Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Природа політики

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

&quo ;&quo ;. Розвиток політичної думки й уявлень про державу привів до виділення наук про політику та їх відокремлення від політичної філософії. Існує вислів: якщо сучасна людина не цікавиться політикою, то проте політика цікавиться людиною. Проникнення політики у складний світ міжіндивідуальних та міжгрупових відносин – чітко виражена тенденція ускладнення світу людини. Ще на початку XX ст. політиці приписувалася роль нічного сторожа свободи й абсолютно вільної діяльності індивідів. У сучасних умовах немає людини, яка могла б сказати, що перебуває поза радіусом дії політики. Навіть якщо людина вважає себе аполітичною, вона змушена визнавати й одночасно поважати рішення політичної влади. Політика – необхідність і одночасно потреба сучасної людини: політика – дороговказ, орієнтир у вирішенні суспільних проблем, основа прийняття оптимальних рішень та обмеження непотрібних дій в усіх сферах громадського життя. Знання політики відповідає інтересам кожної людини, що прагне зрозуміти своє місце і роль у суспільстві, у світі, повніше, ефективніше задовольняти свої потреби у спільній життєдіяльності з іншими людьми, впливати на вибір цілей і засобів їх реалізації за допомогою державних органів. Не розуміти політику, свідомо відгороджуватися від неї – означає збіднювати соціальну сутність людини, займати деструктивні суспільні позиції. Сутність, соціальна природа та принципи політики. Політика (від грецьк. polis — місто, держава і прикметник, poli ikos – все, що пов'язане з містом — держава, громадянин та ін.) – організаційна і регулятивна сфера суспільства, яка є основною в системі інших соціальних сфер: економічній, правовій, культурній, релігійній тощо. Коли ж появилась політика ? Перші ростки політики і політичних дій необхідно шукати в первісних актах розподілу праці, які привели до формування і перших соціальних відмінностей у суспільстві. Але вирішальним чинником на формування політики, виділення її в самостійну галузь людської діяльності вплинуло зародження приватної власності і класових відмінностей суспільства. Завершенням процесу становлення політики необхідно вважати створення перших держав. Політика – одне з найбільш поширених і багатозначних понять в усіх сучасних мовах світу. Відомий соціолог Макс Вебер відзначав, що поняття політика „має надзвичайно широкий зміст і охоплює усі види діяльності з самостійного керівництва. Говорять про валютну політику банків, про дисконтну політику імперського банку, про політику профспілки під час страйку; можна говорити про шкільну політику чи політику держави, сільської громади, про політику правління, що керує корпорацією, нарешті, навіть про політику розумної дружини, що прагне керувати своїм чоловіком&quo ;. Під політикою розуміють також мистецтво можливого, а нерідко її характеризують як „брудну справу&quo ;. Таке розмаїття повсякденних уявлень про політику пов’язане не тільки з недостатньо чіткими, обмеженими чи просто помилковими знаннями про неї різних людей, але насамперед зі складністю, багатогранністю, багатством виявів її як соціального явища. Наукові трактування терміна „політика&quo ; відрізняються від повсякденних уявлень строгою логічною аргументацією, узагальненістю і систематизацією, хоч і не виключають деякої суперечливості думок.

Різні наукові визначення політики можна систематизувати і поділити на кілька груп, кожна з яких внутрішньо диференційована. Групи визначень політики: соціологічні субстанціальні діяльнісні Соціологічні визначення політики, ґрунтуючись на соціологічному підході, характеризують її через наступні суспільні явища: економіку, соціальні групи, право, мораль, культуру, релігію. У відповідності з відображуваною сферою суспільства їх можна поділити на економічні, соціальні, правові, етичні (нормативні) тощо. Ще наприкінці XIX ст. американський політик Роберт Лафоллет стверджував, що політика – це економіка в дії. Економічне визначення політики, що найяскравіше подане в марксистській та інших концепціях економічного детермінізму, характеризує політику як надбудову над економічним базисом, як концентроване вираження економіки, її потреб та інтересів. У такому випадку політика розглядається як специфічна галузь громадського життя, що втрачає свою самостійність, зберігаючи лише відносну, обмежену автономію. Вона зумовлюється об’єктивними економічними законами, що не залежать від волі політичних суб’єктів. Соціальні дефініції політики трактують політику як суперництво певних суспільних груп: класів і націй (К.  Маркс) чи зацікавлених груп (А. Бентлі, Д. Трумен) – з метою реалізації своїх інтересів за допомогою влади. Якщо марксистські трактування політики як боротьби між класами в сучасному світі багато в чому втратили свій вплив, то теорія зацікавлених груп одержала широке розповсюдження та розвиток, зокрема, в плюралістичних концепціях демократії, що трактують політику в сучасній демократичній державі як суперництво різних зацікавлених груп, що забезпечує баланс, рівновагу суспільних інтересів. Правові концепції політики вважають політику, державу похідними від права і, насамперед, від природних прав людини, що лежать в основі публічного права, законів і діяльності держави. Яскравий приклад правової концепції політики – теорії суспільного договору, творцями яких є такі мислителі, як Бенедикт Спіноза, Томас Гоббс, Жан Жак Руссо, Імануїл Кант. Суть цих теорій полягає в трактуванні політики і насамперед держави як спеціалізованого інституту з охорони властивих кожній людині від народження фундаментальних прав: на життя, волю, безпеку, власність та ін. У сучасній науковій літературі широко представлені і теорії політики, протилежні правовим концепціям. Деякі політологи розглядають право як породження політики, найважливіший засіб її реалізації, інструмент створення стабільного політичного порядку. Право безпосередньо створюється державою і основується на політичній волі та державній доцільності. Правове трактування політики безпосередньо межує з її етичними (нормативними, ціннісними) дефініціями. Це яскраво виявляється в концепціях, що визнають позадержавне існування природного права у формі моральних принципів людського співтовариства. Нормативне розуміння політики важливий напрямок її соціологічного трактування. Нормативний підхід допускає розгляд політики, виходячи з ідеалів, цінностей, цілей і норм, що мають реалізуватися в процесі здійснення політики.

У такому розумінні політика є видом діяльності, спрямованим на досягнення загального блага. Загальне благо включає такі цінності, як справедливість, мир, волю та ін., мета політики – служіння цьому загальному благу, норми політики – конкретні правила, закони, що ведуть до його досягнення. Субстанціальні визначення орієнтуються на розкриття тієї першооснови, з якої складається політика. Найпоширенішим з них є трактування політики як дій, спрямованих на владу: її створення (захоплення), утримання і використання (М. Вебер, Г. Лассуел, Р. Даль, Ж. Бордо та ін.). Політика, – писав Макс Вебер, – це „прагнення до участі у владі або до набуття впливу на розподіл влади, або між державами, або всередині держави між соціальними спільностями людей&quo ;. „Владні&quo ; визначення політики відображають її суть, найважливішу якість, що її конституює; ці визначення конкретизуються і доповнюються інституціональними дефініціями. Інституціональні поняття характеризують політику через організації, інститути, де втілюється та матеріалізується влада, насамперед, через найважливіший інститут – державу. Політика в такому разі розглядається як участь у справах держави, напрямок еволюції держави, визначення форм, завдань, змісту діяльності держави. Якщо владні та інституціональні трактування політики вбачають її основу у владі і у спеціалізованих носіях-організаціях, то антропологічні визначення намагаються відшукати більш глибоке її джерело, що існує у природі людини. Звідси, політика – це форма цивілізованого спілкування людей на основі права, спосіб колективного існування людини. Обґрунтування антропологічного розуміння політики дав ще Аристотель, який вважав, що людина – істота політична, істота колективна. Нормальне життя людини, задоволення її різноманітних потреб і здобуття щастя можливі тільки при спілкуванні з іншими людьми. Вищою, у порівнянні з сім’єю або селищем, формою такого спілкування і виступає політика, її перевага над передполітичним спілкуванням полягає в тому, що вона є спілкуванням у державі вільних і рівних людей за допомогою норм права, які втілюють справедливість, однакове ставлення до всіх громадян. Через політику, державу в спілкуванні людей досягається гармонія. Діяльнісні визначення. Вони характеризують політику як процес підготовки, прийняття і практичної реалізації обов'язкових для всього суспільства рішень. Така інтерпретація політики дозволяє проаналізувати найважливіші стадії її здійснення: визначення мети політики, прийняття рішень; організацію мас та мобілізацію ресурсів для реалізації мети; регулювання політичної діяльності; контроль за нею; аналіз отриманих результатів і визначення нової мети політики. Діяльнісна інтерпретація політики широко використовується, зокрема, у теорії політичних рішень, а також у телеологічних трактуваннях політики, у яких остання розглядається як діяльність, що спрямована на ефективне досягнення колективної мети. Патріарх американської соціології Т. Парсонс відзначав, що політикою є сукупність „способів організації визначених елементів тотальної системи відповідно до однієї з її фундаментальних функцій, а саме ефективної колективної дії по досягненню загальної мети&quo ;.

Самим же мати змогу не тльки не випрохувати урядових посад, а ще й роздавати х "свом людям"; та до того, щоб можна було вмочити урядовий пирг у нафту й смачненько уминати його все життя. Такий соб тихий та мирний деал жив у цих кулуарних, европейських душах  до його зовсм не пасувала ота надднпрянська, "азатська", "майже-большевицька" "нестримансть", "недержавнсть". Але що робити: маси тяглися до то "азатщини", галицький забитий селянин почував пробуджену соцальну й нацональну рднсть з надднпрянським братом свом, галицький робтник клясовим нстнктом свом тягнувся туди, де йшла велика, народня, дйсно визвольна з пд усякого ярма боротьба. ¶ через те Нацональна Рада мусла пти на уступки й згодитись на з'днання. Але це було тльки формальне поднання. Н сторичн умови попереднього життя двох кран, н ржниця в самй природ керуючих елементв не сприяли тснщому злиттю двох галузв диного народу. ¶ розумться, ця сама природа галицьких кулуарно-нафтяних полтикв була причиною того, що не було використано як слд силу галицького селянства

1. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

2. Національна політика СРСР в роки перебудови

3. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

4. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

5. Основні напрямки зовнішньої політики України

6. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
7. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
8. Процентна політика комерційного банку

9. Інформаційна політика України

10. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

11. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

12. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

13. Інвестиційна політика банків в Україні

14. Державна політика в галузі охорони праці

15. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

16. Організація облікової політики підприємства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Формування облікової політики підприємства

18. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

19. Концепція регіональної політики

20. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

21. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

22. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства
23. Сучасна мовна політика України
24. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

25. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

26. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

27. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

28. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

29. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

30. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

31. Політика А. Гітлера

32. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

33. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

34. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

35. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

36. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

37. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

38. Асортиментна політика підприємства
39. Маркетингова товарна політика
40. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

41. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

42. Управління ціновою політикою підприємства

43. Цінова політика фірми та її оцінка

44. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

45. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

46. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

47. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

48. Міжнародні відносини та зовнішня політика

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы

49. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

50. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

51. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

52. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

53. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

54. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
55. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики
56. Економічні чинники регіональної політики в Україні

57. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

58. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

59. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

60. Політик і політичний режим

61. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

62. Політика як суспільне явище

63. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

64. Політика і етика: соціально-філософський аспект

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

66. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

67. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

68. Соціальна політика

69. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

70. Структура системи соціального захисту населення і політики України
71. Митна політика України
72. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

73. Сучасна митно-тарифна політика України

74. Бюджетна політика

75. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

76. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

77. Державне регулювання соціальної політики

78. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

79. Суть фінансової політики держави

80. Фінансова політика

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

82. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

83. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

84. Антимонопольна політика держави та її сутність

85. Грошово-кредитна політика держави

86. Державна промислова політика
87. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
88. Концепція непослідовності політики у часі

89. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

90. Особливості інноваційної політики розвинених країн

91. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

92. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

93. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

94. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

95. Единая природа зарядов, полей и сил взаимодействий

96. Політична географія і геополітика

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Физическая природа комет

98. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

99. Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.