Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Розділ 1. Мотиви природоохоронної діяльності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема 1.1 Сутність та структура мотиваційної сфери молодших школярів 1.2 Особливості природоохоронної діяльності учнів початкової школи Розділ 2. Експериментальне дослідження формування мотивів природоохоронної діяльності молодших школярів 2.1 Вивчення мотиваційної структури природоохоронної діяльності молодших школярів 2.2 Методика формування мотивів природоохоронної діяльності учнів 2.3 Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів Висновки Список використаних джерел Додаток ВступАктуальність проблеми. Гострота сучасної екологічної ситуації в усьому світі і в Україні, зокрема, породжує безліч проблем. Одна з них - виховання молодого покоління, здатного гармонійно співіснувати з нею, раціонально використовувати та відтворювати її багатства, психологічно готового оберігати природу. Це вимагає &quo ;переорієнтації екологічного виховання на можливість здійснювати випереджувальну підготовку людини до переходу на стратегію сталого розвитку&quo ; . Сталий розвиток є новим принципом людського життя; майбутні покоління повинні мати ті самі ресурсні можливості, що й нинішні. Важлива роль у формуванні екологічної культури особистості належить початковій школі, яка є однією із перших ланок становлення людини і громадянина. Саме &quo ;в початковій школі вирішуються такі завдання екологічної освіти, як формування елементарних знань про природу та взаємозв'язки у ній, про людину як частину природи, ціннісного ставлення до природи, розуміння взаємодії і взаємовпливу людини і природи, навичок екологічно доцільної поведінки; виховання почуття відповідальності за стан довкілля; розвиток потреби у спілкуванні з природою; активізація діяльності з охорони та поліпшення навколишнього середовища&quo ; . Сучасна школа не повинна обмежуватись наданням учням певних знань, вона покликана виховувати активну життєву позицію дітей, розвивати уміння самостійного здобуття знань, уміння орієнтуватися в постійному потоці інформації, формувати потребу в самовдосконаленні, щоб знання стали дійовою силою у житті учнів. Проте сьогодні існують серйозні проблеми розвитку й удосконалення освіти. Від якості, глибини та обсягу знань, якими оволодіває підростаюче покоління, значною мірою залежить прогрес нашого суспільства. Дослідження сучасної практики екологічного виховання школярів, здійснені в школах України, свідчать про те, що переважна більшість учнів початкових класів знають і усвідомлюють екологічні проблеми, виявляють досить відчутну стурбованість станом довкілля. Причому для хлопчиків характерне загалом утилітарно-практичне ставлення до довкілля (вони відзначали, що люблять природу за те, що вона є &quo ;. джерелом життя і здоров'я для них особисто та для людей взагалі. &quo ;). Більшість дівчаток люблять природу за її красу (милуючись нею, вони &quo ;заспокоюються&quo ;, в них &quo ;поліпшується настрій&quo ; ). Однак під час безпосереднього спілкування з природою відчуваються недоліки життєвого досвіду взаємодії учнів з природою.

Школярі не завжди виявляють уміння здійснювати цілеспрямовані спостереження за природними об'єктами, аналізувати, зіставляти події, факти й явища. Вони часом не вміють висловити свої думки, аргументувати або й просто описати побачене в природі. Однією з причин цього є &quo ;зростаюча відчуженість дітей (особливо міських) від природи, відсутність педагогічно обґрунтованого спілкування з нею&quo ; . Інша причина полягає в тому, що самі вчителі не мають достатнього досвіду організації і здійснення екологічного виховання молодших школярів. Ось чому зараз перед учителями стоїть завдання екологічної освіти і виховання молоді, а починати слід з найменших школярів, враховуючи їхні морально-психологічні особливості. Діти цього віку сприймають на віру все сказане вчителем, його думка є для них більш вагомою, ніж думки друзів-однолітків, інших дорослих. Вони більш емоційні, ближче до серця сприймають негаразди інших, сильніше співпереживають. Проте &quo ;екологічні проблеми часто постають перед ними як абстрактні, віддалені від повсякденного життя&quo ; . У молодших школярів, як стверджують дослідники , відсутня мотивація до природоохоронної діяльності. Тому врахування досягнень сучасної психолого-педагогічної науки у формуванні мотивів охорони природи є дієвим засобом формування екологічної культури у молодшому шкільному віці. Проблеми екологічного виховання та формування мотиваційної сфери молодших школярів у процесі навчання природознавства розглядали як класики педагогічної думки В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський та ін., так і сучасні вчені-педагоги (В.П. Горощенко, Н.С. Жесткова, Л.І. Іщенко, А.І. Кузьмінський, Н. Є. Мойсеюк, М.М. Фіцула та ін., методисти Н.П. Байбара, О.А. Біда, О.М. Варакута, О.Л. Іванова, С.К. Іващенко, С.С. Клименко, Н.С. Коваль, І.М. Коренева, О.З. Плахотип, Н.О. Пустовіт, О.Н. Химинець та ін., а також вчителі-практики Г.М. Бондаренко, О.А. Гавриленко, Ю.І. Рева, Л.К. Різник, Л.М. Руденко, А.О. Степанюк, О.І. Ткаченко, Н.В. Хлонь, З.А. Шевців та ін. Проте основна увага у них звертається на теоретичні і практичні аспекти екологічного виховання, а мотиви природоохоронної діяльності як внутрішній стимул до активної участі в охороні природи окреслені фрагментарно, нечітко. Відтак необхідність формування мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів зумовила актуальність даної проблеми й спричинила вибір теми дипломного дослідження - &quo ;Мотиви природоохоронної діяльності молодших школярів&quo ;. Об’єкт дослідження - процес екологічного виховання молодших школярів в процесі навчальної діяльності. Предмет дослідження - мотиви природоохоронної діяльності учнів початкових класів. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити особливості методики формування мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів у процесі екологічного виховання. Гіпотеза дослідження: якщо в процесі навчання забезпечити адекватне формування мотивів природоохоронної діяльності, то показники екологічної вихованості в учнів початкових класів значно покращаться. Відповідно до поставленої мети та гіпотези визначені завдання дослідження: Розкрити сутність та структуру мотиваційної сфери молодших школярів.

Охарактеризувати специфіку мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів. Виявити особливості та напрямки природоохоронної діяльності молодших школярів. Визначити вплив експериментальної методики на результативність процесу екологічного виховання молодших школярів. Для розв’язання поставлених завдань використовувався комплекс методів дослідження. Теоретичні методи: вивчення та аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури, теоретичне моделювання та системний аналіз при визначенні мети та завдань дослідження, аналіз діючих програм і методичних посібників з екологічного виховання. Емпіричні методи: спостереження за процесом екологічного виховання і природоохоронною діяльністю школярів, бесіда, опитування учнів і вчителів. Експериментальні методи: констатуючий експеримент, що передбачав вивчення рівня сформованості мотивів природоохоронної діяльності учнів у звичайних умовах навчально-виховного процесу; формуючий - впровадження експериментальної системи (форм, засобів і змісту) формування мотивів природоохоронної діяльності в процесі навчання і виховання школярів; кількісний та якісний аналіз результатів дослідження, узагальнення і систематизація здобутих результатів. Структура та обсяг дипломної роботи: загальний (повний) обсяг роботи - 90 сторінок машинописного тексту, який складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатку. Розділ 1. Мотиви природоохоронної діяльності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема 1.1 Сутність та структура мотиваційної сфери молодших школярівУчіння, як і будь-яка інша діяльність, здійснюється під впливом певних стимулів, спонукань, що є рушійними силами навчально-пізнавальної активності учня. Такими спонукальними стимулами є потреби, інтереси, переконання, ідеали, уявлення учня про себе, цінність орієнтації тощо. Вони утворюють мотивацію (або мотиваційну сферу) навчальної діяльності молодшого школяра. Не випадково в останні роки широко досліджують психологічний аспект виникнення, формування й розвитку позитивної мотивації учіння, в тому числі навчально-пізнавальних мотивів, які не тільки є найважливішими внутрішніми спонуками учіння, але й сприяють самовизначенню особистості, її самореалізації й самовдосконалення . Тому завдання забезпечення формування учбової мотивації є одним із найбільш нагальних в умовах реформування національної системи освіти. Управління цим процесом значною мірою залежить від рівня психолого-педагогічної розробленості цієї проблеми. Мотиви учіння молодших школярів, особливості розвитку мотиваційної сфери в умовах навчальної діяльності на різних етапах розвитку психолого-педагогічної науки досліджували такі вчені, як Л.І. Божович, Л.С. Виготський, В.К. Вілюнас, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, С. Занюк, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, А.К. Маркова, М.В. Матюхіна, О.Я. Савченко, В.В. Столін, Х. Хекхаузен та ін. Під час вивчення психологічних проблем мотивації учіння з’ясовані деякі закономірності її становлення й функціонування, зокрема розкрита полівмотивованість учбової діяльності, описана складна структура та динаміка мотивів, що її зумовлюють, виявлені деякі вікові особливості мотивації учіння молодших школярів.

А вот слова в письмах самого Эпикура о Навсифане: "Он до такого дошел исступления, что поносит меня и обзывает школяром-учителем!" Этого Навсифана он называл слизнем, неучем, плутом и бабнем; учеников Платона Дионисиевыми лизоблюдами; самого Платона златокованным мудрецом; Аристотеля мотом, который пропил отцово добро и пошел наемничать и морочить людей; Протагора дровоносом, Демокритовым писцом и деревенским грамотеем; Гераклита мутителем воды; Демокрита Пустокритом; Антидора Вертидором; киников бичом всей Эллады; диалектиков[778] вредителями; Пиррона невеждой и невежей. Но все, кто такое пишут,P не иначе как рехнулись. Муж этот имеет достаточно свидетелей своего несравненного ко всем благорасположения: и отечество, почтившее его медными статуями, и такое множество друзей, что число их не измерить и целыми городами, и все ученики, прикованные к его учению словно песнями Сирен (кроме одного лишь Метродора Стратоникейского, который перебежал к Карнеаду едва ли не оттого, что тяготился безмерной добротою своего наставника), и преемственность его продолжателей, вечно поддерживаемая в непрерывной смене учеников, между тем как едва ли не все остальные школы уже угасли, и благодарность его к родителям, и благодетельность к братьям, и кротость к рабам (которая видна как из его завещания, так и из того, что они занимались философией вместе с ним, а известнее всех упомянутый Мис), и вся вообще его человечность к кому бы то ни было

1. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

2. Види трудової діяльності молодших школярів

3. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

4. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

5. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

6. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
7. Формування екологічної культури молодших школярів
8. Формування здорового способу життя молодших школярів

9. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

10. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

11. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

12. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

13. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

14. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

15. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

16. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль

17. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

18. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

19. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

20. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

21. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

22. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання
23. Формування у молодших школярів мотивації до навчання
24. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

25. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

26. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

27. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

28. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

29. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

30. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

31. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

32. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Гра як метод виховання молодших школярів

34. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

35. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

36. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

37. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

38. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання
39. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"
40. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

41. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

42. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

43. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

44. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

45. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

46. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

47. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

48. Формування екологічної свідомості школярів

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

49. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

50. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

51. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

52. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

53. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

54. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
55. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
56. Особистісна тривожність молодших школярів

57. Прояви агресивності молодших школярів

58. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

59. Розвиток мовлення молодших школярів

60. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

61. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

62. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

63. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

64. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

65. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

66. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

67. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

68. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

69. Формування особистості в молодшому шкільному віці

70. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"
71. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"
72. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

73. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

74. Мотив встречи с Пушкиным в русской поэзии XIX-XX веков

75. Мотив и цель преступления

76. Отчёт по производственному занятию по посещении Минского Мото Вело Завода

77. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

78. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

79. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

80. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

81. Мотив дороги в произведениях Аксёнова

82. Мотив дома в романе Людмилы Улицкой «Медея и её дети»

83. Мотив соблазна в романах Ф.М. Достоевского

84. Мотив "зрение" в текстах метаметафористов

85. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

86. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності
87. Планування діяльності підприємства
88. Відображення питань автоматизації формування фондів

89. Державне регулювання комерційної діяльності

90. Конвенции и рекомендации МОТ как источники права социального обеспечения

91. Планування діяльності підприємства

92. Навязчивый мотив

93. Мотив и мотивация

94. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

95. Ла Мот ле Вайэ и Гассенди

96. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Формування основних фондів підприємства

98. Інтегральна ефективність діяльності

99. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

100. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.