Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Разное Разное

Загальная характеристика специализированных установок ООН

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ ООН Історія формування системи спеціалізованих установ ООН Поява міжнародних організацій була зумовлена зростанням взаємозв'язків і взаємозалежності країн і народів, що особливо відчутно почало проявлятися вже у роки бурхливого розвитку капіталізму в другій половині XIX ст. Формування світових економічних відносин, технічний прогрес, розвиток залізничного і морського транспорту та міжнародних контактів породили проблему регулювання і стандартизації міжнародних зв'язків. На цьому грунті виникли перші міжнародні організації: Міжнародний телеграфний союз (1865 р.), Всесвітній поштовий союз (1874 р.) та ін. Цим та аналогічним іншим організаціям були притаманні дві визначальні функції: вони відігравали роль банків інформації і сприяли впровадженню міжнародних стандартів у своїй галузі. Після першої світової війни, в 1919 р., виникла Міжнародна організація праці, яка за своїми змістом і цілями істотно відрізнялася від попередників. Якщо створення перших міжнародних організацій диктувалося насамперед технічною необхідністю, то МОП була покликана, за задумом її творців, сприяти врегулюванню суперечностей між працею і капіталом, забезпеченню гуманних умов праці, оскільки несправедливі, тяжкі умови праці призводили до соціальних потрясінь, що загрожувало миру і гармонії в усьому світі. Отже, завдання МОП пов'язані зі сферами соціальною, економічною й політичною. В період діяльності Ліги націй інших, крім МОГІ, спеціалізованих організацій не виникло, що значною мірою пояснювалося тим, що Ліга та її головні органи зосередили основну увагу на політичних проблемах. Крах Ліги націй, її неспроможність відвернути другу світову війну виявили необхідність нових підходів до розв'язання міжнародних проблем. Стало очевидним, що для запобігання небезпечним конфліктам більше уваги треба приділяти практичному врегулюванню проблем економічного й технічного характеру, загострення яких загрожувало новими вибухами і потрясіннями. До того ж зруйноване другою світовою війною росподарство країн вимагало істотного розширення міжнародного економічного співробітництва. Питання про необхідність утворення спеціалізованих установ (далі — СУ) вперше обговорювалося на конференції в Думбартон-Оксі (1944 р.). Тут було вирішено, що ООН сприятиме розв'язанню міжнародних економічних, соціальних та інших гуманітарних проблем через певні міжурядові організації. На цьому грунті між 1944 і 1948 рр. виникли міжнародні фінансові організації, які почали відігравати важливу роль у міжнародних економічних відносинах : Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), який очолив фінансову групу, куди увійшли Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Важливе місце у світовій торгівлі посіла також Генеральна угода про тарифи й торгівлю (ГАТТ). Ця міжнародна організація, утворена 1948 р., не вважається формально Спеціалізованою установою, хоча за своїми рисами і цілями дуже схожа зі спеціалізованими установами ООН. Під впливом зміцнення багатопланового міжнародного співробітництва у післявоєнні роки виникли нові СУ.

З метою подолання нестачі продуктів харчування у 1945 р. була заснована Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО). У 1946 р. була створена ЮНЕСКО — Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. Головна мета цієї організації — сприяти миру й безпеці шляхом співробітництва між країнами в галузі освіти, науки й культури. У 1948 р. почала функціонувати Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). У післявоєнні роки виникли також ряд СУ технічного характеру з метою обміну інформацією, міжнародної стандартизації, а також надання технічної допомоги: Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО, 1947 р.). Міжнародна морська організація (ІМО, 1959 р.). Всесвітня організація інтелектуальної власності (БОЇВ, 1970 р.). У 1977 р. почала діяти ще одна спеціалізована установа ООН — Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР). Її мета — надання допомоги країнам, що розвиваються, у збільшенні виробництва продовольства, ліквідації хронічного голоду. У 1985 р. сім'я спецустанов ООН поповнилася те однією Організацією — Організацією Об'єднаних Нація з промислового розвитку (ЮНЇДО), яка з 1966 р. діяла як орган Генеральної Асамблеї. Головна увага цієї організації зосередилася на сприянні промисловому розвитку країн, що розвиваються. У 1988 р. утворена СУ Багатостороннє агентство з питань гарантій інвестицій (БАГІ). Деякі спеціалізовані установи ООН виникли на базі перших міжнародних організацій. Так, Міжнародна метеорологічна організація, створена ще 1873 р., перетворилася у 1950 р. в СУ "Всесвітня метеорологічна організація" (ВМО). Всесвітній поштовий союз, утворений 1874 р., у 1948 р. одержав статус СУ під назвою "Всесвітній поштовий союз" (ВПС). А заснований 1865 р. Міжнародний телеграфний союз, що у 1934 р. змінив свою назву на "Міжнародний союз електрозв'язку", одержав статус спеціалізованої установи ООН у 1977 р. У післявоєнний період виникли й інші міжурядові організації, які увійшли в систему ООН, але юридичне не вважаються спеціалізованими установами. Крім ГАТТ, слід згадати в цьому плані Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Ця автономна міжурядова організація була створена 1957 р. під егідою ООН. Вона має спеціальну угоду з ООН, щорічно подає доповіді про свою діяльність Генеральній Асамблеї і в разі необхідності — Раді Безпеки. З ряду питань МАГАТЕ подає доповіді також Економічній та Соціальній Раді (ЕКОСОР). І за своїм характером, і за правами ГАТТ і МАГАТЕ мають багато схожого зі спецустановами ООН. Деякі дослідники відносять їх до СУ, але офіційно статус спеціалізованої установи наданий тільки вказаним вище 17 міжурядовим організаціям. Класифікація СУ Хоча всі СУ функціонують у певних сферах, діапазон деяких із них достатньо широкий і багатоплановий, що ускладнює завдання їх чіткої класифікації. І все ж щодо сфер діяльності можна виділити такі основні групи: 1. Фінансові: МВФ, МБРР, МФК, МАР, БАГІ, МФСР. 2. Економічні: ФАО, ЮНІДО. 3. Технічні: ІКАО, МСЕ, ІМО, ВПС, ВМО. 4. Соціальні: МОП, ВООЗ. 5. Гуманітарні: ЮНЕСКО, ВОІВ. МОП, ФАО, ВООЗ та ЮНЕСКО умовно називали "Великою четвіркою".

Після надання статусу спеціалізованої установи ЮНЇДО її також включили в цю групу провідних міжнародних організацій, яка дістала назву "Великої п'ятірки". Поняття спеціалізованої установи і її характерні риси У світі діють сотні різноманітних міжнародних організацій, однак спеціалізованими установами визнані лише 17. Які ж неодмінні ознаки СУ? Спеціалізована установа — це міжурядова, самостійна, автономна організація, пов'язана з ООН спеціальною угодою через ЕКОСОР. Спеціалізованою установою вважається лише та, що відповідає таким вимогам: 1) організація має бути утворена урядами (тобто виключаються всі неурядові організації); 2) вона повинна мати глобальний, універсальний характер (тобто виключаються навіть регіональні міжурядові організації) ; 3) організація має діяти в певній сфері міжнародного співробітництва: економічній, соціальній, культури, освіти, охорони здоров'я і подібних галузях; 4) вона повинна Підписати угоду з ООН про співробітництво, координацію і взаємодію з нею та іншими спеціалізованими установами, що координується Економічною і Соціальною Радою. Головна мета СУ полягає у створенні умов стабільності і добробуту, необхідних для мирних і дружніх відносин між націями, основаних на поважанні принципу рівноправності і самовизначення народів. Цілі СУ, сформульовані в ст.55 Статуту ООН, полягають у сприянні: а) підвищенню рівня життя, повній зайнятості населення і економічному й соціальному прогресу та розвитку; б) розв'язанню міжнародних проблем у сферах економічній, соціальній, охорони здоров'я і т.д.; міжнародному співробітництву в сфері культури і освіти; в) поважанню і дотриманим прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови й релігії.Статус, правові основи й структура СУ Характеризуючи статус спеціалізованих установ системи ООН, необхідно насамперед звернути увагу на докорінну відміну курсів ООН і Ліги націй в цьому питанні. Ліга націй в останні роки своєї діяльності тримала лінію на централізацію керівництва установами, що діяли в її системі. ООН взяла курс на децентралізацію системи СУ, вбачаючи в них цілком автономні організації. Ця концепція чітко проглядається в ст. 63 Статуту ООН, де говориться, що ООН через Економічну і Соціальну Раду укладає із спеціалізованими установами угоди, які визначають умови їхнього зв'язку з ООН. Рада уповноважується погоджувати діяльність СУ шляхом консультацій з ними і рекомендацій. Відповідно до ст.64 Рада уповноважена також "вживати відповідні заходи для одержання від спеціалізованих установ регулярних звітів", у тому числі звітів про виконання її рекомендацій, а також відповідних рекомендацій Генеральної Асамблеї. Отже, хоча СУ і надсилають звіти Раді, проте координуюча її роль виглядає дуже умовною, оскільки проблеми вирішуються лише шляхом консультацій і рекомендацій, які не є обов'язковими. Правові основи, компетенція СУ визначаються Статутом ООН, статутами спеціалізованих установ, їх угодами з ООН. Взаємовідносини між ООН і спеціалізованими установами будуються на основі укладених угод, які підписує Економічна і Соціальна Рада. У кожної такої угоди є свої особливості залежно від специфіки СУ.

Сделано это было для того, чтобы упорядочить передачу проволочных сообщений за пределы государств, каждое из которых имело свою телеграфную систему. С изобретением радиосвязи слово «телеграф» уженедостаточно емко обозначало все средства коммуникации с использованием электрических импульсов, а потому в 1932 году появилась новая организация с названием, используемым и сейчас — Международный телекоммуникационный союз (МТС). С 15 октября 1947 г. МТС является одним из подразделений ООН. 526 Всемирная метеорологическая организация (ВМО), международная межправительственная организация, специализированное учреждение ООН. (с 1947); начала деятельность с 1951 г. (в 1873-1951 — Международная метеорологическая организация) для сотрудничества в области метеорологических наблюдений и исследований, обмена информацией и др. Местопребывание — Женева. На 1.01.1997 г. членами ВМО состояли 162 государства, в том числе Россия. Всемирная организация здравоохранения — специализированное агентство ООН, первичная ответственность которого касается вопросов международного здравоохранения и общественного здоровья

1. Организация работы специализированной страховой компании, занимающейся имущественным страхованием

2. Организация взаимодействия специализированных учреждений для несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации, с негосударственными организациями по профилактике детской безнадзорности

3. Специализированные организации в системе ООО: экономический и социальный совет ООН, ЮНКТАД, ЮНИДО

4. Качественные характеристики персонала в организации

5. Организация производства специализированного ремонтного предприятия

6. Международные космические организации
7. Организация деятельности электронных магазинов
8. Международные экономические организации

9. Организация деятельности электронных магазинов

10. Билеты по международным экономическим организациям

11. Международные экономические организации

12. Международные финансовые организации

13. Международные неправительственные организации

14. Деятельность международных экономических организаций

15. Международные кредитные организации

16. Организация технологии работы магазина

Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

18. Общая характеристика организации, определение миссии организации

19. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

20. Характеристика коммерческих организаций

21. Характеристики организации

22. Понятие, задачи, общие принципы организации бухгалтерского учета в специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда
23. Содержание и порядок использования международных стандартов аудита и сопутствующих услуг. Сравнительная характеристика МСА № 240 с ПСАД № 13
24. Принципы международного права и их характеристика

25. Виды хлеба. Организация хранения лука. Характеристика кондитерских изделий и кофе

26. Характеристика внешних факторов, влияющих на деятельность организации

27. Характеристика магазинов женской одежды индивидуального предпринимателя "Городиловой Г.М."

28. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

29. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

30. Характеристика звезд

31. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

32. Характеристики ВМС Великобритании

Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

34. Экономико-географическая характеристика Юга США

35. Австралия - экономико-географическая характеристика

36. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

37. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

38. Характеристика Австралии
39. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики
40. Экономико-географическая характеристика Московского региона

41. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

42. Экономико-географическая характеристика Японии

43. Комплексная характеристика Бразилии

44. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

45. Общая характеристика Туниса

46. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

47. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

48. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

49. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

50. Комплексная характеристика Словении

51. Китай. Характеристика страны

52. Социально-экономическая характеристика Индии

53. Экономическая характеристика Псковской области

54. Характеристика политико-географического положения Китая
55. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы
56. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

57. Виды и характеристика федеральных налогов

58. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

59. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

60. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

61. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

62. Конституция США: Общая Характеристика

63. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

64. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Региональные международные организации как субъекты международного права

66. Страховой рынок Украины и его характеристика

67. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

68. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

69. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

70. Краткая характеристика культуры Древнего Египта
71. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова
72. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"

73. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

74. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

75. Характеристика арго и жаргонов

76. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

77. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

78. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

79. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

80. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

82. Характеристика дополнительных устройств к ПК

83. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

84. Общая характеристика системы Windows

85. Установка и основные характеристики Linux

86. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей
87. Общая характеристика аксиоматики Гильберта
88. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

89. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

90. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

91. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

92. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

93. Общая характеристика дыхательной системы

94. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

95. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

96. Криминалистическая характеристика вымогательства

Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности

98. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

99. Характеристика механических повреждений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.