Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти та науки України Дніпропетровський національний університет Факультет міжнародної економіки Кафедра менеджменту ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: „Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми” (на прикладі ТОВ «L’Oreal Ukrai e») за напрямом „Менеджмент” Міністерство освіти та науки України Дніпропетровський національний університет Факультет міжнародної економіки Кафедра менеджменту Затверджую Зав. кафедри менеджменту “ ” 2010 р. Завдання на дипломну роботу (проект) студентові (прізвище, ім’я, по батькові) Тема дипломної роботи (проекту) „Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми” (на прикладі ТОВ «L’Oreal Ukrai e») Затверджена наказом ректора від „ ” 200 р. № 2. Строк здачі студентом закінченої роботи (проекту) 3. Цільова установка та вихідні дані до роботи (проекту) Мета роботи - розробка пропозицій по підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ). Об’єкт дослідження - дочірнє підприємство з 100% іноземною інвестицією концерна «L’Oreal»(Франція) – ТОВ «L’Oreal Ukrai e» (м.Київ) та його представництво у м.Дніпропетровську. Предмет дослідження - зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ). 4. Перелік графічного матеріалу: а) Результати динаміки показників балансу та звіту про фінрезультати; б) Результати аналізу показників фінансового стану; в) Схеми існуючої організації зовнішньоекономічних операцій; г) Схеми пропонуємих удосконалень схем зовнішньоекономічних операцій. 5. Зміст дипломної роботи (проекту) (перелік питань за кожним розділом): а) Розділ 1 - проведення теоретичного аналіза сутності та законодавчого поля регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні; б) Розділ 2 - виконання аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ) у 2007 -2009 роках та економічної діагностики впливу ЗЕД на показники діяльності та фінансовий стан підприємства; в) Розділ 3 - ідентифікація основних проблем в ЗЕД ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ) та розробка пропозицій по підвищенню ефективності його ЗЕД. 6. Календарний план виконання роботи (проекту) № з/п Назва етапів дипломної роботи (проекту) Строк виконання етапів роботи (проекту) За планом Фактично 1 2 3 4 1. Огляд та аналіз літератури по темі диплому, формування списку посилань 2. Написання розділу 1 – «Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні» 3. Написання розділу 2 – «Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’OREAL UKRAI E&quo ;»» 4. Написання розділу 3 – «Шляхи підвищення ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності ТОВ “L’OREAL UKRAI E”» 5. Формування висновків 6. Оформлення роботи для захисту 8. Дата видачі завдання „ ” 200 р. Керівник дипломної роботи (проекту) (прізвище, ініціали, підпис) Завдання прийняв до виконання студент-дипломник АНОТАЦІЯ Дипломна робота на тему: „Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми” (на прикладі ТОВ «L’Oreal Ukrai e») на 95 стор.,

2 табл., 30 рис., перелік 52 джерел посилань, 6 додатків на 19 стор. Робота присвячена питанням оптимізації схеми впровадження вексельної форми розрахунків при проведенні торгово-посередницьких зовнішньоекономічних операцій ТОВ „L’Oreal Ukrai e ” з імпорту косметично-парфумерної продукції концерну «L’Oreal» (Франція) та перепродажу її на внутрішньому ринку України. Отримані результати можуть бути корисними для менеджерів підприємств при управлінні зовнішньоекономічною діяльністю в умовах обмежень обігових коштів та часу на цикл зовнішньоекономічної угоди. Науковий керівник дипломної роботи (ПІБ) Дипломант (ПІБ) HE SUMMARY Degree work o a subjec : „ Orga iza io he foreig rade ac ivi ies of firm ” (O a example LLC « L'Oreal Ukrai e ») O 95 pages, 2 ab., 30 fig., lis 52 sources of he li ks, 6 applica io s o 19 pages. he work is devo ed o ques io s of op imiza io he circui of i roduc io i he bill form of accou s a realiza io he rade-i ermediary ex er al eco omic opera io s LLC „ L'Oreal Ukrai e ” of impor he cosme ic a d perfumery produc io of he co cer „ L'Oreal ” (Fra ce) a d resale i o a home marke i Ukrai e. he received resul s ca be useful o he ma agers of he e erprises a ma ageme he foreig rade ac ivi ies i co di io s of res ric io he ur arou d mea s a d ime for a cycle of he ex er al eco omic co rac . he scie ific chief of degree work (F. ame) he execu or of he diplom (F. ame) ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Форми зовнішньоторгівельної комерційної діяльності торгово -посередницьких підприємств 1.2 Особливості бізнес-процесів при імпорті парфумерно-косметичної продукції 1.3 Основні форми розрахунків у зовнішньоекономічній торгівлі РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «L’OREAL UKRAI E&quo ; 2.1 Сфера бізнесу та загальна характеристика діяльності підприємства 2.2 Організація імпорту та продажу косметичної та парфюмерної продукції концерну «L’Oreal»(Франція) в Україні 2.3 Ефективність реалізації продукції на внутрішньому ринку України з використанням технології Інтернет-магазинів РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “L’OREAL UKRAI E” 3.1 Обгрунтування рішення щодо оптимізації схем розрахунків по зовнішньо- економічним торгово-посередницьким операціям ТОВ “L’Oreal Ukrai e” 3.2 Використання вексельних схем розрахунку для підвищення ефективності роботи ТОВ “L’Oreal Ukrai e” при здійсненні зовнішньоекономічних торгово-посередницьких операцій ВИСНОВКИ СПИСОК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності оцінки поточного стану та розробки перспективної стратегії діяльності імпортно-орієнтованих підприємств України в умовах вступу України в Світову організацію торгівлі, зняття чи мінімізації протекціоністських експортно-імпортних митних бар’єрів як з боку України, так і з боку членів СОТ, лібералізації валютного регулювання в Україні та переходу на операції з цінними паперами в міжнародній торгівельній діяльності.

Про актуальність теми дипломного проекту свідчить велика кількість наукових праць з питань дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств в Україні. Так, серед найбільш вагомих досліджень, які висвітлюють певні аспекти теорії і практики забезпечення ефективності ЗЕД, слід відзначити праці таких вітчизняних науковців - Філіпенко А. С., В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов, О.А. Кириченко, К.В. Захаров, В.П. Бочарников, В.В. Липовский, В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко, І.І. Дахно, Дорофієнко В., В.Д. Базилевич, та інші. Об’єктом дипломного дослідження було дочірнє підприємство з 100% іноземною інвестицією концерна «L’Oreal»(Франція) – ТОВ «L’Oreal Ukrai e» (м.Київ) та його представництво у м.Дніпропетровську. Предметом дипломного дослідження була зовнішньоекономічна діяль-ність ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ). Метою дипломного дослідження була розробка пропозицій по підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ). Основними завданнями дипломного дослідження були: проведення теоретичного аналіза сутності та законодавчого поля регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні; - виконання аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ) у 2007 -2009 роках та економічної діагностики впливу ЗЕД на показники діяльності та фінансовий стан підприємства; - ідентифікація основних проблем в ЗЕД ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ) та розробка пропозицій по підвищенню ефективності його ЗЕД. Інформаційними джерелами дипломного дослідження були матеріали щорічних фінансово-економічних звітів ТОВ «L’Oreal Ukrai e»(м.Київ) за 2007 - 2009 роки та інформація офіційного Інтернет-сайтів концерну «L’Oreal»(Франція), а також сайтів Інтернет – магазинів про продажу косметики та парфумів елітного сегменту фірм концерну «L’Oreal» в Україні. Методами дипломного дослідження були систематизація та статистична обробка хронологічних рядів показників балансу та фінансового звіту підприємства (горизонтально – вертикальний розрізи), методи відносного коефіцієнтного аналізу показників діяльності підприємства, побудова алгоритмів фінансової моделі планування – прогнозування діяльності підприємства та їх реалізація на ПЕОМ у «електронних таблицях» EXCEL -2007. Наукова новизна отриманих результатів дипломної роботи полягає в обґрунтуванні доцільності в умовах вступу України в СОТ організації вексельних розрахунків в міжнародних торгових операціях, що потребує певних законодавчих та інструктивних зусиль по інтеграції банківської системи України в міжнародну систему вексельних розрахунків, або використання створюваних в умовах СОТ філій іноземних банків на території України для проведення цих специфічних операцій в міжнародних розрахунках підприємств. Практична цінність отриманих результатів роботи полягає в тому, що запропонована в дипломному проекті схема впровадження вексельної форми розрахунків при проведенні торгово-посередницьких зовнішньоекономічних операцій ТОВ „L’Oreal Ukrai e ” з імпорту косметично-парфумерної продукції та перепродажу її на внутрішньому ринку дає суттєвий економічний виграш ї може бути рекомендована для реального впровадження.

Не можна ігнорувати й зовнішні причини поразки. Передусім слід назвати змушеність вести жорстоку збройну боротьбу як на сході, так і на заході, з ворогами, з котрих кожний окремо був сильнішим за українську армію. "Але, - як зазначив один із авторів "Історії українського війська", - причини зовнішньої натури грають у долі народу другорядну ролю - бо ж кожна сама в собі сильна нація найде собі все приятелів..." [508]. Таким чином, щойно створені нові інституції - розвідка та контррозвідка - за короткий період свого існування набули досвіду оперативно-розшукової роботи у всіх її напрямах. Крім того, саме в цей період, на думку автора, зароджується важлива ідеологічно-виховна засада професійної діяльності співробітників спеціальних служб: сплав національно-патріотичної спрямованості та ідеології державотворення, що вкрай важливо і для діяльності нинішніх спецслужб України. РОЗДІЛ V: Специфіка організації спеціальних органів Західно-Української Народної Республіки § 5.1. СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦСЛУЖБ ЗУНР Після закінчення першої світової війни в імперії Габсбургів розгорнувся рух за утворення самостійних національних держав. І на західноукраїнських землях настав якісно новий етап народних змагань

1. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

2. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

5. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

6. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
7. Організація науково-інформаційної діяльності
8. Організація збутової діяльності на підприємстві

9. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

10. Організаційні форми інноваційної діяльності

11. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

12. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

13. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

14. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

15. Планування і організація навчальної діяльності

16. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

17. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

18. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

19. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

20. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

21. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

22. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
23. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
24. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

25. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

26. Облік зовнішньоекономічної діяльності

27. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

28. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

29. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

30. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

31. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

32. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

34. Маркетингові дослідження діяльності фірми

35. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

36. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

37. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

38. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
39. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
40. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

41. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

42. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

43. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

44. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

45. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

46. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

47. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

48. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

49. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

50. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

51. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

52. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

53. Активізація пізнавальної діяльності учнів

54. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
55. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
56. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

57. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

58. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

59. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

60. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

61. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

62. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

63. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

64. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Світова організація торгівлі

66. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

67. Організація діловодства в музеї

68. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

69. Суспільна організація життя слов

70. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
71. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
72. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

73. Організація праці

74. Планування діяльності підприємства

75. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

76. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

77. Планування діяльності підприємства

78. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

79. Організаційна система управління природокористуванням України

80. Організаційна система управління природокористуванням України

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Інтегральна ефективність діяльності

82. Організація оплати праці на підприємстві

83. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

84. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

85. Аналіз діяльності комерційного банку

86. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
87. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
88. Організація евакуаційних заходів

89. Валютний ризик в діяльності банківської системи

90. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

91. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

92. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

93. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

94. Організація банківської справи

95. Організація біржової торгівлі

96. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

97. Організація касових операцій у банківських установах

98. Організація ресурсної бази банків в Україні

99. Основи страхової діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.