Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий статус особи в Україні

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТ: Вступ 1. РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ 1.1 Правовий статус особи 1.2 Права людини, права нації (народу) та їх розвиток у сучасний період 2. РОЗДІЛ ІІ.Правовий статус громадян, іноземців та осіб без ромадянства 2.1 Правовий статус громадян України 2.2 Правовий статус іноземців та осіб без громадянства 3. РОЗДІЛ ІІІ.Захист прав і свобод людини та громадянина в міжнародному і національному законодавстві Методи гарантування і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини Висновок Перелік використаної літератури ВСТУП Проголосивши свою незалежність, Україна стала на шлях побудови власної правової держави і громадянського суспільства. Серед інших проблем, що їх вирішує народ України є і проблема здійснення прав людини та громадянина. Правовий статус особи — це система закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права (тобто як такий, що має правосуб’єктність) координує свою поведінку в суспільстві. Правовий статус особи відображає юридичне закріплення досягнутого суспільством обсягу свободи особи. Правовий статус громадян виражає її соціально-економічне і політичне становище в державі й суспільстві, а також можливості для реалізації прав і свобод та покращення свого становища за допомогою права і законодавства. Держава і суспільство зацікавлені і значною мірою стимулюють правомірну діяльність і поведінку особи. Знання цих прав, свобод та обов’язків дає можливість захищати ці права законними методами і способами в судовому порядку, а також за допомогою інших юридичних гарантій. Знання свого правового статусу дає можливість особі знати, що дозволено робити, що вона зобов’язана робити і що заборонено робити. Мета курсової роботи. Дослідити з сучасної дії законодавства України, що стосується правового статусу громадян. Крім того, метою є виробити орієнтир удосконалення в законодавстві України особи, його прав та свобод. Актуальність теми курсової роботи. У ХІІІ столітті вперше з’явилося таке поняття, як «права людини». На сьогодні, права та свободи людини охороняються нормативно-правовими актами кожної держави, пройшовши довгий та складний шлях у їх формуванні та закріпленні. На даному етапі є актуальним питання про правовий статус громадян, його зміст та види, значення результатів наукового дослідження питання для майбутнього його дослідження. У державі можуть існувати різні правові статуси; правовий статус громадян України, правовий статус окремих соціальних груп населення: неповнолітніх, пенсіонерів, військовослужбовців тощо, які займають різне становище в суспільстві. Крім того, існує правовий статус держави, органів державної влади, посадових осіб, різноманітних юридичних осіб тощо. Але об’єктом вивчення даної курсової є правовий статус громадян України. У правовому статусі громадянина виражаються відносини між громадянином і державною владою та іншими суб’єктами громадянського суспільства.

Об’єкт дослідження – правовий статус громадян України, а предмет – права та обов’язки громадян, їх різновиди та зміст. Теоретична значущість дослідження. Дослідження питання правового статусу громадян у теоретичному плані має вагоме значення лише тому, що представлений перелік прав та обов’язків громадян може бути доцільно використаний під час вивчення даної дисципліни у навчальних закладах і для обізнаності з інших юридичних питань, яких безпосередньо стосується досліджувана тема. Практична цінність роботи полягає у розробці системи для вивчення правового статусу як однією з частин даної дисципліни, визначення її суспільно-політичного характеру, так само, як і її вплив на інтеграцію у національну культуру, громадсько-політичну думку, культурно-історичні проекти та міркування. РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ Правовий статус особи — це система закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права (тобто як такий, що має правосуб’єктність) координує своє поведінку в суспільстві. Терміни «особа», «людина», «громадянин», вживаються конституцією і законодавством. В соціальному плані вони означають членів суспільства. У політичному плані відповідно до конституції, особа виступає в якості громадянина, особи без громадянства, іноземного громадянина, біженця або змушеного переселенця. Під правовим положенням особи розуміється юридичний статус громадянина. Правовий статус особи без громадянства, іноземного громадянина – самостійні категорії, однак, зважаючи на те що вони формують на основі правового становища громадянина певної держави, доцільно говорити про правове положення особи в цілому. Поняття «правовий статус особи» і «правове положення особи» є рівнозначними1. Правове становище людини і громадянина, як в цілому, так і окремо, обумовлюється особливостями соціального статусу, що існує в даний період в розвитку суспільства і держави. Соціальний статус особи залежать від сутності соціального укладу, в умовах якого він складається і функціонує. На нього впливає безліч факторів. Основними з них є праця і власність як основа формування громадського суспільства. У перспективі праця (що створює для кожного гідний суспільному прогресу стандарт життя) і власність (що розвивається і примножується в різноманітних формах і видах) визначатимуть місце і роль людини в суспільстві, її соціальний і юридичний статус. Правовий статус особи відображає юридичне закріплення досягнутого суспільством обсягу свободи особи. Він ґрунтується на сучасному вченні про свободу, в підвалинах якого лежать такі ідеї: усі люди вільні від народження, і ніхто не має права відчужувати їх природні права. Забезпечення і охорона цих прав є головним обов’язком держави; свобода особи полягає у можливості робити все, що не завдає шкоди іншій особі; межі свободи можуть визначатися законом, який відповідає праву, а право є мірою свободи; обмеження прав є можливим виключно з метою сприяння досяганню загального добробуту в демократичному суспільстві.

Особа перетворюється на суб’єкт права не автоматично. Вона визнається такою законами держави і насамперед її конституцією. Для успішного реформування суспільства і держави в демократичному напрямку необхідно, щоб правовий статус особи був юридично чітким, вбирав в себе загальнолюдські досягнення в галузі прав людини. У трактовці правового статусу особи серед вчених немає єдності. Нерідко до його структури вводяться, крім прав, свобод, обов’язків, ще й громадянство, законні інтереси, гарантії. Зазначені категорії є або передумовою правового статусу, або його умовами, супроводжують його, але не складають його структуру. Відомо, що інтерес передує правам та обов’язкам незалежно від того, чи знаходить він пряме закріплення в законодавстві, чи просто підлягає правовому захисту з боку держави. Як категорія позаправова або «доправова», інтерес закріплюється не тільки в конкретних правових розпорядженнях, а й у принципах права. Він сприяє формуванню правової настанови особи. Можливо виділення законного інтересу як елемент структури соціального, а не правового статусу. Громадянство як певний політико-юридичний стан є передумовою набуття індивідом правового статусу громадянина конкретної держави в повному обсязі. Воно визначає формування правового становища особи та особливостей конституційних основ її статусу. Гарантії реалізації прав та обов’язків істотно впливають на зміст і соціальне значення статусу особи. Без створення державою умов для здійснення прав, обов’язків вони залишаються «заявою про наміри». Однак загальносоціальні (економічні, політичні, ідеологічні та ін.) та спеціально-соціальні (юридичні) гарантії є факторами реалізації правового статусу особи, а не елементами структури його системи. Існують різні підходи до питання про співвідношення правосуб’єктності та правового статусу: одні вчені вважають правосуб’єктність передумовою правового статусу, другі схильні включати її в правовий статус як структурний елемент, треті називають правосуд’єктність більш об’ємною категорію, яка вбирає в себе правовий статус. Правосуб’єктність (праводієздатність) належить до умов набуття правового статусу, тому що вона полягає в здатності особи мати права, виконувати обов’язки, нести відповідальність. Однак цим її призначення не вичерпуються. Без правосуд’єктності неможливо визначити правовий статус фізичної та юридичної особи: спеціальна правосуд’єктність впливає на спеціальний статус, а індивідуальна правосуд’єктність значною мірою характеризує індивідуальний статус. правосуд’єктність сприяє встановленню відмінності правового статусу від інших соціальних статусів особи – економічного, політичного, етнічного та ін. Термін «правосуд’єктність» застосовується до суб’єктів права – учасників правовідносин. Термін «правовий статус» вживається для характеристики правового положення особи в цілому. Припускаючи наявність правосуд’єктності, правовий статус особи є свого роду інструментом, який систематизує норми про суб’єкта права (його права, свободи, обов’язки, відповідальність) і приводить їх у стійкий стан.

Вольные города Во'льные города' немецкие (Freie Städte, Freistädte), первоначально (с 13 — начала 14 вв.) города, освободившиеся из-под власти сеньора (архиепископа, епископа) и добившиеся полного самоуправления (Кёльн, Майнц, Вормс, Шпейер, Страсбург и др.); в условиях феодально-раздробленной Германии по существу являлись независимыми городскими республиками. Постепенно уравнялись с имперскими городами и стали называться вольными имперскими городами; этот статус просуществовал до начала 19 в. Венский конгресс 1814—15 признал статус В. г. за Франкфуртом-на-Майне (В. г. до 1866) и бывшими ганзейскими (см. Ганза ) городами Любеком (В. г. до 1937), Гамбургом и Бременом (последние сохраняют особый правовой статус и в составе ФРГ). См. также Вольный город . Вольные общества Дагестана Во'льные о'бщества Дагеста'на, термин, введённый русскими историками и этнографами для обозначения объединений сельских общин полупатриархально-полуфеодального типа в Дагестане (аварцев, даргинцев и лезгин), сохранявших независимость от соседних феодальных владетелей (ханов)

1. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

2. Города с особым правовым статусом

3. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

4. Принцип светского государства в РФ. Государственные органы с особым правовым статусом

5. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

6. Административно-правовой статус военнослужащих
7. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
8. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

9. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

10. Правовой статус некоммерческих организаций

11. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

12. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

13. Правовой статус иностранных инвестиций в России

14. Правовой статус образовательных учреждений

15. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

16. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Правовой статус работника и работодателя

18. Правовой статус внутренних морских вод

19. Конституционно-правовой статус РФ

20. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

21. Сенат: эволюция правового статуса и компетенция

22. Конституционно-правовой статус РФ
23. Правовой статус главы государства в зарубежных странах
24. Международные организации, их классификация и правовой статус

25. К вопросу о правовом статусе государственного служащего

26. Шляхи формування правової держави в Україні

27. Правовой статус олимпийского комитета России (общий, специальный, индивидуальный)

28. Констиционно-правовой статус народного депутата Украины

29. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов

30. Правовой статус субъектов РФ

31. Президент России и его правовой статус

32. Характеристика правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

33. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус

34. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ

35. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства

36. Административно-правовой статус государственных служащих

37. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации и его компетенция

38. Правовой статус Счётной Палаты Российской Федерации
39. Риэлторская деятельность: аспекты правового статуса, налогообложения и бухгалтерского учета
40. Административно-правовой статус граждан

41. Административно-правовой статус иностранных граждан в РФ

42. Административно-правовой статус общественных объединений

43. Административно-правовой статус РФ

44. Административно–правовой статус государственных служащих

45. Государственные внебюджетные фонды по законодательству Российской Федерации (функции, правовой статус)

46. Гражданская правосубъектность как элемент (основа) правового статуса

47. Гражданско-правовой статус военнослужащих

48. Гражданско-правовой статус малолетних и несовершеннолетних

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Индивидуальный предприниматель: особенности правового статуса

50. Конституционная характеристика правового статуса личности

51. Конституционно-правовой статус автономий в Российской Федерации

52. Конституционно-правовой статус депутата Парламента РК

53. Конституционно-правовой статус личности

54. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации
55. Конституционно-правовой статус счётных палат зарубежных стран
56. Конституционно-правовой статус человека и гражданина

57. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации

58. Особенности правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации

59. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

60. Понятие и правовой статус общественных объединений

61. Понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и права граждан в области занятости. Правовой статус безработного. Права и обязанности безработного

62. Правовий статус депутата

63. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

64. Правовий статус прокуратури Польщі

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

65. Правовий статус слідчого ОВС

66. Правовий статус територіальної громади

67. Правовой режим особо охраняемых территорий

68. Правовой статус акционерных обществ

69. Правовой статус арбитражного управляющего

70. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев
71. Правовой статус безработного. Пособие по безработице
72. Правовой статус главы местного образования

73. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий

74. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления

75. Правовой статус и полномочия администрации муниципального образования

76. Правовой статус индивидуального предпринимателя в Российской Федерации

77. Правовой статус иностранных работников в РФ

78. Правовой статус личности

79. Правовой статус личности

80. Правовой статус личности

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

81. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность

82. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью

83. Правовой статус плательщиков таможенных платежей

84. Правовой статус Президента Российской Федерации

85. Правовой статус присяжных заседателей

86. Правовой статус Российской Федерации. Алиментные обязательства
87. Правовой статус сельскохозяйственных земель
88. Правовой статус судей в Российской Федерации

89. Правовой статус членов парламента в зарубежных странах

90. Проблемы гражданско-правового статуса военных организаций в системе Федеральной пограничной службы Российской Федерации

91. Прокурорский надзор и правовой статус работников прокуратуры

92. Структура правового статуса осужденных к лишению свободы

93. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

94. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

95. Шляхи формування правової держави в Україні

96. Общественный строй, социальный состав населения и его правовой статус в Древнем Риме

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы

97. Правовой статус Всемирной Торговой Организации

98. Правовой статус участников образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении

99. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.