Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство охорони здоров’я України Луганський державний медичний університет УДК 612.111:796.071.2:796.015.6 Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Луганськ-2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Луганському державному медичному університеті МОЗ України та в Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка МВС України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гайдаш Ігор Славович, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Ляпін Валентин Петрович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фізичного виховання, доктор біологічних наук, професор Філіппов Михайло Михайлович, Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, професор кафедри теоретичної і клінічної морфології людини факультету фізичного виховання і здоров’я. Захист відбудеться “04” липня 2008 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 при Луганському державному медичному університеті (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г) Автореферат розісланий “02” червня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доцент В.М. Шанько Загальна характеристика роботи Актуальність теми. У нинішній час в спорті та, особливо, в боротьбі дзюдо, тренування для досягнення найвищих результатів під час змагань практично доводять організм до межі людських можливостей, і тому потрібно, крім проведення поглибленого та етапного медичного обстеження борців, шукати нові методи діагностики та прогнозування функціонального стану спортсмена (Кахабришвили З.Г. та ін., 2003; Гаврилин В.А. та ін., 2007). Система крові є однією з найважливіших інтегруючих систем організму, чутливою до різних зовнішніх впливів (Мельников А.А. та ін., 2002). В зв’язку з цим аналіз складу периферійної крові є одним з найбільш розповсюджених при медико-біологічних обстеженнях спортсменів. Однак традиційний морфологічний аналіз крові не завжди дозволяє відповісти на питання про сутність та походження виявлених змін. Часто це стає можливим лише при вивченні функціональної активності та метаболічних процесів у клітинах. Найбільшу увагу дослідників привертають лімфоцити, які в кооперації з іншими видами лейкоцитів відіграють важливу роль в компенсаторно-пристосувальних реакціях. Взаємозв’язок змін субпопуляційного складу та функціональної активності лімфоцитів, скелетних м’язів та інших органів дозволяє використовувати статус лімфоцитів в якості «метаболічного дзеркала» організму (Казімірко Н.К

., Ляпін В.П., 2003). Найбільша кількість досліджень функціональної активності лімфоцитів пов’язана з оцінкою та прогнозуванням перебігу та виходу захворювання. Значно менше досліджена функціональна активність лімфоцитів у практично здорових осіб в різних умовах та, зокрема, при м’язовій діяльності (Лысов П.К., Петрухин В.Г., 2000; Ляпин В.П., Казимирко Н.К., 2004; Фалес Й. та ін., 2004). Однак вирішення саме цих завдань є особливо актуальним, оскільки дає можливість проведення профілактики захворювань, прогнозування та коректування фізіологічних станів організму. При цьому особливий інтерес викликають внутрішньоклітинні енергопродукуючі структури, оскільки стан енергетичного обміну багато в чому визначає інші метаболічні процеси. Необхідно знати, яким закономірностям підлягають зміни функціональної активності в ході тренувального процесу, про що інформують метаболічні перебудови в лімфоцитах та в клітинній популяції, що нового внесе ця інформація до комплексної оцінки та прогнозу стану спортсмена. Вивчення цих питань і послужило метою даного дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Тема роботи є фрагментом планової наукової теми кафедри патофізіології Луганського державного медичного університету «Імунний, метаболічний та мікробіологічний статус спортсменів» (реєстраційний номер 0107U003013). Автор є співвиконавцем комплексної теми. Мета роботи: Визначити вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів периферійної крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо. Для досягнення мети були поставлені наступні задачі: У спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо, в динаміці тренувального макроциклу вивчити: 1. Субпопуляційний склад лімфоцитів периферійної крові. 2. Секреторну і цитотоксичну активність лімфоцитів. 3. Активність процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та ферментативної системи антиокислювального захисту (АОЗ) в субпопуляціях лімфоцитів. 4. Енергетичний потенціал субпопуляцій лімфоцитів. 5. Активність глюкозо-6-фосфат дегідрогенази (Г-6-ФДГ), лактатдегідрогенази (ЛДГ) та її фракцій в популяціях лімфоцитів. Об'єкт дослідження: субпопуляційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо. Предмети дослідження: вплив фізичних навантажень підготовчого, змагального, перехідного та додаткового перехідного періодів тренувального макроциклу на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо. Методи дослідження: імунологічні (виділення лімфоцитів з периферійної крові, визначення кількості CD3 -, CD4 -, CD8 -, CD22 -, CD16 -клітин; визначення інтерлейкінів (ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-10), фактора некрозу пухлини (ФНП-б та ФНП-в), гамма-інтерферону (гамма-ІФН) в супернатантах лімфоцитів; визначення функціональної активності CD16 -клітин); біохімічні (визначення дієнових кон’югатів (ДК), малонового діальдегіду (МДА), активності каталази (КТ), супероксиддисмутази (СОД), Г-6-ФДГ, ЛДГ та її фракційного складу, вмісту аденозину фосфатів АТФ, АДФ та АМФ); статистичні (метод варіаційної статистики).

Наукова новизна одержаних результатів. Визначений популяційний склад лімфоцитів периферійної крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо, в динаміці тренувального макроциклу, виявлений пригнічуючий вплив фізичних навантажень на кількісний та якісний склад лімфоцитів, який призводить до формування гіперпригнічувального варіанта імунодефіцитного стану, переважно в змагальному періоді. Вивчена секреторна та цитотоксична активність лімфоцитів у спортсменів в динаміці тренувального макроциклу, зареєстровано зниження секреції медіаторів (ФНП та гамма-ІФН) та пригнічення цитотоксичної активності CD16 -клітин, переважно в змагальному періоді. Визначений рівень активності процесів ПОЛ та ферментів системи АОЗ (КТ та СОД) в популяціях лімфоцитів спортсменів в динаміці тренувального макроциклу. Встановлений активуючий вплив фізичних навантажень на ПОЛ в популяціях лімфоцитів (особливо в CD4 та CD22 -клітинах) при зниженні активності КТ та СОД, переважно в змагальному періоді. Вивчений енергетичний потенціал субпопуляцій Т-лімфоцитів в спортсменів, виявлено зниження внутрішньоклітинного вмісту АТФ при накопиченні АДФ та АМФ в змагальному періоді. Визначена активність Г-6-ФДГ, ЛДГ та її фракцій в популяціях лімфоцитів спортсменів в динаміці тренувального макроциклу, встановлено зниження активності даних ферментів під впливом фізичних навантажень (переважно в змагальному періоді). Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано включати до тренувального макроциклу спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо, додатковий десятиденний перехідний період з мінімальними фізичними навантаженнями, для відновлення метаболічного статусу лімфоцитів периферійної крові. Для скринінгу стану субпопуляційного складу лімфоцитів спортсменів запропоновано визначати абсолютний вміст CD4 -, CD8 -, CD22 - та CD16 -клітин, вираховувати індекс імунорегуляції CD4/CD8, визначати внутрішньоклітинний вміст продуктів ПОЛ – ДК та МДА, активність ферментів АОЗ – КТ та СОД. Отримані дані використовуються в лекційному курсі та при проведенні практичних занять на кафедрах патофізіології та мікробіології Луганського державного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України, а також використовуються в навчальному процесі кафедри загальної фізичної підготовки Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дидоренка Міністерства внутрішніх справ України та кафедри фізичного виховання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Міністерства освіти і науки України, що підтверджено відповідними актами впровадження. Особистий внесок здобувача складається з постановки проблеми, вибору напрямку, розробки теоретичних основ, безпосередньої організації і проведенні досліджень, аналізу і теоретичного узагальнення отриманих результатів. У наукових статтях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить фактичний матеріал, його участь була значною і складалась з бібліографічного пошуку, експериментальних досліджень, аналізу одержаних результатів. Співавторство в інших наукових роботах, опублікованих за матеріалами дисертації, полягає в пропозиції ідеї дослідження, збиранні матеріалу та проведенні його статистичної обробки.

Починаючи вд друго свтово вйни та розподлу свту мж СССР  Заходом на сфери впливв, почерез ус дальш прояви байдужости Заходу до дол поневолених народв до хньо боротьби, цлий розвиток мжнародньо полтики неоднократне виявив, що цим народам нема що покладати надй на Захд. У полтичнй свдомост цих народв уже нема сподвання на порятунок чи хоча б на поважншу пдтримку вд захднх держав. Вдомо, що поза вияви словесних симпатй та поза тактично-полтичн розгри з большевиками Захд дал не пде. Тому неактивнсть Заходу у випадку Мадярщини поглибила огрчення поневолених Москвою народв до захднх держав, але не викликала зневри, н розпачу. А це тому, що полтична увага цих народв уже перед тим звернулася не на сторонню допомогу, а на власну боротьбу та на сприятливий розвиток подй всередин большевицько мпер. Доказ такого саме наставлення знаходимо в реакц народв на под в мжнароднй полтиц. Бачимо, що мжнародня ситуаця загострення чи злагднення напружень мж СССР  захднми державами не мала поважншого впливу на пднесення чи спад революцйних настров на пдбольшевицькому обшир. Напр., пд час найбльшого загострення т. зв. холодно вйни та льокальних вон у Коре  В'тнам не було в СССР  в сателтних кранах якихось революцйних спалахв

1. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

2. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

3. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

4. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

5. Складові та об’єкти логістики

6. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії
7. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії
8. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

9. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

12. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

13. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

14. Гострий та хронічний катар середнього вуха. Ексудатівний отит

15. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

16. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

17. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

18. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

19. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

20. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

21. Лідерство, вплив та влада

22. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
23. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
24. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

25. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

26. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

27. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

28. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

29. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

30. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

31. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

32. Поняття та склад злочину

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

33. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

34. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

35. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

36. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

37. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

38. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні
39. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни
40. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

41. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

42. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

43. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

44. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

45. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

46. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит

47. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

48. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

49. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

50. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

51. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

52. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

53. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

54. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
55. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії
56. Функціональні проби та фізична працездатність

57. Використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину

58. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

59. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

60. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

61. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

62. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

63. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

64. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

65. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

66. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

67. Мюнхенська змова та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі

68. Вплив водню на структуру та властивості на основі кремнію

69. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

70. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки
71. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
72. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

73. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

74. Туризм та його вплив на світову економіку

75. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

76. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

77. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

78. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

79. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

80. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

82. Атомна енергетика та її вплив на довкілля

83. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

84. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

85. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

86. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування
87. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
88. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

89. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

90. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

91. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

92. Конституцiя США та реальнi права громадян

93. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

94. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

95. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

96. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

98. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

99. 1С : Торговля + склад


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.