Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство аграрної політики України Одеський державний аграрний університет Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Курсова робота з управлінського обліку на тему «Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень» за матеріалами ВАТ «Комсомолець» Арцизького району Одеської області Виконала: студентка 4 курсу 4 групи економічного факультету спеціальності «Облік і аудит» Ломажук О.В. Перевірив: ст. викладач Коміренко В.С. Одеса-2008р. Зміст Вступ 1. Теоретичні основи релевантної облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень 2. Природно-економічна характеристика ВАТ «Комсомолець» 3. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень. 3.1. Процес формування управлінських рішень 3.2. Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних варіантів 3.3. Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень 3.4. Рішення стосовно запасів 3.5. Прийняття рішень за умов невизначеності Висновки і пропозиції Список використаної літератури 1. Теоретичні основи релевантної облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень На сучасному етапі для ефективного управління сільськогосподарським підприємством і його структурними підрозділами в умовах коли постійно змінюється кон’юнктура і розвивається конкуренція товаровиробників, необхідна своєчасна і достовірна інформація. Таку інформацію дає бухгалтерський облік, як основний засіб накопичення інформації, яка необхідна для регулювання виробничого процесу, а також як необхідного елемента на другій стадії процесу розробки і реалізації управлінського рішення. Питанням ролі фінансової інформації присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.Ф. Кропивко, В.Г. Лінника, М.С.Пушкаря, С.В.Сопка, П.Я.Хомина та інших. Дослідниками визнано, що інформаційний аспект управління пов'язаний з вивченням і порівнянням інформаційних потоків, які у взаємозв’язку з іншими науковими практичними засобами сприяють поглибленому розумінню та оптимізації господарської діяльності. Специфіка і значення облікової інформації полягає в тому, що вона є основною інформацією, що надходить із об’єкта управління до його суб’єкта. За її допомогою суб’єкт здійснює попередній, поточний і подальший контроль за об’єктом, а також зв'язок із середовищем. Як вказує Правдюк Н.Л.: «проблеми звітної інформації лежать в площині не самої тільки звітності, а системи управління» . Нині фінансова звітність є невід’ємною складовою інформаційної системи АПК, що використовується з метою державного регулювання у сільському господарстві. Її завданням є надання інформації про показники господарювання підприємства, на підставі яких можна робити обґрунтовані висновки про досягнутий рівень розвитку галузі та приймати вивірені управлінські рішення на мікро-і макрорівнях. Але склад, зміст і ступінь достовірності показників сучасної фінансової звітності «ні в якій мірі не задовольняють потреби державного регулювання, зокрема в галузі АПК. І це пов’язується із недосконалістю законодавчого , методичного забезпечення, значною невідповідністю міжнародним стандартам, національним податковому, статистичному законодавству із національними проблемами щодо бухгалтерського обліку, за даними сучасної звітності неможливо простежити динаміку структури витрат на виробництво, відсутня системна інформація про продуктивність праці, якість, стан фондів» .

Як зазначає П.Хомин, «суттєвим недоліком вітчизняної системи звітності є те, що вона не забезпечує достатньої та оперативної інформації для прийняття управлінських рішень менеджерами сільськогосподарських підприємств» . Велике значення для побудови обліку витрат має їх групування. Майже у всіх роботах, присвячених цьому питанню, спостерігається єдиний підхід як щодо бази групування, так і щодо поділу на групи. Вихід з цього становища слід шукати в розробці методичних рекомендацій, в яких би були враховані особливості системи контролю витрат з урахуванням технології кожної окремої галузі народного господарства. Перш за все слід відмітити, що після опублікування робіт ряду авторів з розвинених країн розширилися класифікаційні ознаки витрат та по-іншому розглядається роль саме класифікації для виявлення шляхів підвищення рівня ефективності виробництва. На підтвердження цього можна привести той факт, що раніше важливим моментом класифікації було обґрунтування необхідності виділення окремої статті чи включення якогось виду витрат у витрати виробництва певного виду продукції. Для прикладу слід привести статтю Соколова Я.В., який пропонував у промисловості виділяти в складі цехових витрат витрати на експлуатацію обладнання та відносити їх у собівартість конкретних видів продукції пропорційно базі, яка характеризує рівень експлуатації обладнання, а всі інші загально виробничі витрати – пропорційно оплаті праці виробничих робітників або інших показників. Зараз же класифікація витрат набула іншого забарвлення. При прийнятті рішення щодо можливості економії витрат витрати поділяють на релевантні та нерелевантні. Першими слід вважати витрати, на які можна впливати, тобто ті, які стосуються конкретного рішення або величина яких може бути змінена внаслідок прийняття рішення . Рішення – це вибір одного із можливих альтернативних варіантів, спрямованого на досягнення поставленої мети. Управлінські рішення бувають організаційні, економічні, технічні, соціальні та ін. Управлінські рішення здійснюються на рівнях: керівництва; менеджерів; начальників відділів; цехів; дільниць. Рішення можуть відноситися до підприємства в цілому, або бути пов’язані з конкретним питанням ( виконання плану цехом, підвищення якості продукції, зменшення собівартості продукції, раціональне використання ресурсів). Основними формами рішення є: наказ, розпорядження, програма, план. Наприклад, щорічно приймається наказ на кожному підприємстві щодо облікової політики. Концепція диференціальних витрат і доходів альтернативна концепції повних витрат і повної собівартості. Використовують цю концепцію при вирішенні тимчасових проблем(проблем альтернативного вибору), коли керівник змушений вибрати кращу з декількох можливих альтернативних моделей поведінки. Для вибору кращого варіанта, як правило, порівнюють витрати і доходи та визначають прибуток (або збиток), що його забезпечує прийняття того або іншого варіанта рішення. Тому для аналізу альтернативних варіантів рішення доцільно брати лише релевантні доходи і витрати, тобто такі, як можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення.

Зміненими ж можуть бути лише доходи і витрати, які стосуються майбутнього, а ті, що мали місце в минулому, вже ніякими управлінськими рішеннями не можна змінити. Отже, минулі витрати не можуть бути релевантними. На думку С. Ф. Голова значну частину робочого часу менеджер витрачає на прийняття різних управлінських рішень. Ці рішення можуть стосуватися як довгострокових перспектив розвитку підприємства, так і поточних проблем, що виникають у процесі господарської діяльності. Довгострокові або стратегічні рішення пов’язані з майбутніми можливостями, які прогнозуються, і які потребують конкретних кроків сьогодні або найближчим часом. Об’єктом таких рішень зазвичай є інвестиції для збільшення виробничих потужностей, розробка нових виробів, опанування нових ринків тощо. Поряд зі стратегічними рішеннями менеджери приймають рішення, пов’язані з використанням ресурсів у процесі поточної діяльності. Такі рішення називаються короткостроковими або операційними. Вони стосуються головним чином нижчого та середнього рівнів управління. Об’єктом короткотермінових рішень можуть бути ціна і обсяг реалізації продукції, прийняття спеціальних замовлень, скорочення або розширення виробництва певних виробів тощо. Здебільшого прийняття рішення передбачає вибір з кількох можливих варіантів того варіанта, який найкращим чином уможливлює досягнення необхідних результатів. Отже, прийняття рішення – цілеспрямований вибір з кількох альтернативних варіантів такої дії, що забезпечує досягнення обраної мети або розв’язання певної проблеми. Процес підготовки і прийняття рішення містить кілька етапів (рис.1) 1)Вибір мети(постановка проблеми) 2)Визначення можливих варіантів дії 3)Збирання даних про альтернативи 4)Аналіз кількісних показників з урахуванням якісних факторів 5)Прийняття рішення Рис.1 Процес підготовки і прийняття рішення Метою некомерційних організацій здебільшого є забезпечення власними послугами споживачів у межах наявних ресурсів. Тому вибір конкретної мети залежить від сфери й умов діяльності компанії. На шляху до обраної мети компанія може зіткнутися з різними проблемами, що потребують розв’язання. У зв’язку з цим завданням менеджера є правильний вибір мети діяльності й чітке усвідомлення наявних проблем. Другий етап підготовки рішення полягає у виявленні дій, які можна застосовувати для досягнення поставленої мети або розв’язання певної проблеми. Це передбачає дослідження всіх можливих варіантів дій, які можуть бути обрані, але на практиці, звісно, розглядають лише кілька основних альтернатив. Наприклад, для збільшення прибутку і зміцнення власних позицій на ринку компанія може розглядати такі альтернативи: - розробляти новий вибір для існуючих ринків; - розробляти новий вибір для нових ринків; - шукати нових ринків для існуючих виробів. Щоб зробити правильний вибір, менеджеру потрібна вся інформація про варіанти дії. Завданням бухгалтера є забезпечення менеджера такою інформацією. Облікова інформація, що використовується для прийняття управлінських рішень, мусить бути релевантною, своєчасною і достовірною.

Они хезали одного вида наших рябчиков. (В. Смирнов. «Таки да!»). ХЕК - рыба, благодаря перестройке надолго запомнившая]ся городу, в котором раньше не переводилась вся фауна Черного моря: от сарганов до бараболек, от тюльки до кита-полосатика. * В продаже появились рыбные консервы для Край]него Севера «Хек моржовый». ХЕКАТЬ - тяжело и глубоко дышать, кашлять. * А воробьи все хекали и хекали. *- Ты чего такой захеканый? - Я бежал! - От кого? - От инфаркта! ХИБАРА - небольшой домик, казалось бы, абсолютно не приспособленный для жилья. * Хибарка стояла шагах в тридцати от берега... Собственно, это был небольшой сарайчик, грубо ско]лоченный из всякого деревянного старья: из облом]ков крашеных лодочных досок, ящиков, фанеры, мачт. (В. Катаев. «Белеет парус одинокий») ХИМИЧИТЬ - заниматься подозрительными делами с целью обогащения. * Министерство химической промышленности СССР в прошлом году нахимичило на 12 миллионов рублей больше, чем в позапрошлом! («Красная Бурда»). ХИМИНЫ КУРЫ - домашняя птица тети Химы, кото]рую, к сожалению, множество людей любит «разводить», «делать» и «устраивать»

1. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

2. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

3. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

4. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

5. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

6. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
7. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження
8. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

9. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

10. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

11. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

12. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

13. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

14. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

15. Облік праці та її оплати

16. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

17. Облікові регістри

18. Організація облікової політики підприємства

19. Формування облікової політики підприємства

20. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

21. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

22. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
23. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні
24. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

25. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

26. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

27. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

28. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

29. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

30. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

31. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

32. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее

33. Економічні та правові основи управління організацією

34. Інформаційні системи в управлінні підприємством

35. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

36. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

37. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

38. Якість і ефективність управлінських рішень
39. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
40. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

41. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

42. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

43. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

44. Вади деревини та їх вплив на її якість

45. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

46. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

47. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

48. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

49. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

50. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

51. Поняття та сутність менеджменту

52. Свідомість та творчість

53. Філософська культура особи та її суспільна значущість

54. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
55. Ринкова пропозиція та її еластичність
56. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

57. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

58. Виникнення писемності та історія кодування інформації

59. Життя та діяльність І.П.Котляревського

60. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

61. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

62. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

63. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

64. Портфель цінних паперів - сутність та функції

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

65. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

66. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

67. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

68. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

69. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

70. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
71. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща
72. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

73. Харчова цінність та оцінка якості зерна

74. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

75. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

76. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

77. Виробничі запаси - облік та аналіз

78. Гудвіл та його облік

79. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

80. Кошторис та собівартість продукції

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

81. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

82. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

83. Облік готової продукції та її реалізації

84. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

85. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

86. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
87. Облік та амортизація необоротних активів
88. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

89. Облік та аудиту комерційних банках

90. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

91. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

92. Організація обліку в магазині "Світанок"

93. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

94. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

95. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

96. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

97. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

98. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

99. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.