Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації" Формування недержавного сектору національної економіки (на прикладі роздержавлення та приватизації підприємств комунальної власності)Спеціальність: 08.02.03 "Управління, планування та державне регулювання економіки". Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукПЛАНВведення Гл.І. Економіко-правова основа створення недержавного сектору економіки. Місце та значення "малої" приватизації в процесі роздержавлення. 1. Теоретичні основи приватизації державної власності. 2. Суть та схеми малої приватизації. 3. Механізм та шляхи проведення приватизації в постсоціа лістичних країнах.Гл.ІІ. Функціонування потсприватизаційних підприємств: проблеми і перспективи. 1. Аналіз фактичного матеріалу проведення "малої" приватизації на регіональному рівні. 2. Показники виробничої діяльності та аналіз фінансової звітності постприватизаційних підприємств. Гл.ІІІ. Аналіз методик оцінки вартості об'єктів комунальної власності в процесі формування недержавного сектору економіки. 1. Значення методики оцінки об'єктів комунальної власності при трансформуванні власності. 2. Застосування методики оцінки об'єктів комунальної власності на підприємствах. 3. Вплив методики оцінки об'єктів, що приватизуються на форму-вання недержавного сектору економіки на регіональному рівні. Висновки та пропозиції Використана література Перелік схем, таблиць та діаграм, що містяться в дисертаційній роботі. ВСТУПНа сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів та соціального розшарування населення. Економіка України не зможе розвиватися, якщо не стабілізувати валютно-фінансове та кредитне становище, не зупинити інфляційні процеси. Одним із напрямків подолання кризових явищ є подальше реформування економіки, трансформація форм власності на основі приватизації та роздержавлення. Приватизація стала невід'ємною частиною економічних реформ в усіх постсоціалістичних країнах, передумовою формування недержавного сектору економіки та виходу України з кризи. В Україні приватизація здійснюється непослідовно, без певної системи. Причини до цього є як суб'єктивні так і об'єктивні. Серед них - недосконалість організаційно-методичного механізму приватизації, відсутність низки фінансово-економічних методик, недосконалість нормативної бази. Для нашої країни зараз особливо важливо, щоб приватизаційні процеси не супроводжувалися спадом виробництва, а навпаки, забезпечували більш високу продуктивність праці, зниження собівартості продукції, покращення якості випущених товарів. Для цього необхідно, щоб процес приватизації супроводжувався детальним вивченням наслідків приватизації, порівнянням на основі точних розрахунків роботи приватизованих і державних виробництв. Кризове положення поставило проблему трансформації форм власності як одну із центральних. Цією проблемою займаються на сьогоднішній день такі провідні вчені, як Бесєдін В.Ф., Лукінов І.І., О.Гош. Рудченко О.Ю., Білан В.І

., Вакуленко В.М., Ковальов О.Ф., Голіков В. та інші. Згідно з програмою дій Уряду України на 1996 рік малу приватизацію передбачалося завершити в І півріччі нинішнього року. Офіційно було повідомлено що масова приватизація в Україні завершилася, що вона заклала підгрунтя для формування дрібного власника. Але враховуючи те, що багато областей ще не повністю завершили "малу" приватизацію, що дуже багато об'єктів малої приватизації є в таких галузях, як залізничний транспорт, вугільна промисловість тощо, які не підлягають приватизації, то можна стверджувати, що "мала" приватизація буде тривати ще декілька років. В зв'язку з цим залишаються актуальними вивчення економіко-правових основ приватизації, механізму та шляхів її проведення в інших країнах. Процеси приватизації вимагають реальної оцінки засобів виробництва. Занижена оцінка майна підприємств, що приватизуються спричиняє зловживання, зростання соціальної напруженості, дискредитацію приватизації та економічних реформ в цілому, тому і надалі важливим залишається питання вивчення та вдосконалення діючих методик оцінки вартості об'єктів приватизації, в тому числі і об'єктів незавершених будівництвом. В Україні неухильно зростає кількість незавершеного будівництва, ".яка за останні два роки майже подвоїлась". Це приводить до заморожування державних коштів, що в кінцевому підсумку посилює інфляційні процеси. В зв'язку з цим особливої актуальності набуває приватизація незавершених будівництвом об'єктів, для чого необхідний правильний вибір методики їх оцінки, яка б стимулювала їх ефективне використання в мінімальні терміни. Процес "малої" приватизації завершується, але аналіз фактичного матеріалу її проведення дасть змогу запобігти негативним тенденціям при формуванні недержавного сектору економіки в майбутньому. При цьому необхідно вчасно виявляти недоліки в приватизаційному процесі і усувати їх, перетворювати приватизаційний процес у дійовій фактор економічного зростання. Підсумки реалізації програми "малої" приватизації були і залишаються темою для наукових політичних дискусій. В зв'язку з цим аналіз формування недержавного сектору національної економіки набуває особливого соціально- економічного та політичного значення. Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатнє вивчення і визначили вибір теми дисертаційного дослідження, обумовили його ціль та завдання. Метою дисертаційної роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-методичної основи приватизації та концептуальних підходів до створення нового механізму приватизації. Поставлена мета визначила суть досліджень та їх основні завдання: - конкретизовані суть та склад процесу трансформації форм власності в результаті "малої" приватизації, визначені головні принципи та механізми приватизації, як складового елементу економічних реформ в Україні; - на основі вітчизняних та закордоних матеріалів проведений аналіз здійснення приватизації в різних країнах та зроблені висновки про характерні риси цього процесу в Україні; - узагальнені і розроблені схеми проведення "малої" приватизації на регіональному рівні та схеми визначення пріоритетів державних програм з відображенням причинно-наслідкових зв'язків між ними; - зроблено ретроспективний аналіз оцінки вартості майна приватизованих підприємств; - розроблені методичні основи впливу методики оцінки вартості об'єктів приватизації на трансформування форм власності в Україні; - вироблені доповнення до методичних вказівок розрахунку вартості об'єктів, що приватизуються.

Методологічною основою дослідження є економічна теорія, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, законодавчі акти по приватизації, матеріали сесій Верховної Ради України. В процесі дослідження вивчені та використані матеріали міністерств та відомств України, розробки Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України, матеріали регіонального віділення Фонду Держмайна України по Чернігівській області. Для вирішення окремих питань в процесі досліджень застосовано методи групувань, співставлень, методи техніко-економічного аналізу, статистичний метод та інші. Дослідження проведені на основі статистичних даних по Україні, та матеріалах, наданих Регіональним відділенням Фонду державного майна по Чернігівській області. Предметом мого дослідження є комплекс питань спрямованих на удосконалення економіко-правової бази процесу "малої" приватизації. Об'єктом мого дослідження виступили приватизаційні процеси по Україні вцілому. Поглиблені дослідження динаміки приватизаційного процесу, використання економіко-правової бази велись на рівні Чернігова та Чернігівської області. Теоретичне значення мого дослідження полягає в тому, що: - обгрунтовано необхідність і можливість приватизаційних процесів при реформуванні економіки України; - проблема приватизації розглянута з позицій комплексного підходу у взаємозв'язку цілей, функцій з суб'єктами та об'єктами приватизації; - проведено узагальнення динаміки приватизаційних процесів на різних рівнях в Україні та в деяких постсоціалістичних країнах. Наукова новизна в методичному забезпеченні полягає в тому, що: - узагальнена схема приватизації об'єктів "малої" приватизації та схема пріоритетів державних програм з відображенням причинно наслідкових зв'язків між її складовими частинами; - розроблені методичні основи впливу методик оцінки вартості об'єктів приватизації на створення недержавного сектору економіки; Поставлені цілі і завдання визначили структуру дисертації, яка складається із вступу, трьох глав, висновків та пропозицій (заключення), списка використаної літератури і додатків. У вступі обгрунтована актуальність дослідження, поставлені його цілі й задачі, визначені його предмет та об'єкт, наукова новизна та практичне значення дисертації. В першій главі узагальнено різноманітність поглядів на приватизацію українських та зарубіжних економістів, проведений аналіз схеми "малої" приватизації, визначено спільні та відмінні риси в приватизаційному процесі України та постсоціалістичних країн Західної Європи. В другій главі зроблений аналіз фактичного матеріалу проведення "малої" приватизації на регіональному рівні, виявлені характерні риси в динаміці приватизаційного процесу в Україні і зокрема на Чернігівщині. На основі методу групування зроблені висновки про характеристику приватизаційного процесу за способами приватизації. Проаналізовані показники виробничої діяльності підприємств до та після приватизації та простежений вплив на них кредитної, фінансової, податкової політики держави. Визначені головні напрямки вдосконалення роботи приватизованих підприємств.

Если бы после завершения строительства и начала эксплуатации платной дороги эта компания стала бы получать прибыль, то правительство опять-таки выиграло бы, взимая налог на прибыль. А больше всего, в результате, выиграли бы люди, ибо государственная собственность была бы куплена по номинальной цене, что позволило бы частному владельцу дороги установить невысокую плату за проезд. Другими словами, правительство субсидировало бы не только частную компанию, но и потребителей. Это было бы разумно, потому что правительство продолжало бы собирать налоги на транспортные средства и горючее. Способствуя поддержанию низкой платы за проезд по дороге, правительство выполняло бы свой долг перед налогоплательщиками, которые по ней ездили, при том что второстепенные дороги, примыкающие к платным дорогам, оставались бы бесплатными. Важно подчеркнуть, что приватизация автомагистрали "Север - Юг" стала возможна именно благодаря такому подходу со стороны правительства. Разумеется, частный сектор также внес свой вклад в осуществление проекта, обеспечив завершение строительства крупной автомагистрали мирового класса и хорошее управление ею

1. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

2. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

3. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

4. Державне регулювання ринкової економіки

5. Особливості перехідної економіки України

6. Державне регулювання економіки
7. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
8. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

9. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

10. Історія економіки Німеччини

11. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

12. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

13. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

14. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

15. Конкурентоспроможність національної економіки

16. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Предмет і методи економіки праці

18. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

19. Філософія економіки

20. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

21. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

22. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
23. Вплив тіньової економіки на оподаткування
24. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

25. Державне регулювання економіки

26. Державне регулювання економіки

27. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

28. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

29. Інноваційний розвиток економіки регіонів

30. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

31. Концесія як механізм розвитку економіки держави

32. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

33. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

34. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

35. Основи економіки підприємства

36. Основи ринкової економіки

37. Ринок і державне регулювання економіки

38. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки
39. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків
40. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

41. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

42. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

43. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

44. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

45. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

46. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

47. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

48. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

50. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

51. Приватизация и разгосударствление в России

52. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

53. Собственность и приватизация

54. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
55. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
56. Приватизация и аренда на Украине

57. Київська Русь

58. Опіки. Види, допомога

59. Третий Сектор - Некоммерческие Организации

60. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт

61. Кредитование реального сектора экономики

62. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

63. Економічна теорія предмет і методи вивчення

64. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Проблемы приватизации в современных условиях

66. Проблемы приватизации

67. Приватизация

68. Приватизация в России

69. Приватизация в Беларусии

70. Река Днепр и город Киев
71. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
72. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

73. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

74. Информационный сектор США

75. Культура Київської Русі

76. Формування рок- культури

77. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

78. Міжнародна економіка

79. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

80. Київська школа музики

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

81. Приватизация предприятий отраслей оборонной промышленности.

82. Відображення питань автоматизації формування фондів

83. Новый взгляд на исследование третьего сектора

84. Формування духовності учнів у навчальному процесі

85. Третий Сектор - Некоммерческие Организации

86. Вопросы учета интеллектуальной собственности в ходе приватизации предприятий
87. Перспективы третьего сектора в России с позиции психологии личности
88. Социальная реклама государственного сектора

89. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

90. Приватизация промышленных предприятий

91. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

92. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

93. Приватизация в РФ

94. Формування основних фондів підприємства

95. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

96. О положении в банковском секторе ФРГ

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Механизм функционирования государственного сектора (на примере США)

98. Информационные проблемы работы лесного сектора России

99. Реальный сектор экономики: факторы и тенденции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.