Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Масштаби, напрями і наслідки міжнародної міграції робочої сили

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки Курсова робота на тему: “Масштаби, напрями і наслідки міжнародної міграції робочої сили” Черкаси-2009 Зміст Вступ Теоретичні аспекти міжнародної міграції робочої сили Україна в міжнародному русі трудових ресурсів Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення Висновки Перелік використаної літератури Вступ Міжнародна міграція робочої сили нині охоплює весь світ. Міжнародна міграція робочої сили є однією з об’єктивних підстав становлення цілісної світогосподарської системи. Водночас проблема вільної міграції є найнебезпечнішою для урядів як в політичному, так і в соціальному аспекті. Міжнародна міграція робочої сили викликається чинниками внутрішнього економічного розвитку кожної окремої країни і зовнішніми чинниками. Традиційно в якості основної причини виділяють економічну причину міжнародної трудової міграції, пов’язану з масштабами, темпами та структурою накопичення капіталу. Кінець XX ст. став переломним етапом в історії України. Становлення ринкової економіки та розбудова незалежної держави призвели до кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя. На цьому тлі значних трансформацій зазнали і міграційні процеси. Зокрема, протягом останнього десятиліття помітно знизилась інтенсивність стаціонарної міграції (яка пов'язана зі зміною прописки і реєструється державною статистикою). Водночас широкого розвитку набула майже відсутня за радянських часів форма міграційного руху населення — трудова міграція. Міграція робочої сили для України на даний час має переважно негативні наслідки. Мігрують, як правило, висококваліфіковані спеціалісти, але лише невеликий відсоток їх має гарантовану роботу і відповідні та трудові гарантії. Виїжджають за кордон у пошуках роботи молоді люди без певного рівня кваліфікації, які згодні на будь-яку роботу і низьку платню без усяких гарантій. Згубним для економіки країни, для формування її науково-технічного потенціалу є виїзд за кордон науково-технічних кадрів та підготовлених на сучасному рівні молодих спеціалістів. Це може негативно вплинути на темпи відновлення економіки України. Тому дослідження теми: „Масштаби, напрями і наслідки міжнародної міграції робочої сили” є досить актуальною на сьогодні. Метою курсової роботи є аналіз світової міграції робочої сили та місце України в ній. Завданням даної роботи є: з’ясувати теоретичні аспекти міжнародної міграції робочої сили; проаналізувати Україну в міжнародному русі трудових ресурсів; розкрити суть проблем міграції робочої сили та визначити шляхи їх вирішення. При написанні курсової роботи були використані методи діалектичного матеріалізму і порівняння, аналізу і синтезу, а також індукції і дедукції та ін. Під час написання курсової роботи було використано наукові праці Фоміна С., Сохорукова А., Позняка О., Новицького В.М., Мельника С. та ін. 1. Теоретичні аспекти міжнародної міграції робочої сили Друга половина XX ст. характеризується різким зростанням міжнародної міграції з економічних причин.

Хоча сучасним міграціям властиві, порівняно з великим переселенням народів у минулому, відносно скромніші розміри, але, враховуючи їх високу територіальну концентрацію й специфіку використання праці працівників-мігрантів, вони відіграють досить суттєву роль у системі міжнародних економічних відносин, слугуючи засобом міждержавного перерозподілу робочої сили в межах всесвітнього господарства. Міграція означає переміщення, переселення. Поряд з рухом товарів, послуг і капіталів міграція робочої сили являє собою рух цього важливого фактора виробництва у міжнародному масштабі. Міграція робочої сили — переселення працездатного населення з одних держав до інших строком більше ніж на рік, викликане причинами економічного чи іншого характеру. Міжнародна міграція робочої сили має давню історію. Ще за кілька тисячоліть до нашої ери великі маси людей „переїжджали на роботу за кордон”. Велич держав Стародавнього світу (Єгипту, Вавилона, Персії, Греції, Риму та ін.) було створено працею рабів, які походили з інших країн. Головна особливість стародавньої міграції робочої сили полягала в її примусовому характері. Епоха середньовіччя, особливо раннього, характеризується різким послабленням міжнародної міграції робочої сили порівняно з античністю. Найбільш розповсюдженими в цей період були „військова” форма міграції та міжнародний ринок найманої. Ця форма міграції була особливо популярною в Західній Європі. Могутнім поштовхом до масової міграції робочої сили стали Великі географічні відкриття і розвиток капіталізму в Європі. Цей період масової міграції робочої сили з кінця XV ст. до 60-х років XIX ст. прийнято вважати періодом первісної або „старої” міграції. Наступний період міжнародної міграції робочої сили (який часто називають періодом „нової міграції”) тривав з 60-х років XIX ст. до Другої світової війни. Цей період, як і попередні, також мав свої особливості і характерні риси. Масова міграція населення стала одним із характерних явищ життя світового співтовариства другої половини XX ст. і особливо його 90-х років. В наш час міжнародна міграція робочої сили насамперед зумовлена: 1) швидким зростанням населення нашої планети; 2) нерівномірністю економічного розвитку країн світового співтовариства. 3) розвитком сучасної науково-технічної революції; 4) соціально-політичним розвитком окремих регіонів світу та держав; 5) екологічним станом національного господарства. Міжнародна міграція робочої сили — це процес організованого або стихійного переміщення працездатного населення з країни до країни, викликаний причинами економічного характеру. Конкретне з'ясування сутності процесу міжнародної міграції робочої сили передбачає розгляд основних понять, які його характеризують. Ці поняття розкриваються перш за все у структурі населення за ознакою їх відношення до трудової діяльності. Зовнішня міграція поділяється на міжконтинентальну і внутрішньоконтинентальну. Зовнішня міграція, крім того, має дві сторони: 1) еміграція, тобто виїзд працездатного населення з країни перебування на довготривалого чи постійного проживання в іншу країну; 2) імміграція, тобто приїзд робочої сили в країну з-за кордону.

Існує поняття і рееміграції, яка означає процес повернення емігрантів до своєї країни. Залежно від тривалості кожного переміщення міграція робочої сили поділяється на: постійну, або безповоротну; тимчасову, як правило, внутрішньоконтинентальну; сезонну, пов'язану зі щорічними поїздками на заробітки; маятникову, яка передбачає щоденну поїздку до місця роботи за межі свого вселеного пункту. Залежно від правового статусу міграція робочої сили може бути легальною чи нелегальною. Міжнародна (зовнішня) міграція існує в різних формах — трудовій, сімейній, туристичній тощо. Міжнародний ринок праці, який об'єднує національні і регіональні ринки робочої сили, існує у формі трудової міграції. На середину 90-х років XX ст. у світі налічувалося більше 35 млн. працівників-мігрантів проти 3,2 млн. у 1960 р. Якщо зважати, що на кожного працівника-мігранта доводиться 3 утриманці, то чисельність мігруючого населення на середину 90-х років XX ст. перевищувала 100 млн. осіб. Робоча сила, переміщуючись з однієї країни до іншої, пропонує себе як товар, здійснює міжнародну трудову міграцію. Причинами міграції робочої сили є чинники як економічного, так і неекономічного характеру. Міжнародна міграція робочої сили ґрунтується на можливостях, умовах і прагненні працездатного економічно активного населення працювати у будь-якому регіоні, країнах світового співтовариства з метою вдоволення своїх життєвих потреб. Основними причинами, які зумовлюють міжнародну міграцію робочої сили, є: 1) незадовільні економічні умови життя працездатного населення в країнах еміграції (низький рівень заробітної плати, безробіття, низький життєвий рівень, зубожіння і т.д.); 2) стабільний порівняно високий рівень заробітної платні в основних імміграційних центрах (США, Західна Європа); 3) порівняно вищий технічний рівень умов праці в країнах імміграції; 4) соціальні умови для більш повної реалізації своїх можливостей у країнах імміграції; 5) природні катаклізми в країнах еміграції і вищий рівень охорони навколишнього середовища у країнах імміграції; 6) політичні причини; 7) військові причини; 8) релігійні причини; 9) національні причини; 10) культурні причини. Основу міжнародних потоків становлять робітники і меншою мірою службовці. Можна виділити 5 напрямків міжнародної міграції робочої сили: 1) міграція з країн, що розвиваються, до промислово розвинутих країн; 2) міграція в межах промислово розвинутих країн; 3) міграція робочої сили між країнами, що розвиваються; 4) міграція робочої сили з колишніх соціалістичних країн у промислово розвинуті країни; 5) міграція наукових працівників, кваліфікованих спеціалістів із промислово розвинутих країн у країни, що розвиваються. Для промислово розвинутих країн наявність іноземної робочої сили з країн, що розвиваються, означає забезпечення ряду галузей, інфраструктурних служб необхідними працівниками, без яких не можливий нормальний виробничий процес. Наприклад, у Франції емігранти становлять 25% усіх зайнятих у будівництві, третину — в автомобілебудуванні. У Бельгії вони становлять половину всіх шахтарів, у Швейцарії — 40% будівельних робітників.

Він був підготовлений і здійснений військовими колами під керівництвом національного політичного проводу. Лише повний розвал Габсбурзької монархії остаточно позбавив галицько-український політичний провід австрофільських ілюзій. Однак їхнє місце поступово заповнювала віра у справедливість Антанти, яка згідно із задекларованим принципом самовизначення націй мала забезпечити існування західноукраїнської державності. Така орієнтація на зовнішні чинники давалася взнаки протягом усього періоду національно-визвольної боротьби, що негативно позначилося на реалізації власного внутрішнього потенціалу, зокрема розбудові українських збройних сил та мобілізації мас на боротьбу з ворогами. Відразу після Листопадового перевороту розпочалися тижневі бої у Львові, які переросли у масштабну польсько-українську війну, що охопила значну частину Галичини. її характер і наслідки були зумовлені загальними людськими й матеріальними ресурсами ворогуючих сторін, а також впливом міжнародно-політичних чинників. У складних військово-політичних умовах розгорталося державне будівництво західноукраїнської держави, яка для реалізації своїх планів щодо суспільних перетворень не мала жодного мирного дня

1. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

2. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

3. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

4. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

5. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

6. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
7. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
8. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

9. Соціальні групи

10. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

11. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

12. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

13. Право як спеціальне соціальне явище

14. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

15. Соціальна екологія

16. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

18. Мораль і соціальне управління

19. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

20. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

21. Проблеми функціонування фінансових бірж України

22. Соціальне та особисте страхування
23. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
24. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

25. Державна політика соціального страхування

26. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

27. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

28. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

29. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

30. Демократія як соціальне явище

31. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

32. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики

33. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

34. Правовідносини у сфері соціального захисту

35. Система соціального захисту в Україні

36. Соціальна захищеність дітей в Україні

37. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

38. Соціальне партнерство в Україні
39. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
40. Сутність та соціальне призначення держави

41. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

42. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

43. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

44. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

45. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

46. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

50. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

51. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

52. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

53. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

54. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
55. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
56. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

57. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

58. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

59. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

60. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

61. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

62. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

63. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

64. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

65. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

66. Соціально-філософські погляди І.Франка

67. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

68. Соціально-етичний маркетинг

69. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

70. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
71. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
72. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

73. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

74. Особливості функціонування єврорегіонів України

75. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

76. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

77. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

78. Зайнятість: соціально-трудові відносини

79. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

80. Організація як соціальне утворення

Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты

81. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

82. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

83. Соціально-трудові відносини як система

84. Типологія соціально-трудової мобільності населення

85. Управління, як соціальний феномен

86. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
87. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
88. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

89. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

90. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

91. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

92. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

93. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

94. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

95. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

96. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

98. Особливості функціонування партійних систем

99. Соціальна структура суспільства

100. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.