. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

90. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

91. Типологія соціально-трудової мобільності населення

92. Управління, як соціальний феномен

93. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

94. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

95. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

96. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

97. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

98. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

99. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.