Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство охорони здоров’я України Харківська медична академія післядипломної освіти УДК 616.89 – 008 – 057.19 – 08 615.851 ДЕЗАДАПТАЦІЯ БЕЗРОБІТНИХ З ОСОБИСТІСНИМИ, СОМАТОФОРМНИМИ І СЕКСУАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ЇЇ ПСИХОКОРЕКЦІЯ 19.00.04 – медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Чабан Олег Созонтович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, завідувач сектору соціальних проблем пограничних станів та соматоформних розладів Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри психотерапії; доктор медичних наук, професор Пшук Наталія Григорівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, професор кафедри психіатрії, загальної та медичної психології. Захист відбудеться 25.03.2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої ученої ради Д64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Автореферат розісланий 19.02 2008 р. Учений секретар спеціалізованої ученої ради кандидат психологічних наук, доцент Н.К.Агішева ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. В останні десятиріччя серед обставин, що справляють психотравмуючий вплив на людину, зростає питома вага негативних психосоціальних чинників, серед яких одним із найсуттєвіших є безробіття. За офіційними даними, статус безробітного в Україні мають понад 2 млн людей (Г.Н.Гончарова, Н.В.Тихонова, 1996). Психотравма і психічне перенапруження, пов’язані з неможливістю влаштуватися на роботу, з одного боку, призводять до психологічної та соціально-психологічної, у тому числі мікросоціальної дезадаптації безробітних (А.В.Гичев, 1997; О.С.Чабан, 2003), з другого – нерідко зумовлюють розвиток у них соматоформних розладів, специфічних розладів особистості (Т.Е.Gif , J.S.S rauss, Y.You d, 1985) і порушення сексуального здоров’я, які у свою чергу посилюють дезадаптацію (В.В.Кришталь, 1988; В.Л.Зелонджев, 1988; В.З.Кузьменко, 1988; В.В.Кришталь, Б.Л.Гульман, 1997; А.Ю.Шпікалов, 2001; Н.Г.Пшук, 2007). Психологічний стан безробітних, наявна в них депресивна й невротична симптоматика, загострення характерологічних особливостей відзначаються у багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідженнях (Ю.А.Александровский, С.И.Табачников, 2003; О.С.Чабан, О.О.Хаустова, 2004). У них розглядаються психічне здоров’я безробітних, структура пограничних психічних розладів у безробітних мегаполісу, а в окремих працях – і деякі аспекти порушення їхньої адаптації, переважно в соціумі (С.Т

.Агарков, 1987; Н.К.Агішева, А.К.Агішева, 1997; Б.В.Михайлов, 2003). Водночас невротичні реакції на безробіття в осіб із соматоформними розладами та специфічними розладами особистості та їхній психічний стан за неможливості влаштуватися на роботу дуже мало вивчено, так само як і дезадаптація цих осіб у сім’ї. Практично не досліджено й стан сексуального здоров’я безробітних, порушення якого сприяє міжособистісній дезадаптації та підриває міцність шлюбу. Таким чином, складна проблема порушення адаптації безробітних з особистісними, соматоформними та сексуальними розладами досі залишається недостатньо розробленою, що визначає і відсутність ефективної системи психокорекції зазначених розладів у вельми значного прошарку населення. Усе сказане зумовлює актуальність та необхідність проведення даного дослідження. Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом наукових досліджень Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за темою: &quo ;Дослідити вплив макро- і мікросоціальних чинників на розвиток та перебіг невротичних, пов’язаних зі стресом розладів коморбідних з артеріальною гіпертензією (психосоматичний аспект)&quo ; (№ державної реєстрації 0104U000906). Мета дослідження – особистісні відмінності, психічний стан і стан сексуального здоров’я безробітних та розробка системи психокорекції наявних у них розладів. Задачі дослідження: Вивчити клінічну структуру соматоформних та особистісних розладів у безробітних. Дослідити відмінності особистості та характеру безробітних чоловіків і жінок. Вивчити стан сексуального здоров’я пацієнтів. Дослідити типологію та функціональність сім’ї безробітних. Вивчити соціологічні характеристики безробітних. Розробити диференційовану систему психокорекції порушень психічного, сексуального здоров’я та сімейної дезадаптації безробітних. Об’єкт дослідження – специфічні розлади особистості, соматоформні та сексуальні розлади, соціальна та мікросоціальна дезадаптація безробітних. Предмет дослідження – причини, механізми розвитку, варіанти та клінічні форми міжособистісної дезадаптації безробітних. Методи досліджень – клініко-психопатологічні, спеціальні сексологічні, системно-структурний аналіз порушення сексуального здоров’я, психодіагностичні методи дослідження особистості та міжособистісних стосунків безробітних, методи соціологічних досліджень, методи математичної статистики. Наукова новизна отриманих результатів. На основі системного міждисциплінарного підходу вперше визначено специфічні розлади особистості, соматоформні, сексуальні розлади та соціологічні характеристики безробітних чоловіків і жінок. Новим є дослідження особистісних відмінностей та міжособистісних стосунків безробітних, виявлення клінічної структури наявних у них порушень психічного стану та сексуального здоров’я. Уперше вивчено причини, механізми розвитку та прояви дезадаптації безробітних на різних рівнях взаємодії, визначено варіанти та форми дезадаптації, досліджено порушення функціонування сім’ї за неможливості когось із членів сім’ї влаштуватися на роботу.

Запропоновано диференціально-діагностичні критерії й розроблено нову систему психотерапевтичної корекції специфічних розладів особистості, соматоформних та сексуальних розладів і загалом психологічної, міжособистісної дезадаптації безробітних на соціальному та мікросоціальному рівні. Практична значущість отриманих результатів. Для клінічної практики мають значення виявлення відмінностей особистості та характеру безробітних, їхніх міжособистісних стосунків у соціумі й сім’ї, порушення сексуального здоров’я та функціональності сім’ї; визначення клінічної структури наявних у них специфічних розладів особистості, соматоформних та сексуальних розладів, а також соціально-демографічних чинників, що сприяють дезадаптації безробітних. Суттєве практичне значення мають система психодіагностики та диференційованої психотерапевтичної корекції зазначених порушень. Розроблена система, успішно апробована у клінічній, медико-психологічній та сексологічній практиці, дає змогу досягнути високого й стійкого терапевтичного ефекту. Результати проведених досліджень упроваджено в лікувальну практику відділення сімейного лікарсько-психологічного консультування Харківського обласного психоневрологічного диспансеру; лікувально-діагностичний процес Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф.Мальцева та Донецької обласної клінічної психіатричної лікарні; в педагогічний процес на кафедрі сексології та медичної психології та кафедрі психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; в практику роботи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України та Полтавського міського центру зайнятості. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на науково-практичній конференції Української школи-семінару з міжнародною участю &quo ;Психотерапія та психоаналіз на шляху до євроінтеграції&quo ; (Київ, 2005); науково-практичній конференції &quo ;Актуальні проблеми соціальної, судової психіатрії та наркології&quo ; (Київ, 2006); Українсько-американському науково-практичному семінарі &quo ;Фармакотерапія депресії та сексуальних дисфункцій. Психобіологія суїциду&quo ; (Київ, 2007); ІІІ національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України &quo ;Профілактика і реабілітація в неврології, психіатрії та наркології&quo ; (Харків, 2007); засіданні Харківського товариства медичних психологів (Харків, 2007). Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 самостійних статей в спеціалізованих наукових журналах відповідно до &quo ;Переліку&quo ; ВАК України. Структура дисертації. Основний зміст роботи викладено на 155 стор. машинопису. Дисертація складається зі вступу, оглядового розділу, 5 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків та списку використаних джерел. Матеріали ілюстровано 31 таблицею та 7 рисунками. Бібліографічний список містить 212 джерел, із них 48 зарубіжних. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ Характеристика безробітних. Обстеження проводилося методом активного анкетування безпосередньо в Полтавському міському центрі зайнятості.

Вся накопившаяся за месяцы знакомства с Таней похотливая энергия теперь вырвалась наружу и этот поток не иссякал, а становился все мощнее и громаднее. Подумать только, наконец осуществилась его мечта и красивая, сексуальная, нежная Таня, одетая в одни колготки на голое тело, принадлежит ему и будет принадлежать еще свыше получаса. Самин, хватит смаковать, давай быстрее приступай к делу,- задыхаясь от неприятного волнения, прошептала Таня. Для нее было мучительно противно и невыносимо терпеть прикосновения его рук и она мечтала о том моменте, когда он кончит. - Куда ти так торопищься, Танюща?- причмокивая и похотливо осклабившись, спросил Самин и взглянул на часы,- еще польчаса у меня впэрэди. - Я уже устала, Самин, от этого массажа, давай кончай быстрее. - Я так дольго жьдаль этого мамента, а ти хочещь, щьтобы я бистрее кончиль. Падажьди ужь, я так люблу снимать с женщинь чульки. Ти, Таня, просто прэлесть, и чульки тваи тоже. - Это не чулки, это колготки. - Чульки - кольготки, какой разница? - Разница есть. - Ну так расскажи, чем отличаются чульки от кольготок. - Будто ты не знаешь. - Канещна нэт,- и Самин в который раз провел рукой от коленки по бедру до влагалища и далее по талии, он жаждал послушать. - Ну смотри,- Таня положила ногу на ногу и провела по ней рукой. - Чулки заканчиваются вот здесь,- она провела пальцем по полоске перехода полутонов,- а колготки продолжаются дальше на талию, словно брюки

1. Психічні стани безробітних

2. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

3. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

4. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

5. Психологическая коррекция супружеской пары при коммуникативной форме сексуальной дезадаптации

6. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості
7. Сексуальная революция
8. Сексуально-трансмиссивные расстройства. Вирус папилломы человека.

9. Сексуальные меньшинства и общество

10. Психическая дезадаптация участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

11. Терапия больных с соматоформными расстройствами

12. Онтосинтез сексуального поведения

13. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

14. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

15. Подходы к проблеме дезадаптации: медицинский, социально-психологический и онтогенетический

16. Социальные факторы юношеской сексуальности

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Терапия больных с соматоформными расстройствами

18. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

19. Культурологическая и сексуальная теория Фрейда

20. Сексуальные расстройства

21. Дезадаптация ребенка в школе

22. Сексуальное насилие как психологическая травмa
23. Опасность школьной дезадаптации
24. Соматизированные психические реакции, или соматоформные расстройства: клинические проявления

25. Сексуальная революция в российской педагогике как отражение ее нерешенных ключевых проблем

26. Девиация в сексуальной ориентации

27. Как супружеские стили влияют на сексуальную жизнь

28. Гармония сексуальная

29. Неврозы сексуальные

30. Функциональная асимметрия мозга у лиц с аномальным сексуальным поведением

31. Проблемы регуляции аномального сексуального поведения

32. Нейрофизиологические механизмы аномального сексуального поведения

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Сексуальные извращения при шизофрении

34. Основные этапы формирования сексуальности

35. Нестандартная сексуальность

36. Действие лекарств на сексуальную функцию мужчины

37. Границы сексуальной нормы и патологии

38. Сексуальные абстиненции
39. Классификация типа женской сексуальности
40. Особенности сексуальных расстройств и тактики их лечения

41. Сексуальная потенция

42. Сексуальная возбудимость

43. 10 самых странных сексуальных обычаев

44. Мужская сексуальность

45. Контроль в сфере сексуальности: российский опыт

46. Человеческие сексуальности на рубеже XXI века

47. Интернет и сексуальная культура

48. Медикаментозное лечение сексуальных расстройств у мужчин

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

49. Источники и характер сексуальной информации

50. Возраст сексуального дебюта

51. "Ребенка бьют" : к вопросу о происхождении сексуальных извращений

52. Противоречия во взглядах на женскую сексуальную реакцию

53. Сексуальный массаж

54. Повышение вашей сексуальной удовлетворенности
55. Сексуальные расстройства у мужчин
56. Дружба и сексуальность

57. Возникновение чувственной и сексуальной интимности

58. Сексуальные трупы

59. Исторические пережитки сексуальных ритуалов

60. Развивайте сексуальные навыки и навыки общения

61. Удовлетворены ли вы сексуально

62. Сексуальные позы

63. У каждого века своя сексуальная культура

64. Сексуальность в младенчестве

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

65. Сексуальная столица мира Таиланд

66. Половые различия в сексуальных фантазиях

67. Функции сексуальных фантазий

68. Мужской гомосекс существенно богаче сексуальной техникой...

69. В СССР на тему сексуальных отклонений было наложено абсолютное табу

70. Сексуальное возбуждение и сон
71. Вневлагалищные формы удовлетворения сексуальной потребности
72. Сексуальная революция в России двадцатых годов

73. Раскрытие способностей к сексуальному возбуждению

74. Особенности сексуального поведения

75. Пол и сексуальность Детерминанты пола

76. Диагностика сексуальных дисфункций

77. Психогенные сексуальные расстройства

78. Дисгармония сексуальная

79. Сексуальная ориентация закладывается с детства

80. Искаженное восприятие сексуальной реальности

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

81. Сексуальная уверенность

82. Психологические особенности личности супругов с сексуальной дисгармонией.

83. Способ лечения вторичных психогенных сексуальных расстройств у мужчин и сексуальной дисгармонии

84. Конфликтологические аспекты диагностики и коррекции супружеской дезадаптации при параноидной шизофрении

85. Нормальная сексуальность и моделирование её первичных и вторичных расстройств

86. Россиянки и шведки: стратегии сексуального поведения
87. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи и характеристика расстройств эрекции
88. Сексуальные меньшинства и общество

89. Сексуальные меньшинства и общество

90. Сексуальные домогательства на работе: мнению юриста

91. Дискурс сексуальности

92. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

93. Сексуальная жизнь божьей коровки

94. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

95. Сексуальная революция в Интернете

96. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

97. Насильственные действия сексуального характера

98. Школьная дезадаптация. Причины и методы предупреждения

99. Нейрофизиологические механизмы аномального сексуального поведения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.