Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Трудовое право Трудовое право

Правове регулювання зайнятості на україні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Тема: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА УКРАЇНІ. ЗМІСТ.1. Вступ. 1. Специфіка ринку зайнятості України. 2. Цілі і задачі політики зайнятості. 2. Загальна частина. 1. Джерела правових норм про працю та зайнятість населення в Україні. 2. Аналіз закону України “Про зайнятість населення”. 3. Порядок отримання допомоги по безробіттю. 3. Висновки. 3.1. Перспективні напрями політики зайнятості. 3.2. Перелік використаної літератури. 4. Задачі. 1. Задача № 1. 2. Задача № 2. 1. Вступ. 1.1. Специфіка ринку зайнятості України. Проблема державного правового регулювання ринку зайнятості актуальна не лише для України. В умовах подальшого розвитку науково-технічного прогресу, всеоб`ємлюючої автоматизації виробництва, її все більш корпоративного або навпаки - локального характеру дістало місце підвищення професійних та особистих вимог до фахівців, тенденції надвиробництва, неможливість швидко знайти підходящу роботу. Всі зазначені явища та інші дедалі більше перетворюються на чинник деградації робочої сили. Але в нашій державі формування ринку праці, яке тики розпочалося, диктує необхідність розробки політики зайнятості, яка буде враховувати специфіку перехідної економіки, національні особливості та менталітет населення. Це не виключає застосування деяких принципів та методик, які є характерними для стратегій зайнятості в країнах з розвиненим ринковим господарством, але можливо лише при умові їх адаптації до “українських реалій”. В Україні трудові відносини як контекст політики зайнятості мають специфіку, яка визначається низкою факторів: . Ринкові відносини в сфері праці знаходяться в процесі становлення. . Безпосереднім слідством зниження виробництва стає не зростання безробіття, як це відбувається в умовах розвиненого, ефективно функціонуючого ринку праці, а зростання внутрішньовиробничої незайнятості. Аналіз роботи підприємств останніх років показує, що приховане безробіття зростає значно більшими темпами ніж відкрите. Різке скорочення виробництва не супроводжується адекватним звільненням робочої сили. . Інфляція і економічний хаос здійснюють двосторонній вплив на заробітну платню: відбувається подальше зменшення й без того низької реальної заробітної платні, особливо в державному секторі, та зростає відрив розміру винагороди за працю від її результатів, якості та складності. В результаті заробітна платня втрачає належну їй функцію розподілу праці між різними секторами економіки у відповідності з попитом. Це призводить до нарощення диспропорцій між структурами попиту на працю та її пропозиції в професійно-кваліфікаційному, галузевому, територіальному та інших аспектах. Консервації зазначеної диспропорції сприяє штучне підтримання підвищеного попиту на робочу силу. . У порівнянні із засобами, які мають у своєму розпорядженні центральна та місцева влади у розвитих країнах світу, фінансові, матеріальні та кадрові ресурси, яки мають у своєму розпорядженні відповідні державні органи України, щодо розробки і проведення політики зайнятості, украй обмежені. Тому якісно інше значення набуває правильний вибір пріоритетів. З урахуванням вищезазначеного можна сформулювати деякі стратегічні принципи політики зайнятості.

1.2. Цілі і задачі політики зайнятості. Державна політика України зайнятості населення базується на таких принципах: забезпечення рівних можливостей усім громадянам, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії, в реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб; сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганню безробіттю, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва; координації діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами економічної і соціальної політики на основі державної та регіональних програм зайнятості; співробітництва професійних спілок, асоціацій (спілок) підприємців, власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів у взаємодії з органами державного управління в розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості населення; міжнародного співробітництва у вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи працю громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні. Але політику зайнятості, якою вона повинна бути не можна зводити лише до допомоги безробітним, що спостерігаються сьогодні в Україні. Теоретичною базою для такого явища напевно є дещо звужене трактування простору ринку праці як сфери, що охоплює виключно безробітних та вакансії, а не всю сукупність відносин в області зайнятості. У світовій науці та праві вже давно сформувалося та знайшло практичне застосування розуміння політики зайнятості як інструмента найбільш повної реалізації та розвитку трудового потенціалу населення. Засоби, які спрямовані на допомогу безробітним, складають органічну частину цього більш загального контексту. Так, документ, що його підготовлено Міжнародним центром економічного розвитку, розташовує в одній низці із скороченням безробіття наступні цілі державної політики зайнятості: . Більш повне використання недовикористовуваної робочої сили; . Створення можливостей продуктивної та добре оплачуваної зайнятості; . Інвестиції до людського капіталу з метою збільшення індивідуальної продуктивності сполученої з адаптацією технологічних процесів до можливостей працівників; . Стимулювання механізмів адаптації до вимог ринку (і в першу чергу сприяння розвитку виробничої та соціальної інфраструктури). На сьогодні політика зайнятості в Україні спрямована на допомогу традиційним групам ризику та особам, які знаходяться під загрозою звільнення з промислових підприємств. Питання ж найбільш цінної з людської точки зору довгочасної економічної віддачі частини трудового потенціалу залишається невирішеним. Враховуючи вищезазначене, наведу аналіз діючого законодавства України про зайнятість населення та його відповідність сучасним вимогам та природному стану речей.2. Загальна частина. 2.1. Джерела правових норм про працю та зайнятість населення в Україні. Згідно Конституції України засади регулювання праці і зайнятості населення визначаються виключно законами України.

Такими законами є: . Кодекс законів про працю України. . Закон України “Про зайнятість населення”. . Закон України “Про охорону праці”. . Закон України “Про колективні договори і угоди”. . Закон України “Про оплату праці”. . Інші законодавчі акти та міжнародні угоди. Законодавство про зайнятість поширюється на постійно проживаю чих в Україні іноземних громадян і осіб без громадянства, якщо інше не передбачено законодавством України. При цьому, згідно статті 8(1) Кодексу законів про працю України встановлено пріоритет міжнародної угоди над національним законодавством:: “Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.” Виконання державної політики зайнятості згідно Конституції України покладено на вищий орган виконавчої влади – Кабінет Міністрів України, який розробляє та втілює в життя конкретні програми регулювання цієї сфери відповідно до законів, що їх приймає Верховна Рада України. . З метою сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці Кабінетом Міністрів України і виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів розробляються річні та довгострокові державні і територіальні програми зайнятості населення. Згідно статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Більш конкретизоване вираження зазначених прав та обов`язків громадян а також державне регулювання трудових відносин знаходимо у Кодексі законів про працю України. Глава ІІІ-А, що має назву “Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників” має посилання на безпосереднє регулювання зайнятості відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”. 2. Аналіз закону України “Про зайнятість населення”. Цій Закон визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю. Відповідно до Закону, зайнятість - це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

3. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

4. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

5. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

6. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
7. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій
8. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

9. Генеральний Секретаріат та його склад

10. Складові та об’єкти логістики

11. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

12. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

13. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

14. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

15. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

16. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

17. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

18. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

19. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

20. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

21. Платежи за использование природных ресурсов

22. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
23. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
24. Цивільний та арбітражний процес

25. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

26. Конституцiя США та реальнi права громадян

27. Налоговая отчетность организаций по ресурсным платежам

28. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

29. Финансовое планирование и прогнозирование лизинговых платежей

30. Несколько рефератов по культурологии

31. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

32. Реферат по книге Фернана Броделя

Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее

33. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

34. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro

35. 1С : Торговля + склад

36. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

37. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

38. Полная история танков мира
39. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
40. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

41. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

42. Несколько рефератов по Исламу

43. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

44. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

45. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

46. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

47. Учет начисления налогов и платежей в небюджетные фонды

48. Налоги и платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

49. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

50. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

51. Логистическое управление складами

52. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

53. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

54. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе
55. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики
56. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

57. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

58. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

59. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

60. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

61. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

62. Постмодернізм та українська історична наука

63. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

64. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее

65. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

66. Історія держави та права України

67. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

68. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

69. Центральна рада: досягнення та прорахунки

70. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)
71. Розслідування крадіжок державного та громадського майна
72. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

73. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

74. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

75. Лекції з української та зарубіжної культури

76. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

77. реферат

78. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

79. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

80. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники

81. Схема логистического процесса на складе

82. Похідна та її застосування

83. Печінка. Її будова, функції та хвороби

84. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

85. Сестринська етика та деонтологiя

86. Світові ринки зброї та військового спорядження
87. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
88. Керівництво та лідерство

89. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

90. Поняття та сутність менеджменту

91. Реферат по менеджменту

92. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

93. Сутність та зміст сучасного менеджменту

94. Расчет некоторых показателей работы склада

95. Платежи в бюджет за природные ресурсы

96. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Экологические платежи

98. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

99. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

100. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.